ul. Wóycickiego 1/3, 

01-938 Warszawa

bud. 21, pok. 113

tel. 22 569 96 70, 

matematyka@uksw.edu.pl

https://www.wmp.uksw.edu.pl

ul. Wóycickiego 1/3, 

01-938 Warszawa

bud. 21, pok. 113

tel. 22 569 96 70, 

matematyka@uksw.edu.pl

https://www.wmp.uksw.edu.pl

 • CHEMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia I stopnia

  Wiedza

  Po ukończeniu studiów absolwent

  • Ma wiedzę z zakresu algebry, analizy matematycznej oraz statystyki na poziomie wymaganym do zrozumienia i opisania podstawowych zjawisk, procesów i modeli chemicznych.
  • Zna najważniejsze prawa głównych działów fizyki.
  • Zna podstawową terminologię, nomenklaturę, zwyczajowe konwencje i jednostki chemiczne
  • Rozpoznaje główne typy reakcji chemicznych i wymienia ich cechy charakterystyczne
  • Rozumie podstawy procedur stosowanych w analizie chemicznej i do określania właściwości substancji
  • Zna podstawowe techniki ustalania struktury związków chemicznych w tym metody spektroskopowe
  • Zna właściwości różnych stanów materii oraz teorie stosowane do ich opisu
  • Zna podstawowe zasady mechaniki kwantowej i ich zastosowanie do opisu struktury i właściwości atomów i cząsteczek -Zna podstawowe zasady termodynamiki i ich zastosowanie w chemii
  • Zna kinetykę przemian chemicznych w tym katalizę, a także mechanistyczną interpretację reakcji chemicznych
  • Zna charakterystyczne właściwości pierwiastków i ich związków w tym podobieństwa grupowe i ciągi zmienności w układzie okresowym
  • Zna cechy strukturalne pierwiastków chemicznych i ich związków z uwzględnieniem stereochemii

  Studia II stopnia

  Wiedza

  Po ukończeniu studiów absolwent

  • Rozumie rolę i znaczenie zasad chemii, o które opiera się wiedza chemiczna
  • Zna najważniejsze rodzaje procesów chemicznych
  • Ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie chemii, zna powiązania związanych z nią zagadnień z innymi działami chemii i jest w stanie rozumieć sformułowania zagadnień pozostających na etapie badań
  • Zna właściwości oraz zachowania związków chemicznych w różnych stanach skupienia a także podstawowe prawa rządzące przemianami fazowymi
  • Zna różne metody instrumentalne stosowane w analityce chemicznej
  • Zna współczesne metody ustalania struktury związków organicznych
  • Zna podstawowe zasady mechaniki kwantowej i ich zastosowanie do opisu struktury i właściwości atomów i cząsteczek
  • Zna pojęcia i mechanizmy podstawowych procesów fotofizycznych.
  • Rozumie kwantowomechaniczną interpretację pomiarów spektroskopowych
  • Zna pochodzenie powszechnie występujących pierwiastków chemicznych
  • Zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy chemika
  • Zna budowę oraz właściwości kompleksów koordynacyjnych
  • Zdobył dodatkową, ogólną wiedzę w zakresie wybranych przedmiotów o charakterze luźno, bądź niezwiązanych bezpośrednio z charakterem odbywanych studiów
  • Rozszerzył wiedzę z zakresu podstawowych działów chemii

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku studiów, na który się rekrutują, kwalifikowani są w oparciu o średnią z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FIZYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia I stopnia

  Wiedza

  Po ukończeniu studiów absolwent

  • Ma wiedzę z zakresu algebry i analizy matematycznej na poziomie wymaganym do zrozumienia i opisania podstawowych zjawisk, procesów i modeli fizycznych
  • Rozumie istotę podstawowych zjawisk fizycznych występujących przyrodzie
  • Zna najważniejsze prawa głównych działów fizyki
  • Wie na czym polega metodyka badań eksperymentalnych
  • Wie na czym polega ścisły opis zjawisk fizycznych
  • Rozumie zjawiska astronomiczne i prawa nimi rządzące
  • Zna podstawową terminologię, nomenklaturę, zwyczajowe konwencje i jednostki fizyczne
  • Zna podstawowe zasady mechaniki kwantowej i ich zastosowanie do opisu struktury i właściwości atomów i cząsteczek
  • Zna główne metody pomiarowe z zakresu fizyki klasycznej
  • Rozumie rolę matematyki jako podstawowego narzędzia badawczego fizyki
  • Zna podstawowe zasady termodynamiki fenomenologicznej
  • Zna właściwości różnych stanów materii oraz teorie stosowane do ich opisu
  • Zna podstawowe zasady BHP w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy w laboratorium
  • Wie jak korzystać z literatury fachowej i specjalistycznych baz danych w celu zdobycia niezbędnych informacji.
  • Zna i rozumie podstawowe zasady dotyczące własności przemysłowej, intelektualnej i przestrzegania prawa autorskiego.
  • Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej zdobytą wiedzę

