al. Piastów 40 B

71-065 Szczecin

tel. 444 27 14

fax. 444 27 00

dziekfil@univ.szczecin.pl 

http://www.wf.usz.edu.pl/

 

al. Piastów 40 B

71-065 Szczecin

tel. 444 27 14

fax. 444 27 00

dziekfil@univ.szczecin.pl 

http://www.wf.usz.edu.pl/

 

 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  Studia przygotowujące do zawodu dziennikarza oraz do zawodów wykorzystujących praktyczną i teoretyczną wiedzę w zakresie komunikowania społecznego. Nastawione na poznanie uwarunkowań pracy w mediach, w tym prawnych, organizacyjnych i praktyczno-zawodowych. Wyposażają w wiedzę ogólną o współczesnym społeczeństwie oraz wiedzę humanistyczną. Zapewniają wgląd w historię, teorię gatunków dziennikarskich; historycznych i nowoczesnych form komunikacji. Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do wykonywania zawodu dziennikarza, pracującego na rzecz periodycznych mediów masowych (prasa, radio, telewizja, Internet). Rozumie podstawowe procesy życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego, zarówno w skali lokalno-regionalnej jak i krajowo-międzynarodowej. Potrafi ocenić znaczenie mediów masowych w życiu i funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa. Uzyskuje również umiejętności umożliwiające wykonywanie różnych zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej - w sferze publicznej, reklamie, promocji, instytucjach prowadzących edukację medialną. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

 • DZIENNIKARSTWO I ZARZĄDZANIE MEDIAMI Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Dziennikarstwo i zarządzanie mediami
  Celem studiów na kierunku dziennikarstwo i zarządzanie mediami jest:
  • Pogłębienie i rozszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studentów pozwalających wykonywać zawód dziennikarza, zwłaszcza w zakresie tendencji rozwojowych współczesnych mediów, ich roli w różnych aspektach funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego, zarówno w skali lokalno-regionalnej, jak i krajowo-międzynarodowej.
  • Wyposażenie studentów w pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne (zwłaszcza o charakterze ekonomicznym i zarządczym), umożliwiające kierowanie i zarządzanie w instytucjach medialnych, zarówno w obrębie małych, jak i większych struktur organizacyjnych, pozwalające na samodzielne podejmowanie decyzji w różnych sytuacjach, również kryzysowych, a także rozwiązywania trudnych problemów zawodowych.
  • Zdobycie przez absolwenta znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym, niezbędnym do wykonywania zawodu. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dziennikarstwo i zarządzanie mediami jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Filologia
  Absolwent studiów powinien posiadać podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu wybranego języka oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Powinien legitymować się zbliżoną do rodzimej znajomością jednego języka obcego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Powinien posiadać interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent powinien umieć rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny - zgodnie ze specjalnością
  • Język polski
  • Jeden przedmiot dowolnie wybrany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia jest ocena na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA POLSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Filologia polska
  Studia na kierunku umożliwiają zdobycie ogólnego wykształcenia humanistycznego  i podstawowej  wiedzy z zakresu filologii polskiej - nauki o języku i o literaturze. Przygotowują do rozumienia i  analizowania zjawisk i procesów literackich, językowych i kulturowych  przeszłości i współczesności. Pozwalają poznać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz uczą posługiwać się  językiem specjalistycznym z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. Student jest przygotowany do  samodzielnego gromadzenia i przetwarzania informacji, poszerzania swojej wiedzy oraz rozwiązywania  problemów zawodowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia polska jest ocena na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • GLOBAL COMMUNICATION Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Global Communication
  Studenci kierunku Global Communication Studies doskonalą znajomość angielskiego, skupiając się na jego praktycznym użyciu w komunikacji ustnej i pisemnej, oraz uczą się dwóch innych języków obcych. Jednocześnie rozwijają swoją wrażliwość kulturową i zrozumienie różnic kulturowych, nabywając kompetencje interkulturowe, a zarazem pogłębiając refleksje nad kulturą rodzimą.  Zdobywają również wiedzę związaną z typową dla dzisiejszej doby wielokulturowością na poziomie społecznym i indywidualnym. Studenci poznają elementy globalnej kultury i ich lokalne przejawy w różnych rejonach świata oraz w różnych obszarach życia społecznego, takich jak przekaz medialny, prawo, ekonomia i polityka. Uczą się też języków fachowych wybranych specjalności. Nowa rola języka angielskiego znajduje swoje odbicie w innowacyjnym programie kształcenia, który obejmuje poznanie regionalnego zróżnicowania tego języka oraz jego kierunku rozwoju jako lingua franca współczesnego świata.  Fakultatywnie studenci przygotują się też do praktycznych zadań translatorskich po zapoznaniu się z językowo-kulturowymi aspektami przekładu.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Global communication brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny - język angielski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, biologia, fizyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny

   

  Dowiedz się więcej

   

   

