• INFORMATYKA I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Informatyka i technologie informacyjne dla nauczycieli
  Studia umożliwiają uzyskanie uprawnień do nauczania informatyki i technologii informacyjnej w gimnazjum i szkole średniej jako kolejnego przedmiotu. 
  Efekty kształcenia:
  Wiedza
  • ma wiedze na temat podstawowych konstrukcji programistycznych oraz pojęć składni i semantyki języków programowania
  • ma podstawowa wiedze w zakresie konstruowania algorytmów, zna podstawowe metody projektowania, analizowania i programowania algorytmów
  • ma wiedze na temat podstawowych struktur danych stosowanych w programowaniu i sposobów korzystania z tych struktur
  • ma wiedze na temat zarzadzania informacja, w tym dotycząca systemów baz danych
  • ma wiedze na temat technologii sieciowych i zasad bezpieczeństwa sieci
  • ma wiedze ogólną w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i technologii internetowych
  • ma wiedze dotycząca zasad działania systemów operacyjnych
  • ma wiedze dotycząca budowy i funkcjonowania oraz cyklu życia systemów komputerowych
  • ma podstawowa wiedze dotycząca prawnych i społecznych aspektów informatyki
  • ma wiedzę z zakresu planowania, organizacji realizacji i ewaluacji procesu nauczania przedmiotów informatycznych
  Umiejętności
  • projektuje, analizuje pod kątem poprawności, modeluje oraz programuje algorytmy; wykorzystuje podstawowe techniki algorytmiczne do rozwiązywania typowych problemów
  • posługuje się przyjętymi formatami reprezentacji różnego rodzaju danych stosownie do sytuacji
  • potrafi stosować podstawowe metody informatyczne w celu wydobywania i przetwarzania wiedzy
  • uczy się samodzielnie
  • potrafi w podstawowym zakresie wykorzystać metody i narzędzia przetwarzania informacji graficznej
  • porozumiewa się z wykorzystaniem różnych narzędzi informatycznych
  • potrafi przetwarzać i organizować dane z wykorzystaniem pakietów biurowych
  • potrafi wykorzystywać w nauczaniu nowoczesne urządzenia dydaktyczne, w tym platformę e-learningową
  • pozyskuje informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych źródeł, integruje je, interpretuje oraz wyciąga wnioski i formułuje opinie
  • konfiguruje i administruje wybrany system operacyjny, instaluje potrzebne oprogramowanie
  • definiuje sieci i podsieci i przystosowuje urządzenia do pracy z nimi
  • potrafi stosować podstawowe metody informatyczne w celu wydobywania i przetwarzania wiedzy
  • Potrafi planować pracę w zawodzie nauczyciela informatyki i technologii informacyjnych z uwzględnieniem wymogów prawnych i etycznych
  Kompetencje społeczne
  • zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia
  • formułuje pytania służące pogłębieniu zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania
  • pracuje zespołowo; określa priorytety w projektach mających długofalowy charakter
  • docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie
  • identyfikuje społeczne aspekty wdrażania zdobytej wiedzy i akceptuje wynikającą z tego odpowiedzialność oraz jest świadomy rozwoju systemów informatycznych, który wymaga stałego dokształcania się

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MATEMATYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Matematyka
  Studia Podyplomowe z Matematyki; przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni co najmniej pierwszego stopnia, posiadających dyplom w zakresie nauk ścisłych lub technicznych oraz przygotowanie pedagogiczne.
  Absolwent Studiów Podyplomowych z Matematyki uzyskuje kwalifikacje do nauczania matematyki w szkole podstawowej, gdy posiada dyplom studiów pierwszego stopnia oraz kwalifikacje do nauczania matematyki w szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, gdy posiada co najmniej dyplom studiów stopnia drugiego.
  Studia są prowadzone w systemie zaocznym w ciągu trzech semestrów w wymiarze 360 godzin, (zjazdy odbywają się w wybrane soboty). Uczestnicy studiów są zobowiązani do przygotowania pracy dyplomowej, tj. opracowania materiału dydaktycznego obejmującego 10-20 stron formatu A4 (nie licząc strony tytułowej, spisu treści i literatury). Ponadto program studiów przewiduje odbycie praktyki nauczycielskiej w wymiarze 60 godzin polegających na obserwowaniu i przeprowadzaniu lekcji matematyki w szkole (II, III lub IV etap edukacyjny). Do ukończenia studiów wymagane jest uzyskanie 60 punktów ECTS.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STATYSTYKA MEDYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Statystyka medyczna przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia, przyporządkowanego do co najmniej jednego z następujących obszarów wiedzy:

  • nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej,
  • nauki humanistyczne,
  • nauki społeczne,
  • nauki ścisłe,
  • nauki techniczne,
  • nauki przyrodnicze.

  Absolwent Studiów podyplomowych Statystyka medyczna uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. 2017, poz. 279). Do ukończenia studiów wymagane jest uzyskanie 30 punktów ECTS. Zajęcia odbywają się w wyznaczone weekendy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Opinie (0)