• AKADEMIA PRZYWÓDZTWA I KOMUNIKACJI W ZARZĄDZANIU ORGANIZACJĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Oferta Studiów Podyplomowych kierowana jest do osób pracujących lub zamierzających pracować na stanowiskach menadżerskich / kierowniczych różnych szczebli zarówno przedsiębiorstw, jak i organizacji publicznych, na stanowiskach specjalistycznych, właścicieli firm, osób rozpoczynających karierę zawodową, pragnących zdobyć wiedzę oraz doskonalić umiejętności z zakresu przywództwa i komunikacji, współcześnie nieodzowne w miejscu pracy i postrzegane jako jedne z istotnych determinantów awansu zawodowego.

  Cel kształcenia Studiów Podyplomowych

  Studia podyplomowe skierowane są do osób pragnących doskonalić umiejętności przywódcze i komunikacyjne, nieodzowne w środowisku pracy. Zakres problemowy Studiów pozwala poszerzać perspektywy i rozbudzać zainteresowanie rozwojem profesjonalnym w zakresie zarządzania. Celem kształcenia studiów podyplomowych jest przygotowanie kadr menedżerskich i specjalistycznych z zakresu:

  • rozpoznawania własnego potencjału przywódczego i świadomego kształtowania wizerunku i autorytetu lidera,
  • znajomości zasad budowania zaufania i wiarygodności w zespole,
  • zasad i reguł etycznego postępowania przywódczego,
  • rozwiązywania problemów i pracy zespołowej z naciskiem na kształtowanie postaw twórczych,
  • mechanizmów wpływu społecznego,
  • komunikacji interpersonalnej i strategicznej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na relacje zawodowe,
  • taktyk i technik negocjacyjnych stosowanych w środowisku zawodowym,
  • projektowania badań rynku i opinii publicznej, przygotowywania instrumentów pomiarowych, doboru próby, metod zbierania i analizy danych,
  • możliwości wykorzystania nowoczesnych mediów cyfrowych i narzędzi IT
  • w procesach komunikowania,
  • informatyzacji procesów informacyjno – decyzyjnych,
  • tworzenia i stosowania nowoczesnych narzędzi internetowych (np. video-blogów, formularzy, forów internetowych),
  • metod i technik organizacji pracy zespołów roboczych,
  • odnajdywania tekstów perswazyjnych i manipulacyjnych w przestrzeni publicznej,
  • diagnozowania i identyfikowania potrzeb rozwojowych pracowników,
  • oceniania i motywowania pracowników,
  • inicjowania i aktywnego uczestniczenia w pracy organizacyjnej,
  • utrzymywania i tworzenia właściwych relacji interpersonalnych z pracownikami oraz interesariuszami zewnętrznymi organizacji.

  Studia realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów laboratoryjnych.

  Czas trwania studiów: 

  • dwa semestry (razem 170 godz., w tym 150 godz. zajęć audytoryjnych)
  • zajęcia odbywają się w formie dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela):
  • w czerwcu 2021 r. obrona pracy końcowej

  Po ukończeniu studiów słuchacz uzyskuje:

  • dyplom i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

  Kandydaci powinni:

  • legitymować się wykształceniem wyższym
    

  Informacje szczegółowe: https://wlo.wat.edu.pl/5968-2/

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ANALIZA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Oferta Studiów Podyplomowych kierowana jest do osób pracujących lub zamierzających pracować w działach ekonomiczno – finansowych, uczestniczących w procesach zarządzania przedsiębiorstwami, organizacjami publicznymi, a także wspierających właścicieli firm; dyrektorów finansowych, menadżerów, specjalistów realizujących zadania w sferze finansów, rachunkowości; menadżerów różnych szczebli kierowniczych, analityków finansowych, pracowników działów planowania i analiz, rachunkowości zarządczej, controllingu, osób pragnących podjąć zatrudnienie w obszarze finansów, rachunkowości.

  Celem kształcenia Studiów Podyplomowych jest przygotowanie kadr menadżerskich oraz specjalistycznych z zakresu finansów oraz rachunkowości przedsiębiorstw i organizacji publicznych. W szczególności studia mają na celu zdobycie i uzupełnienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie:

