Pedagogika - Poznań
Dodaj do ulubionych

14.02.2023

Pedagogika studia Poznań 2023 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku pedagogika w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku pedagogika w Poznaniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Poznaniu pedagogikę możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Studiów Edukacyjnych UAM) oraz 4 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
W ramach studiów na kierunku pedagogika w Poznaniu studenci zdobędą wiedzę humanistyczną, psychologiczną, socjologiczną oraz społeczną. Ponadto nauczą się przeprowadzania badań pedagogicznych oraz prowadzania zajęć edukacyjnych i resocjalizacyjnych, z wykorzystaniem nowoczesnych technik dydaktycznych. Poznają także zasady indywidualnej pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz metod arteterapii.
 
Specjalności
Współczesne studia z pedagogiki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Poznaniu na kierunku pedagogika w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku pedagogika w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 3700 zł do 4900 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku pedagogika w Poznaniu >
 
Praca po studiach
Po ukończeniu studiów można związać swoją przyszłość zawodową z placówkami oświatowo-wychowawczymi. Absolwenci znajdą zatrudnienie w instytucjach kulturalnych, ośrodkach wychowawczych, domach dziecka, świetlicach, klubach dziecięcych, zakładach karnych czy w domach opieki społecznej.

czytaj dalej wszystko o Pedagogika - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek PEDAGOGIKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Pedagogika w Poznaniu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku pedagogika najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • historia
 • historia muzyki
 • historia sztuki
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie
 • wiedza o tańcu

 

Na proces kwalifikacyjny składa się tzw. konkurs świadectw. W tym konkursie największe szanse mają kandydaci z bardzo dobrymi ocenami z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Warto jednak dokładnie sprawdzić kryteria rekrutacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianie, bądź, po prostu, różnić się w zależności od uczelni. Wymagania kwalifikacyjne mogą wydawać się nieskomplikowane, lecz będąc studentem należy zmierzyć się z wieloma zagadnieniami, widniejącymi w programie nauczania.
Na liście przedmiotów do zaliczenia znajdują się, między innymi: podstawy biologicznego rozwoju człowieka, emisja głosu, psychologia rozwoju człowieka, teoria i praktyka wychowania, socjologia edukacji, warsztat komunikacji interpersonalnej, psychologia społeczna, przedsiębiorczość.
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pedagogika w Poznaniu

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować pedagogikę w Poznaniu

W Poznaniu pedagogikę można studiować na jednej uczelni publicznej: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także na czterech uczelniach niepublicznych: Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu, Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu oraz Wyższej Szkole Techniczno-Humanistycznej w Poznaniu.

Gdzie studiować pedagogikę bezpłatnie w Poznaniu

Kierunek studiów Pedagogika w Poznaniu oferowany jest bezpłatnie tyko na studiach stacjonarnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Gdzie studiować pedagogikę niestacjonarnie w Poznaniu

Pedagogikę w Poznaniu w formie niestacjonarnej (zaocznej) można studiować na: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu, Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu oraz Wyższej Szkole Techniczno-Humanistycznej w Poznaniu.

Ile kosztują studia niestacjonarne na pedagogice w Poznaniu

Studia niestacjonarne na uczelniach publicznych i prywatnych są płatne, jednak ceny mogą się różnić w zależności od uczelni. Ceny na kierunku Pedagogika w Poznaniu wahają się od 3900 zł do 4300 zł za pierwszy rok studiów.

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Studia niestacjonarne są płatne niezależnie czy jest to uczelnia publiczna czy niepubliczna. Wyjątkiem są jedynie studnia stacjonarne na uczelniach publicznych.

Pokaż wszystkie

Jak wyglądają studia na kierunku Pedagogika w Poznaniu

Pedagogika to jeden z najpopularniejszych kierunków studiów humanistyczno-społecznych. W trakcie realizowanej edukacji masz szansę zdobyć rzetelne wykształcenie, które obejmuje wiedzę pedagogiczną, socjologiczną, filozoficzno-etyczną, psychologiczną.

