Pedagogika - Poznań

Pedagogika - Poznań

Pedagogika - Poznań

Studia w Poznaniu

pedagogika

 

Odkryj kierunek pedagogika w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Pedagogika studia Poznań | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku pedagogika w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej  - Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. 

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oferuje bezpłatne studia w trybie stacjonarnym. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UAM oraz uczelni niepublicznej. Ceny wahają się od 3900 zł do 4300 zł za pierwszy rok studiów.

 

W ramach studiów na kierunku pedagogika w Poznaniu studenci zdobędą wiedzę humanistyczną, psychologiczną, socjologiczną oraz społeczną. Ponadto nauczą się przeprowadzania badań pedagogicznych oraz prowadzania zajęć edukacyjnych i resocjalizacyjnych, z wykorzystaniem nowoczesnych technik dydaktycznych. Poznają także zasady indywidualnej pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz metod arteterapii.

Po ukończeniu studiów można związać swoją przyszłość zawodową z placówkami oświatowo-wychowawczymi. Absolwenci znajdą zatrudnienie w instytucjach kulturalnych, ośrodkach wychowawczych, domach dziecka, świetlicach, klubach dziecięcych, zakładach karnych czy w domach opieki społecznej.

 

czytaj dalej wszystko o Pedagogika - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek pedagogika

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Uczelnie, gdzie pedagogika jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Pedagogika specjalna stopień: (II)  (Jednolite), czas trwania: 2 lata • 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika specjalna

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Pedagogika w Poznaniu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku pedagogika najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • historia
 • historia muzyki
 • historia sztuki
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie
 • wiedza o tańcu

 

Na proces kwalifikacyjny składa się tzw. konkurs świadectw. W tym konkursie największe szanse mają kandydaci z bardzo dobrymi ocenami z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Warto jednak dokładnie sprawdzić kryteria rekrutacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianie, bądź, po prostu, różnić się w zależności od uczelni. Wymagania kwalifikacyjne mogą wydawać się nieskomplikowane, lecz będąc studentem należy zmierzyć się z wieloma zagadnieniami, widniejącymi w programie nauczania.
Na liście przedmiotów do zaliczenia znajdują się, między innymi: podstawy biologicznego rozwoju człowieka, emisja głosu, psychologia rozwoju człowieka, teoria i praktyka wychowania, socjologia edukacji, warsztat komunikacji interpersonalnej, psychologia społeczna, przedsiębiorczość.
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pedagogika w Poznaniu - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA POZNAŃ STUDIA I STOPNIA

PEDAGOGIKA POZNAŃ STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA POZNAŃ STUDIA STACJONARNE

PEDAGOGIKA POZNAŃ STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku Pedagogika w Poznaniu

Pedagogika to jeden z najpopularniejszych kierunków studiów humanistyczno-społecznych. W trakcie realizowanej edukacji masz szansę zdobyć rzetelne wykształcenie, które obejmuje wiedzę pedagogiczną, socjologiczną, filozoficzno-etyczną, psychologiczną.

Jest to niezbędne, by we właściwy sposób zrozumieć wszelkie konteksty, umożliwiające sprawne wykonywanie obowiązków wychowawczych i opiekuńczych względem podopiecznych. Studenci mogą realizować różnego rodzaju specjalizacje, mające wpływ na tworzoną ścieżkę kariery. Mogą wybrać pedagogikę resocjalizacyjną i penitencjarną, opiekuńczo-wychowawczą, wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Możliwości jest bardzo wiele, jednak warto śledzić ofertę na bieżąco, ponieważ jest ona zmienna. Studenci rozwijają również predyspozycje językowe w zakresie języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Zajęcia prowadzone są przez profesjonalną kadrę dydaktyczną w przystosowanych do tego salach wykładowych i komputerowych.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

 

Wiedza

Kierunek pedagogika w Poznaniu realizowany jest w interdyscyplinarny sposób. Studenci zdobywają potrzebną wiedzę i umiejętności, które wykorzystują następnie w zawodzie. W trakcie realizowanych zajęć z pewnością zapoznasz się z funkcjonowaniem struktur społecznych i instytucji życia społecznego, a także dowiesz się, jakie zachodzą między nimi relacje zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa.

Poszczególne przedmioty pozwolą Ci zdobyć wiedzę o człowieku w kontekście twórcy kultury. Poznasz środowisko, w którym człowiek żyje oraz typy więzi społecznych i mechanizmy psychospołeczne, które mają znaczenie dla życia człowieka. Będziesz miał/a okazję zgłębiać problematykę odnoszącą się do procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego.

