ul. Podgórna 50, pokoje 13-15

65-417 Zielona Góra

Telefony: 68 328 2335, 68 328 2413

Fax: 68328 2429

E-mail: sekretariat@wpa.uz.zgora.pl

http://www.wpa.uz.zgora.pl/

ul. Podgórna 50, pokoje 13-15

65-417 Zielona Góra

Telefony: 68 328 2335, 68 328 2413

Fax: 68328 2429

E-mail: sekretariat@wpa.uz.zgora.pl

http://www.wpa.uz.zgora.pl/

 • KADRY I PŁACE W PRAWIE I PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest umożliwienie słuchaczom zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz zarządzania personelem pracowniczym. Zdobycie aktualnej oraz szczegółowej wiedzy we wspomnianym zakresie powinno ułatwić absolwentom studiów podyplomowych samodzielne prowadzenie spraw pracowniczych oraz realizację obowiązków ciążących na pracodawcy z zakresu ubezpieczeń społecznych. Na studiach student uzyskuje wiedzę na temat regulacji prawnych stosunku pracy a także praw i obowiązków zarówno pracodawcy jak i pracownika. Dzięki korzystaniu na zajęciach ze źródłowych dokumentów oraz przykładowych wzorów pism procesowych student ma możliwość pozyskania wiedzy na temat interpretacji przepisów prawa pracy oraz sporządzania pism z zakresu omawianej dziedziny. Celem zajęć będzie także wykształcenie samodzielnej postawy w stosunku do poruszanych zagadnień. Dzięki uczestnictwie w zajęciach student ma wyższą świadomość swoich praw i obowiązków jako strona stosunku pracy, zatem w większym stopniu będzie mógł je realizować zarówno jako pracownik jak i pracodawca, a jednocześnie uzyskana wiedza i praktyka usprawni pracę pionu kadrowego.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • MAŁŻEŃSKIE PROCESY KANONICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia z zakresu prawa kanonicznego (wewnętrznego prawa Kościoła katolickiego) odnoszą się do regulacji prawnej (prawa materialnego i procesowego) małżeństwa prezentowanej przez Kościół katolicki. Zasadniczym celem studiów jest przekazanie Słuchaczom wiedzy dotyczącej istotnych procesów małżeńskich: ich przesłankach, etapach i skutkach, ze szczególnym wyakcentowaniem procesu o nieważność małżeństwa. Poszczególne przedmioty dotyczą obok problematyki materialnego prawa małżeńskiego, kluczowych kwestii procesowych: zasad procesu, etapów procesowych, podmiotów uczestniczących w procesie i ich kompetencji, skutków procesowych i orzecznictwa kościelnego.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • PODATKI I POSTĘPOWANIE PODATKOWE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przekazanie praktycznej i teoretycznej wiedzy o podatkach i prawie podatkowym w stopniu umożliwiającym jego prawidłowe zastosowanie w praktyce organów podatkowych i innych struktur administracji publicznej, w działalności gospodarczej oraz jej obsłudze prawnej, a także doradztwie podatkowym. Studia podyplomowe Podatki i postępowanie podatkowe adresowane są do tych absolwentów uniwersytetów i szkół wyższych, którzy zajmują się lub chcieliby zajmować się szeroko rozumianą problematyką prawa podatkowego, a także do osób zainteresowanych nabyciem wiedzy o podatkach i procedurach podatkowych oraz umiejętności jej stosowania. Docelowa grupa studentów obejmuje przede wszystkim: pracowników urzędów obsługujących organy podatkowe, organy kontroli skarbowej, organy celne; innych pracowników administracji publicznej i sądów; przedsiębiorców; przedstawicieli wolnych zawodów prawniczych; doradców podatkowych; podmioty usługowo prowadzące księgowość podatkową; pracowników finansowo – księgowych, także osoby zainteresowane przyszłą pracą lub działalnością zawodową w tych dziedzinach.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • PODYPLOMOWE STUDIA PRAWA KARNEGO GOSPODARCZEGO I PRAWA KARNEGO SKARBOWEGO REKRUTACJA

  Zasadniczym celem Studiów Podyplomowych Prawa Karnego Gospodarczego i Prawa Karnego Skarbowego jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy przez jego uczestników z zakresu wyspecjalizowanych dziedzin prawa karnego sensu largo – prawa karnego gospodarczego oraz prawa karnego skarbowego. Celem Podyplomowych Studiów Prawa Karnego Gospodarczego i Prawa Karnego Skarbowego jest przedstawianie nie tylko spornych zagadnień o charakterze teoretycznym czy dogmatycznym, ale również dzięki udziałowi prowadzących - praktyków – omówienie występujących w praktyce problemów związanych ze stosowaniem przepisów prawa karnego gospodarczego i prawa karnego skarbowego. Studia Podyplomowe Prawa Karnego Gospodarczego i Prawa Karnego Skarbowego składają się z dwóch semestrów (obejmujących łącznie 160 godzin wykładów).