  • istoty oraz uwarunkowań współczesnych finansów,
  • zasad analizy finansowej,
  • systemu rachunkowości przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego (rozwiązania ewidencyjne, bieżąca i bilansowa wycena wybranych aktywów trwałych i obrotowych, rozrachunków, rozliczanie kosztów dla potrzeb kalkulacji, specyfika rachunkowości budżetowej na przykładzie jednostki budżetowej, sprawozdawczość finansowa),
  • systemu rachunkowości zarządczej oraz controllingu (współczesne narzędzia i metody prezentowania informacji finansowych i operacyjnych, wpływ zarządzania kosztami na wyniki finansowe jednostek gospodarczych w ramach sprawozdawczego rachunku kosztów, rachunku kosztów działań, kosztów zmiennych, docelowych, analizy progu rentowności i strategicznej karty wyników),
  • funkcjonowania audytu finansowego oraz procesu kontroli zarządczej – standardy, procedury badania sprawozdań finansowych, manipulacje finansowe, organizacja pracy biegłego rewidenta, sprawozdanie z badania, rola nadrzędnych zasad rachunkowości w ocenie rzetelności i wiarygodności opinii,
  • najczęściej używanych w praktyce metod oceny projektów inwestycyjnych, budowy modelu przepływów pieniężnych związanych z projektem (FF CFF), analizy wskaźników oceny projektów inwestycyjnych,
  • analizy fundamentalnej i technicznej jako podstawy oceny kondycji ekonomicznej spółek publicznych, głównych metod wyceny przedsiębiorstw,
  • wykorzystania komputerowych narzędzi w inżynierii finansowej (oprogramowanie do numerycznych obliczeń inżynierii finansowej),
  • podstawowych pojęć z zakresu instrumentów pochodnych, ich modelowania i wyceny.

  Studia realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów laboratoryjnych.

  Czas trwania studiów: 

  • dwa semestry (razem 170 godz., w tym 150 godz. zajęć audytoryjnych)
  • zajęcia odbywają się w formie dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela):
  • w czerwcu 2021 r. obrona pracy końcowej

  Po ukończeniu studiów słuchacz uzyskuje:

  • dyplom i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

  Kandydaci powinni:

  • legitymować się wykształceniem wyższym
    

  Informacje szczegółowe: https://wlo.wat.edu.pl/5958-2/

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA W ORGANIZACJACH ZHIERARCHIZOWANYCH I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem przedmiotowych studiów jest poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu nowoczesnej kontroli i audytu wewnętrznego, będącego nieodłącznym elementem skutecznego zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach państwowych oraz administracji publicznej. Nabycie umiejętności analizowania oraz specyfiki rozumienia metod i standardów umożliwiających prowadzenie kontroli i audytu wewnętrznego oraz przepisów regulujących ten obszar tematyczny. Poza tym zdobycie wiedzy z zakresu Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK), auditu wewnętrznego zgodnie z normą AQAP 2110:2016, w tym ISO 9001:2015.

  Studia są organizowane przez Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) przy współpracy Centrum Certyfikacji Jakości (CCJ), Grupy PKP oraz Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej (PIKW).

  Proponowany program studiów jest dostosowany do wymagań stawianych osobom ubiegającym się o pracę na stanowiskach w działach kontroli oraz audytu wewnętrznego oraz, które na co dzień współpracują z komórkami kontroli oraz audytu wewnętrznego. Są to także studia dla osób, które dotychczas nie pracowały w działach kontroli i audytu, ale pragną zdobyć profesjonalną wiedzę i umiejętności z tego zakresu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INSPEKTOR OCHRONY INFORMACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem przedmiotowych studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu Inspektora Ochrony Informacji w organach administracji publicznej, instytucjach, spółkach i nie tylko.

  Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte w ramach studiów pozwolą absolwentom na samodzielne zbadanie czy proces zarządzania ryzykiem jest adekwatny do potencjalnych zagrożeń, zapewnia wystarczającą ochronę aktywów (zasobów) i informacji oraz czy system kontroli w obszarze całej infrastruktury informatycznej jest efektywny i skuteczny, zgodnie z przyjętymi standardami i kryteriami.

  Realizacja przedstawionych obszarów wymaga przygotowania i wykształcenia profesjonalnej kadry, która prawidłowo będzie pojmować wagę i problematykę szeroko rozumianego bezpieczeństwa ochrony informacji w czasie pokoju, kryzysu czy wojny w oparciu o najlepsze praktyki zawodowe.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kształcenia Studiów Podyplomowych jest:

  • pogłębienie wiedzy i ukształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych, w tym w obszarze pracy dowódczej i sztabowej w działaniach taktyczno-operacyjnych w operacjach narodowych, sojuszniczych oraz wielonarodowych na obszarze kraju i poza jego granicami, w okresie pokoju, kryzysu i wojny.

