• EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną mają charakter kwalifikacyjny - nadają kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450).

  Studia nadają kwalifikacje, które uprawniają do wykonywania zawodu -  pedagog specjalny – w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Słuchacze otrzymają wiedzę, umiejętności i kompetencje potrzebne do podejmowania skutecznych działań edukacyjnych i rewalidacyjnych w stosunku do osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu w warunkach kształcenia specjalnego, integracyjnego i ogólnodostępnego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest rozwój kompetencji w zakresie wczesnej interwencji diagnostyczno-terapeutycznej dla dzieci z autyzmem, umiejętność planowania działań profilaktyczno- wspomagających, wszechstronną interdyscyplinarną rehabilitację z dziećmi i młodzieżą ze spektrum ASD, w tym opracowywania indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla osób ze spektrum ASD na wszystkich poziomach edukacyjnych.

  Studia podyplomowe Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mają charakter kwalifikacyjny - nadają kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450).

  Program studiów przewiduje przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności na temat całościowych zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży. Uczestnicy zostaną zapoznani z:

  • najnowszą wiedza naukową z zakresu psychologii rozwoju, psychologii klinicznej, psychiatrii i neurologii dziecięcej,
  • zasadami i sposobami konstruowania diagnozy rozwojowej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
  • kryteriami diagnostycznymi zaburzeń ze spektrum autyzmu,
  • zasadami i sposobami konstruowania indywidualnych programów kształcenia, rewalidacji oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  dziecka/ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRZYGOTOWANIE DO NAUCZANIA TEORETYCZNYCH PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Opierając się na założeniach reformy systemu oświaty – zmianach ukierunkowanych na odbudowę prestiżu kształcenia zawodowego w Polsce – od 2019 roku publikowana jest prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Ma ona na celu wspomaganie kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego adekwatnego do potrzeb gospodarczych kraju, a tym samym przyczynianie się do spadku bezrobocia wśród absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodach.

  Aby sprostać tym wymaganiom niezbędne jest przygotowanie profesjonalnej kadry nauczycielskiej. Zgodnie z informacjami podanymi w Barometrze zawodów w całym województwie podlaskim widoczny jest deficyt osób przygotowanych do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych.

  W części powiatów naszego województwa utrzymuje się stałe zapotrzebowanie na nauczycieli przedmiotów zawodowych. W powiatach: białostockim, bielskim, łomżyńskim odnotowano wzrost zapotrzebowania na osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Przygotowanie do pracy nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych oznacza wyposażenie go w ogólną wiedzę pedagogiczną i psychologiczną ze szczególnym zaakcentowaniem zagadnień dotyczących pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi oraz organizacji ich procesu uczenia się.

  Uwzględnione w efektach kształcenia umiejętności pozwolą absolwentom studiów podyplomowych sprostać wyzwaniom współczesnej edukacji oraz potrzebom rynku pracy a nabywane kompetencje społeczne zapewnią realizację dobrze zaplanowanej ścieżki rozwoju zawodowego nauczyciela. Przyjęte efekty kształcenia są zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r.

  Wieloaspektowe podejście do programu kształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych uwzględnia zarówno potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego jak i nowoczesne podejście do edukacji, co wpisuje się w nurt troski o kreowania nowego i wzbogacanie już funkcjonującego kapitału ludzkiego społeczeństwa.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest zapewnienie przygotowania pedagogiczno-psychologicznego i dydaktycznego, niezbędnego do pracy w zawodzie nauczyciela, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

  Słuchacze uzyskują uprawnienia do pracy w charakterze nauczyciela przedmiotu, w zakresie którego ukończyli już studia pierwszego i drugiego stopnia (np. matematyka, biologia, historia itp.), na wszystkich etapach edukacyjnych.

   Czas trwania: 3 semestry – 540 godzin, w tym 150 godzin praktyki.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie do poznawania indywidualnych możliwości rozwojowych ucznia w zakresie posiadanych umiejętności szkolnych i podjęcia odpowiednich działań korekcyjno-kompensacyjnych. Program studiów ukierunkowany jest na diagnozę i terapię dzieci z trudnościami w uczeniu się: w zakresie czytania i pisania, trudności matematycznych, logopedycznych, sposobów ich przezwyciężania i korygowania.

  Program, z uwagi na interdyscyplinarny charakter studiów, obejmuje blok przedmiotów medycznych, psychologicznych, logopedycznych, pedagogiki specjalnej, teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu metod diagnozy i terapii uczniów z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego warunkujących specyficzne trudności w uczeniu się i zachowaniu, podstawy terapii pedagogicznej wraz z metodyką i organizacją procesu terapeutycznego uwzględniające oddziaływania korekcyjno-kompensacyjne przez dramę, muzykę, plastykę, zabawę.

  Ukończenie studiów uprawnia do diagnozowania i prowadzenia terapii uczniów z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, trudnościami w uczeniu się i zachowaniu Studia uprawniają również do organizowania, stosownie do rozpoznanych potrzeb, form pomocy na terenie przedszkoli, szkół, placówek opiekuńczo-wychowawczych, w klasach i zespołach integracyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych, w prywatnych gabinetach terapii pedagogicznej, w świetlicach środowiskowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach wsparcia dziennego (m.in. świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne), instytucje opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego, socjalizacyjnego, rodzinnego, placówki wielofunkcyjne, świetlice, bursy oraz internaty.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet w Białymstoku

Opinie (0)