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przekazanie teoretycznej wiedzy o postępowaniu administracyjnym zarówno ogólnym, jak i jego szczególnych formach, w stopniu umożliwiającym jego prawidłowe zastosowanie w praktyce w działalności struktur administracji publicznej, przy działalności gospodarczej oraz jej obsłudze prawnej. Studia ukierunkowane są na tych absolwentów uniwersytetów i szkół wyższych, którzy zajmują się zawodowo szeroko rozumianą problematyką stosowania przepisów procedur administracyjnych lub zainteresowani są nabyciem wiedzy o postępowaniu administracyjnym oraz umiejętności jej stosowania.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • PRAWO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem kształcenia jest nabywanie i poszerzanie wiedzy zawodowej umożliwiającej podjęcie pracy urzędniczej w administracji samorządowej. Celem kształcenia jest również przygotowanie do aktywnej działalności radnych i działaczy społecznych. Adresatem studiów są więc osoby sprawujące funkcje reprezentatywne w jednostkach samorządu terytorialnego oraz zatrudnione w administracji na stanowiskach kierowniczych i urzędnicy.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • PRAWO ZATRUDNIENIA I PSYCHOLOGIA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe Prawo zatrudnienia i psychologia pracy odpowiadają na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów w dziedzinie zatrudniania pracowników posiadających wiedzę i umiejętności nie tylko z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, ale także międzygałęziowych powiązań stosunków zatrudnienia. Studia pozwalają na zdobycie specjalistycznej wiedzy także w obszarze zatrudnienia w formach nietypowych m.in. na podstawie umów cywilnoprawnych czy samozatrudnienia. W odpowiedzi na umiędzynarodowienie gospodarki za konieczne uznano przedstawienie skutków występowania elementów transgranicznych w stosunkach zatrudnienia.

  Występowanie nowych zjawisk w stosunkach zatrudnienia uzasadniało uwzględnienie w programie studiów problematyki m.in. statusu prawnego menadżera oraz ubezpieczeń komercyjnych w sferze zatrudnienia. Współczesny rynek pracy opiera się nie tylko o unormowania prawne, ale także osiągnięcia nauk społecznych – w szczególności psychologii. Uwzględnienie problematyki psychologii w zatrudnieniu wychodzi naprzeciw tendencjom rzeczywistości gospodarczej. Program studiów podyplomowych obejmuje pełny zakres wiadomości prezentujących zagadnienie zatrudnienia z uwzględnieniem całego systemu prawnego, poczynając od źródeł i zasad prawa odnoszących się do sfery zatrudnienia oraz właściwego doboru formy świadczenia pracy, jak też jej skutków, poprzez materialne zagadnienia treści stosunku zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem stosunku pracy. Program studiów przewiduje także zajęcia z zakresu nadzoru państwa nad warunkami pracy i wykonywaniem obowiązków stron stosunku zatrudnienia z uwzględnieniem regulacji administracyjnoprawnych, karnych i wykroczeniowych. Uwzględnienie w programie studiów norm prawa procesowego w kontekście problematyki zatrudnienia służy zapoznaniu studentów z regulacjami służącymi urzeczywistnianiu norm prawa materialnego.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I PARTNERSTWO PUBLICZNO - PRYWATNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia służą zdobyciu kompetencji specjalistycznych w zakresie zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Studia zaadresowane są do absolwentów szkół wyższych zaangażowanych zawodowo w zamówienia publiczne, lub którzy zamierzają podjąć zatrudnienie w obszarze inwestycji publicznych. Po ukończeniu studiów słuchacze zdobędą kwalifikacje umożliwiające wykonywanie zawodu specjalisty do spraw zamówień publicznych.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

Opinie (4)

Julia Ocena

Obserwujemy i organizujemy wiele symulacji rozpraw sądowych. Bardzo to lubię. Na prawie jest także świetna kadra wykładowcza. Polecam!

Mariusz Ocena

Administracja to dla mnie idealny kierunek studiów, dlatego że łączy w sobie różne zagadnienia związane z prawem, polityką i zarządzaniem. Jeśli chcesz poznać wiele dziedzin, bez których funkcjonowanie państwa jest niemożliwe, to także wybierz Administrację. A na której uczelni? Na Uniwersytecie Zielonogórskim, gdzie nauka to po prostu przyjemność.

gość 2 Ocena

Serdecznie polecam. Na wydziale panuje miła, kameralna atmosfera. Wykładowcy są wymagający, ale również wyrozumiali, a to wszystko z potrzeby rzetelnego przekazania wiedzy. To był bardzo dobry wybór.

gość Ocena

Z całego serca polecam prawo na UZ. Dlaczego? bo mamy tutaj najlepszych wykładowców, z Frankfurtu, Berlina, Poznania. Bardzo dobre przygotowanie do egzaminów w teorii i praktyce. Nie żałuję wyboru. Jest ciężko, ale wiadomo- to wymagający kierunek, któremu trzeba się poświęcić i na każdej uczelni ten trud i wysoki poziom jest wyczuwalny.