Uniwersytet Rzeszowski

Wydział Socjologiczno-Historyczny UR

Al. Rejtana 16 C

35-959 Rzeszów

tel. +48 17 872 14 94

fax +48 17 872 12 74

e-mail: dziek-sh@ur.edu.pl

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/socjologiczno-historyczny

Al. Rejtana 16 C

35-959 Rzeszów

tel. +48 17 872 14 94

fax +48 17 872 12 74

e-mail: dziek-sh@ur.edu.pl

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/socjologiczno-historyczny

 • ARCHEOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Archeologia
  Absolwent posiada znajomość podstawowych technik badawczych i dokumentacyjnych oraz ogólną wiedzę z zakresu teorii, a w szczególności z zakresu archeologii poszczególnych epok i okresów. Dysponuje podstawową wiedzą źródłową, która umożliwia ocenę chronologii i przynależności kulturowej podstawowego zasobu źródłowego (np. przypadkowe znaleziska archeologiczne, materiały wykopaliskowe). Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu podstaw konserwacji i dokumentacji zabytków, w tym zasady muzealnego opracowania zbiorów. Jest w pełni przygotowany do pracy na stanowiskach pomocniczych w trakcie badań terenowych (np. rysownik, dokumentalista), jak i poza nimi (np. laborant, renowator, asystent w muzeach lub służbie konserwatorskiej). W ogólnym zakresie absolwent zna 2 języki obce (niemiecki i angielski), w tym co najmniej 1 na poziomie biegłości B2 oraz posiada znajomość metod statystycznych w opisie i analizie materiału archeologicznego.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Archeologia brana jest pod uwagę kolejność składania dokumentów.

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Archeologia jest kolejność składania dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

   

 • ARCHEOLOGIA - STUDIA DOKTORANCKIE Stopień: III REKRUTACJA

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwent kierunku zna zasady funkcjonowania instytucji państwa, których przedmiot działalności jest związany z bezpieczeństwem. Dotyczy to praktycznej znajomości norm prawnych regulujących ich funkcjonowanie, wiedzy na temat zadań administracji publicznej w tym wymiarze oraz problematyki z zakresu zarządzania kryzysowego. Posiada praktyczną wiedzę z obszaru nauk społecznych, związaną z zagadnieniami dotyczącymi polityki bezpieczeństwa państwa. Rozróżnia rodzaje zagrożeń dla bezpieczeństwa we współczesnym świecie oraz zna sposoby przeciwdziałania tym zagrożeniom. Posiada podstawową wiedzę w zakresie kryminologii i kryminalistyki oraz zwalczania przestępczości. Posiada wiedzę na temat politycznych, historycznych, prawnych, ekonomicznych, psychologicznych i kulturowych uwarunkowań bezpieczeństwa państwa. Nabywa wiedzę dotyczącą metodologii prowadzenia badań w dziedzinie nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem ich przydatności w badaniach nad bezpieczeństwem.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, matematyka

  Dowiedz się więcej

 • FILOZOFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Filozofia
  Studia mają na celu wypracowanie umiejętności myślenia krytycznego i twórczego, ale też nabycie wiedzy w zakresie dyscyplin filozofii i działania praktycznego. Wiedza i uprawnienia uzyskane w trakcie studiów na tym kierunku uprawniają pod względem merytorycznym do podejmowania pracy badawczej i dydaktycznej w instytucjach akademickich oraz w szkolnictwie średnim, a także do podejmowania działalności politycznej i pracy w środkach masowego przekazu. Winny zatem przygotować absolwenta do pełnienia prestiżowych ról społecznych i politycznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia jest świadectwo dojrzałości lub maturalne. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filozofia jest posiadanie dyplomu magistra lub licencjata.

   

  Dowiedz się więcej

   

   

 • FILOZOFIA - STUDIA DOKTORANCKIE Stopień: III REKRUTACJA

 • HISTORIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Historia
  Absolwent uzyskuje wiedzę ogólną z obszaru nauk humanistycznych oraz – w zależności od wybranych specjalistycznych modułów kształcenia – wiedzę szczegółową z zakresu historii i WoS-u zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela bądź wiedzę z zakresu funkcjonowania archiwów, urzędów i kancelarii. Rozumie i umie analizować procesy historyczne i zjawiska w sferze polityki w skali globalnej i regionalnej. Jest to osoba efektywnie zarządzająca czasem, elastyczna i zdolna do adaptacji, otwarta na uczenie się, stały rozwój czy też etyczne postępowanie, posiadająca wiedzę z zakresu obsługi programów komputerowych oraz umiejętności komunikowania się w innych językach. Uzyskane w trakcie studiów kwalifikacje stwarzają absolwentom historii duże możliwości zatrudnienia, m.in. w placówkach oświatowych, archiwach państwowych, zakładowych i prywatnych, muzeach oraz instytucjach państwowych i samorządowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Historia brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Historia jest dyplom ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

   

 • HISTORIA - STUDIA DOKTORANCKIE Stopień: III REKRUTACJA

 • KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA Stopień: I REKRUTACJA

  O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo maturalne/dojrzałości lub świadectwo zagraniczne uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.Obywatele polscy - zobligowani są do przedłożenia certyfikowanego dokumentu** poświadczającego znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 lub wyniku pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym (min. 70%) lub w przypadku kandydatów ze „starą maturą”, min. ocena dobry z egzaminu dojrzałości lub dokument potwierdzający ukończenie szkoły ponadpodstawowej lub studiów prowadzonych za granicą lub w Polsce, gdzie językiem wykładowym był język angielski.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Komunikacja Międzykulturowa jest złożenie wymaganych dokumentów.

   

  Dowiedz się więcej

 • KULTUROZNAWSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Kulturoznawstwo
  Absolwent kierunku kulturoznawstwo uzyskuje w trakcie studiów szerokie wykształcenie humanistyczne, a także praktyczne umiejętności związane z organizacją i prowadzeniem działalności kulturalnej. Potrafi dostrzegać kulturowy i społeczny kontekst różnorodnych sytuacji społecznych, zarówno współcześnie, jak i w przeszłości. Rozumie i umie analizować zjawiska kultury w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Posiada gruntowną wiedzę z zakresu nauk o kulturze i jej podstawowych dziedzin, takich jak teatr, film, literatura, sztuka mediów i multimediów, historia sztuki pozwalającą na interpretację i rozumienie wszelkich zjawisk kulturowych. Umie dostrzegać i opisywać związki istniejące między różnymi obszarami kultury i definiuje ich specyfikę. Posiada również wiedzę o formach instytucjonalnych i sposobach finansowania projektów w dziedzinie kultury, zna zasady ekonomiczne i prawne leżące u podstaw organizacji i zarządzania współczesnymi instytucjami kultury. Ponadto dysponuje umiejętnościami pozwalającymi na twórcze i niezależne rozwiązywanie problemów zawodowych.
  Studia na kierunku kulturoznawstwo przygotowują do samodzielnego wykonywania pracy w instytucjach upowszechniania i dystrybucji kultury, w działach kulturalnych gazet i czasopism, w telewizji i radiu, w wydawnictwach, redakcjach, w twórczych instytucjach filmowych, literackich, teatralnych, w muzeach, teatrach i kinach, a także w bibliotekach, w artystycznych stowarzyszeniach i związkach artystycznych, w agencjach reklamowych, agencjach public relations oraz w samorządach lokalnych w zakresie animacji i organizacji kultury.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kulturoznawstwo brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kulturoznawstwo jest dyplom ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • MUZEOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Muzeologia
  Absolwent studiów I stopnia uzyskuje ogólną wiedzę w zakresie muzealnictwa, teorii i historii kolekcjonerstwa, organizacji i zarządzania muzeami oraz ochrony dziedzictwa kulturowego. Posiada również umiejętności praktyczne przydatne w pracy muzealnej, które dotyczą szczegółowych dyscyplin w ramach muzealnictwa archeologicznego, historycznego, etnograficznego i sztuki. Absolwent posiada także wiedzę o ochronie dóbr kultury, potrafi ją zastosować w praktyce (dokumentacja, konserwacja i ochrona muzealiów) oraz zdobywa kwalifikacje niezbędne do pracy w strukturze muzeów o zróżnicowanych profilach.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Muzeologia brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Muzeologia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • POLITOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Politologia
  Absolwent specjalności dziennikarstwo polityczne wyjaśnia znaczenie i rolę przekazów medialnych we współczesnym świecie, zarówno w odniesieniu do funkcjonowania mediów na poziomie lokalnym, regionalnym, jak i ogólnokrajowym. Jest świadomym odbiorcą przekazów medialnych. Charakteryzuje rynek medialny i opisuje reguły, które mają wpływ na funkcjonowanie mediów tradycyjnych i nowych. Analizuje funkcjonowanie różnych typów mediów i ich oddziaływanie na sferę polityki. Potrafi zastosować i wykorzystać szeroką paletę gatunków dziennikarskich, zarówno informacyjnych, jak i publicystycznych. Dobiera odpowiednie formy dziennikarskie zarówno w odniesieniu do mediów tradycyjnych, jak i nowych. Absolwent jest przygotowany do pracy w redakcjach mediów lokalnych, regionalnych i ogólnokrajowych. Znajduje zatrudnienie na stanowiskach związanych z zarządzaniem informacją,prowadzeniem polityki informacyjnej i komunikowaniem w jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych i organizacjach politycznych.
  Absolwent specjalności realizacja projektów europejskich posiada wiedzę o absorpcji środków pomocowych w ramach poszczególnych funduszy dostępnych dla Polski. Potrafi rozróżnić poszczególne fundusze, ich cele, zasady i wymogi oraz wskazać ich potencjalnych beneficjentów, a także przedstawić i ocenić przedsięwzięcia zrealizowanew swoim miejscu zamieszkania oraz regionie przy pomocy takich środków. Posiada także podstawowe umiejętności w zakresie pozyskiwania środków wypracowane podczas specjalistycznych zajęć warsztatowych. Umiejętność opracowania różnego rodzaju wniosków o dofinansowanie z użyciem specjalistycznych aplikacji gwarantuje, że będzie cennym pracownikiem instytucji i organizacji aplikujących o dofinansowanie realizowanych lub planowanych przedsięwzięć z funduszy UE i innych. Jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej, biznesie oraz organizacjach pozarządowych ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk związanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem środków z europejskich funduszy unijnych i innych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Politologia brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Politologia jest kolejność zgłoszeń.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • PRACA SOCJALNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Praca socjalna
  Absolwenci mogą poszukiwać zatrudnienia m.in. w następujących instytucjach:
  • Ośrodkach pomocy społecznej (miejskich, gminnych i miejsko-gminnych),
  • Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie,
  • Regionalnych Ośrodkach Polityki Społecznej,
  • Wydziałach Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego,
  • Domach Pomocy Społecznej,
  • Ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych
  • Placówkach opiekuńczo-wychowawczych, np. Pogotowie Opiekuńcze, Dom Dziecka itp.,
  • Powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy oraz Klubach Aktywnego Poszukiwania Pracy,
  • Centrach Integracji społecznej i Klubach Integracji Społecznej,
  • Organizacjach pozarządowych o charakterze pomocowym.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Praca socjalna brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Praca socjalna jest kolejność zgłoszeń.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • SOCJOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Socjologia
  Absolwenci mogą poszukiwać zatrudnienia m.in. w następujących zawodach:
  • Badacza – prowadzącego samodzielnie naukowe badania Analityka – wykonującego analizy społeczne, rynkowe czy też ewaluacyjne
  • Eksperta – wskazującego na różne aspekty problemów, możliwości ich rozwiązania i skutki wynikające z przyjęcia tych rozwiązań,
  • Nauczyciela — kształcącego studentów w szkole wyższej.
  Absolwenci, w zależności od wybranej specjalizacji, mogą pracować w różnego typu organizacjach i instytucjach samorządowych, firmach badawczych, organizacjachwymagających od swoich członków dużej kreatywności (np. w branży reklamowej), wykorzystujących wiedzę z zakresu psychologii i komunikacji społecznej (w tym praw rządzących komunikowaniem masowym oraz socjotechnik), co jest podstawą działania w sektorze Public Relations (PR) czy Human Relations (HR). Ze względu na interdyscyplinarny charakter studiów socjologicznych absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie również w firmach konsultingowych i doradczych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Socjologia brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Socjologia jest kolejność zgłoszeń.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • SOCJOLOGIA - STUDIA DOKTORANCKIE Stopień: III REKRUTACJA

