Bezpieczeństwo wewnętrzne - Poznań

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Poznań

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Poznań
Dodaj do ulubionych

14.02.2023

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia Poznań 2023 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Poznaniu to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Poznaniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Uczelnie

W Poznaniu bezpieczeństwo wewnętrzne możesz studiować w ramach kierunku na 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
W czasie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne studenci nauczą się analizowania współczesnych zjawisk społecznych i politycznych oraz prognozowania ich skutków. Ponadto poznają zasady przeciwdziałania zagrożeniom wewnętrznym i zewnętrznym, a także dowiedzą się więcej na temat metod zarządzania kryzysowego. Co więcej dowiedzą się, w jaki sposób identyfikować zachowania przestępcze i wdrażać poszukiwania sprawców rożnego rodzaju przestępstw.
 
Specjalności
Współczesne studia z bezpieczeństwa wewnętrznego charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Poznaniu na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane jest złożenie wymaganych dokumentów. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 4800 złWykaz opłat za studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Poznaniu >
 
Praca po studiach
Absolwenci znajdą zatrudnienie w służbach mundurowych, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, agencjach detektywistycznych, centrach zarządzania kryzysowego, czy w firmach ochroniarskich.

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo wewnętrzne - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w Poznaniu?

Żeby dostać się na studia pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Poznaniu należy nie tylko zdać egzamin maturalny , ale również wykazywać zainteresowanie szeroko pojętą wojskowością, co z pewnością ułatwi rozpoczęcie przygody z tym kierunkiem.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Poznaniu

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować bezpieczeństwo wewnętrzne w Poznaniu

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Poznaniu można podjąć na 2 szkołach wyższych. Są to niepubliczne (prywatne) szkoły wyższe: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu ora Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu.  

Gdzie studiować bezpieczeństwo wewnętrzne bezpłatnie w Poznaniu

Na bezpieczeństwo wewnętrzne Poznaniu można aplikować jedynie na płatnych uczelniach niepublicznych.

Gdzie studiować bezpieczeństwo wewnętrzne niestacjonarnie w Poznaniu

Studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Poznaniu można podjąć na 2 uczelniach niepublicznych: Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu.

Ile kosztują studia niestacjonarne na bezpieczeństwo wewnętrzne w Poznaniu

Studia niestacjonarne w Poznaniu na uczelniach prywatnych są płatne. Cena za jeden rok akademicki na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Poznaniu często różni się w zależności od szkoły, jednak średnio wynosi ona około 4350 zł za pierwszy rok studiów. 

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Studia niestacjonarne są płatne i tak dzieje się również w Poznaniu, gdzie wszystkie uczelnie oferujące studia niestacjonarne pobierają za nie opłaty. Bezpłatnie można studiować tylko na kierunkach stacjonarnych na uczelniach publicznych. 

Pokaż wszystkie

Jak wyglądają studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Poznaniu

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Poznaniu przeznaczony jest dla osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności odnoszące się do bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Odnajdą się tutaj Ci, którzy chcą pracować w strukturach i instytucjach mających wpływ na szeroko pojęte bezpieczeństwo.

Na studentów czeka wiele możliwości specjalizacyjnych. Nabywają oni zdolności związane z negocjacjami i mediacją, które są niezwykle istotne w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego różnego rodzaju, także w zakresie terroryzmu. Dowiesz się, na czym polega zarządzanie kryzysowe oraz na czym polega system ochrony i ratownictwa ludności. Studenci mają również okazję zdobyć potrzebne umiejętności do pracy w policji. Zdobywane wykształcenie i kwalifikacje uzależnione są od wybranej specjalizacji i uczelni w Poznaniu.

 

Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne możemy podzielić na:

 

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Poznaniu realizowane są w ramach pierwszego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. 

Uczelnie w Poznaniu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza

Studenci bezpieczeństwa wewnętrznego w Poznaniu zdobywają wiedzę, która umożliwia zrozumienie istoty i rodzajów bezpieczeństwa, a także zasady funkcjonowania systemów bezpieczeństwa wewnętrznego, jego uwarunkowań w skali globalnej, narodowej, regionalnej, lokalnej przy uwzględnieniu funkcjonowania międzynarodowych organizacji takich jak Unia Europejska lub NATO.