  Studia II stopnia

  Wiedza

  Absolwent po ukończeniu studiów

  • Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych działów fizyki i zna formalizm matematyczny służący do ich opisu
  • Dobrze rozumie rolę i znaczenie praw fizyki
  • Zna najważniejsze prawa z głównych działów fizyki
  • Ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie fizyki
  • W ramach wybranej dziedziny fizyki jest w stanie rozumieć sformułowania zagadnień pozostających na etapie badań
  • Zna powiązania zagadnień wybranej dziedziny z innymi działami fizyki teoretycznej i doświadczalnej
  • Zna metody opisu praw i procesów stosowane w fizyce teoretycznej i rozumie jej formalizm
  • Zna różne techniki eksperymentalne stosowane w badaniach fazy skondensowanej
  • Rozumie zjawiska fizyczne na gruncie mechaniki kwantowej -Rozumie złożone układy pomiarowe wykorzystujące narzędzia elektroniczne i informatyczne
  • Zna metody numeryczne stosowane do znajdowania przybliżonych rozwiązań zagadnień fizycznych i podstawy programowania
  • Zna język angielski na poziomie średnio zaawansowanym (B2) i zna słownictwo naukowe w stopniu wystarczającym do czytania literatury fachowej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku fizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku studiów, na który się rekrutują, kwalifikowani są w oparciu o średnią z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia I stopnia

  Wiedza

  Po ukończeniu studiów absolwent

  • ma wiedzę w zakresie matematyki obejmująca podstawy analizy matematycznej, algebry, matematyki dyskretnej, metod probabilistycznych i statystyki
  • ma wiedzę dotyczącą metod opisu prawidłowości, zjawisk i procesów z wykorzystaniem języka matematyki
  • ma wiedzę dotyczącą prostych modeli statystycznych oraz metod ilościowego opisu prostych zjawisk o charakterze probabilistycznym
  • ma wiedzę na temat podstawowych konstrukcji programistycznych oraz pojęć składni i semantyki języków programowania - ma podstawowa wiedzę w zakresie konstruowania algorytmów,
  • zna podstawowe metody projektowania, analizowania i programowania algorytmów.
  • ma wiedzę na temat podstawowych struktur danych stosowanych w programowaniu i sposobów korzystania z tych struktur
  • zna podstawy arytmetyki zmiennopozycyjnej i analizy błędów w algorytmach numerycznych
  • ma wiedzę w zakresie podstawowych metod obliczeniowych i algorytmów stosowanych do rozwiązywania typowych problemów informatycznych (działania na kopcach, kolejkach i grafach)
  • ma wiedzę na temat zarządzania informacja, w tym dotycząca systemów baz danych, modelowania danych, składowania i wyszukiwania informacji
  • ma wiedzę na temat serwerów WWW oraz metod budowy aplikacji WWW
  • ma wiedzę dotyczącą zasad działania systemów operacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem systemów klasy Unix i Windows -ma wiedzę dotyczącą budowy i funkcjonowania oraz cyklu życia systemów komputerowych
  • ma ogólna wiedzę na temat różnych paradygmatów programowania i języków programowania
  • ma wiedzę na temat technologii sieciowych i zasad bezpieczeństwa sieci

