Uniwersytet Rzeszowski

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy UR

Al. mjr. W. Kopisto 2 B

35-315  Rzeszów

tel.(0-17) 851 85 31

fax. (0-17) 851 85 24

e-mail: dzmatprz@ur.edu.pl

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/matematyczno-przyrodniczy

Al. mjr. W. Kopisto 2 B

35-315  Rzeszów

tel.(0-17) 851 85 31

fax. (0-17) 851 85 24

e-mail: dzmatprz@ur.edu.pl

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/matematyczno-przyrodniczy

 • FIZYKA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Fizyka
  Absolwent specjalności fizyka komputerowa w medycynie i przemyśle posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu fizyki i informatyki dostosowaną do medycyny i przemysłu wysokich technologii. Posiada umiejętności rozumienia, analizy i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej oraz technicznych systemów diagnostycznych. Jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, badawczo-rozwojowych i diagnostycznych. Ma kompetencje niezbędne do obsługi i nadzoru urządzeń, których działanie wymaga szerokiej wiedzy z zakresu fizyki, informatyki i biomechaniki. Jest przygotowany do pracy w projektach programistycznych, w których stosowane są metody obliczeniowe z rozmaitych dziedzin nauki i techniki. Dzięki zdobytej wiedzy fizycznej oraz matematycznej potrafi nawiązać współpracę ze specjalistami z przemysłu i medycyny oraz pełnić funkcje, które wymagają zaawansowanej wiedzy informatycznej. Posiada umiejętność tworzenia poprawnych merytorycznie modeli obliczeniowych ich implementacji i właściwej oceny generowanych wyników pod kątem ich zgodności z rzeczywistymi zjawiskami i procesami fizycznymi.
  Absolwent specjalności spektroskopowe metody badań nowoczesnych materiałów posiada wiedzę ogólną z zakresu fizyki opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Posiada umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej, a w szczególności oceny właściwości materiałów na podstawie metod spektroskopowych. Jest przygotowany do pracy w laboratoriach: badawczych, badawczo-rozwojowych i diagnostycznych. Ma kompetencje niezbędne do obsługi i nadzoru urządzeń, których działanie wymaga podstawowej wiedzy z zakresu fizyki. Może być zatrudniony w jednostkach badawczo-rozwojowych w działach jakości i certyfikacji zakładów przemysłowych, w jednostkach laboratoryjnych służb mundurowych i niezależnych jednostkach notyfikujących.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka jest średnia arytmetyczna oraz ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Informatyka
  Program studiów zakłada, iż absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych. Powinien dobrze znać zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych. Powinien posiadać umiejętność programowania komputerów i znać zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych. Zdobytą wiedzę i umiejętności powinien umieć wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Ponadto, po ukończeniu studiów absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu informatyki.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy 
  • Matematyka
  • Informatyka

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • INFORMATYKA I EKONOMETRIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Informatyka i ekonometria
  Kierunek przeznaczony jest dla osób, które z jednej strony chcą poznać matematyczne fundamenty praw ekonomii, zrozumieć zjawiska gospodarcze, analizować je i świadomie w nich uczestniczyć lub je kreować, a z drugiej strony pragną nabyć umiejętności swobodnego posługiwania się różnymi technologiami informatycznymi, szczególnie w zakresie ich wykorzystania w procesach zarządzania przedsiębiorstwem, wykorzystania technologii sieciowych (w tym internetowych) lub w analizach danych gospodarczych. Absolwent będzie posiadać kompetencje zawodowe:
  • znajomość metod gromadzenia, analizy i interpretacji danych niezbędnych do podejmowania decyzji o charakterze finansowym, strategicznym czy marketingowym,
  • umiejętność wykorzystywania modeli ekonometrycznych do wspomagania podejmowania decyzji w procesach zarządzania systemami gospodarczymi,
  • sprawne posługiwanie się szerokim zestawem narzędzi informatycznych, wspierających prace związane z analizą danych, modelowaniem ekonometrycznym,
  • podejmowaniem decyzji, zarządzaniem informacją,
  • znajomość języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu informatyki lub matematyki bankowej i ubezpieczeniowej.
  Absolwent tego kierunku będzie mógł pracować między innymi w dowolnym przedsiębiorstwie lub instytucji:
  • używających systemów informatycznych do zarządzania obiegiem dokumentów, relacjami z klientami, zasobami magazynowymi itp.,
  • w coraz liczniej powstających centrach usług finansowych i informatycznych,
  • produkujących systemy informatyczne,
  • gromadzących lub przetwarzających duże zbiory danych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Inżynieria materiałowa
  Absolwent posiada wiedzę obejmującą procesy wytwarzania, przetwarzania i badania materiałów, metody doboru materiałów do różnych zastosowań i ocenę ich właściwości. Posiada wiedzę w zakresie nowoczesnych technologii wytwarzania odnoszących się do procesów technologicznych, takich jak np. Epitaksja z wiązek molekularnych (MBE) oraz metod badawczych powiązanych z mikroskopią elektronową, mikroskopią sił atomowych. Nabyta wiedza oraz wykształcone umiejętności umożliwiają absolwentom podjęcie pracy w zakresie zastosowań materiałów oraz tworzenia nowych i usprawniania tradycyjnych urządzeń i linii technologicznych wykorzystywanych w przemyśle materiałowym, takich jak rozpylanie plazmowe i magnetotronowe czy osadzania chemiczne z fazy gazowej. Posiada również manualne umiejętności przygotowywania próbek do badań.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: chemia, fizyka 

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

   

   

 • MATEMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Matematyka
  Absolwent specjalności zastosowania matematyki posiada wiedzę z różnych dziedzin matematyki wyższej, którą potrafi samodzielnie pogłębiać. Zna metody i techniki właściwe dla różnych działów matematyki i odpowiednio je stosuje. Posiada wiadomości i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej konieczne do rozwiązywania teoretycznych i aplikacyjnych problemów matematycznych. Zna sposoby wykorzystania matematyki w finansach, bankowości, naukach biologicznych, praktyce społecznej i gospodarczej czy przemyśle. Potrafi utworzyć modele matematyczne opisujące zjawiska ekonomiczne, społeczne, przyrodnicze czy techniczne. Posługuje się jednym językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
  Jest przygotowany do zatrudnienia w bankach, instytucjach finansowych, urzędach statystycznych, instytucjach zajmujących się biotechnologią, farmaceutyką, ochroną zdrowia, ochroną środowiska czy w przemyśle, w zależności od obranej ścieżki kształcenia.
  Absolwent specjalności nauczanie matematyki posiada wiedzę z różnych dziedzin matematyki wyższej, którą potrafi samodzielnie pogłębiać. Zna metody i techniki właściwe dla różnych działów matematyki i odpowiednio je stosuje. Posiada wiadomości i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej konieczne do rozwiązywania teoretycznych i aplikacyjnych problemów matematycznych. Posługuje się jednym językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Posiada wiedzę ogólnopedagogiczną, ogólnopsychologiczną i metodyczną niezbędną do wykonywania zawodu nauczyciela. Jest przygotowany do zatrudnienia w zawodzie nauczyciela matematyki na poziomie szkoły podstawowej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • MECHATRONIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Mechatronika
  Zasadniczym celem kształcenia na studiach inżynierskich kierunku Mechatronika jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko rozumianej techniki (mechaniki, informatyki, elektroniki i elektrotechniki, automatyki i robotyki). Pobocznym celem kształcenia jest możliwość rozwoju absolwenta kształtująca wrażliwość aksjomatyczną, odpowiedzialność zawodową i społeczną. Wiedza i umiejętności absolwentów są profilowane przez możliwość wyboru specjalności. Wiedza kierunkowa obejmuje dyscypliny naukowe znajdujące zastosowanie przy projektowaniu, wytwarzaniu i obsłudze urządzeń mechatronicznych, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii materiałowych, w tym nanotechnologii. Dzięki takiemu podejściu absolwenci uzyskają dużą elastyczność zawodową. Wiedza specjalistyczna przygotowuje absolwenta do pracy w nowoczesnych obszarach przemysłu, które rozwijają się bardzo szybko. Wiedza ogólna – to kształcenie w zakresie wykorzystywania sprzętu komputerowego do rozwiązywania problemów zawodowych, organizacyjnych i łączności, zajęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz czynnej znajomości języka obcego. Absolwenci będą przygotowani do pracy w: 
  • przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne – elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym,
  • przemyśle oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane, zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu; 
  • jednostkach doradczych i projektowych oraz przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania. 
  Uzyskana przez absolwentów wiedza, umiejętności i kompetencje mają charakter uniwersalny pozwalający na łatwy dalszy rozwój w kierunku wybranej dyscypliny technicznej, takiej jak: inżynieria materiałowa, inżynieria wytwarzania, budowa maszyn, informatyka czy elektrotechnika.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy 
  • Matematyka
  • Informatyka

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechatronika jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • SYSTEMY DIAGNOSTYCZNE W MEDYCYNIE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Systemy diagnostyczne w medycynie
  Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu fizyki opartą na gruntownych podstawach matematyki. Posiada wiedzę w zakresie matematyki wyższej, w tym metod matematycznych fizyki i metod numerycznych niezbędną do opisu oraz modelowania zjawisk fizycznych, prostych obiektów technicznych, zwłaszcza z wykorzystaniem techniki cyfrowej. Posiada umiejętności z zakresu rozumienia zjawisk fizycznych i ich praktycznego zastosowania, korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych. Ma gruntowną wiedzę fizyczną niezbędną do opisu i modelowania zjawisk fizycznych, prostych obiektów technicznych, zwłaszcza z wykorzystaniem techniki cyfrowej. Zna specyfikę funkcjonowania placówek medycznych, w których wykorzystuje się specjalistyczne oprogramowanie wspierające działania lekarzy w codziennej opiece szpitalnej i pomagające w planowaniu i organizacji tej działalności, wsparciu terapeutycznym i diagnostycznym z zabezpieczeniem baz danych. Zna zasady wykonywania zabiegów z wykorzystaniem urządzeń do elektroterapii i mechanoterapii oraz fluorografię cyfrową, tomografię komputerową, diagnostykę obrazową w medycynie nuklearnej oraz budowę innych urządzeń medycznych.
  Znajdzie zatrudnienie w placówkach i instytucjach produkujących, dystrybuujących, serwisujących, szkoleniowych i innych związanych z wysokospecjalistycznym, diagnostycznym sprzętem medycznym. Znajdzie także zatrudnienie w charakterze specjalisty do zarządzania jakością w dziedzinie systemów dla diagnostyki i obrazowania w medycynie.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Systemy diagnostyczne w medycynie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy 
  • Matematyka
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: biologia, fizyka

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (3)

Tmq Ocena

Da się studiować, trzeba tylko chcieć

Mate Ocena

Brak kompetentnych ludzi. Nie polecam

Jola Ocena

Ogólny bałagan Najpierw przyjmują na studia a potem dzwonią ze pomyłka. Źenada i wstyd .nie polecam nikomu a wręcz przestrzegam przed uczelnią