Będziesz miał/a okazję poznać elementy kultury języka, zasady retoryki, najważniejszą terminologię. Zgłębisz również metody i terminologie informacyjne, które są wykorzystywane w badaniach z zakresu nauk społecznych i humanistycznych.  Dowiesz się, jak funkcjonują różne struktury społeczne, instytucje życia społecznego, więzi społeczne, a także jak wyglądają zachodzące między nimi relacje i prawidłowości zwłaszcza w kontekście psychologicznym i socjologicznym.

 

Umiejętności

W trakcie zdobywania edukacji w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego w Poznaniu nauczysz się dokonywać obserwacji i analizy zjawisk oraz procesów społecznych i politycznych, a uwzględnisz przy tym rolę instytucji publicznych, politycznych i innych organizacji w życiu współczesnych społeczeństw. Nauczysz się komunikować z jednostkami i grupami społecznymi odnoszącymi się do procedur związanych z oceną zagrożeń i problemów.

Będziesz w stanie wykorzystać umiejętności językowe z zakresu języków obcych dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Nauczysz się używać języka specjalistycznego, debatować, porozumiewać z osobami pochodzącymi z różnych środowisk. Będziesz mógł/mogła kompetentnie interpretować i stosować przepisy prawne, zwłaszcza w kontekście funkcjonowania państwa, systemów politycznych, systemów bezpieczeństwa, funkcjonowania organizacji. Studenci potrafią także charakteryzować podstawowe mechanizmy i współzależności, które występują między systemem politycznym a otoczeniem.

 

Kompetencje społeczne

Absolwenci studiów w Poznaniu w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego potrafią samodzielne zdobywać wiedzę i mają potrzebę nieustannego dokształcania się. Potrafią w praktyczny sposób posługiwać się zdobytą wiedzą, a także rozumieją znaczenie wiedzy z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych.

Potrafią oceniać krytycznie posiadaną wiedzę, a uwzględniają przy tym opinie ekspertów. Bronią własnych poglądów i opinii w różnym zakresie. Potrafią postępować etycznie w przypadku wyznaczania stanowisk organizacyjnych i społecznych oraz w relacjach personalnych. Wypełniają zobowiązania społeczne, potrafią pracować w zespole. Działają w sposób przedsiębiorczy i profesjonalny, inicjują działania na rzecz interesu publicznego. Dbają o poziom sprawności fizycznej.

 

Program studiów i przedmioty

W zależności od wybranej uczelni i specjalizacji studia w Poznaniu w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego będą wyglądać inaczej. Studenci mają szansę nabyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu militarnych i pozamilitarnych zagrożeń, które występują we współczesnym świecie. Uczą się analizować i przewidywać zagrożenia lokalne i krajowe.

Realizowane zajęcia często mają charakter praktyczny, a odbywają się również w terenie. Nauczysz się organizować akcje ratunkowe w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzi. Na zajęciach z wychowania fizycznego będziesz miał/a okazję poznać taktykę i techniki interwencji. Odwiedzisz między innymi placówki Straży Granicznej, Centrum Zarządzania Kryzysowego, Centrum Powiadamiania Ratunkowego, jednostki Straży Pożarnej.

W programie studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne przeznaczone jest dla osób, które zawodową przyszłość chcą związać ze służbami mundurowymi oraz prawem. Odnajdą się tutaj osoby, które interesują się bezpieczeństwem wewnętrznym państwa.

Kandydaci powinni być komunikatywni i odpowiedzialni. Muszą odznaczać się zorganizowaniem i poczuciem spełniania społecznej misji. Powinieneś odznaczać się dobrą kondycją i sprawnością fizyczną, ponieważ praca w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego często wiąże się z pracą w terenie. Kandydaci powinni być także odporni na stres i powinni umiejętnie działać w sytuacjach kryzysowych.

Ile trwają studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Poznaniu

Ile trwają studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Poznaniu

Studia na kierunku Bezpieczeństo wewnętrzne w Poznaniu trwają 3 lata (studia I stopnia).

Studia pierwszego stopnia na Bezpieczeństwie wewnętrznym w Poznaniu będą trwały trzy lata oraz zostaną zwieńczone uzyskaniem dyplomu licencjata.

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Poznaniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

Jaka praca po studiach na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Poznaniu?

Absolwenci bezpieczeństwa wewnętrznego mają bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego i naukowego. Odnajdą się w pracy organach ścigania, służbach mundurowych lub administracji. Zawodowo będą zajmować się prawem, naukami społecznymi i kwestiami odnoszącymi się do bezpieczeństwa państwa.