 • TURYSTYKA HISTORYCZNA I KULTUROWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Turystyka historyczna i kulturowa
  Cały świat podróżuje, turyści docierają wszędzie, w nawet najbardziej niedostępne i niegościnne kontynenty, kraje, miasta i regiony. Branża turystyczna generuje co roku ponad 900 miliardów dolarów zysku i jest to w istocie bardzo zróżnicowany sektor, który obejmuje zarówno hotele, biura podróży, restauracje, transport pasażerski, obiekty rekreacyjno-sportowe, e-commerce turystyczny, pobyty w Spa, czy wyjazdy biznesowe, jak również usługi przewodnictwa, punkty informacji turystycznej, muzea, galerie, zabytki, organizację eventów (w tym historycznych i militarnych), czyli zagadnienia, w których historycy mogą i powinni służyć swą profesjonalną wiedzą teoretyczną, wizjami biznesowymi osadzonymi w lokalnej tradycji i kulturze. Turystyka kulturowa i historyczna łączy wiedzę na temat dorobku kultury materialnej i duchowej człowieka ze znajomością zagadnień społecznych oraz ekonomiczno-prawnych. Wiedza humanistyczna i krajoznawcza stanowi bazę merytoryczną dla turystyki muzealnej,turystyki dziedzictwa kulturowego, turystyki literackiej i sentymentalnej, turystyki religijnej i pielgrzymkowej, turystyki militarnej oraz turystyki żywej historii.
  Istotne miejsce zajmuje w tym kontekście także znajomość funkcjonowania, organizacji oraz zarządzania instytucjami kultury. Studia te dadzą przede wszystkim kwalifikacje przydatne na rynku pracy, w branży turystycznej, dzięki uzyskaniu niezbędnych umiejętności praktycznych i rozległej wiedzy teoretycznej. W zależności od wyboru proponowanej specjalności, absolwent uzyska umiejętności w organizowaniu widowisk historycznych, rekonstrukcji militarnych, uprawnienia przewodnika i pilota oraz jako animator wypoczynku, organizator tzw. eventów, wyjazdów integracyjnych,konferencji i sympozjów (tzw. event manager).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka historyczna i kulturowa brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.

   

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Turystyka historyczna i kulturowa jest posiadanie dyplomu.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)