  Oferta Studiów Podyplomowych kierowana jest do: 

  • oficerów korpusu osobowego logistyki przewidzianych na stanowiska zaszeregowane do stopnia etatowego major (komandor ppor.).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W LOGISTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  OFERTA KIEROWANA JEST DO OSÓB:

  • pełniących funkcję kierownika zamawiającego;  
  • organizujących procesy zamówień publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych, wchodzących w skład komisji przetargowych;  
  • realizujących zadania w komórkach, zespołach audytowych; 
  • zajmujących się problematyką zamówień publicznych i chcących podnosić swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE w PRZEDSIĘBIORSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kształcenia Studiów Podyplomowych jest:

  • przygotowanie kadr menadżerskich do realizacji procesu zarządzania logistyką przedsiębiorstwa;
  • kształtowanie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności menadżerów z zakresu:
  • uzyskanie umiejetności zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie w aspekcie wyzwań współczesnego rynku wyrobów i usług;
  • uzyskanie umiejetności zarządzania systemami i procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie w aspekcie zapewnienia ich ekonomiczności i skuteczności;
  • uzyskanie umiejetności auditowania systemów i procesów logistycznych w przedsiębiorstwie Quality Management System (QMS) zgodnie z normą ISO 9001.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ PRZEDSIĘBIORSTWA W WARUNKACH OCHRONY ŚRODOWISKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ W ŚRODOWISKU IT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Oferta Studiów Podyplomowych kierowana jest do:

  • kadry kierowniczej, menedżerów przedsiębiorstw
  • specjalistów zarządzających procesami

  Celem kształcenia Studiów Podyplomowych jest dostarczenie wiedzy, umiejętności i kompetencji m.in. w zakresie:

  • systemów transakcyjnych i analityczno-decyzyjnych wykorzystywanych w procesie zarządzania
  • Identyfikacji projektów i procesów oraz analizy ich złożoności i wartości, oceny ryzyka w procesach projektowania oraz efektywności procesów
  • zarządzania przedsięwzięciami innowacyjno-projektowymi i procesami rozwojowymi w organizacji
  • praktycznego zbudowania i wykorzystania hurtowni danych, zwłaszcza
  • w zakresie możliwości wsparcia analiz biznesowych
  • wykorzystania języka R (pakiety graphics, lattice ggplot2, grid , shiny, maps) do analizy danych i wizualizacji wyników
  • integracji systemów informatycznych, aplikacji, danych w aspekcie procesów IT organizacji
  • rozwiązań chmurowych, zwłaszcza w zakresie zasad doboru rozwiązań technicznych i ekonomicznych
  • podejścia procesowego, umożliwiającego wykorzystanie wybranych technik modelowania do tworzenia algorytmów i modelowania systemów biznesowych. Praktyczny aspekt modelowania tych systemów realizowany będzie w oparciu o wykorzystanie oprogramowania ARIS
  • infrastruktury IT, która jest wymagana do prowadzenia działalności na zasadach e-biznesu
  • procesów pozyskiwania, utrzymania i rozwoju zasobów ludzkich w organizacji
  • komunikacji interpersonalnej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na organizowanie komunikacji w zespołach wirtualnych i projektowych oraz wykorzystanie w niej nowoczesnych technologii
  • wybranych aspektów funkcjonowania współczesnych finansów, w tym
  • w organizacjach biznesowych i niekomercyjnych oraz możliwości wykorzystania analizy finansowej oraz systemów i narzędzi informatycznych
  • w zarządzaniu finansami organizacji
  • strategii budowy i analizy wartości spółek (specyfika branży IT)

  Studia realizowane są w formie wykładów (80 godz.), ćwiczeń (20 godz.), warsztatów laboratoryjnych (60 godz.).

  Czas trwania studiów: 

  • dwa semestry (razem 180 godz., w tym 160 godz. zajęć audytoryjnych)
  • zajęcia odbywają się w formie dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela):
  • w czerwcu 2021 r. obrona pracy końcowej

  Po ukończeniu studiów słuchacz uzyskuje:

  • dyplom i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

  Kandydaci powinni:

  • legitymować się wykształceniem wyższym
    

  Informacje szczegółowe: https://wlo.wat.edu.pl/zarzadzanie-organizacja-w-srodowisku-it/

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE POZYSKIWANIA SPRZĘTU WOJSKOWEGO - STUDIA PODPYLOMOWE

  Rekrutacja

  Oferta tych studiów jest kierowana do oficerów i pracowników wojska jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej zajmujących się problematyką pozyskiwania sprzętu wojskowego (SpW) w SZ RP oraz innych osób zainteresowanych procesami pozyskiwania SpW.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Opinie (2)

Kacper Ocena odpowiedz

Super. Kierunek skończony na tej uczelni ceni się wśród pracodawców.

magda Ocena odpowiedz

Przyjemni wykładowcy, jak ktoś chce to można się wiele nauczyć. POLECAM