  Studia II stopnia

  Wiedza

   Po ukończeniu studiów absolwent

  • ma wiedzę w zakresie podstawowych teoretycznych pojęć informatyki
  • zna podstawowe obszary zastosowań informatyki
  • ma szczegółowa wiedzę nt. zasad tworzenia programów w językach niskiego poziomu
  • ma wiedzę dotyczącą metod opisu prawidłowości, zjawisk i procesów z wykorzystaniem języka matematyki i informatyki
  •  zna metody weryfikowania semantyki programów ,a także pojęcia poprawności programów oraz techniki i formalizmy dla ich dowodzenia
  • ma wiedzę dotyczącą organizacji zespołu programistów wspieranej pakietami dedykowanymi poszczególnym zadaniom wchodzącym w skład projektu programistycznego
  • ma wiedzę na temat architektury i mechanizmów komunikacyjnych rozproszonych systemów operacyjnych
  • ma poszerzona wiedzę dotycząca prawnych i społecznych aspektów informatyki
  • ma rozszerzona wiedzę w zakresie metod ilościowych
  • ma wiedzę na temat struktur danych i algorytmów służących kompilacji i wykonywaniu skompilowanych programów
  • ma wiedzę na temat podstawowych właściwości wybranego języka wysokiego poziomu
  • ma rozszerzona wiedzę o zarządzaniu wielkimi zbiorami danych oraz pozyskiwaniu z nich wiedzy

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku studiów, na który się rekrutują, kwalifikowani są w oparciu o średnią z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MATEMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia I stopnia

  Absolwent kierunku Matematyka będzie solidnie wykształconym matematykiem. Posiadając pewną fundamentalną wiedzę z różnorodnych dziedzin matematyki i dziedzin pokrewnych powinien być jednocześnie otwarty na inny niż matematyczny opis świata i powinien ten inny sposób patrzenia na świat szanować i cenić. Dlatego w programie, oprócz podstawowych przedmiotów matematycznych, są wykłady z fizyki, mechaniki, ekonomii, filozofii, psychologii czy prawa (przeważnie do wyboru). Student może też zaliczać niektóre przedmioty na innych wydziałach. Absolwent matematyki powinien być przygotowany do podejmowania w przyszłości różnych zadań i pracy w bardzo różnorodnych zawodach. Współczesny świat sięga coraz intensywniej po metody matematyczne nawet w takich obszarach, które do niedawna uchodziły za dziedziny od matematyki bardzo odległe.

  Nie sposób zatem przewidzieć, gdzie absolwent znajdzie swoje miejsce i nie sposób zakładać, że tego miejsca kilkakrotnie w ciągu swojej kariery zawodowej nie zmieni. Dlatego wąskie wykształcenie w nawet bardzo modnej dzisiaj specjalności mogłoby mu utrudnić w przyszłości elastyczne dostosowanie się do szybko zmieniających się warunków. Studia matematyczne w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego nastawione są więc na kształtowanie takiego absolwenta, który mając rzetelną wiedzę w najważniejszych działach matematyki, nie bałby się w przyszłości tę wiedzę uzupełniać czy nawet zdobywać umiejętności w nowych dla siebie dziedzinach.

  Studia II stopnia

  Absolwent kierunku Matematyka będzie solidnie wykształconym matematykiem. Posiadając pewną fundamentalną wiedzę z różnorodnych dziedzin matematyki i dziedzin pokrewnych powinien być jednocześnie otwarty na inny niż matematyczny opis świata i powinien ten inny sposób patrzenia na świat szanować i cenić. Dlatego w programie, oprócz podstawowych przedmiotów matematycznych, są wykłady z fizyki, mechaniki, ekonomii, filozofii, psychologii czy prawa (przeważnie do wyboru). Student może też zaliczać niektóre przedmioty na innych wydziałach. Absolwent matematyki powinien być przygotowany do podejmowania w przyszłości różnych zadań i pracy w bardzo różnorodnych zawodach.

  Współczesny świat sięga coraz intensywniej po metody matematyczne nawet w takich obszarach, które do niedawna uchodziły za dziedziny od matematyki bardzo odległe. Nie sposób zatem przewidzieć, gdzie absolwent znajdzie swoje miejsce i nie sposób zakładać, że tego miejsca kilkakrotnie w ciągu swojej kariery zawodowej nie zmieni. Dlatego wąskie wykształcenie w nawet bardzo modnej dzisiaj specjalności mogłoby mu utrudnić w przyszłości elastyczne dostosowanie się do szybko zmieniających się warunków. Studia matematyczne w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego nastawione są więc na kształtowanie takiego absolwenta, który mając rzetelną wiedzę w najważniejszych działach matematyki, nie bałby się w przyszłości tę wiedzę uzupełniać czy nawet zdobywać umiejętności w nowych dla siebie dziedzinach

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku studiów, na który się rekrutują, kwalifikowani są w oparciu o średnią z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Opinie (0)