Ul. Dąbrowskiego 83

35-083 Rzeszów

Tel. 17/872 28 01

e-mail: muzyka@ur.edu.pl

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/muzyki

Ul. Dąbrowskiego 83

35-083 Rzeszów

Tel. 17/872 28 01

e-mail: muzyka@ur.edu.pl

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/muzyki

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  Absolwent posiada kwalifikacje nauczyciela muzyki w zakresie edukacji muzycznej oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną do prowadzenia: zajęć dydaktycznych – muzycznych w zakresie szkolnej edukacji muzycznej na poziomie nauczania szkolnego na poziomie szkoły podstawowej, zajęć umuzykalniających w placówkach pozaszkolnych, zajęć rytmiki w przedszkolach, szkołach i placówkach upowszechniania kultury, zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych w szkołach ogólnokształcących i amatorskim ruchu muzycznym, działalności muzycznej w instytucjach kultury i mediach, działalności związanej z prowadzeniem imprez muzycznych w środowisku.
  Absolwenci znajdują zatrudnienie w szkolnictwie ogólnokształcącym, szkolnictwie muzycznym I stopnia, przedszkolach, placówkach pozaszkolnych, instytucjach kultury, w działalności związanej z ruchem amatorskim.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej brane są pod uwagę wyniki z 2 przedmiotów z najwyższą punktacją na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Dodatkowo zostanie przeprowadzony egzamin wstępny. Sprawdzian predyspozycji:

  • słuchowych - rozpoznawanie i śpiewanie interwałów, trójdźwięków, powtarzanie przebiegów melodyczno-rytmicznych, czytanie nut głosem,
  • głosowych - zaśpiewanie jednego utworu wokalnego ze zbioru Z. Noskowskiego „Cztery pory roku”,
  • manualnych - dyrygowanie jednym  utworem ze zbioru Z. Noskowskiego „Cztery pory roku”,
  • gra na instrumencie - wykonanie z pamięci dwóch utworów muzycznych na wybranym instrumencie.

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia. Zostanie przeprowadzony dodatkowo sprawdzian umiejętności:

  • słuchowych - śpiewanie i określanie interwałów oraz akordów, czytanie nut głosem w zakresie jednogłosowych melodii tonalnych do 3 znaków przykluczowych, realizowanie prostych przebiegów rytmicznych
  • głosowych - zaśpiewanie jednej arii lub pieśni
  • manualnych - dyrygowanie jednym, wybranym  utworem z literatury chóralnej
  • gra na instrumencie - wykonanie z pamięci dwóch utworów muzycznych o zróżnicowanym charakterze – od baroku do współczesności

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • INSTRUMENTALISTYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Instrumentalistyka
  Absolwent:
  • posiada ogólną znajomość literatury muzycznej
  • posiada znajomość podstawowego repertuaru związanego z własną specjalnością
  • posiada znajomość elementów działa muzycznego i wzorców budowy formalnej
  • posiada wiedzę umożliwiającą docieranie do niezbędnych informacji (książki, nagrania, materiały nutowe, Internet), ich analizowanie i interpretowanie we właściwy sposób
  • posiada znajomość i zrozumienie podstawowych linii rozwojowych w historii muzyki oraz orientuje się w związanej z tymi zagadnieniami literaturze piśmienniczej (dotyczy to także Internetu i e-lerningu) rozpoznaje i definiuje wzajemne relacje zachodzące pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowania
  • posiada ogólny zakres wiedzy dotyczący marketingowych, finansowych i prawnych aspektów zawodu muzyka, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia związane z prawem autorskim
  • posiada znajomość stylów muzycznych i związanych z nimi tradycji wykonawczych.
  • posiada wiedzę dotyczącą muzyki współczesnej
  • posiada podstawową wiedzę dotyczącą budowy własnego instrumentu i jego ewentualnej konserwacji, napraw, strojenia itp.
  • dysponuje podstawową wiedzą z zakresu dyscyplin pokrewnych pozwalającą na realizację zadań zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym)
  • posiada znajomość podstawowych wzorców leżących u podstaw improwizacji i aranżacji
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Instrumentalistyka brane są pod uwagę wyniki z 2 przedmiotów z najwyższą punktacją na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Dodatkowo zostanie przeprowadzony egzamin wstępny. 
  Sprawdzian z gry na instrumencie:
  • wykonanie etiudy lub utworu wirtuozowskiego
  • wykonanie utworu polifonicznego
  • wykonanie utworu cyklicznego
  • wykonanie utworu dowolnego
  Sprawdzian dyspozycji słuchowych:
  • rozpoznawanie i śpiewanie interwałów, trójdźwięków
  • powtarzanie przebiegów melodyczno-rytmicznych
  • czytanie nut głosem
  Sprawdzian z czytania a'vista i przygotowania utworu muzycznego:
  • wykonanie na instrumencie zadanego tekstu z nut
  • samodzielne przygotowanie  zadanego utworu
  Rozmowa kwalifikacyjna:
  • Sprawdzenie wiedzy ogólnej z zakresu historii muzyki oraz współczesnych zagadnień muzycznych

  Dowiedz się więcej

   

   

 • JAZZ I MUZYKA ROZRYWKOWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Jazz i muzyka rozrywkoa brane są pod uwagę następujące egzaminy:

  • Egzamin z instrumentu lub egzamin wokalny
  • Sprawdzian predyspozycji słuchowych
  • Wynik rozmowy kwalifikacyjnej

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Jazz i muzyka rozrywkowa jest ocena na dyplomie oraz sprawdzian praktyczny.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)