Al. mjr. W. Kopisto 2 B

35-315  Rzeszów

tel. +48 17 872 12 04

tel./fax. +48 17 872 12 86

e-mail: dziefil@univ.rzeszow.pl

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/filologiczny

Al. mjr. W. Kopisto 2 B

35-315  Rzeszów

tel. +48 17 872 12 04

tel./fax. +48 17 872 12 86

e-mail: dziefil@univ.rzeszow.pl

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/filologiczny

 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  Absolwent jest przygotowany do zawodu dziennikarza pracującego w periodycznych mediach masowych (przede wszystkim w prasie, radiu i telewizji). Absolwent rozumie podstawowe procesy życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego, zarówno w skali lokalno-regionalnej, jak i krajowo-międzynarodowej. Absolwent uzyskuje umiejętności umożliwiające mu wykonywanie różnych zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej – w stosunkach publicznych, reklamie, promocji, instytucjach prowadzących edukację medialną. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Absolwent specjalności media regionalne przygotowany jest do podjęcia zatrudnienia we wszystkich typach mediów: w mediach drukowanych oraz w radiu i telewizji. Poza tym w programie studiów zwrócono szczególną uwagę na zagadnienia specyficzne dla regionu podkarpackiego, położonego na pograniczu polsko-ukraińskim oraz polsko-słowackim.
  Absolwent tej rzeszowskiej uczelni specjalności reklama, concierge, public relations jest przygotowany do pracy w agencjach reklamowych, PR czy na stanowiskach związanych z marketingiem i zarządzaniem w kulturze i mediach.
  Absolwent zdobędzie także kwalifikacje do wykonywania zawodu concierge’a, czyli „asystenta od wszystkiego” – doradcy udzielającego biznesowego wsparcia swojemu przełożonemu (współuczestnika spotkań służbowych kontrolującego przepływ informacji; zarządcy kalendarzem dyrektorów firmy, organizatora spotkań biznesowych, osoby przygotowującej prezentacje i materiały na różnego typu spotkania, osoby o szerokich kompetencjach biznesowo-kulturowych).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Wiedza o społeczeństwie lub WOS lub geografia

   

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ANGIELSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Filologia angielska
  Absolwent posiada:
  • umiejętności językowe na poziomie min. C1 w zakresie znajomości języka angielskiego;
  • podstawową wiedzę o literaturze, kulturze i historii krajów obszaru anglojęzycznego;
  • podstawową wiedzę o historii i strukturze języka angielskiego;
  • podstawowe umiejętności tłumaczeniowe;
  • podstawowe umiejętności filologiczne w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego;
  • umiejętności badawcze oraz umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych danych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia angielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język angielski - egzamin pisemny
  • Język angielski - egzamin ustny

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia angielska jest średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia. 

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Filologia germańska

  • Absolwent nabywa kwalifikacje w zakresie kształcenia kierunkowego – biegłą znajomość języka niemieckiego na poziomie C1, bardzo dobrą znajomość drugiego języka obcego na poziomie B2-C1.
  • Nabywa umiejętności i kwalifikacje w zakresie specjalizacji interkulturowej (specjalizacja komunikacja interkulturowa w zakresie języka biznesu – język niemiecki z językiem angielskim/rosyjskim) oraz przygotowanie merytoryczne do pracy w charakterze mediatora interkulturowego w firmach/instytucjach współpracujących z firmami/instytucjami zagranicznymi posłującymi się w swojej działalności językiem niemieckim jako rodzimym lub obcym oraz językiem angielskim/rosyjskim. Wykazuje znajomość języka niemieckiego i angielskiego/rosyjskiego w zakresie języka specjalistycznego oraz nabył wiedzę i wykształcił umiejętności w zakresie języka biznesu.
  • Nabywa umiejętności translatorskie (specjalizacja translatoryczna) oraz przygotowanie merytoryczne do pracy tłumacza w instytucjach współpracujących z krajami niemieckiego obszaru językowego i innymi (anglo- i rosyjskojęzycznymi: specjalizacja język niemiecki z językiem angielskim/rosyjskim). Jest tłumaczem w biurze tłumaczeń, specjalistą ds. współpracy z zagranicą, pracownikiem w biurze/przedsiębiorstwie zagranicznym/z kapitałem zagranicznym,  redaktorem w wydawnictwie, negocjatorem, mediatorem międzykulturowym etc.
  • Posiada kwalifikacje w zakresie kształcenia nauczycielskiego (specjalizacja nauczycielska) oraz przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć edukacyjnych z języka niemieckiego w przedszkolu i szkole podstawowej, przygotowanie do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzone w powiązaniu z kształceniem kierunkowym (specjalizacją) oraz praktyką pedagogiczną.
  • Odbył praktykę pedagogiczną lub zawodową, rozwinął umiejętności zawodowe, poznał organizację i pracę szkół oraz instytucji pozaszkolnych, realizowane w powiązaniu z odpowiednią specjalizacją.
  • Jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach II stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia germańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język niemiecki 

