Świerkowa 20

15-001 Białystok

tel. (48 85) 745 73 90 

e-mail: noe.sekretariat@uwb.edu.pl

 

 

 

Świerkowa 20

15-001 Białystok

tel. (48 85) 745 73 90 

e-mail: noe.sekretariat@uwb.edu.pl

 

 

 

 • PEDAGOGIKA Stopień: II REKRUTACJA

  Absolwent kierunku studiów PEDAGOGIKA dysponuje pogłębioną i rozszerzoną wiedzą pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, biologiczną i psychologiczną stanowiącą teoretyczne podstawy działalności praktycznej w obszarze kształcenia, wychowania, rozwoju i autokreacji człowieka w ciągu całego życia. Absolwent dysponuje pogłębioną i rozszerzoną wiedzą dotyczącą istoty i tożsamości pedagogiki, jej specyfiki przedmiotowej i metodologicznej.


  Absolwent pedagogiki posiada pogłębione umiejętności samodzielnego zdobywania oraz integrowania wiedzy z różnych dyscyplin naukowych, oraz posługiwania się nią w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych: dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, pomocowych, profilaktycznych lub terapeutycznych, a także projektowania oryginalnych rozwiązań ważnych problemów pedagogicznych oraz efektywnego realizowania konkretnych działań praktycznych.

  Wykazuje umiejętności w zakresie współpracy w zespole i komunikacji interpersonalnej, potrafi profesjonalnie porozumiewać się z innymi podmiotami procesów edukacyjnych - planując, realizując i ewaluując podejmowane twórcze działania pedagogiczne. Posługuje się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności pedagogicznej, projektach badawczych, oraz tworzeniu teorii.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia arytmetyczna ocen ze studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwent kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, studiów I stopnia uposażony zostanie w ogólną i specjalistyczną wiedzę z zakresu pedagogiki, socjologii, psychologii, filozofii, historii oraz elementów prawa. Wyposażony zostanie w wiedzę o wychowaniu i kształceniu z zakresu nauk społecznych i humanistycznych dotyczącą jednostek i grup społecznych funkcjonujących w różnych środowiskach wychowawczych, instytucjach oświatowych, resocjalizacyjnych a zwłaszcza placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

  Nabędzie również umiejętności posługiwania się warsztatem diagnostycznym w zakresie dokonywania diagnozy indywidualnego przypadku, grupy, instytucji oraz diagnozy środowiskowej. Umiejętności komunikacji społecznej pozwalają mu na samodzielne poszukiwanie rozwiązań praktycznych i tworzenie własnego warsztatu metodycznego. W trakcie studiów I stopnia nabędzie kompetencje społeczne niezbędne do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach, placówkach i instytucjach realizujących działania opiekuńczo-wychowawcze.

  Studia I stopnia kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza nadadzą absolwentowi kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego, rodzinnego, socjalizacyjnego oraz w placówkach wielofunkcyjnych. Absolwent będzie mógł podjąć pracę jako wychowawca w świetlicach, bursach, internatach, w placówkach opieki całkowitej i częściowej oraz jako pedagog: w poradniach pedagogiczno – psychologicznych, w szkołach, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i socjoterapeutycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Absolwent kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dysponuje pogłębioną i rozszerzoną wiedzą pedagogiczną, psychologiczną, historyczno-filozoficzną, społeczno-kulturową, biologiczną, stanowiącą teoretyczne podstawy działalności edukacyjnej w obszarze kształcenia, wychowania, rozwoju i autokreacji człowieka.

  Posiada umiejętności samodzielnego zdobywania fachowej wiedzy i posługiwania się nią w celu opisywania, analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych, oryginalnych rozwiązań ważnych problemów pedagogicznych oraz efektywnego realizowania konkretnych działań praktycznych,  zwłaszcza tych, odnoszących się do edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.

  Dysponuje umiejętnościami w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi profesjonalnie porozumiewać się z różnymi podmiotami procesów oświatowych - w tym w środowiskach wielokulturowych - planując, realizując i ewaluując działania pedagogiczne (indywidualnie i zespołowo). Posługuje się zasadami i normami etycznymi w działalności pedagogicznej, projektach badawczych oraz tworzeniu teorii.