Jest to niezbędne, by we właściwy sposób zrozumieć wszelkie konteksty, umożliwiające sprawne wykonywanie obowiązków wychowawczych i opiekuńczych względem podopiecznych. Studenci mogą realizować różnego rodzaju specjalizacje, mające wpływ na tworzoną ścieżkę kariery. Mogą wybrać pedagogikę resocjalizacyjną i penitencjarną, opiekuńczo-wychowawczą, wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Możliwości jest bardzo wiele, jednak warto śledzić ofertę na bieżąco, ponieważ jest ona zmienna. Studenci rozwijają również predyspozycje językowe w zakresie języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Zajęcia prowadzone są przez profesjonalną kadrę dydaktyczną w przystosowanych do tego salach wykładowych i komputerowych.

 

Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku pedagogika możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku pedagogika w Poznaniu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Poznaniu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Kształcenie na kierunku Pedagogika – studia I stopnia profil praktyczny trwa sześć semestrów (trzy lata) i kończy się napisaniem pracy dyplomowej (licencjackiej) oraz egzaminem dyplomowym. Absolwent kierunku Pedagogika dysponuje wiedzą z zakresu przedmiotów ogólnopedagogicznych, socjologii, psychologii oraz filozofii, które są niezbędne do funkcjonowania w obszarze tzw. społeczeństwa wiedzy.

Rozumie społeczno-kulturowy kontekst edukacji, potrafi projektować działania opiekuńcze i wychowawcze w zakresie skutecznego wspierania zarówno jednostek, jak i grup społecznych, a także posiada kompetencje społeczne pozwalające na prawidłowe i skuteczne funkcjonowanie na rynku pracy. Ze względu na praktyczny profil kształcenia obowiązuje 600 godzin praktyk zawodowych.

 

W programie studiów na kierunku Pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Studia w Poznaniu w zakresie pedagogiki są przeznaczone dla osób, które chcą zdobyć kompetencje pedagogiczne i wychowawcze, by w przyszłości wykonywać zawód z nimi związany. Jeśli chcesz pracować w obszarach działań edukacyjnych, to znaczy w instytucjach oświatowych, kulturalnych, profilaktyki społecznej, w organizacjach rządowych i pozarządowych, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie.

Kandydaci na studia pedagogiczne powinni odznaczać się cierpliwością i empatią. Osoby, które wybierają się na pedagogikę, powinny cechować się otwartością i komunikatywnością, ponieważ tego typu studia wymagają pracy zespołowej i zaangażowania w działania społeczne. Jeśli interesuje Cię psychika człowieka oraz procesy kształtowania relacji człowieka ze środowiskiem społeczno-przyrodniczo-kulturowym, to poszczególne zajęcia pozwolą Ci zaspokoić Twoje aspiracje.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

 

Wiedza

Kierunek pedagogika w Poznaniu realizowany jest w interdyscyplinarny sposób. Studenci zdobywają potrzebną wiedzę i umiejętności, które wykorzystują następnie w zawodzie. W trakcie realizowanych zajęć z pewnością zapoznasz się z funkcjonowaniem struktur społecznych i instytucji życia społecznego, a także dowiesz się, jakie zachodzą między nimi relacje zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa.

Poszczególne przedmioty pozwolą Ci zdobyć wiedzę o człowieku w kontekście twórcy kultury. Poznasz środowisko, w którym człowiek żyje oraz typy więzi społecznych i mechanizmy psychospołeczne, które mają znaczenie dla życia człowieka. Będziesz miał/a okazję zgłębiać problematykę odnoszącą się do procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego.

Poznasz metody i technologie informacyjne, które wykorzystywane są w badaniach z zakresu pedagogiki oraz nauk społecznych i humanistycznych. Zrozumiesz także zasady planowania własnego rozwoju osobistego i zawodowego oraz problematykę rozwoju uczestników procesów edukacyjnych będących w różnym wieku.

 

Umiejętności

Studenci pedagogiki zdobywają wszechstronne wykształcenie, które obejmuje także najważniejsze umiejętności. Umiejętnie dokonują obserwacji i analizy zjawisk oraz procesów społecznych. Wykształcają zdolności analityczne w przypadku interpretowania zjawisk społecznych, które mają znaczenie dla działalności pedagogicznej lub wspomagają pedagogiczną interwencję.

Rozwiniesz kompetencje językowe w zakresie języków obcych dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, jednocześnie będziesz posługiwał/a się językiem obcym specjalistycznym, zawodowym.

Nauczysz się budować relacje społeczne z innymi ludźmi, wykształcisz umiejętność pracy w zespole, jak również zdolności organizacyjne, które odnoszą się zwłaszcza do projektowania i podejmowania działań profesjonalnych. Absolwenci umiejętnie rozwiązują problemy zawodowe, gromadzą, przetwarzają i udostępniają informacje przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych.

 

Kompetencje społeczne

Studia pedagogiczne przygotują Cię do wykonywania zawodu zgodnego z Twoim wykształceniem. Studenci mają świadomość, że kierunek wymaga nieustannego dokształcania się. Zdobywają umiejętności badawcze oraz są w stanie określić priorytety zawodowe.

Potrafią zrozumieć znaczenie wiedzy z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, a także są w stanie krytycznie oceniać swoją wiedzę i opinie ekspertów, które mają wykorzystać do wykonania określonych zadań. Mają świadomość, że muszą postępować etycznie oraz dbają o bezpieczeństwo swoje i innych.

Absolwenci pedagogiki rozstrzygają problemy i dylematy odnoszące się do wykonywania zawodu, dbają również o dorobek i tradycje społeczne. Działają w przedsiębiorczy i profesjonalny sposób, a także inicjują działania na rzecz interesu publicznego.

Ile trwają studia na kierunku Pedagogika w Poznaniu

Ile trwają studia na kierunku Pedagogika w Poznaniu

Studia na kierunku Pedagogika w Poznaniu, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia w Poznaniu na kierunku Pedagogika można podzielić na dwa komplementarne etapy, z których każdy z nich charakteryzuje się różnym czasem trwania. Ukończenie pierwszego z nich zostanie zwieńczone uzyskaniem przez absolwentów dyplomu licencjata już po sześciu semestrach, czyli trzech latach nauki.

Jednak nie warto spoczywać na laurach kończąc edukację na tym etapie ze względu na dużą konkurencję w branży twojego zainteresowania.

Ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika będzie wymagało od studentów poświęcenia kolejnych dwóch lat z życia, a uzyskany dyplom magistra w znacznym stopniu poszerzy możliwości zawodowe każdego z przyszłych pracowników.

Pedagogika w Poznaniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku Pedagogika w Poznaniu?

Absolwenci pedagogiki posiadają wiedzę i umiejętności, które są niezwykle cenne na stanowiskach nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego w przedszkolach specjalnych, szkołach specjalnych, w placówkach systemu oświaty dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.

Zajmują się planowaniem i realizacją programów profilaktyczno-edukacyjnych, resocjalizacją, animacją czasu wolnego. Zatrudniani są w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, instytucjach profilaktyki, interwencji i pomocy społecznej, instytucjach kulturalno-oświatowych oraz organizacjach rządowych i pozarządowych (stowarzyszeniach, fundacjach). Możesz prowadzić także własną działalność gospodarczą.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Pedagogika:

 • świetlice terapeutyczne
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • placówki oświatowo-wychowawcze
 • młodzieżowe ośrodki socjoterapii
 • zakłady poprawcze
 • świetlice środowiskowe
 • ośrodki interwencyjne
 • schroniska dla nieletnich
 • ośrodki pomocy społecznej
 • urzędy pracy

 

Obejmowane stanowisko pracy bardzo często związane jest z realizowaną specjalizacją. Absolwenci pedagogiki mają bardzo wiele możliwości, jeśli chodzi o rozwój kariery zawodowej.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Pedagogika:

 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (nauczania początkowego)
 • nauczyciel wychowania przedszkolnego
 • nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
 • arteterapeuta
 • pedagog specjalny
 • pedagog szkolny
 • animator kultury
 • doradca zawodowy

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Pedagogika?

Absolwenci kierunku studiów Pedagogika mają przed sobą szerokie perspektywy zawodowe. Mogą pracować m.in. w takich zawodach jak: pedagog specjalny, pedagog szkolny, animator kultury oraz nauczyciel nauczania początkowego. Ile zarabiają i jakie obowiązki do nich należą?

 

Pedagog specjalny

Zajmuje się pracą w szkołach specjalnych. Odpowiada za opiekę i pracę z dziećmi chorymi i z różnymi dysfunkcjami, a także za współpracę z rodzicami. Stara się u dzieci budować odpowiednie zachowania i postawy, które są akceptowane społecznie. Mediana zarobków pedagoga specjalnego to około 4480 zł brutto miesięcznie.

 

Pedagog szkolny

Pracuje on w szkołach o różnych stopniach. Zajmuje się współpracą z nauczycielami, a co najważniejsze z dziećmi. Prowadzi zajęcia integracyjne lub z zakresu doradztwa zawodowego. Stara się rozmawiać z uczniami o emocjach i formie ich wyrażania. Prowadzi również zajęcia o uzależnieniach. Pedagodzy mają swoje gabinety w szkołach i w godzinach ich dyżuru uczniowie mogą się również zgłaszać do niego ze swoimi problemami. Mediana zarobków pedagoga szkolnego wynosi 4550 zł brutto.

 

Animator kultury

Animator kulturowy może pracować w przedszkolach, domach kultury lub agencjach. Zajmuje się organizacją imprez i zajęć dla dzieci, które mają na celu szerzenie kultury i pracy zespołowej poprzez zabawę. Animatorzy kultury mogą także zajmować się organizacją imprez i pozyskiwaniem patronów medialnych. Mediana zarobków wynosi około 4310 zł brutto miesięcznie.

 

Nauczyciel nauczania początkowego

Nauczyciel nauczania początkowego pracuje w szkołach na oddziałach 1-3 lub w przedszkolach. Prowadzi zajęcia dydaktyczne, które mają przygotować dzieci do nauki w wyższych klasach. Stara się także nauczyć dzieci pracy w grupach oraz gier zespołowych, aby dzieci mogły się ze sobą zintegrować. Mediana zarobków wynosi około 4860 zł brutto miesięcznie.

Źródła: wynagrodzenia.pl/ pracuj.pl (luty 2023)

 

*Pamiętaj, że wynagrodzenia mogą się różnić pomiędzy sobą, na co ma wpływ wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami mogą zależeć m.in. od wykształcenia, stażu pracy, ukończonych kursów, doświadczenia, wielkości firmy czy nawet miejsca pracy – stawki często różnią się w zależności od województwa, a nawet miasta.

Gdzie studiować na kierunku pedagogika w Poznaniu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu, Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu oraz Wyższej Szkole Techniczno-Humanistycznej w Poznaniu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oferuje bezpłatne studia w trybie stacjonarnym. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UAM oraz uczelni niepublicznej. Ceny wahają się od 3700 zł do 4900 zł za pierwszy rok studiów.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek pedagogika w Poznaniu:

 

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

 

Pedagogika studia stacjonarne - uczelnie w Poznaniu

 

Pedagogika studia niestacjonarne - uczelnie w Poznaniu
 
Pedagogika studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Poznaniu
 
Pedagogika studia - uczelnie niepubliczne (prywante) w Poznaniu
 
 

Limity miejsc

Na poszczególnych kierunkach studiów obowiązuje limit miejsc, a na uczelnie przyjmują ograniczoną liczbę osób. Podczas postępowania rekrutacyjnego tworzona jest lista rankingowa, na podstawie której wybierani są najlepsi kandydaci.

Limity miejsc na kierunku pedagogika w Poznaniu:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: 240

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Za studia nie trzeba płacić głównie w przypadku studiów stacjonarnych w uczelniach publicznych. Niestacjonarna nauka w publicznych szkołach wyższych oraz studia w prywatnych uczelniach jest z kolei płatna.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 3700 zł
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu – od 4500 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji można poznać w terminie wybranym przez daną uczelnię – szkoły publikują informacje na temat zakwalifikowania lub niezakwalifikowania się kandydatów na wybrane kierunki studiów w systemie IRK lub ERK. Dane umieszczane są w prywatnych profilach użytkowników, dzięki czemu mogą oni poznać liczbę zdobytych w postępowaniu kwalifikacyjnym punktów oraz zajmowane miejsce na liście rankingowej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 18.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne zakwalifikowani na studia kandydaci mogą składać osobiście do siedziby wybranej uczelni. Osoby, które z różnych przyczyn nie mogą dostarczyć plików bezpośrednio do szkoły wyższej, mogą czasem przekazać dokumenty za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej. Preferowana forma doręczenia kompletnego zestawu może różnić się w zależności od decyzji danej uczelni.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Etap przeznaczony na dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych zazwyczaj rozpoczyna się niedługo po opublikowaniu wyników postępowania rekrutacyjnego. Termin wyznaczany jest indywidualnie przez uczelnie, a kandydaci muszą dopełnić wszystkich formalności w określonym czasie. Spóźnienie lub dostarczenie niekompletnego zestawu dokumentów może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – od 18.07.2022 do 22.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Poznaniu - kierunek pedagogika:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu UAM) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Pedagogika w Poznaniu

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Pedagogika w Poznaniu

Proces rekrutacji

Kandydaci na studia w zakresie pedagogiki muszą spełnić określone wymagania rekrutacyjne. Warto śledzić je na bieżąco, ponieważ są one zmienne, poza tym każda uczelnia ustala je indywidualnie. Pamiętaj, że wymagania kwalifikacyjne ulegają zmianie w stosunku do poziomu i trybu kształcenia. 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Z pewnością wysoko punktowane będą przedmioty humanistyczne, ale i ścisłe oraz językowe.

Wymagane dokumenty

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

kierunki studiów w Poznaniu

studia w Poznaniu

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

pedagogika studia

pedagogika studia online

studia pedagogiczne w Poznaniu

studia pedagogiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Pedagogika w Poznaniu?

Wybór kierunku kształcenia nie jest łatwą decyzją, to prawda. Ale wybór miejsca, w którym będziemy się uczyć może być jeszcze większym problemem. Czy ma znaczenie miasto, w którym się uczymy? Oczywiście, że tak. Zatem, jakie ma kierunek Pedagogika w Poznaniu opinie?

 

Aneta, studentka drugiego stopnia Pedagogiki mówi:

„Zadaniem pedagogiki jest zaprowadzanie porządku, spokoju, harmonii. Dlatego studia pedagogiczne nie polegają wyłącznie na uczeniu się i poznawaniu nowych metod badawczych, czy historii istotnych myśli. To także wyprawa w głąb siebie, ćwiczenia własnej wrażliwości, empatii, siły. Pedagogika to bardzo ważna i potrzebna dziedzina, dlatego należy uczyć się jej od najlepszych. To jest odpowiedź, dlaczego studiuję w Poznaniu.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika Poznań studia i stopnia

Pedagogika Poznań studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika Poznań studia stacjonarne

Pedagogika Poznań studia niestacjonarne

Kierunki pedagogiczne w Poznaniu

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu


 

Studia na wydziale Studiów Edukacyjnych

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W POZNANIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PEDAGOGIKA

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Słowackiego 7, Bydgoszcz https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/13638-akademia-muzyczna-bydgoszcz.jpg Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 • ul. Marcinkowskiego 2-6, Wrocław Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Dni Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiYIsI9x0_UYRxah2a6T5Asc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/cb81d-wsb-w-gdańsku.jpg Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • ul. Komandorska 118/120  53-345 Wrocław  https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJA9Y2DELCD0cRMbXaXGADe8E Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/6d087-pwsz-koszalin.jpg Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
 • ul. Pigonia 1, Rzeszów https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJM5haPPj6PEcRAXpvuNl9L0M https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d0984-uniwersytet-rzeszowski.jpg Uniwersytet Rzeszowski