Świerkowa 20

15-001 Białystok

tel. (48 85) 745 73 90 

e-mail: noe.sekretariat@uwb.edu.pl

 

 

 

Świerkowa 20

15-001 Białystok

tel. (48 85) 745 73 90 

e-mail: noe.sekretariat@uwb.edu.pl

 

 

 

 • PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent kierunku PEDAGOGIKA dysponuje podstawową wiedzą pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, społeczno- kulturową, biologiczną i psychologiczną stanowiącą teoretyczne podstawy działalności edukacyjnej, w obszarze kształcenia, wychowania, rozwoju i autokreacji człowieka w ciągu całego życia. Absolwent pedagogiki posiada umiejętności samodzielnego zdobywania fachowej wiedzy i posługiwania się nią w celu opisywania, analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych. Ma umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi profesjonalnie porozumiewać się z różnymi podmiotami procesów oświatowych - planując, realizując i ewaluując podejmowane (indywidualnie i zespołowo) działania pedagogiczne. Zna i potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności pedagogicznej.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia arytmetyczna ocen ze studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Absolwent kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dysponuje pogłębioną i rozszerzoną wiedzą pedagogiczną, psychologiczną, historyczno-filozoficzną, społeczno-kulturową, biologiczną, stanowiącą teoretyczne podstawy działalności edukacyjnej w obszarze kształcenia, wychowania, rozwoju i autokreacji człowieka.

  Posiada umiejętności samodzielnego zdobywania fachowej wiedzy i posługiwania się nią w celu opisywania, analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych, oryginalnych rozwiązań ważnych problemów pedagogicznych oraz efektywnego realizowania konkretnych działań praktycznych,  zwłaszcza tych, odnoszących się do edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.

  Dysponuje umiejętnościami w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi profesjonalnie porozumiewać się z różnymi podmiotami procesów oświatowych - w tym w środowiskach wielokulturowych - planując, realizując i ewaluując działania pedagogiczne (indywidualnie i zespołowo). Posługuje się zasadami i normami etycznymi w działalności pedagogicznej, projektach badawczych oraz tworzeniu teorii.

  Absolwent kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest w pełni przygotowany do samooceny poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji pedagogicznych, rozumie potrzebę wielowymiarowego rozwoju i potrafi wyznaczyć jego kierunki w obszarze zawodowym i osobistym. Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z pracą własną, tak w wymiarze działań praktycznych, jak i badawczych. Potrafi refleksyjnie odnieść się do znaczenia nauk pedagogicznych i ocenić wartość podejmowania profesjonalnych działań w tworzeniu optymalnego kontekstu rozwoju człowieka, a szczególnie dziecka. W praktyce edukacyjnej wykazuje odpowiedzialność, rozwagę, dojrzałość i zaangażowanie.

  Absolwent zna podstawowe akty prawne regulujące pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej.  Uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe potrzebne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań przedszkola i szkoły, do samodzielnego przygotowania lub dostosowania programu edukacji do potrzeb i możliwości dzieci. Wykorzystuje w projektowaniu środowiska uczenia się znajomość prawidłowości przebiegu procesów rozwojowych i edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Rozumie istotę i sposoby  diagnozowania oraz stymulowania rozwoju dziecka. Interpretuje i stosuje zasady, metody i formy organizacyjne pracy z dzieckiem w przedszkolu i klasach I-III. 

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika prze brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Absolwent kierunku Pedagogika specjalna uzyskuje przygotowanie do podejmowania twórczych i efektywnych działań edukacyjnych, wspierających, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Jest przygotowany do pogłębionego diagnozowania specjalnych potrzeb edukacyjnych (w oparciu o model biopsychospołeczny), oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych oraz do ewaluacji procesu wychowania i nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Posiada kompetencje niezbędne do opracowywania i wdrażania programów profilaktycznych, wychowawczych, terapeutycznych lub resocjalizacyjnych w instytucjach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych oraz w środowisku otwartym (zgodnie z wybranym MODUŁEM przedmiotów do wyboru). Z całokształtu umiejętności i kompetencji rozwijanych w trakcie studiów na kierunku Pedagogika specjalna wyrasta zasadnicza cecha profilu sylwetki Absolwenta, jaką jest umiejętność spełniania kreatywnej i kulturotwórczej roli w środowisku edukacyjnym i lokalnym – otwartość na współpracę z innymi nauczycielami, specjalistami, rodzicami uczniów, środowiskami samorządowymi, sądami, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi itp. w celu optymalizacji realizowanego procesu edukacyjno-wychowawczego.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika specjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGY Stopień: I II REKRUTACJA

  Characteristics of studies

  First degree studies in Pedagogy, specialization: creativity, art, media lasts 3 years (6 semesters). A total number of hours of didactic classes amounts to 1800. A total number of ECTS points (European Credit Transfer System) amounts to 180.

  Graduate profile

  Graduates will obtain knowledge necessary to perform and design tasks in the areas of education, arts, culture, entrepreneurship and social activities using the latest information technology. Graduates will gain skills of: design and operation in the fields of education focused on the use of creative potential; activities in the area of creative partnership understood as combining artistic and cultural activities of entrepreneurship and business; activities in the area of creative industries; design online educational and training programs; create professional electronic information resources, moderate skills of communications in social media in order to exert educational, artistic, cultural and social impact. Graduates may find employment in educational and cultural institutions, social media, lifelong learning centers and virtual education centers, mass media (portals, television, radio, newspapers), design and advertising agencies, publishing houses , organizations involved in the implementation and design of systems of modern education, as well as in organization of school and after-school information and teaching centers.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Courses taught in English and Russian

  Admission procedure rules

  – recruitment on the basis of submitted obligatory documents.

  Dowiedz się więcej

 • PRACA SOCJALNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent kierunku Praca socjalna drugiego stopnia będzie posiadać szczegółową wiedzę z zakresu nauk humanistycznych i społecznych w tym z pedagogiki, psychologii, socjologii, a także z zakresu nauk prawnych i innych pozwalających poznać istotę ludzką i procesy społeczne. Zyska wiedzę dającą możliwość zrozumienia relacji człowiek-środowisko społeczne oraz procesów zachodzących w organizmie jednostki gwarantujących jej dobre funkcjonowanie na płaszczyźnie biologicznej, psychicznej i społecznej. Dodatkowo absolwent nabędzie wiedzę o mechanizmach tworzących system podziału i działalności służb społecznych oraz ich formalno-prawnego instrumentarium.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Praca socjalna jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia arytmetyczna ocen ze studiów.

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)