  Absolwent kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest w pełni przygotowany do samooceny poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji pedagogicznych, rozumie potrzebę wielowymiarowego rozwoju i potrafi wyznaczyć jego kierunki w obszarze zawodowym i osobistym. Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z pracą własną, tak w wymiarze działań praktycznych, jak i badawczych. Potrafi refleksyjnie odnieść się do znaczenia nauk pedagogicznych i ocenić wartość podejmowania profesjonalnych działań w tworzeniu optymalnego kontekstu rozwoju człowieka, a szczególnie dziecka. W praktyce edukacyjnej wykazuje odpowiedzialność, rozwagę, dojrzałość i zaangażowanie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika prze brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwent kierunku pedagogika resocjalizacyjna, studiów I stopnia będzie dysponował ogólną i specjalistyczną wiedzą z zakresu pedagogiki, socjologii, psychologii, filozofii, historii i podstaw prawa. Wyposażony zostanie w wiedzę na temat osób i grup społecznych funkcjonujących w różnych środowiskach społeczno-wychowawczych, instytucjach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, a zwłaszcza placówkach resocjalizacyjnych.

  Nabędzie również umiejętności posługiwania się warsztatem diagnostycznym zaś zdobyte kwalifikacje w wymiarze komunikacji społecznej, pozwolą mu na samodzielne poszukiwanie rozwiązań praktycznych i tworzenie własnego warsztatu metodycznego w zakresie resocjalizacji (ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań opartych na twórczości).

  Studia przygotują do aktywnego działania w grupach, organizacjach, placówkach oraz instytucjach realizujących działania resocjalizacyjne na rzecz nieletnich i dorosłych a także wyposażą w umiejętność organizowania procesu resocjalizacji zgodnego ze współczesnymi założeniami teoretycznymi i praktycznymi rozwiązaniami.

  Absolwent będzie mógł pracować jako pedagog i wychowawca w świetlicach, internatach, poradniach pedagogiczno – psychologicznych, ośrodkach terapii uzależnień, organizacjach oraz instytucjach działających w obszarze readaptacji społecznej.

  Zdobyta wiedza, umiejętności oraz kompetencje stanowią również podstawę do zdobywania kwalifikacji umożliwiających pracę jako streetworker, asystent rodziny, pedagog rodziny, członek zespołu kuratorskiej służby sądowej, pedagog i wychowawca w policyjnych izbach dziecka, w: młodzieżowych ośrodkach socjoterapeutycznych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych, aresztach śledczych i zakładach karnych. Dodatkowo nabędzie kompetencje przydatne w pracy w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych typu: interwencyjnego, rodzinnego, socjalizacyjnego oraz w placówkach wielofunkcyjnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Absolwent kierunku Pedagogika specjalna uzyskuje przygotowanie do podejmowania twórczych i efektywnych działań edukacyjnych, wspierających, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Jest przygotowany do pogłębionego diagnozowania specjalnych potrzeb edukacyjnych (w oparciu o model biopsychospołeczny), oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych oraz do ewaluacji procesu wychowania i nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  Posiada kompetencje niezbędne do opracowywania i wdrażania programów profilaktycznych, wychowawczych, terapeutycznych lub resocjalizacyjnych w instytucjach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych oraz w środowisku otwartym (zgodnie z wybranym MODUŁEM przedmiotów do wyboru).

  Z całokształtu umiejętności i kompetencji rozwijanych w trakcie studiów na kierunku Pedagogika specjalna wyrasta zasadnicza cecha profilu sylwetki Absolwenta, jaką jest umiejętność spełniania kreatywnej i kulturotwórczej roli w środowisku edukacyjnym i lokalnym – otwartość na współpracę z innymi nauczycielami, specjalistami, rodzicami uczniów, środowiskami samorządowymi, sądami, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi itp. w celu optymalizacji realizowanego procesu edukacyjno-wychowawczego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika specjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

 • PRACA SOCJALNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent kierunku praca socjalna posiada ogólną wiedzę psychologiczną, pedagogiczną, filozoficzną i socjologiczną pozwalającą poznać człowieka oraz procesy społeczne, wpływające na jego kondycję psychofizyczną i zachowanie w środowisku społecznym.

  Posiada wiedzę dotyczącą relacji człowiek – środowisko umożliwiającą rozumienie funkcjonowania biologicznego, psychicznego i społecznego człowieka. Dysponuje wiedzą ekonomiczną i prawną umożliwiającą rozumienie mechanizmów rzutujących na system podziału i działalność służb społecznych oraz ich formalno-prawnego instrumentarium. Absolwent posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania mikrośrodowiska – gospodarstwa domowego, w którym odbywa się zaspokajanie potrzeb jednostki i rodziny.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Praca socjalna jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia arytmetyczna ocen ze studiów.

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)