Zdobędziesz wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego, sposobów zwalczania cyberprzestępczości i cyberterroryzmu, a także będziesz działać w zakresie kryminalistyki i kryminologii. Będziesz aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym, podejmiesz się pracy zespołowej w organizacjach politycznych, a także możesz pracować w instytucjach unijnych, instytucjach bezpieczeństwa narodowego, służbach specjalnych.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:

 • Policja
 • Siły Zbrojne RP
 • Służba Celna
 • ABW
 • Agencja Wywiadu
 • Straż Graniczna
 • organy administracji rządowej i samorządowej
 • firmy i instytucje z sektora ochrony osób i mienia
 • wewnętrzne służby ochrony firm i instytucji
 • agencje detektywistyczne

 

Miejsce zatrudnienia i stanowisko pracy absolwentów bezpieczeństwa wewnętrznego często uzależnione są od ukończonych specjalizacji i zdobytych kwalifikacji.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:

 • specjalista ds. bezpieczeństwa sektorów publicznych i prywatnych
 • pracownik Narodowych Sił Rezerwowych
 • pracownik Wojska Obrony Terytorialnej
 • strażnik graniczny
 • strażnik kolei
 • policjant
 • pracownik personelu pomocniczego prokuratora
 • pracownik personelu pomocniczego kuratora sądowego

 

Ile zarabiają absolwenci bezpieczeństwa wewnętrznego?

Na absolwentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne czeka wiele zawodów w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Najczęściej wybieranymi są: policjant, funkcjonariusz celno-skarbowy, funkcjonariusz Straży Granicznej oraz funkcjonariusz ABW. Jakie są ich obowiązki i ile zarabiają?

 

Policjant

Obowiązki policjanta są ściśle uzależnione od wydziału, w którym on pracuje. Do najogólniejszych zadań możemy zaliczyć utrzymanie porządku publicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom. Policjanci zajmują się również dokumentacją, kontrolą trzeźwości i prędkości podczas prowadzenia pojazdów. Niejednokrotnie prowadzą także szkolenia np. w szkołach dla młodzieży z działań zapobiegawczych oraz edukacyjnych np. z zakresu używek. Mediana zarobków policjanta wynosi około 6330 zł brutto miesięcznie.

 

Funkcjonariusz celno-skarbowy

Funkcjonariusze celno-skarbowi pracują np. na lotniskach czy na granicach państwa. Zajmują się odprawą celną i pobieraniem opłat za wwożone towary, które jednocześnie kontrolują. Odpowiadają również za prowadzenie dokumentacji i naliczaniem opłat np. podatkowych. Jednak głównym celem pracy funkcjonariusza jest zapobieganie dostaniu się do kraju nielegalnych używek, broni lub materiałów wybuchowych. Mediana zarobków funkcjonariusza celno-skarbowego wynosi około 7280 zł brutto.

 

Funkcjonariusz Straży Granicznej

Funkcjonariusz Straży Granicznej jak sama nazwa wskazuje pracuje w szeregach Straży Granicznej i pilnuje granic państwa, aby nikt nie przekroczył ich w sposób nielegalny. Kolejnym zadaniem jest kontrola ruchu na granicy i wwożonych towarów do kraju, aby zapobiec przemytowi broni, substancji psychoaktywnych lub używek. Mediana miesięcznych zarobków to 8390 zł brutto.

 

Funkcjonariusz ABW

Funkcjonariusze ABW odpowiadają za ochronę państwa przed działaniami, które zagrażają państwu i jego obywatelom. Zajmują się również zwalczaniem przestępczości, handlu nielegalnymi substancjami i bronią. Są również odpowiedzialni za zwalczanie korupcji. Mediana zarobków funkcjonariusza ABW wynosi 7190 zł brutto miesięcznie.

*Źródło wynagrodzenia.pl (luty 2023)

 

*Pamiętaj, że na zarobki wpływ ma wiele czynników. Stawki mogą się różnić, w zależności od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, a nawet miejsca pracy – wynagrodzenie bardzo często różni się w zależności od województwa czy miasta.

Gdzie studiować na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Poznaniu?

