Uniwersytet Szczeciński

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

ul. Cukrowa 8

71-004 Szczecin

Tel.: 0914443115

Fax: 0914443116

http://www.wzieu.pl/

ul. Cukrowa 8

71-004 Szczecin

Tel.: 0914443115

Fax: 0914443116

http://www.wzieu.pl/

 • EKONOMIA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Ekonomia
  Celem kształcenia studentów studiów pierwszego stopnia na kierunku EKONOMIA jest zapoznanie ich z szeroko rozumianą problematyką ekonomiczną, z jej praktycznym wykorzystaniem w podmiotach sektora prywatnego i publicznego. Celem jest również zapoznanie studentów z najnowszymi narzędziami i metodami analizy i oceny zjawisk ekonomicznych wykorzystywanymi w ekonomii, które będą mogli zastosować w pracy zawodowej. Studia mają także stworzyć podstawy do krytycznej refleksji nad przydatnością teorii i narzędzi badawczych w praktyce gospodarczej. Absolwent kierunku EKONOMIA posiada:
  • wszechstronną wiedzę ekonomiczną oraz jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty;
  • umiejętność dokonywania analiz i wykorzystywania ich dla potrzeb racjonalizacji decyzji ekonomicznych;
  • umiejętność prowadzenia własnej działalności gospodarczej;
  • biegłą znajomość korzystania z podstawowych narzędzi informatycznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, fizyka, chemia, biologia, język obcy nowożytny

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest ocena na dyplomie i średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FINANSE Stopień: III REKRUTACJA

  Studia doktoranckie umożliwiają uzyskanie zaawansowanej (tj. na poziomie wyższym niż na studiach magisterskiech), wiedzy ekonomicznej. Ponadto, w procesie kształcenia student przygotowany jest do pracy badawczej i twórczej, w zamierzeniu ma on bowiem (tzn. oprócz zdobycia zaawansowanej wiedzy) przygotować rozprawę doktorską. Absolwent studiów doktoranckich uzyskuje kwalifikacje trzeciego stopnia – stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: finanse.

  Dowiedz się więcej

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Finanse i rachunkowość
  Celem kształcenia studentów studiów pierwszego stopnia na kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ jest zapoznanie ich z szeroko rozumianą problematyką finansów i rachunkowości, jak również z praktycznym wymiarem zastosowania finansów i rachunkowości. Zdobytąwiedzę absolwenci studiów pierwszego stopnia będą mogli wykorzystywać w pracy zawodowej lub poszerzać na studiach II stopnia. Absolwent kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ posiada:
  • wiedzę z zakresu funkcjonowania instytucji finansowych i banków,
  • umiejętność analiz podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek gospodarczych,
  • wiedzę o przepisach prawa, szczególnie z zakresu finansów i rachunkowości,
  • umiejętność przygotowywania i ewidencjonowania dokumentów księgowych,
  • biegłą znajomość korzystania z podstawowych narzędzi informatycznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, fizyka, chemia, biologia, język obcy nowożytny

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość jest ocena na dyplomie i średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • LOGISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Logistyka
  Celem kształcenia na kierunku LOGISTYKA  pierwszego stopnia jest zapoznanie studentów z problematyką związaną z logistyką i wykorzystaniem jej zasad w przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw, jak również zapoznanie studentów z najnowszymi narzędziami i instrumentami zarządzania logistycznego. Zdobytą wiedzę absolwenci studiów I stopnia będą mogli wykorzystywać w pracy zawodowej lub poszerzać na studiach II stopnia. Absolwent kierunku LOGISTYKA posiada:
  • specjalistyczną wiedzę z zakresu logistyki, podstaw nauk ekonomicznych i funkcjonowania podmiotów gospodarczych;
  • umiejętność zarządzania operacyjnego w działach funkcjonalnych jednostek gospodarczych;
  • wiedzę pozwalająca na sterowanie przepływami informacji, środkami finansowymi, zasobami ludzkimi i materialnymi, z uwzględnieniem istoty logistycznej obsługi klienta
  • biegłą znajomość podstawowych narzędzi zarządzania.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, fizyka, chemia, biologia, język obcy nowożytny

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logistyka jest ocena na dyplomie i średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • TURYSTYKA I REKREACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Turystyka i rekreacja
  Celem kształcenia na kierunku TURYSTYKA I REKREACJA studiów pierwszego stopnia prowadzonych wspólnie przez Wydział Zarządzania i Ekonomiki oraz Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia jest przekazanie wiedzy z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych, obsługi ruchu turystycznego i nowoczesnych systemów informatycznych w turystyce. Absolwent kierunku TURYSTYKA I REKREACJA potrafi:
  • opracowywać biznesplan przedsięwzięcia turystycznego,
  • wykorzystać metody statystyczne w turystyce i rekreacji,
  • zastosować zasady negocjacji,
  • wykorzystać wiedzę na temat możliwości pozyskiwania środków finansowych na rozwój turystyki z funduszy Unii Europejskiej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, fizyka, chemia, biologia, język obcy nowożytny

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja jest ocena na dyplomie i średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Zarządzanie
  Celem kształcenia studentów pierwszego stopnia kierunku ZARZĄDZANIE jest przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu oraz kształtowanie krytycznego rozumienia podstaw teoretycznych wiedzy o zjawiskach i procesach ekonomicznych, psychospołecznych, organizacyjnych. Celem jest również przygotowanie studentów do realizacji własnej przedsiębiorczości, współzarządzania firmami rodzinnymi oraz rozwijania kariery specjalistów i menedżerów w strukturach zarządzania poprzez kształtowanie umiejętności innowacyjnego projektowania i sprawnego wdrażania modeli działania zespołowego. Ważnym aspektem jest zapoznanie studentów z praktycznym wymiarem zastosowania zarządzania. Absolwent kierunku ZARZĄDZANIE posiada:
  • wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu;
  • umiejętność rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi;
  • umiejętność prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
  • jest przygotowany do realizacji funkcji zarządzania w organizacjach o charakterze komercyjnym, administracyjnym i non-profit.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, język obcy nowożytny , fizyka, chemia, biologia

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)