Poznasz metody i technologie informacyjne, które wykorzystywane są w badaniach z zakresu pedagogiki oraz nauk społecznych i humanistycznych. Zrozumiesz także zasady planowania własnego rozwoju osobistego i zawodowego oraz problematykę rozwoju uczestników procesów edukacyjnych będących w różnym wieku.

 

Umiejętności

Studenci pedagogiki zdobywają wszechstronne wykształcenie, które obejmuje także najważniejsze umiejętności. Umiejętnie dokonują obserwacji i analizy zjawisk oraz procesów społecznych. Wykształcają zdolności analityczne w przypadku interpretowania zjawisk społecznych, które mają znaczenie dla działalności pedagogicznej lub wspomagają pedagogiczną interwencję.

Rozwiniesz kompetencje językowe w zakresie języków obcych dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, jednocześnie będziesz posługiwał/a się językiem obcym specjalistycznym, zawodowym.

Nauczysz się budować relacje społeczne z innymi ludźmi, wykształcisz umiejętność pracy w zespole, jak również zdolności organizacyjne, które odnoszą się zwłaszcza do projektowania i podejmowania działań profesjonalnych. Absolwenci umiejętnie rozwiązują problemy zawodowe, gromadzą, przetwarzają i udostępniają informacje przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych.

 

Kompetencje społeczne

Studia pedagogiczne przygotują Cię do wykonywania zawodu zgodnego z Twoim wykształceniem. Studenci mają świadomość, że kierunek wymaga nieustannego dokształcania się. Zdobywają umiejętności badawcze oraz są w stanie określić priorytety zawodowe.

Potrafią zrozumieć znaczenie wiedzy z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, a także są w stanie krytycznie oceniać swoją wiedzę i opinie ekspertów, które mają wykorzystać do wykonania określonych zadań. Mają świadomość, że muszą postępować etycznie oraz dbają o bezpieczeństwo swoje i innych.

Absolwenci pedagogiki rozstrzygają problemy i dylematy odnoszące się do wykonywania zawodu, dbają również o dorobek i tradycje społeczne. Działają w przedsiębiorczy i profesjonalny sposób, a także inicjują działania na rzecz interesu publicznego.

 

3. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku pedagogika możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku pedagogika w Poznaniu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Poznaniu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

4. Program studiów i przedmioty

Kształcenie na kierunku Pedagogika – studia I stopnia profil praktyczny trwa sześć semestrów (trzy lata) i kończy się napisaniem pracy dyplomowej (licencjackiej) oraz egzaminem dyplomowym. Absolwent kierunku Pedagogika dysponuje wiedzą z zakresu przedmiotów ogólnopedagogicznych, socjologii, psychologii oraz filozofii, które są niezbędne do funkcjonowania w obszarze tzw. społeczeństwa wiedzy.

Rozumie społeczno-kulturowy kontekst edukacji, potrafi projektować działania opiekuńcze i wychowawcze w zakresie skutecznego wspierania zarówno jednostek, jak i grup społecznych, a także posiada kompetencje społeczne pozwalające na prawidłowe i skuteczne funkcjonowanie na rynku pracy. Ze względu na praktyczny profil kształcenia obowiązuje 600 godzin praktyk zawodowych.

 

W programie studiów na kierunku Pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

5. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Studia w Poznaniu w zakresie pedagogiki są przeznaczone dla osób, które chcą zdobyć kompetencje pedagogiczne i wychowawcze, by w przyszłości wykonywać zawód z nimi związany. Jeśli chcesz pracować w obszarach działań edukacyjnych, to znaczy w instytucjach oświatowych, kulturalnych, profilaktyki społecznej, w organizacjach rządowych i pozarządowych, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie.

Kandydaci na studia pedagogiczne powinni odznaczać się cierpliwością i empatią. Osoby, które wybierają się na pedagogikę, powinny cechować się otwartością i komunikatywnością, ponieważ tego typu studia wymagają pracy zespołowej i zaangażowania w działania społeczne. Jeśli interesuje Cię psychika człowieka oraz procesy kształtowania relacji człowieka ze środowiskiem społeczno-przyrodniczo-kulturowym, to poszczególne zajęcia pozwolą Ci zaspokoić Twoje aspiracje.

Ile trwają studia na kierunku Pedagogika w Poznaniu

Ile trwają studia na kierunku Pedagogika w Poznaniu

Studia na kierunku Pedagogika w Poznaniu, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia w Poznaniu na kierunku Pedagogika można podzielić na dwa komplementarne etapy, z których każdy z nich charakteryzuje się różnym czasem trwania. Ukończenie pierwszego z nich zostanie zwieńczone uzyskaniem przez absolwentów dyplomu licencjata już po sześciu semestrach, czyli trzech latach nauki.

Jednak nie warto spoczywać na laurach kończąc edukację na tym etapie ze względu na dużą konkurencję w branży twojego zainteresowania.

Ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika będzie wymagało od studentów poświęcenia kolejnych dwóch lat z życia, a uzyskany dyplom magistra w znacznym stopniu poszerzy możliwości zawodowe każdego z przyszłych pracowników.

Jaka praca po studiach na kierunku Pedagogika w Poznaniu?

Jaka praca po studiach na kierunku Pedagogika w Poznaniu?

Absolwenci pedagogiki posiadają wiedzę i umiejętności, które są niezwykle cenne na stanowiskach nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego w przedszkolach specjalnych, szkołach specjalnych, w placówkach systemu oświaty dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.

Zajmują się planowaniem i realizacją programów profilaktyczno-edukacyjnych, resocjalizacją, animacją czasu wolnego. Zatrudniani są w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, instytucjach profilaktyki, interwencji i pomocy społecznej, instytucjach kulturalno-oświatowych oraz organizacjach rządowych i pozarządowych (stowarzyszeniach, fundacjach). Możesz prowadzić także własną działalność gospodarczą.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Pedagogika:

 • świetlice terapeutyczne
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • placówki oświatowo-wychowawcze
 • młodzieżowe ośrodki socjoterapii
 • zakłady poprawcze
 • świetlice środowiskowe
 • ośrodki interwencyjne
 • schroniska dla nieletnich
 • ośrodki pomocy społecznej
 • urzędy pracy

 

Obejmowane stanowisko pracy bardzo często związane jest z realizowaną specjalizacją. Absolwenci pedagogiki mają bardzo wiele możliwości, jeśli chodzi o rozwój kariery zawodowej.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Pedagogika:

 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (nauczania początkowego)
 • nauczyciel wychowania przedszkolnego
 • nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
 • arteterapeuta
 • pedagog specjalny
 • pedagog szkolny
 • animator kultury
 • doradca zawodowy

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Pedagogika?

Absolwenci kierunku studiów Pedagogika mają przed sobą szerokie perspektywy zawodowe. Mogą pracować m.in. w takich zawodach jak: pedagog specjalny, pedagog szkolny, animator kultury oraz nauczyciel nauczania początkowego. Ile zarabiają i jakie obowiązki do nich należą?

 

Pedagog specjalny

Zajmuje się pracą w szkołach specjalnych. Odpowiada za opiekę i pracę z dziećmi chorymi i z różnymi dysfunkcjami, a także za współpracę z rodzicami. Stara się u dzieci budować odpowiednie zachowania i postawy, które są akceptowane społecznie. Mediana zarobków pedagoga specjalnego to około 3790 zł brutto miesięcznie.

 

Pedagog szkolny

Pracuje on w szkołach o różnych stopniach. Zajmuje się współpracą z nauczycielami, a co najważniejsze z dziećmi. Prowadzi zajęcia integracyjne lub z zakresu doradztwa zawodowego. Stara się rozmawiać z uczniami o emocjach i formie ich wyrażania. Prowadzi również zajęcia o uzależnieniach. Pedagodzy mają swoje gabinety w szkołach i w godzinach ich dyżuru uczniowie mogą się również zgłaszać do niego ze swoimi problemami. Mediana zarobków pedagoga szkolnego wynosi 3590 zł brutto.

 

Animator kultury

Animator kulturowy może pracować w przedszkolach, domach kultury lub agencjach. Zajmuje się organizacją imprez i zajęć dla dzieci, które mają na celu szerzenie kultury i pracy zespołowej poprzez zabawę. Animatorzy kultury mogą także zajmować się organizacją imprez i pozyskiwaniem patronów medialnych. Mediana zarobków wynosi około 3050 zł brutto miesięcznie.

 

Nauczyciel nauczania początkowego

Nauczyciel nauczania początkowego pracuje w szkołach na oddziałach 1-3 lub w przedszkolach. Prowadzi zajęcia dydaktyczne, które mają przygotować dzieci do nauki w wyższych klasach. Stara się także nauczyć dzieci pracy w grupach oraz gier zespołowych, aby dzieci mogły się ze sobą zintegrować. Mediana zarobków wynosi około 3930 zł brutto miesięcznie.

Źródła: wynagrodzenia.pl/ pracuj.pl (sierpień 2021)

 

*Pamiętaj, że wynagrodzenia mogą się różnić pomiędzy sobą, na co ma wpływ wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami mogą zależeć m.in. od wykształcenia, stażu pracy, ukończonych kursów, doświadczenia, wielkości firmy czy nawet miejsca pracy – stawki często różnią się w zależności od województwa, a nawet miasta.

Gdzie studiować na kierunku pedagogika w Poznaniu?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek pedagogika w Poznaniu:

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

 

1. Uczelnie publiczne (państwowe)

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia na kierunku Pedagogika odbywają się na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia realizowane są w trybie dwustopniowym – są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata, a następnie dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (studia bezpłatne)
 • niestacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 3700 zł)

 

Pedagogika jest idealnym wyborem dla osób, które lubią dzieci i zawodowo chcą się im poświęcić. Studiując na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, możesz wybrać jedną z oferowanych specjalności, są to: doradztwo zawodowe i personalne, edukacja medialna i zajęcia komputerowe, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych, resocjalizacja oraz socjoterapia i promocja zdrowia.

Studiując Pedagogikę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zapoznasz się z funkcjonowaniem struktur społecznych i instytucji życia społecznego oraz dowiesz się, jakie zachodzą między nimi relacje – szczególnie w zakresie bezpieczeństwa. Zdobędziesz wiedzę z zakresu pedagogiki i dowiesz się jak pracować w zespole oraz budować relacje społeczne. Rozwiniesz także swoje kompetencje językowe na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Przedmioty, z jakimi możesz się spotkać studiując Pedagogikę to m.in. psychopedagogiczne aspekty poradnictwa dla dzieci i młodzieży, poradnictwo wobec marginalizacji i wykluczenia społecznego, poradnictwo dla osób niepełnosprawnych, diagnoza pedagogiczna, podstawy poradnictwa społecznego, andragogika oraz formy pracy socjalnej i pedagogika resocjalizacyjna środowiska otwartego i zamkniętego.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w świetlicach terapeutycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, urzędach pracy, ośrodkach interwencyjnych oraz w zakładach poprawczych.

Dowiedz się więcej

 

2. Uczelnie niepubliczne (prywatne) 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Kierunek studiów Pedagogika na Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu realizowany jest w systemie jednostopniowym – są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się uzyskaniem tytułu licencjata.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 4300 zł)
 • niestacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 3900 zł)

 

Pedagogika przeznaczona jest dla osób, które chcą pracować z dziećmi oraz interesują się edukacją, mechanizmami i kształcenia. Wybierając Pedagogikę na Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu, możesz zdecydować się na jedną lub kilka z oferowanych specjalności, są to: animacja kultury z arteterapią, animacja rozwoju osobistego – coaching, mentoring i tutoring, logopedia, pedagogika małego dziecka, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapia, pedagogika pracy z BHP, pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszej, pedagogika zdrowia i psychodietetyka, resocjalizacja i pedagogika penitencjarna oraz terapia zajęciowa.

Studia na kierunku Pedagogika są świetnym rozwiązaniem dla tych, którzy w przyszłości chcieliby pracować z dziećmi. W czasie studiów dowiesz się i nauczysz, jak pracować w zespole i budować w nim zdrowe relacje. Po ukończeniu studiów uzyskasz uprawnienia zawodowe, dzięki czemu będziesz mógł podjąć pracę związaną z kierunkiem studiów. 

Przedmioty, jakie czekają na studentów Pedagogiki to min biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, metody badań pedagogicznych, socjologia wychowania, warsztaty kompetencji pedagogicznych, współczesne koncepcje i systemy edukacyjne oraz psychologia rozwojowa i osobowości.

Absolwenci Pedagogiki mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w placówkach oświatowo-wychowawczych, instytucjach oświatowych, kulturalnych i profilaktyki społecznej, organizacjach rządowych i pozarządowych oraz w sektorze usług społecznych.

Dowiedz się więcej

 

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu

Studia na kierunku Pedagogika na Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu realizowane są w systemie jednostopniowym – są to trzyletnie studia licencjackie.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym
 • niestacjonarnym

 

Studia na kierunku Pedagogika są dla osób kreatywnych, które nie boją się wyzwań. Decydując się na studia pedagogiczne na Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu możesz wybrać jedną z oferowanych specjalności: edukacja elementarna i informatyka, doradztwo zawodowe i personalne oraz resocjalizacja.

Studiując Pedagogikę dowiesz się jak tworzysz relacje pomiędzy dziećmi oraz zdobędziesz umiejętności dydaktyczne. Jako absolwent będziesz mógł podjąć pracę w zawodzie jako pedagog m.in. w szkołach lub przedszkolach.

Przedmioty, jakie czekają na studentów Pedagogiki to m.in. pedagogika ogólna, psychologia ogólna, język obcy, socjologia, metody badań pedagogicznych z elementami statystyki, socjologia wychowania, psychologia rozwoju człowieka, psychologia społeczna, teoretyczne podstawy wychowania, media w edukacji oraz edukacja zdrowotna z elementami ekologii.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w szkolnictwie, placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, służbie zdrowia, policji, instytucjach profilaktyki społecznej oraz w mediach, reklamie i firmach prywatnych.

Dowiedz się więcej

 

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

Studia na kierunku Pedagogika na Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, realizowane są w systemie dwustopniowym – są to trzyletnie studia licencjackie, a następnie dwuletnie studia magisterskie.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym
 • niestacjonarnym

 

Pedagogika przeznaczona jest dla osób, które interesują się dydaktyką, metodami wychowania oraz chcą pracować zawodowo z dziećmi. Studiując na Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w Poznaniu możesz wybrać jedną z oferowanych specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza lub pedagogika resocjalizacyjna.

Studia na kierunku Pedagogika to doskonały wybór dla osób, które chcą kształcić się w kierunku dydaktyki i psychologii, które będą stosowane przy pracy z najmłodszymi. W czasie studiów uzyskasz uprawnienia do pracy w szkołach lub przedszkolach. Jako adept dowiesz się jak planować programy profilaktyczno-edukacyjne dla danych grup wiekowych oraz jak zagospodarować wolnym czasem u najmłodszych. Jest to wiedza, która przyda się nie tylko w zawodzie pedagoga, ale także i w życiu prywatnym. Program studiów przeznacza aż 600 godzin praktyk, dzięki czemu udoskonalisz wiedzę zdobytą w czasie zajęć teoretycznych. 

Przedmioty, jakie czekają na studentów Pedagogiki to m.in. edukacja zdrowotna, ochrona własności intelektualnej, środowiska wychowawcze, problemy i zagrożenia współczesnego świata, filozofia ogólna z elementami logiki, wprowadzenie do pedagogiki, psychologia ogólna, biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, socjologia ogólna oraz treningi kontaktu interpersonalnego.

Absolwenci Pedagogiki mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w szkołach, firmach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i kulturalno-oświatowych, organizacjach rządowych i pozarządowych oraz instytucjach profilaktyki.

Dowiedz się więcej

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Pedagogika w Poznaniu

Proces rekrutacji

Kandydaci na studia w zakresie pedagogiki muszą spełnić określone wymagania rekrutacyjne. Warto śledzić je na bieżąco, ponieważ są one zmienne, poza tym każda uczelnia ustala je indywidualnie. Pamiętaj, że wymagania kwalifikacyjne ulegają zmianie w stosunku do poziomu i trybu kształcenia. 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Z pewnością wysoko punktowane będą przedmioty humanistyczne, ale i ścisłe oraz językowe.

Wymagane dokumenty

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

kierunki studiów w Poznaniu

studia w Poznaniu

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

pedagogika studia

pedagogika studia online

studia pedagogiczne w Poznaniu

studia pedagogiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Pedagogika w Poznaniu?

Wybór kierunku kształcenia nie jest łatwą decyzją, to prawda. Ale wybór miejsca, w którym będziemy się uczyć może być jeszcze większym problemem. Czy ma znaczenie miasto, w którym się uczymy? Oczywiście, że tak. Zatem, jakie ma kierunek Pedagogika w Poznaniu opinie?

 

Aneta, studentka drugiego stopnia Pedagogiki mówi:

„Zadaniem pedagogiki jest zaprowadzanie porządku, spokoju, harmonii. Dlatego studia pedagogiczne nie polegają wyłącznie na uczeniu się i poznawaniu nowych metod badawczych, czy historii istotnych myśli. To także wyprawa w głąb siebie, ćwiczenia własnej wrażliwości, empatii, siły. Pedagogika to bardzo ważna i potrzebna dziedzina, dlatego należy uczyć się jej od najlepszych. To jest odpowiedź, dlaczego studiuję w Poznaniu.”

Kierunki pedagogiczne w Poznaniu

Popularne kierunki pedagogiczne niestacjonarne w Poznaniu

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu


 

Studia na wydziale Studiów Edukacyjnych

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W POZNANIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PEDAGOGIKA

Komentarze (0)