• CHEMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Po ukończeniu studiów absolwent

  • Ma wiedzę z zakresu algebry, analizy matematycznej oraz statystyki na poziomie wymaganym do zrozumienia i opisania podstawowych zjawisk, procesów i modeli chemicznych.
  • Zna najważniejsze prawa głównych działów fizyki.
  • Zna podstawową terminologię, nomenklaturę, zwyczajowe konwencje i jednostki chemiczne
  • Rozpoznaje główne typy reakcji chemicznych i wymienia ich cechy charakterystyczne
  • Rozumie podstawy procedur stosowanych w analizie chemicznej i do określania właściwości substancji
  • Zna podstawowe techniki ustalania struktury związków chemicznych w tym metody spektroskopowe
  • Zna właściwości różnych stanów materii oraz teorie stosowane do ich opisu
  • Zna podstawowe zasady mechaniki kwantowej i ich zastosowanie do opisu struktury i właściwości atomów i cząsteczek -Zna podstawowe zasady termodynamiki i ich zastosowanie w chemii
  • Zna kinetykę przemian chemicznych w tym katalizę, a także mechanistyczną interpretację reakcji chemicznych
  • Zna charakterystyczne właściwości pierwiastków i ich związków w tym podobieństwa grupowe i ciągi zmienności w układzie okresowym
  • Zna cechy strukturalne pierwiastków chemicznych i ich związków z uwzględnieniem stereochemii
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, informatyka, fizyka z astronomią, chemia
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Chemia jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • FIZYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Po ukończeniu studiów absolwent

  • Ma wiedzę z zakresu algebry i analizy matematycznej na poziomie wymaganym do zrozumienia i opisania podstawowych zjawisk, procesów i modeli fizycznych
  • Rozumie istotę podstawowych zjawisk fizycznych występujących przyrodzie
  • Zna najważniejsze prawa głównych działów fizyki
  • Wie na czym polega metodyka badań eksperymentalnych
  • Wie na czym polega ścisły opis zjawisk fizycznych
  • Rozumie zjawiska astronomiczne i prawa nimi rządzące
  • Zna podstawową terminologię, nomenklaturę, zwyczajowe konwencje i jednostki fizyczne
  • Zna podstawowe zasady mechaniki kwantowej i ich zastosowanie do opisu struktury i właściwości atomów i cząsteczek
  • Zna główne metody pomiarowe z zakresu fizyki klasycznej
  • Rozumie rolę matematyki jako podstawowego narzędzia badawczego fizyki
  • Zna podstawowe zasady termodynamiki fenomenologicznej
  • Zna właściwości różnych stanów materii oraz teorie stosowane do ich opisu
  • Zna podstawowe zasady BHP w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy w laboratorium
  • Wie jak korzystać z literatury fachowej i specjalistycznych baz danych w celu zdobycia niezbędnych informacji.
  • Zna i rozumie podstawowe zasady dotyczące własności przemysłowej, intelektualnej i przestrzegania prawa autorskiego.
  • Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej zdobytą wiedzę
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, informatyka, fizyka z astronomią, chemia
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Po ukończeniu studiów absolwent

  • ma wiedzę w zakresie matematyki obejmująca podstawy analizy matematycznej, algebry, matematyki dyskretnej, metod probabilistycznych i statystyki
  • ma wiedzę dotyczącą metod opisu prawidłowości, zjawisk i procesów z wykorzystaniem języka matematyki
  • ma wiedzę dotyczącą prostych modeli statystycznych oraz metod ilościowego opisu prostych zjawisk o charakterze probabilistycznym
  • ma wiedzę na temat podstawowych konstrukcji programistycznych oraz pojęć składni i semantyki języków programowania - ma podstawowa wiedzę w zakresie konstruowania algorytmów,
  • zna podstawowe metody projektowania, analizowania i programowania algorytmów.
  • ma wiedzę na temat podstawowych struktur danych stosowanych w programowaniu i sposobów korzystania z tych struktur
  • zna podstawy arytmetyki zmiennopozycyjnej i analizy błędów w algorytmach numerycznych
  • ma wiedzę w zakresie podstawowych metod obliczeniowych i algorytmów stosowanych do rozwiązywania typowych problemów informatycznych (działania na kopcach, kolejkach i grafach)
  • ma wiedzę na temat zarządzania informacja, w tym dotycząca systemów baz danych, modelowania danych, składowania i wyszukiwania informacji
  • ma wiedzę na temat serwerów WWW oraz metod budowy aplikacji WWW
  • ma wiedzę dotyczącą zasad działania systemów operacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem systemów klasy Unix i Windows -ma wiedzę dotyczącą budowy i funkcjonowania oraz cyklu życia systemów komputerowych
  • ma ogólna wiedzę na temat różnych paradygmatów programowania i języków programowania
  • ma wiedzę na temat technologii sieciowych i zasad bezpieczeństwa sieci
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, informatyka, fizyka z astronomią, chemia
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

  Dowiedz się więcej

 • MATEMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent kierunku Matematyka będzie solidnie wykształconym matematykiem. Posiadając pewną fundamentalną wiedzę z różnorodnych dziedzin matematyki i dziedzin pokrewnych powinien być jednocześnie otwarty na inny niż matematyczny opis świata i powinien ten inny sposób patrzenia na świat szanować i cenić. Dlatego w programie, oprócz podstawowych przedmiotów matematycznych, są wykłady z fizyki, mechaniki, ekonomii, filozofii, psychologii czy prawa (przeważnie do wyboru). Student może też zaliczać niektóre przedmioty na innych wydziałach. Absolwent matematyki powinien być przygotowany do podejmowania w przyszłości różnych zadań i pracy w bardzo różnorodnych zawodach. Współczesny świat sięga coraz intensywniej po metody matematyczne nawet w takich obszarach, które do niedawna uchodziły za dziedziny od matematyki bardzo odległe. Nie sposób zatem przewidzieć, gdzie absolwent znajdzie swoje miejsce i nie sposób zakładać, że tego miejsca kilkakrotnie w ciągu swojej kariery zawodowej nie zmieni. Dlatego wąskie wykształcenie w nawet bardzo modnej dzisiaj specjalności mogłoby mu utrudnić w przyszłości elastyczne dostosowanie się do szybko zmieniających się warunków. Studia matematyczne w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego nastawione są więc na kształtowanie takiego absolwenta, który mając rzetelną wiedzę w najważniejszych działach matematyki, nie bałby się w przyszłości tę wiedzę uzupełniać czy nawet zdobywać umiejętności w nowych dla siebie dziedzinach.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, informatyka, fizyka z astronomią, chemia
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)