Studia możesz podjąć na kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, w roku akademickim 2022/2023, czekają miejsca na studiach płatnych na uczelni niepublicznej. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 4800 zł.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Poznaniu:

 

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia stacjonarne - uczelnie w Poznaniu
 
Bezpieczeństwo wewnętrzne studia niestacjonarne - uczelnie w Poznaniu
 
Bezpieczeństwo wewnętrzne studia - uczelnie niepubliczne (prywante) w Poznaniu
 

Limity miejsc

Kandydaci przyjmowani są w ramach limitu miejsc – liczba osób, które uczelnie mogą przyjąć na poszczególne kierunki studiów, jest ograniczona, dlatego kandydaci wybierani są na podstawie listy rankingowej, utworzonej w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Studenci stacjonarni nie muszą płacić za naukę – o ile studiują na uczelni publicznej. Studia w prywatnych szkołach wyższych z reguły są płatne, podobnie do studiów niestacjonarnych w uczelniach publicznych.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji publikowane są przez uczelnie w indywidualnie wyznaczonym przez uczelnie terminie. Informacje na temat przyjęcia lub odrzucenia kandydata na wybrane kierunki studiów udostępniane są w prywatnych profilach użytkowników systemu IRK lub ERK. Dzięki temu kandydaci mogą dowiedzieć się, ile punktów zdobyli podczas postępowania kwalifikacyjnego, a także które miejsce zajęli na liście rankingowej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Poznaniu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 18.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne składać można najczęściej niedługo po tym, jak opublikowane zostaną wyniki postępowania kwalifikacyjnego. Kandydaci zazwyczaj doręczają dokumenty osobiście, bezpośrednio do siedziby uczelni. Czasem jednak uczelnie dopuszczają możliwość dostarczenia kompletnych zestawów za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Zakwalifikowani kandydaci mogą składać dokumenty rekrutacyjne przez kilka dni od ogłoszenia wyników rekrutacji – pliki należy dostarczyć w wyznaczonym przez uczelnię terminie, w przeciwnym wypadku kandydat może zostać skreślony z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Poznaniu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – od 18.07.2022 do 22.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Poznaniu - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w Poznaniu

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w Poznaniu

Proces rekrutacji

Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie. Pamiętaj, że wymagania kwalifikacyjne ulegają zmianie w stosunku do poziomu i trybu kształcenia. 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Przyszli studenci muszą przedstawić wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym, ale warto także pokusić się o zdawanie egzaminów dodatkowych na rozszerzeniu.

Wymagane dokumenty

Sprawdź, czy kandydaci muszą podejść do testu sprawnościowego. Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

kierunki studiów w Poznaniu

studia w Poznaniu

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ważne informacje

bezpieczeństwo wewnętrzne studia

bezpieczeństwo wewnętrzne studia online

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Poznaniu?

Pewnie niejeden z przyszłych maturzystów i kandydatów na studia zastanawia się nad wymarzonym dla siebie kierunkiem. Niestety, młody, nastoletni wiek nie sprzyja podejmowaniu racjonalnych decyzji, dlatego opinie starszych kolegów mogą okazać się bardzo cenne.

Aleksander, student pierwszego roku Bezpieczeństwa wewnętrznego w Poznaniu, mówi:

„Zawsze zależało mi na tym, aby moja rodzina i przyjaciele żyli w wolnym i bezpiecznym państwie. Miłość do ojczyzny skłoniła mnie do wyboru studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zdecydowałem się na Poznań, aby być blisko rodziny. Póki co nie żałuję żadnej decyzji.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo wewnętrzne Poznań studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo wewnętrzne Poznań studia stacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne Poznań studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Poznaniu

Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Poznaniu

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W POZNANIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Kielecka 7, w Gdyni https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJv_d6MC2n_UYRoXqg1kicRPI https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b1ca3-wsaib-gdynia-gdansk.jpg Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • ul.Paca 37, , 04 - 386 Warszawa https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJQ3hXJMfNHkcREEMR9HcXsPk https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/dac53-viamoda-kierunki.jpg VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Dzień Otwarty https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bc5e5-politechnika-bialostocka.jpg Politechnika Białostocka
 • ul. Kokoszków 71 Nowy Targ 34-400 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJscWt8r3kFUcRfsh_Lo4XfW4 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/1a717-ppuz-nowy-targ.jpg Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • ul. Krupnicza 33, 31-123 Kraków https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJC0cMNgxbFkcRB9jDVXm1yK8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/3f77d-uj-krakow.jpg Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Drzwi otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ0Z9P6HfLHkcRaeqX_nj9aBE https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/166b7-wsr-studia-warszawa.jpg Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie