Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi rekrutacji 2024 Polecane

WIĘCEJ   
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Grupa kierunku

Wydziały i kierunki

Filtrowanie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ×

ul. Dewajtis 5

01-815 Warszawa

tel. 22  561 88 00

http://www.uksw.edu.pl/

Kierunki studiów - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: znaleziono ×

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: znaleziono ×

Grupa kierunku
Wydział

Specjalności / ścieżki kształcenia - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: znaleziono ×

Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Nie ma limitu wiekowego. Podstawą do przyjęcia na studia I stopnia i jednolite magisterskie jest posiadanie świadectwa maturalnego. Podstawą do przyjęcia na studia II stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

studia stacjonarne I STOPNIA i JEDNOLITE MAGISTERSKIE: 

-	wydrukowane podanie o przyjęcie na studia z systemu IRK
-	świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią
-	dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS)
-	zaświadczenie lekarskie z odbytych badań specjalistycznych -> dotyczy tylko kierunków określonych odrębnym zarządzeniem Rektora
-	dla kierunków prowadzonych przez Wydział Teologiczny jedna fotografia

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

W przypadku studiów stacjonarnych należy zgodnie z harmonogramem rekrutacji dostępnym w okolicach kwietnia na stronie: www.rekrutacja.uksw.edu.pl,  zarejestrować się na studia za pomocą strony internetowej: www.irk.uksw.edu.pl. Następnie po wynikach rekrutacji należy wydrukować podanie o przyjęcie na studia z systemu IRK i wraz z kompletem dokumentów złożyć je na określonym Wydziale. W przypadku studiów niestacjonarnych na większości wydziałów nie trzeba czekać na wyniki rekrutacji. Po zarejestrowaniu się w systemie IRK, dokonaniu opłaty rekrutacyjnej w wyznaczonych terminach należy złożyć dokumenty na Wydziale. Wyjątek stanowi Wydział Nauk Pedagogicznych – tu procedura jest taka sama jak w przypadku studiów stacjonarnych.

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Zaleca się składanie dokumentów osobiście, jednak w sytuacjach wyjątkowych może to zrobić osoba trzecia. W przypadku, gdy kandydat nie może osobiście złożyć dokumentów na studia - dopuszczone jest, aby osoba trzecia dokonała tego w imieniu kandydata.

Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie?+

Nie jest wymagane poświadczenie notarialne w przypadku składania dokumentów przez osobę trzecią.

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Za kandydata na studia stacjonarne dokumenty złożyć mogą: członek najbliższej rodziny (niekonieczne jest w tym przypadku pełnomocnictwo pisemne) lub osoba spoza rodziny w przypadku, gdy posiada pełnomocnictwo udzielone na piśmie (ogólne – tj. do reprezentowania kandydata podczas postępowania rekrutacyjnego, bądź szczególne – tj. do dokonania konkretnej czynności, jaką jest złożenie dokumentów na studia). Podanie o przyjęcie na studia, które jest jednym z wymaganych dokumentów, musi być podpisane przez kandydata. Za kandydata na studia niestacjonarne czynności tej może dokonać inna osoba, przy czym należy pamiętać, że w momencie składania dokumentów na studia niestacjonarne, dokonuje się podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne, w związku z czym, osoba składająca za kandydata dokumenty, aby ją podpisać, musi posiadać pisemne pełnomocnictwo do złożenia dokumentów oraz dokonania konkretnej czynności prawnej, jaką jest podpisanie w/w umowy w imieniu kandydata. Podanie o przyjęcie na studia, które jest jednym z wymaganych dokumentów, musi być podpisane przez kandydata]

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

Kandydaci, którzy będą na liście rezerwowej muszą obserwować komunikaty, które są dostępne na ich kontach w IRK. W większości wydziałów kandydaci z list rezerwowych nie składają dokumentów, tylko czekają aż zmieni się status ich kwalifikacji na: kandydat zakwalifikowany. Jedynie w przypadku Wydziału Prawa i Administracji kandydaci z listy rezerwowej, chcąc mieć szansę na przyjęcie na studia, składają dokumenty.

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?+

Tak, zaleca się samodzielne wpisywanie wyników do systemu IRK. Wyniki maturalne i tak są pobierane z Krajowego Rejestru Matur przez Uczelnię.

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

Tylko w przypadku osób, które zdawały starą maturę.

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

Osoby, które są laureatami bądź finalistami są zwolnione z opłaty rekrutacyjnej. Muszą zarejestrować się w systemie IRK oraz przesłać na adres mailowy: rekrutacja@uksw.edu.pl skan zaświadczenia o byciu laureatem bądź finalistą. Wówczas jest im przyznana maksymalna ilość punktów. Po wynikach rekrutacji wraz z wymaganym kompletem dokumentów na studia należy donieść stosowne zaświadczenie. W przypadku Wydziału Medycznego. Collegium Medicum – szczegółowe zasady dotyczące olimpiad można znaleźć na stronie www.rekrutacja.uksw.edu.pl

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?+

W przypadku rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego progi punktowe nie są wymagane. Każdy kierunek ma określony limit przyjęcia na studia. Kwalifikowane są osoby z najwyższą punktacją.

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

Informacja o tym, czy kandydat został zakwalifikowany na studia jest dostępna na koncie kandydata w systemie IRK w dniu ogłoszeniu wyników rekrutacji. Po złożeniu dokumentów kandydat zostanie wpisany na listę studentów.

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

W przypadku studiów stacjonarnych – nie ma to znaczenia. W przypadku studiów niestacjonarnych – dokumenty są przyjmowane do wyczerpania limitu.

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?+

Nie, dopiero po złożeniu dokumentów kandydat zostaje wpisany na listę studentów, a więc zostaje przyjęty na studia.

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

Tak, osoby, które się zarejestrowały i dokonały opłaty rekrutacyjnej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Opłata rekrutacyjna jest dokonywana na indywidualny numer konta, który jest generowany w systemie IRK, po zapisaniu się na studia.

Co wpisać w tytule przelewu?+

Dla Polaków – w tytule przelewu należy wpisać: opłata rekrutacyjna i rok (w tym roku – 2019). Dla obcokrajowców (opłaty w Euro i w USD) – opłata rekrutacyjna i rok oraz pesel.

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Studia stacjonarne – zgodnie z terminem, który jest podany w harmonogramie rekrutacji (głównie do ostatniego dnia rejestracji), studia niestacjonarne – do momentu, kiedy są przyjmowane dokumenty, a więc do wyczerpania limitów.

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

Można ubiegać się o zwrot opłaty rekrutacyjnej lub wykorzystać ją w rekrutacji dodatkowej, jeśli będzie taka uruchomiona.

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Przelew może zostać zrealizowany z dowolnego konta, może zostać dokonany za pośrednictwem banku, można go również dokonać za pośrednictwem poczty. Ważne, żeby został zrealizowany na właściwy numer konta.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?+

Jeśli chodzi o studia stacjonarne, to w większości wydziałów są brane pod uwagę – język polski, język obcy oraz przedmiot do wyboru. W przypadku studiów II stopnia brana jest pod uwagę średnia z ukończenia studiów wyższych. Szczegółowe zasady rekrutacji i informacje o przedmiotach można znaleźć na stronie: www.rekrutacja.uksw.edu.pl w zakładce studia.

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

W przypadku osób posiadających nową maturę – tak, w przypadku osób ze starą maturą, jeśli ktoś nie miał na maturze wymaganego zestawu przedmiotów można wprowadzić ocenę końcoworoczną.

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

Nie ma limitu w przypadku rejestracji i zapisów na studia. Za każdy kierunek trzeba jednak dokonać opłaty rekrutacyjnej. 

W jaki sposób dokonywana jest procedura przeniesienia?+

W kwestiach przeniesienia należy kontaktować się Wydziałem, na który kandydat chce się przenieść. Decyzję podejmuje dziekan danego Wydziału.

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Wgranie zdjęcia jest konieczne do wydrukowania podania o przyjęcie na studia. Zdjęcie można wgrać wcześniej, albo poczekać na wyniki rekrutacji. Jego wymiary powinny wynosić 400 x 500 pikseli, co pozwala na wydrukowanie zdjęcia w rozmiarze 2 cm x 2,5 cm z odpowiednią jakością. Akceptowane są również zdjęcia o większych wymiarach spełniających powyższe proporcje.

Wasze pytania:

Nikt jeszcze nie zadał pytania tej uczelni.

  • Zasady rekrutacji

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - kierunki studiów

  • Studia podyplomowe UKSW

  • Rekrutacja 2024/2025

  • Grupa kierunku

  • Grupa kierunku - podyplomowe

  • Poziom studiów

  • Forma studiów

  • Archiwum

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - kierunki studiów

Grupa kierunku

Poziom studiów

Forma studiów

Archiwum

Opinie (0)