• BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Bezpieczeństwo Narodowe

  Kierunek dla osób interesujących się sprawami bezpieczeństwa oraz kwestią militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie. Dzięki studiom na UKW zdobędziesz praktyczne przygotowanie w zakresie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. Na studiach na UKW dowiesz się, jak pełnić różne funkcje administracyjne i kierownicze w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym kraju.Absolwenci kierunku bezpieczeństwo narodowe mogą pracować w strukturach centralnej i terenowej administracji rządowej. Znajdują pracę w jednostkach samorządu terytorialnego, zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych oraz w zespołach reagowania kryzysowego. Wiedza i umiejętności umożliwiają im kontynuowanie nauki w ośrodkach powołanych przez państwo i jego organy do spełniania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa narodowego.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych, jeśli kandydant zdawał historię lub wiedzę o społeczeństwie na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%. 

  Dowiedz się więcej

   

   

 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

  To kierunek dla osób ciekawych świata i ludzi. Studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna to propozycja dla wszystkich osób zainteresowanych mediami, multimediami, reklamą, public relations oraz problematyką prasy samorządowej i lokalnej. Dzięki niemu zdobędziesz wiedzę na temat mediów, a praktyczne umiejętności i warsztat będziesz szkolić pod okiem doświadczonych dziennikarzy. Studenci korzystają z pracowni telewizyjnej na uczelni i szlifują swoje umiejętności w uniwersyteckich mediach: Radiu Uniwersytet czy gazetach. Idealny kandydat na studia jest dociekliwy, świetnie mówi i pisze, łatwo nawiązuje kontakty z rozmówcą, wnikliwie analizuje problemy i poddaje je krytycznej analizie, potrafi być skoncentrowany w sytuacjach stresowych, ma dużą odporność psychiczną. Absolwenci studiów licencjackich mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia czyli magisterskich uzupełniających. Absolwenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej na UKW mogą pracować jako m.in.: dziennikarz prasowy, dziennikarz radiowy, dziennikarz telewizyjny, dziennikarz z zakresu nowych mediów, rzecznik prasowy, pracownik działów PR, specjalista ds. mediów, specjalista ds. promocji, organizator mediów lokalnych, specjalista ds. polityki informacyjnej, specjalista z zakresu fotografii medialnej i reklamowej, specjalista z zakresu reklamy.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych uzyskanych na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości. 

  Dowiedz się więcej

     Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

   

   

 • EDYTORSTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Jeśli Twoją pasją jest literatura oraz fascynuje Cię proces powstawania książki, redakcji tekstu, to ten kierunek jest dla Ciebie. Edytorstwo na UKW daje szerokie perspektywy rozwoju i możliwości pracy. Studenci podczas 3-letnich studiów licencjackich mają możliwość zdobycia zawodu redaktora, wydawcy, edytora, korektora, adiustatora.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Edytorstwo jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych,uzyskanych na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości.

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Filologia

  Idealny kandydat powinien posiadać wysoko rozwinięte predyspozycje do nauki języka, łatwość w przyswajaniu nowego słownictwa, dobrą pamięć i słuch fonetyczny. Studia filologii na UKW pozwalają studentowi osiągnąć znajomość języka na bardzo wysokim poziomie (C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Podczas studiów na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego zdobywasz gruntowną wiedzę o języku, literaturze i kulturze wybranego państwa. Po studiach na UKW można uzyskać kwalifikacje tłumacza przysięgłego. Absolwenci filologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w placówkach kulturalno-oświatowych, domach kultury, redakcjach czasopism, wydawnictwach, biurach tłumaczeń, turystyce, środkach masowego przekazu, w przedsiębiorstwach współpracujących z firmami zagranicznymi oraz w sektorze usług wymagających dobrej znajomości wybranego języka, jak też kultury. Absolwenci mogą również pracować jako nauczyciele, po zdobyciu kwalifikacji nauczycielskich w ramach dodatkowego modułu nauczycielskiego (płatnego).

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Filologia, jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych, uzyskanych na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości. 

  Dowiedz się więcej

     Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia, w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

   

   

   

 • FILOLOGIA ANGIELSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Idealny kandydat powinien posiadać wysoko rozwinięte predyspozycje do nauki języka, łatwość w przyswajaniu nowego słownictwa, dobrą pamięć i słuch fonetyczny. Dobrze, jeśli interesuje się zagadnieniami społecznymi, historycznymi i kulturalnymi Wielkiej Brytanii i USA, śledzi anglojęzyczną prasę, Internet, telewizję.
  Studia na filologii angielskiej na UKW pozwalają studentowi osiągnąć znajomość języka angielskiego na bardzo wysokim poziomie (C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Absolwenci filologii mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających).
  Studenci zdobywają wiedzę z zakresu podstaw translatoryki, teorii przekładu, przekładu artystycznego. Nabywają umiejętności prowadzenia korespondencji fachowej w języku angielskim (handlowej, urzędowej, administracyjnej). Zapoznają się z literaturą i kulturą krajów anglojęzycznych. Absolwent zdobywa bazę stanowiącą podstawę do uzyskania kwalifikacji tłumacza przysięgłego

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Filologia angielska jest wynik egzaminu maturalnego z języka angielskiego.

  Dowiedz się więcej

   


   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia angielska, w pierwszej kolejności jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA POLSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Filologia Polska

  Jeśli Twoją pasją jest literatura i zawiłości języka polskiego, to ten kierunek jest dla Ciebie. Filologia polska na UKW daje szerokie perspektywy rozwoju i możliwości pracy. Studenci podczas 3-letnich studiów licencjackich mają możliwość zdobycia zawodu nauczyciela, zapoznania się z pracą dziennikarza i reportera, wydawcy, redaktora, a także mogą wykorzystać umiejętności krytycznego myślenia w wielu innych obszarach zawodowych. Absolwenci filologii polskiej na UKW pracują w agencjach Public Relations, agencjach reklamowych, ośrodkach animacji kultury. Bardzo często swoją ścieżkę zawodową kierują też do świata mediów, podejmując pracę w rozgłośniach radiowych, gazetach, telewizjach, redakcjach czasopism czy portali. Wielu absolwentów filologii polskiej UKW pracuje także w firmach poligraficznych czy studiach DTP. Studia przygotowują również do wykonywania zawodu nauczyciela.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Filologia Polska, jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów, uzyskanych na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości. 

  Dowiedz się więcej

     Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia Polska, w pierwszej kolejności jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności jest to średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

   

   

 • FILOLOGIA ROSYJSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia na filologii rosyjskiej na UKW pozwalają studentowi osiągnąć znajomość języka rosyjskiego na bardzo wysokim poziomie (C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Podczas studiów na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego zdobywasz gruntowną wiedzę o języku rosyjskim, literaturze i kulturze rosyjskiej. Po studiach na UKW można uzyskać kwalifikacje tłumacza przysięgłego.
  Już na studiach studenci mają możliwość zdobywania doświadczenia, wyjazdów za granicę w ramach programu Erasmus+, wymian studenckich czy odbywania praktyk i staży w międzynarodowych firmach. Studenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających).

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Filologia rosyjska jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych,uzyskanych na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości.

  Dowiedz się więcej

   


   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku filologia rosyjska w pierwszej kolejności jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

  Dowiedz się więcej

   

 • GERMANISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Do studiowania zachęcamy wszystkich zainteresowanych językiem niemieckim i kulturą krajów niemieckojęzycznych. Jeśli na maturze wybrałeś język niemiecki, przyjdź do nas, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie! Studia zapewniają zdobycie umiejętności językowych na poziomie biegłości C1 (język niemiecki) oraz B2 (drugi język obcy) Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Oprócz tego absolwenci posiadają umiejętność tworzenia, analizy i interpretacji (tłumaczenia) różnego rodzaju tekstów oraz stosowania technik informacyjno-komunikacyjnych, jak również szerokie kompetencje społeczne, umożliwiające im właściwe funkcjonowanie w różnych środowiskach pracy w społeczeństwie opartym na wiedzy.

  W trakcie studiów w zależności od indywidualnych zainteresowań i planów zawodowych studenci mają możliwość wyboru części zajęć, mogą uczestniczyć w programie mobilności studenckiej MOST lub europejskim programie wymiany studentów ERASMUS+.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Germanistyka jest zdanie egzaminu maturalnego z języka niemieckiego.

  Dowiedz się więcej

   


   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika, w pierwszej kolejności jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

  Dowiedz się więcej

   

 • HISTORIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Historia

  Jest to kierunek dla ludzi z pasją, którzy wiedzą, że poruszanie się we współczesnym świecie bez znajomości jego tradycji jest błądzeniem w ciemności. Historia jest nauką umożliwiającą poruszanie się w czasie, dającą możliwość podróżowania do krain i cywilizacji z przeszłości, które dziś już nie istnieją, poznawania ludzi, a nawet zaprzyjaźnienia się z nimi, którzy poprzedzili nas na osi czasu. Ci, którzy poznają przeszłość są ludźmi bogatymi doświadczeniem minionych pokoleń i mądrzy mądrością przodków. W dzisiejszym świecie tak bardzo ukierunkowanym na przyszłość i tzw. nowoczesność, w państwach o najwyższym współczynniku rozwoju cywilizacyjnego jest również olbrzymi szacunek dla tradycji i zrozumienie dla historii. Współczesny człowiek, mądry, wykształcony, kulturalny, przedsiębiorczy coraz częściej chce wiedzieć skąd przychodzimy. Czy pomożesz mu w zrozumieniu tej podstawowej prawdy? Czy chcesz pomóc mu cieszyć się bogactwem przeszłości? Historia to nie tylko daty. Historia to przede wszystkim nauka o prawidłach kierujących rozwojem społeczeństw. Zatem studia historyczne wymagają od Ciebie mądrości, wszechstronności, odpowiedzialności. Dzisiejsza nauka historyczna potrzebuje ludzi kreatywnych, obeznanych z najnowszymi technikami pozyskiwania i przekazywania wiedzy, pasjonatów. Jeżeli posiadasz te cechy, to z pewnością powinieneś studiować historię. My pomożemy Ci w rozwinięciu tych talentów. Sprawimy, że z pasjonata staniesz się profesjonalistą. Dodatkowo możesz skorzystać z zajęć w ramach modułu nauczycielskiego (płatnego), dzięki któremu zdobędziesz uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej w klasach IV-VI. Program studiów został tak ułożony by dać Ci maksimum wiedzy, a jednocześnie by studia historyczne były wielką przygodą. Pytanie o przyszłość po studiach jest dziś jednym z najczęściej zadawanych przez maturzystów. Studia na kierunku Historia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dają Ci kilka możliwości. Studia licencjackie dają Ci już wyższe wykształcenie, dlatego możesz od razu wkroczyć na ścieżkę zawodową. W zależności od wyboru specjalności, możesz pracować jako nauczyciel, animator kultury, redaktor, przewodnik i pilot turystyczny, organizator widowisk historycznych, urzędnik (a może nawet uznany dyplomata lub polityk), żołnierz lub policjant. Oczywiście, najlepiej zrobisz, gdy podejmiesz kontynuację nauki na studiach magisterskich uzupełniających z Historii lub na pokrewnym kierunku albo skorzystasz z szerokiej oferty studiów podyplomowych w celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji. W obecnej rzeczywistości standardem jest wykształcenie magisterskie.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Historia, jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych, jeśli kandydant zdawał historię, historię sztuki, geografię lub wiedzę o społeczeństwie na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%. 

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Historia, w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni. Ocena na dyplomie absolwentów kierunku historia zostanie podwyższona o 20%.

   

   

 • HUMANISTYKA DRUGIEJ GENERACJI Stopień: I REKRUTACJA

  Bydgoszcz uczelnie - kierunek Humanistyka Drugiej Generacji

  Zasoby i możliwości humanistyki (teksty, narracje, obrazy, bazy danych itd.) łączymy z nowymi technologiami i nowymi mediami. Zagospodarowujemy świat Internetu, ale tworzymy też w realnej przestrzeni. Wykorzystujemy gotowe aplikacje, stawiamy jednak na autorskie projekty. Zarówno wśród  zasobów sieciowych, jak i rzeczy codziennego użytku znajdziesz opracowane przez nas informacje, grafiki, wytwory pisarskie i dziennikarskie, materiały do druku, książki, gry.Trzyletnie studia na naszym kierunku dają Ci już wyższe wykształcenie i możliwość podjęcia pracy w wielu branżach. Nastawiamy się przede wszystkim na te sektory przedsiębiorcze, gdzie zapotrzebowanie na pracowników nie maleje, a rośnie. Są to portale internetowe, firmy zajmujące się projektowaniem gier, agencje interaktywne, biblioteki, centra informacji, placówki edukacyjne i turystyczne i każda firma, która chce zaistnieć w sieci, bo kto tego nie potrzebuje?

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Humanistyka Drugiej Generacji jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów uzyskanych na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości. 

  Dowiedz się więcej

   

 • INNOWACYJNOŚĆ I ZARZĄDZANIE SFERĄ PUBLICZNĄ Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Innowacyjność i Zarządzanie Sferą Publiczną

  Masz ogromną szansę studiowania, zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym, unikatowego i innowacyjnego kierunku, którego program został opracowany w oparciu o współczesne trendy w kraju i na świecie. Jako nasz Student sam wybierasz profil, który najbardziej Cię interesuje. Ponadto masz możliwość odbycia części studiów zagranicą, w ramach programu ERASMUS +. Przed Tobą otwierają się więc szerokie perspektywy kariery zawodowej, we wszystkich wymiarach sfery publicznej. Wybierz kierunek… na przyszłość! Jako nasz Absolwent, będziesz przygotowany do pracy w urzędach gminnych, powiatowych oraz marszałkowskich, w jednostkach zajmujących się procesami programowania rozwoju w skali regionalnej i lokalnej, w administracji samorządowej i rządowej, w firmach konsultingowych oraz organizacjach pozarządowych. Absolwenci są także bardzo dobrze przygotowani do pracy w instytucjach pozarządowych (np. fundacjach) i administracji prywatnej (np. bankach, zakładach produkcyjnych, usługowych i handlowych w charakterze pracowników administracyjno-biurowych i kadry zarządzającej).

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Innowacyjność i Zarządzanie Sferą Publiczną jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych, jeśli kandydant zdawał wiedzę o społeczeństwie na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%. 

  Dowiedz się więcej

   

   

 • KULTUROZNAWSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Kulturoznawstwo

  Niezależnie od wieku! Studiuj bezpłatnie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy kulturoznawstwo 40+, bezpłatne 3-letnie studia licencjackie w trybie popołudniowym. Twoją ulubioną formą spędzania wolnego czasu jest ambitne kino albo wizyta w teatrze? To pierwsze symptomy tego, że powinieneś skierować swoje kroki na kierunek kulturoznawstwo. Kierunek ten jeszcze bardziej rozbudzi Twoją pasję, pokaże jak wykorzystać te zainteresowania w życiu zawodowym i pozwoli Ci na poznanie ludzi, dla których kultura jest tak samo ważna jak dla Ciebie. Pytanie o przyszłość po studiach jest dziś jednym z najczęściej zadawanych przez maturzystów. Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy daje Ci kilka możliwości. Kontynuuj naukę na studiach magisterskich kulturoznawstwa lub na pokrewnym kierunku albo skorzystaj z szerokiej oferty studiów podyplomowych w celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji. Studia licencjackie dają Ci już wyższe wykształcenie, dlatego możesz od razu wkroczyć na ścieżkę zawodową. Do absolwenta tego kierunku są skierowane oferty pracy dla animatorów kultury, dziennikarzy, krytyków literackich, kustoszy, ale także pracowników działu promocji i samorządowych jednostek kultury oraz prywatnych firmach zajmujących się organizacją masowych imprez.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Kulturoznawstwo jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów uzyskanych na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości. 

  Dowiedz się więcej

     Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kulturoznawstwo w pierwszej kolejności jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

   

   

 • LINGWISTYKA STOSOWANA ANGIELSKO - ARABSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Do studiowania zachęcamy wszystkich zainteresowanych językiem angielskim i arabskim oraz kulturą Wielkiej Brytanii i świata arabskiego. Jeśli na maturze wybrałeś język angielski i chcesz dodatkowo nauczyć się języka arabskiego, przyjdź do nas. Te studia otwierają ogromne możliwości związania zawodowej kariery z rynkami gospodarczymi stale otwierającymi się na europejski i polski biznes. Studia na kierunku filologia o specjalności lingwistyka stosowna j. angielski z j. arabskim na UKW gwarantują znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i umożliwiają zdobycie umiejętności posługiwania się językiem arabskim na poziomie B2.

  Już na studiach studenci mają możliwość zdobywania doświadczenia, wyjazdów za granicę w ramach programu ERASMUS+, wymian studenckich czy odbywania praktyk i staży w międzynarodowych firmach. Studenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających)

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Lingwistyka stosowana angielsko - arabska jest wynik egzaminu maturalnego z języka angielskiego.

  Dowiedz się więcej

   


   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Lingwistyka stosowana angielsko - arabska, w pierwszej kolejności jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

  Dowiedz się więcej

   

 • LINGWISTYKA STOSOWANA ANGIELSKO - NIEMIECKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Do studiowania zachęcamy wszystkich zainteresowanych językiem angielskim i niemieckim oraz kulturą Wielkiej Brytanii i Niemiec. Jeśli na maturze wybrałeś język angielski oraz język niemiecki, przyjdź do nas. Te studia są właśnie dla Ciebie! Studia na kierunku filologia o specjalności lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim (ze znajomością języka niemieckiego) gwarantują znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i umożliwiają zdobycie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim również na tym samym poziomie.

  Już na studiach studenci mają możliwość zdobywania doświadczenia, wyjazdów za granicę w ramach programu ERASMUS+, wymian studenckich czy odbywania praktyk i staży w międzynarodowych firmach. Studenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających). Po studiach na UKW można uzyskać kwalifikacje tłumacza przysięgłego.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Lingwistyka stosowana angielsko - niemiecka jest wynik egzaminu maturalnego z języka angielskiego i niemieckiego.

  Dowiedz się więcej

   


   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Lingwistyka stosowana angielsko - niemiecka, w pierwszej kolejności jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

  Dowiedz się więcej

   

   

 • LINGWISTYKA STOSOWANA ANGIELSKO - ROSYJSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Do studiowania zachęcamy wszystkich zainteresowanych językiem angielskim i rosyjskim oraz kulturą anglo- i rosyjskojęzyczną. Jeśli na maturze wybrałeś język angielski i chcesz dodatkowo nauczyć się języka rosyjskiego, przyjdź do nas. Studia pomogą Ci zostać poszukiwanym na rynku pracy specjalistą ds. kontaktów biznesu lokalnego, biznesu z gospodarkami rynków wschodnich. Zdobyte umiejętności pozwolą Ci posługiwać się językiem angielskim i rosyjskim na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Po studiach na UKW można uzyskać kwalifikacje tłumacza przysięgłego.

  Już na studiach studenci mają możliwość zdobywania doświadczenia, wyjazdów za granicę w ramach programu ERASMUS+, wymian studenckich czy odbywania praktyk i staży w międzynarodowych firmach. Studenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających).

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Lingwistyka stosowana angielsko - rosyjska jest wynik egzaminu maturalnego z języka angielskiego.

  Dowiedz się więcej

   


   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Lingwistyka stosowana angielsko - rosyjska, w pierwszej kolejności jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

  Dowiedz się więcej

   

   

 • LINGWISTYKA STOSOWANA NIEMIECKO - ROSYJSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Lingwistyka stosowana niemiecko - rosyjska jest wynik egzaminu maturalnego z języka niemieckiego.

  Dowiedz się więcej

   


   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Lingwistyka stosowana niemiecko - rosyjska, w pierwszej kolejności jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

  Dowiedz się więcej

   

   

 • LINGWISTYKA STOSOWANA ROSYJSKO - CHIŃSKA Stopień: I REKRUTACJA

  Do studiowania zachęcamy wszystkich zainteresowanych językiem rosyjskim i chińskim oraz kulturą Rosji i Chin. Te studia otwierają ogromne możliwości związania zawodowej kariery z rynkami gospodarczymi stale otwierającymi się na europejski i polski biznes. Studia na kierunku filologia o specjalności lingwistyka stosowna j. rosyjski z j. chińskim na UKW gwarantują znajomość języka rosyjskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i umożliwiają zdobycie umiejętności posługiwania się językiem chińskim na poziomie B2.

  Już na studiach studenci mają możliwość zdobywania doświadczenia, wyjazdów za granicę w ramach programu ERASMUS +, wymian studenckich czy odbywania praktyk i staży w międzynarodowych firmach.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Lingwistyka stosowana rosyjsko - chińska jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych,uzyskanych na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości.

  Dowiedz się więcej

 • POLITOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Politologia

  Politologia jest nauką humanistyczną, głównie zajmuje się analizą zjawisk i procesów politycznych, w dużej mierze prawidłowościami i zasadami życia politycznego. Kandydat powinien nie tylko posiadać wiedzę z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, ale również z zakresu bieżących wydarzeń w kraju i na arenie międzynarodowej. Twoimi fundamentalnymi umiejętnościami w zawodzie politologa są płynność wypowiedzi w mowie i w piśmie oraz zdolność kojarzenia faktów i wyciągania logicznych wniosków. Ważne jest także, aby czytanie sprawiało Ci przyjemność, bo jako przyszły politolog będziesz zajmował się przeglądaniem przede wszystkim prasy codziennej, a także publikacji z zakresu polityki i socjologii. Politologia jest też nastawiona na rozwój umiejętności abstrakcyjnego myślenia, przydatnej w różnych sferach życia społecznego. Absolwent studiów I stopnia ma możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających) na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Kończąc studia na kierunku politologia możesz pracować jako ekspert w ośrodkach badania opinii publicznej, dziennikarz prasowy, radiowy, telewizyjny, czy specjalista od Public Relations. Absolwenci politologii UKW pracują również w służbie cywilnej i samorządowej, jako doradcy polityczni i organizatorzy spotkań publicznych. Wielu z nich jest ekspertami od rozwiązywania konfliktów społecznych i specjalistami w dziedzinie dyplomacji.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Politologia, jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych, jeśli kandydant zdawał historię lub wiedzę o społeczeństwie na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%. 

  Dowiedz się więcej

     Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Politologia w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni. Ocena na dyplomie absolwentów kierunku Politologia zostanie powyższona o 20%.

   

   

 • PRZEWODNICTWO I REPORTAŻ TURYSTYCZNY Stopień: I REKRUTACJA

  Od 2014 r. zawód przewodnika należy do tzw. zawodów zderegulowanych. Teoretycznie może wykonywać go każdy. To jednak tylko pozory. By być przewodnikiem lub pilotem turystycznym trzeba posiadać nie tylko predyspozycje psycho-fizyczne, ale także, a może przede wszystkim olbrzymią wiedzę z najróżniejszych dziedzin życia.

  Proponowane przez nas studia to nie tygodniowy kurs przewodnicki, ani szkolenie pilotów turystycznych. Studia Przewodnictwo i pilotaż turystyczny to kompleksowy cykl kształcenia dający Ci bardzo solidne podstawy do podjęcia w przyszłości tej trudnej i odpowiedzialnej, ale też bardzo satysfakcjonującej pracy. Studia trwają trzy lata. Program został ułożony tak, aby przygotować Cię jak najbardziej wszechstronnie do wykonywania profesji przewodnika i pilota, ale też będziemy starać się uświadomić Ci, że ta profesja wymaga ciągłego kształcenia i podnoszenia swoich kwalifikacji.

  W trakcie studiów spotkasz się z wysoko wykwalifikowana kadrą, ludzi dla których turystyka jest też pasją, którzy jakże często sami są przewodnikami. Warto nadmienić, że przed uruchomieniem w 2017 r. Przewodnictwa i pilotażuturystycznego prowadziliśmy studia magisterskie Turystyka krajoznawcza i kulturowa (2014-2017).

  Z całą pewnością: takich studiów, próżno szukać w Polsce. Na tych studiach nie będziesz się nudzić. Jest tylko jeden warunek: musisz być człowiekiem z pasją do poznawania. 

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen(punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.


  Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię, wiedzę o społeczeństwie lub geografię, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.

  Dowiedz się więcej

   

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Stosunki Międzynarodowe

  Stosunki międzynarodowe to dziedzina łącząca wiedzę z zakresu nauk społecznych. Zajmuje się badaniem oficjalnych stosunków politycznych między państwami, ich kontaktów gospodarczych, finansowych, kulturalnych i naukowych. Student wybierający się na kierunek stosunki międzynarodowe powinien wykazywać się umiejętnościami komunikowania, negocjowania i przekonywania. Niezbędne są także zainteresowania naukami politycznymi, prawnymi i ekonomicznymi. Po ukończeniu studiów na kierunku stosunków międzynarodowych będziesz mógł podjąć pracę w instytucjach i urzędach Unii Europejskiej, polskich placówkach dyplomatycznych, biurach i sekretariatach organizacji międzynarodowych, rządowych i pozarządowych. Twoje kompetencje pozwolą Ci na pracę w konsulatach i przedstawicielstwach państw obcych w Polsce, różnego rodzaju bankach, firmach ubezpieczeniowych, finansowych i leasingowych, agencjach reklamowych, marketingowych i wydawniczych, będziesz mógł sprawdzić się jako pracownik w hotelach i biurach podróży, firmach spedycyjnych obsługujących ruch zagraniczny, a także redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Stosunki Międzynarodowe jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych, jeśli kandydant zdawał historię, wiedzę o społeczeństwie lub geografię na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%. 

  Dowiedz się więcej

     Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Stosunki Międzynarodowe, w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni. Ocena na dyplomie absolwentów kierunku Stosunki międzynarodowe zostanie podwyższona o 20%

   

   

   

 • WOJSKOZNAWSTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Studia na tym kierunku pozwalają na poznanie historii wojen i konfliktów zbrojnych oraz dziejów wojska i innych służb mundurowych. Studia te sprzyjają poznaniu i badaniu zagadnień wojskowości w różnych okresach historycznych, kontekstach kulturowych i cywilizacyjnych. Studiując Wojskoznawstwo rozwiniesz swoje myślenie kreatywne, poznasz tematykę wojskową w różnych okresach historycznych, kontekstach kulturowych i cywilizacyjnych. Istotnym elementem studiów jest z jednej strony poznawanie i opisywanie zagadnień batalistycznych, a z drugiej przygotowanie do popularyzowania i udziału w rekonstrukcjach historycznych młodzieży oraz osób dorosłych w różnym wieku. Studia te przygotują Ciebie do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia edukacyjnego i społecznego, nie tylko w środowisku lokalnym.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wojskoznawstwo brana jest pod uwagę średnia ocen uzyskanych na egzaminie maturalnym lub egzaminie dojrzałości. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię, wiedzę o społeczeństwie lub geografię, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.

  Dowiedz się więcej

   

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM Stopień: II REKRUTACJA

  Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym stanowi jedną z podstawowych funkcji wszystkich organów władzy i administracji publicznej, zarówno szczebla rządowego, jak i samorządowego. Studia na tym kierunku przygotowują do zarządzania i kierowania instytucjami bezpieczeństwa narodowego, poprzez poszerzanie i systematyzowanie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności w obszarze bezpieczeństwa państwa, jak również w skali regionalnej i lokalnej na tle uwarunkowań międzynarodowych. W trakcie nauki Student nabywa umiejętność zarządzania bezpieczeństwem w różnych wymiarach – czasowym, przestrzennym, organizacyjnym i intelektualnym. W ramach studiów na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem Narodowym przewidziane są ćwiczenia i zajęcia terenowe na bazie instytucji bezpieczeństwa narodowego pozwalające na konfrontację wiedzy teoretycznej z praktyką. Uczestnictwo w zajęciach na tym kierunku przysposabia do podjęcia pracy w różnych instytucjach bezpieczeństwa narodowego, a ponadto przygotowuje do dalszej nauki umożliwiającej  podjęcie przyszłego zatrudnienia w służbach  bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem narodowym. Studia II stopnia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym jest o przyjęciu decyduje w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej zaś średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM I OCHRONA ZABYTKÓW Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym i Ochrona Zabytków

  Interesuje Cię historia i nie wiesz jaki kierunek studiów wybrać? Podpowiadamy! Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków to coś dla Ciebie. Jeśli zabytki i ich historia są Ci bliskie, to właśnie Ty wpisujesz się w status idealnego kandydata tego kierunku. Ważne jest, abyś umiał pracować w grupie i dobrze posługiwał się językiem obcym. W tym przypadku Twój sukces jest na wyciągnięcie ręki. Nie rezygnuj z marzeń, masz możliwości ich spełnienia, więc spełniaj je nim będzie za późno.Absolwenci kierunku Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków mają ogromy wachlarz ofert a rynku pracy. Z pewnością będą to państwowe służby ochrony zabytków, administracja państwowa i samorządowa. Dodatkowo można ubiegać się o etat w placówkach oświatowych, muzealnych, galeriach sztuki i antykwariatach. Otworem stoją także instytucje public relations oraz fundacje działające na rzecz dziedzictwa kulturowego. 

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym i Ochrona Zabytków, jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych, jeśli kandydant zdawał historię lub historię sztuki na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%. 

  Dowiedz się więcej

     Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym i Ochrona Zabytków, w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni. Ocena na dyplomie absolwentów kierunku ochrona dóbr kultury zostanie podwyższona o 20%.

   

   

Opinie (0)