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia germańska jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA POLSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Filologia polska
  Absolwent posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i podstawow wiedz z zakresu filologii polskiej – nauki o jzyku i o literaturze. Rozumie i umie analizowa zjawiska i procesy literackie, jzykowe i kulturowe przeszłoci i współczesnoci. Powinien zna jzyk obcy na poziomie biegłoci B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Jzykowego Rady Europy oraz umie posługiwa si jzykiem specjalistycznym z zakresu literaturoznawstwa i jzykoznawstwa. Potrafi samodzielnie gromadzi i przetwarza informacje, poszerza swoj wiedz oraz rozwizywa problemy zawodowe. Absolwent jest przygotowany do pracy w szkolnictwie – po ukoczeniu specjalnoci nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowujcego do wykonywania zawodu nauczyciela), w placówkach owiatowych, kulturalnych i samorzdu lokalnego oraz w wydawnictwach, czasopismach i mediach elektronicznych. Absolwent jest przygotowany do podjcia studiów drugiego stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia polska jest ocena na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA ROSYJSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Filologia rosyjska
  Absolwenci specjalizacji nauczycielskiej z tytułem licencjata posiadają uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela jezyka rosyjskiego/angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych, a z tytułem magistra – do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela języka rosyjskiego we wszystkich rodzajach szkół.
  Absolwenci specjalizacji rosyjski i angielski język biznesu, translatoryka oraz język rosyjski i angielski w turystyce mogą wykonywać pracę w instytucjach niezwiązanych ze szkolnictwem, prowadzących współpracę gospodarczą z krajami rosyjsko- i anglojęzycznymi, w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka rosyjskiego.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia rosyjska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia rosyjska jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • JĘZYKOZNAWSTWO Stopień: III REKRUTACJA

 • LINGWISTYKA STOSOWANA Stopień: I REKRUTACJA

  Na kierunku Lingwistyka stosowana będzie można się kształcić w zakresie tłumaczenia pisemnego i ustnego. Należy jednak podkreślić, że nie jest to tradycyjne kształcenie filologiczne uwzględniające systematykę przedmiotów jak na każdej z istniejących już na UR neofilologii, lecz chodzi o to, by wypracować pewną wartość dodaną, która płynie ze spojrzenia z perspektywy różnych filologii. Tak więc na kierunku Lingwistyka stosowana znajdą się przedmioty o profilu językoznawczym i kulturoznawczym, dotyczące komunikacji międzykulturowej, ale też związane z językiem ojczystym i kulturą ojczystą studentów, bardzo przydatne w komunikowaniu się z obcokrajowcami. Duży nacisk będzie położony na praktyczne przygotowanie do zawodu tłumacza, czyli znajomość zagadnień i słownictwa prawniczego, ekonomicznego, technicznego, podstaw komunikacji w przedsiębiorstwie, zasad tworzenia wizerunku firmy czy też różnic kulturowych w zakresie biznesowym pomiędzy wybranymi obszarami językowymi.  Lingwistyka stosowana uczy wykorzystywać wiedzę oraz kompetencję lingwistyczną i międzykulturową w praktyce oraz w komunikacji językowej na różnych obszarach i w różnych zakresach. Studia na tym kierunku prowadzą do przygotowania tłumaczy symultanicznych i konsekutywnych, pracowników firm zagranicznych, wydawnictw oraz mediów. Absolwenci mogą również zajmować się problemami komunikacji w mediach. Lingwistyka stosowana dostarcza ponadto wiedzy językowej koniecznej do interpretacji tekstów specjalistycznych, inspiruje też do udzielania porad językowych. Ważne jest również nabycie umiejętności tłumaczenia różnych gatunków tekstów – literackich, medialnych, naukowych i popularnonaukowych, a także użytkowych i reklamowych, tak istotnych w komunikacji biznesowej.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Lingwistyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język angielski
  • Język niemiecki

  Dowiedz się więcej

   

 • LITERATUROZNAWSTWO - STUDIA DOKTORANCKIE Stopień: III REKRUTACJA

 • POLONISTYKA STOSOWANA Stopień: I REKRUTACJA

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Polonistyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)