 • JĘZYKOZNAWSTWO Stopień: III REKRUTACJA

  Głównym celem uczestnictwa w pracach badawczych jest osiągnięcie zaawansowanej wiedzy i umiejętności praktycznych w dwóch humanistycznych dyscyplinach naukowych: językoznawczej i literaturoznawczej. Studia są kierowane do absolwentów humanistycznych studiów magisterskich lub studiów pierwszego i drugiego stopnia z różnych dyscyplin, nauczycieli o wykształceniu filologicznym, neofilologicznym, dziennikarzy różnych mediów, translatorów, którym zależy na pogłębieniu swojej wiedzy oraz zdobyciu nowych umiejętności z zakresu badań językoznawczych i literaturoznawczych. Głównym elementem kształcenia są badania naukowe, czyli kształcenie sprawności do prowadzenia badań, z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy, zwłaszcza pracodawców innych niż uczelnie.

  Dowiedz się więcej

   

 • KULTUROZNAWSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Kulturoznawstwo
  Program studiów ukierunkowany jest na przekazanie wiedzy i wykształcenie umiejętności, które są niezbędne do prowadzenia badań jakościowych oraz ilościowych służących diagnozie potrzeb kulturowych, recepcji tekstów kultury artystycznej, społecznego odbioru zjawisk i procesów w kulturze, a także do samodzielnego przygotowania i realizacji prostych projektów animacyjnych, popularyzacji kultury, aktywizacji środowisk lokalnych. Studenci w procesie kształcenia uzyskują wiedzę o teoretycznej refleksji o kulturze, metodach i metodologii badań w obszarze nauk humanistycznych, niezbędną do analizy zjawisk kultury. Poznają historię kultury, literatury, sztuki teatru i filmu w zakresie umożliwiającym postrzeganie kultury, jej zjawisk i procesów w perspektywie kompleksowości i kontekstualności. Zapoznawani są ze specyfiką mediów i ich funkcjami w społeczeństwie. Otrzymują wiedzę i narzędzia niezbędne do interpretacji tekstów współczesnej kultury artystycznej. Znają podstawowe zasady ekonomiczne, prawne i społeczne warunkujące funkcjonowanie instytucji kultury. Swoje zainteresowania mogą poszerzać oraz zdobyć pogłębioną wiedzę i umiejętności, wybierając dwie spośród sześciu specjalności. W czasie studiów kształtowane są nawyki systematycznego uczestniczenia w życiu publicznym, samokształcenia, pozyskiwania informacji z różnych źródeł, ich krytycznego opracowywania.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kulturoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kulturoznawstwo jest ocena na dyplomie i średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • LINGWISTYKA DLA BIZNESU Stopień: I REKRUTACJA

  Koncepcja kształcenia na kierunku lingwistyka dla biznesu – tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie zakłada równoległe przekazywanie studentom wiedzy z zakresu kultury rosyjskiego i niemieckiego obszaru językowego z kształtowaniem ich umiejętności językowych, tak na poziomie interkulturowej kompetencji komunikacyjnej, jak i na podstawowym poziomie kompetencji translatorycznej, w odniesieniu do tekstów o charakterze ekonomicznym lub prawniczym. Ważne z punktu widzenia rynku pracy jest wdrażanie studentów do aktywnego uczestnictwa w sferze społeczno-gospodarczej, a szczególnie do doskonalenia warsztatu tłumacza w zakresie przekładu pisemnego i ustnego.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Lingwistyka dla biznesu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

 • LITERATUROZNAWSTWO Stopień: III REKRUTACJA

  Głównym celem uczestnictwa w pracach badawczych jest osiągnięcie zaawansowanej wiedzy i umiejętności praktycznych w dwóch humanistycznych dyscyplinach naukowych: językoznawczej i literaturoznawczej. Studia są kierowane do absolwentów humanistycznych studiów magisterskich lub studiów pierwszego i drugiego stopnia z różnych dyscyplin, nauczycieli o wykształceniu filologicznym, neofilologicznym, dziennikarzy różnych mediów, translatorów, którym zależy na pogłębieniu swojej wiedzy oraz zdobyciu nowych umiejętności z zakresu badań językoznawczych i literaturoznawczych. Głównym elementem kształcenia są badania naukowe, czyli kształcenie sprawności do prowadzenia badań, z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy, zwłaszcza pracodawców innych niż uczelnie.

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA PISARSKIE Stopień: I REKRUTACJA

  Celem studiów pisarskich jest przygotowanie do zawodu literata oraz twórczej aktywności w sferze kultury artystycznej i medialnej. Przedmiotem nauczania jest wiedza na temat procesu twórczego, różnorakich form wypowiedzi literackich i paraliterackich, instytucji literackich, literatury współczesnej, interpretacji tekstu, jak również zespół umiejętności wypowiadania się w formach literackich i paraliterackich. Studia przygotowują do aktywnego uczestnictwa w sferze publicznej, a szczególnie we współczesnym życiu literackim oraz kulturalnym, z uwzględnieniem obszaru nowych mediów.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Studia pisarskie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Dowolny przedmiot wybrany przez kandydata
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)