• BIOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Biologia

  To studia dla osób zainteresowanych biologią oraz dziedzinami pokrewnymi (np. medycyna czy leśnictwo). Kandydaci na te studia powinni być dociekliwi, dokładni, cierpliwi. W pracy laboratoryjnej i eksperymentalnej konieczny jest upór i odporność na niepowodzenia. Ważna jest spostrzegawczość, dobra pamięć, umiejętność kojarzenia faktów i logicznego myślenia. Dla osób chcących wybrać zawód nauczyciela proponujemy dodatkowy moduł nauczycielski (płatny), dzięki któremu można uzyskać uprawnienia pedagogiczne do nauczania przyrody w szkole podstawowej. Moduł trwa 3 semestry i obejmuje też praktykę zawodową w szkole. Można kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia (magisterskich uzupełniających). Absolwent studiów biologicznych może podejmować pracę w laboratoriach naukowych, laboratoriach analitycznych placówek służby zdrowia, służb ochrony środowiska i przyrody, w jednostkach samorządowych i administracji państwowej związanych z ochroną przyrody i inżynierią środowiska, może zajmować się także kontrolą jakości. Absolwenci biologii na UKW mogą pracować w ośrodkach hodowli roślin i zwierząt, placówkach zajmujących się restrukturyzacją i przestrzennym zagospodarowaniem obszarów wiejskich, ośrodkach doradztwa rolniczego.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Biologia, jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych, jeśli kandydant zdawał biologię lub chemię na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%. 

  Dowiedz się więcej

   


   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologia, w pierwszej kolejności jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

  Dowiedz się więcej

   

 • BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Biotechnologia

  Kierunek biotechnologia integruje wiedzę z dziedziny chemii, biochemii, biologii molekularnej, inżynierii genetycznej, ochrony środowiska. Studiując biotechnologię na UKW zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw modelowania genetycznego roślin i zwierząt, inżynierii komórkowej oraz szeregu klasycznych technik i procesów biotechnologicznych stosowanych w technologii żywności, ochronie środowiska. Ponadto w czasie wykładów i ćwiczeń poruszane są tematy związane z perspektywami zastosowań biotechnologii w medycynie oraz farmacji. Absolwent kierunku biotechnologia będzie przygotowany praktycznie i teoretycznie do stosowania współczesnych metod biotechnologicznych do biosyntez, biotransformacji, diagnostyki oraz analityki. Studia biotechnologii na UKW przygotowują absolwenta do pracy w zawodzie biotechnologa. Absolwent może znaleźć pracę w różnych gałęziach przemysłu wykorzystujących procesy biotechnologiczne tj. w przemyśle spożywczym, firmach farmaceutycznych, laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych, zakładach higieny weterynaryjnej, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, stacjach ochrony roślin, placówkach naukowo-badawczych. Ponadto zdobyta w trakcie studiów licencjackich wiedza powinna pozwolić na dalsze samodzielne rozwijanie własnych umiejętności zawodowych oraz prowadzenie w zakresie podstawowym prac badawczych z zastosowaniem materiału biologicznego.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia, jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych, jeśli kandydant zdawał biologię lub chemię na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%. 

  Dowiedz się więcej

   


   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia, w pierwszej kolejności jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

  Dowiedz się więcej

   

 • OCHRONA ŚRODOWISKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Ochrona Środowiska

  Skok cywilizacyjny sprawił, że środowisko naturalne jest coraz bardziej zagrożone. Walka o zminimalizowanie ryzyka zniszczenia i pogorszenia stanu środowiska jest możliwa tylko dzięki wykształconym i doświadczonym specjalistom. Ich przygotowanie jest właśnie celem kierunku ochrona środowiska. Adresujemy go w szczególności do osób, którym na sercu leży dobro otaczającego nas świata i które marzą o nietuzinkowej pracy, często polegającej na pracy w terenie. Studia na tym kierunku to nie tylko wykłady i praca w laboratorium, ale też obozy terenowe, które nie tylko mają rozwijać umiejętności naszych studentów, ale służyć też integracji. Studia te dają szeroką wiedzę z zakresu geologii, geomorfologii i gleboznawstwa, hydrologii, meteorologii i klimatologii. Dodatkowo możesz skorzystać z zajęć w ramach modułu nauczycielskiego, dzięki któremu zdobędziesz uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej w klasach 4-6. Pytanie o przyszłość po studiach jest dziś jednym z najczęściej zadawanych przez maturzystów. Studia ochrony środowiska na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dają Ci kilka możliwości. Jedną z nich jest kontynuowanie nauki na studiach magisterskich uzupełniających na pokrewnym kierunku. Możesz też skorzystać z szerokiej oferty studiów podyplomowych w celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji. Absolwenci ochrony środowiska są chętnie zatrudniani w lokalnych ogrodach zoologicznych i botanicznych, parkach krajobrazowych, a także w administracji w wydziałach ochrony środowiska urzędów miejskich i wojewódzkich. Większość przedsiębiorstw korzysta ze specjalistów w tej dziedzinie. Zostań jednym z nich.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona Środowiska, jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych, jeśli kandydant zdawał biologię lub chemię na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%. 

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: