ul. Warszawska 26a

Rzeszów

tel. 17 872 19 41

e-mail: wmed@univ.rzeszow.pl

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/medyczny

 

ul. Warszawska 26a

Rzeszów

tel. 17 872 19 41

e-mail: wmed@univ.rzeszow.pl

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/medyczny

 

 • DIETETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Dietetyka
  Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Jest przygotowany do: planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności; planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją; oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia; zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym; oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia; kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analyzes Critical Control Points – HACCP); oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób; organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów oraz prowadzenia edukacji żywieniowej.
  Absolwent kierunku studiów jest przygotowany do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczającychpożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering); organizacjach konsumenckich; placówkach sportowych i innych (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji) oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent posiada predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi zdrowymi i chorymi. Posiada ponadto przygotowanie ogólne i zawodowe obowiązujące w ochronie zdrowia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Biologia
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: chemia, fizyka z astronomią lub matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dietetyka jest średnia i ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • ELEKTRORADIOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Elektrotradiologia
  Studenci zdobędą wiedzę z zakresu nauk medycznych, polityki zdrowotnej i społecznej, medycyny środowiskowej, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, zarządzania, prawa oraz przedmiotów zawodowych, m.in. takich jak anatomia radiologiczna, diagnostyka obrazowa, diagnostyka elektromedyczna, radioterapia, radiodiagnostyka oraz ochrona radiologiczna. Zdobyte wykształcenie i umiejętności praktyczne pozwolą absolwentom ubiegać się o zatrudnienie w zakładach opieki zdrowotnej lub organizacjach samorządowych zajmujących się szeroko rozumianą ochroną i promocją zdrowia. Wiedza oraz umiejętności z zakresu elektroradiologii dadzą możliwość pracy w prywatnych gabinetach oraz publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej wykonujących zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pierwiastków promieniotwórczych, pola magnetycznego i ultradźwięków. Absolwenci tej uczelni rzeszowskiej na kierunku eletroradiologia znajdują zatrudnienie:
  • We wszystkich rodzajach placówek służby zdrowia oraz w urzędach państwowych i samorządowych, w których realizowane są zadania z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej (zakłady opieki zdrowotnej, stacje sanitarno-epidemiologiczne,wojewódzkie i regionalne ośrodki medycyny pracy, urząd marszałkowski, urzędy miast i gmin itp.).
  • Absolwenci dodatkowo mogą ubiegać się o pracę w pracowniach: rentgenowskich, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, angiografii, audiometrii, densytometrii, spirometrii, elektrokardiografii i zakładach radioterapii.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektroradiologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Biologia
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: chemia, fizyka z astronomią lub matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

 • FIZJOTERAPIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Fizjoterapia
  Absolwent wykazuje się wiedzą niezbędną do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności oraz wydolności osób w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów. Ponadto zdobędzie podstawowe wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej i obrazowej, planowania i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej. Po ukończeniu studiów absolwent wykazuje się podstawową znajomością i umiejętnościami praktycznymi z zakresu fizykoterapii, masażu i kinezyterapii. Uzyska kompetencje zawodowe w zakresie procedur fizjoterapeutycznych, kierowania zespołem terapeutycznym, organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną. Osoba, która ukończy studia w zakresie fizjoterapii. Będzie przygotowana do pracy w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia, tj. szpitalach o różnym profilu, specjalistycznych przychodniach, poradniach i gabinetach rehabilitacyjnych, przychodniach wielospecjalistycznych oraz ośrodkach i sanatoriach, w przyszkolnych i międzyszkolnych ośrodkach gimnastyki korekcyjnej i ośrodkach szkolno-wychowawczych, w zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej, gabinetach odnowy biologicznej i fitness, klubach sportowych ze sportowcami wyczynowymi i zawodowymi, domach opieki czy hospicjach.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizjoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Biologia
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: chemia, fizyka z astronomią lub matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizjoterapia jest średnia i ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • KIERUNEK LEKARSKI Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Lekarski
  Studia pozwalają zdobyć kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych, takich jak badanie stanu zdrowia, rozpoznawanie chorób i zapobieganie im, leczenie i rehabilitacja chorych, udzielanie porad lekarskich, a także wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich w zakresie swojej specjalizacji. Absolwent posiada wiedzę z zakresu podstawowych nauk medycznych odnoszącą się do struktury i funkcjonowania organizmu ludzkiego, stanowiącą podstawę działań lekarskich w zdrowiu i chorobie.
  W szczególności:
  • Zna prawidłową strukturę i funkcjonowanie organizmu ludzkiego z uwzględnieniem cyklu życiowego człowieka oraz mechanizmów homeostazy ustroju.
  • Potrafi rozpoznać zmiany strukturalne i czynnościowe będące przejawem choroby.
  • Zna epidemiologię i czynniki ryzyka oraz etiologię i naturalny przebieg chorób ostrych i przewlekłych. 
  • Zna mechanizmy działania leków, wskazania i przeciwwskazania do ich stosowania, objawy uboczne i interakcje lekowe. Studia na tym kierunku trwają sześć lat i nie są zakończone egzaminem magisterskim, a absolwent
  • zdobywa tytuł zawodowy lekarza.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Lekarskim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Biologia
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: chemia, fizyka z astronomią lub matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

 • PIELĘGNIARSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Pielęgniarstwo
  Absolwent posiada wiedzę ogólną z obszaru nauk medycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa. Absolwent posiada umiejętności: korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki; udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom; sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym; komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy; organizowania pracy własnej; nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu oraz do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz domach opieki społecznej. Podjęcie pracy w szkolnictwie wymaga ukończenia specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Biologia
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: chemia, fizyka z astronomią lub matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo jest średnia i ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • POŁOŻNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Położnictwo
  Umiejscowienie kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej dla studiów I stopnia. Położnictwo to zawód zaufania społecznego. Podmiotem oddziaływań pomocy i opieki położniczej jest człowiek. Kształcenie, zatem w tak odpowiedzialnym zawodzie było i jest prowadzone na wysokim poziomie. Od położnej wymagana jest znajomość wiedzy medycznej, najnowszych technologii diagnostycznych, ale i profesjonalizm w wykonywaniu procedur pielęgniarskich. Obecny system kształcenia położnych odbywa się w oparciu o standardy nauczania, Dyrektywy Unii Europejskiej, Proces Boloński. Położne korzystają w pracy zawodowej z wielu dyscyplin naukowych, uczestniczą w tworzeniu i syntezie teorii i praktyki, mają osiągnięcia w zakresie badań naukowych.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Położnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Biologia
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: chemia, fizyka z astronomią lub matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Położnictwo jest średnia i ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • RATOWNICTWO MEDYCZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Ratownictwo medyczne
  Od licencjonowanego ratownika medycznego oczekuje się praktycznych umiejętności niezbędnych do ratowania życia na miejscu zdarzenia, podczas zdarzenia i w szpitalnych oddziałach ratunkowych.
  Absolwenci studiów na kierunku Ratownictwo medyczne otrzymują tytuł licencjata, który umożliwi im podjęcie pracy w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Zgodnie z ustawą o tym systemie do podjęcia medycznych działań ratowniczych w przyszłości uprawnieni będą, obok lekarzy ratunkowych i pielęgniarek ratunkowych, jedynie licencjonowani ratownicy medyczni. Olbrzymie zapotrzebowanie na absolwentów tego rodzaju specjalności w połączeniu z faktem, że dopiero rozpoczyna się ich kształcenie, stwarza doskonałe możliwości realizacji zawodowej. Otwierający się szeroki rynek pracy daje absolwentom szansę zdobycia ciekawej, dobrze płatnej pracy o wysokim prestiżu społecznym.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ratownictwo medyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Biologia
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: chemia, fizyka z astronomią lub matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

 • ZDROWIE PUBLICZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Zdrowie publiczne
  Absolwent posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych. Rozumie podstawowe problemy zdrowia publicznego, systemy opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej. Absolwent posiada umiejętności w zakresie: rozpoznawania biologicznych i środowiskowych uwarunkowań zdrowia człowieka, zbiorowości ludzi oraz wzajemnych między nimi relacji; rozpoznawania biologicznych, środowiskowych, demograficznych, społecznych i psychologicznych zagrożeń zdrowia zbiorowości ludzi; realizowania ustawowych kontroli i ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska na szczeblu regionalnym; komunikowania wyników ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego jednostkom nadrzędnym; gromadzenia danych o sytuacji zdrowotnej zbiorowości; realizowania programów dotyczących profilaktyki oraz opieki i rehabilitacji psychospołecznej; wdrażania i koordynowania programów oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia; gromadzenia danych dotyczących ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia w środowisku lokalnym oraz korzystania z fachowego piśmiennictwa obcojęzycznego. 
  Absolwent posiada kompetencje do zajmowania wykonawczych stanowisk w zakładach opieki zdrowotnej oraz do realizowania świadczeń zdrowotnych i pełnienia różnorodnych funkcji związanych z promocją i ochroną zdrowia w instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie absolwenta w zakładach opieki zdrowotnej oraz instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą ochroną i promocją zdrowia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zdrowie publiczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Biologia
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: chemia, fizyka z astronomią lub matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zdrowie publiczne jest średnia i ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (5)

lo-cg Ocena

Czyli jak jest z tym lekarskim?

adM.BB Ocena

tak, z wyjątkiem lekarskiego, który na razie nie wróży ani prestiżu, ani poważania

lek Ocena

Jakie zaplecze dydaktyczne ma nowo otwarty kierunek lekarski ? Dlaczego tak często przepadają zajęcia na leku ? Dlaczego nie są odrabiane? Dlaczego przyjmowali z tak żenująco niską punktacją - tylko na prywatnym Fryczu w Krakowie były niższe progi? To medycyna, czy żart?

Studenta Ocena

Nowe budynki, a w nich puste sale do "zajęć praktycznych" - wyposażenie kończy się na krzesłach i rzutniku...

M.BB Ocena

Wieloletni trud nie idzie w zapomnienie. Osoby kończące kierunki medyczne UR, niosą pomoc drugiemu człowiekowi, a tym samym cieszą się społecznym prestiżem i poważaniem, a na rynku pracy liczy się gruntowna wiedza i specjalistyczne umiejętności. Polecam !!