Ratownictwo medyczne - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Ratownictwo medyczne - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Ratownictwo medyczne - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia w Trójmieście

ratownictwo medyczne

Odkryj ratownictwo medyczne w Gdańsku, Gdyni i Sopocie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Ratownictwo medyczne studia – Gdańsk, Gdynia, Sopot 2022 | woj. pomorskie

Studia na kierunku ratownictwo medyczne w Trójmieście to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

W Trójmieście ratownictwo medyczne możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (GUMED) w trybie stacjonarnym (dziennym).

 

Przyszli ratownicy medyczni zdobywają rzetelne wykształcenie, ponieważ bardzo często to oni jako pierwsi ratują życie poszkodowanego człowieka. Od kandydatów na tego typu studia wymaga się dobrej kondycji i sprawności fizycznej, a także odporności psychicznej. Nauczysz się wykonywać czynności ratunkowe, to znaczy dowiesz się, w jaki sposób należy prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową u dorosłych i dzieci, jak przywraca się drożność dróg oddechowych, a także, w jaki sposób monitoruje się czynności układu oddechowego i układu krążenia.

Absolwenci zatrudniani są w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, to znaczy w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych, a także w ośrodkach nauczających.

 

W procesie rekrutacji na studia w Trójmieście na kierunku ratownictwo medyczne w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Studia stacjonarne na kierunku ratownictwo medyczne w uczelniach publicznych są bezpłatne. 

czytaj dalej wszystko o Ratownictwo medyczne - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek ratownictwo medyczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Gdański Uniwersytet Medyczny

Jednostka prowadząca

Ratownictwo medyczne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Ratownictwo medyczne w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Kierunki studiów w Gdańsku, Gdyni i Sopocie cechuje bardzo duża różnorodność, jeśli chodzi o ustalenia regulaminowe w kwestii procedur rekrutacyjnych. Jakie wobec tego obowiązują na kierunku Ratownictwo medyczne?

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku ratownictwo medyczne w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • matematyka.

 

Jak sama nazwa wskazuje, kierunek ten należy do kanonu nauk medycznych, których podstawą są nauki biologiczne i ściśle z biologią związane. Dlatego żeby dostać się na pierwszy stopień Ratownictwa medycznego, należy zdawać, najlepiej na rozszerzeniu, biologię, chemię oraz fizykę.

Pamiętaj, że ustalenia rekrutacyjne mogą się różnić w zależności od tego, na jaką uczelnię w Trójmieście się zdecydujesz oraz ulegać drobnym zmianom na przestrzeni czasu. Dlatego postaraj się być na bieżąco z ustaleniami, żeby uniknąć rozczarowań i oszczędzić sobie dodatkowej porcji niepotrzebnego stresu.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ratownictwo medyczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE W TRÓJMIEŚCIE?

Kierunek ratownictwo medyczne w Trójmieście możesz realizować w trakcie trzech lat. Studenci mają okazję zdobyć wszechstronne wykształcenie, które sprowadza się do udzielania pomocy w zakresie ratowniczym w stanach nagłego zagrożenia życia, w wypadkach i katastrofach, zwłaszcza pomocy w zachowaniu przywróceniu i podtrzymaniu podstawowych funkcji życiowych człowieka.

Będziesz uczęszczał/a między innymi na anestezjologię, chirurgię urazową, neurotraumatologię, medycynę ratunkową, medycynę katastrof, ratownictwo specjalistyczne i tym podobne. Absolwenci ratownictwa medycznego mają szansę na pracę w zakładach opieki zdrowotnej: oddziałach ratunkowych, placówkach pogotowia ratunkowego.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku ratownictwo medyczne możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku ratownictwo medyczne w Trójmieście realizowane są w ramach pierwszego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata.

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

3. Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza

Studenci kierunku ratownictwo medyczne w Trójmieście znają podstawy prawne i zasady funkcjonowania państwowego i prywatnego systemu opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie. Poznają zasady funkcjonowania zintegrowanego systemu ratownictwa medycznego. Studenci będą w stanie definiować pojęcia z zakresu promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki.

W trakcie realizowanych zajęć będziesz miał/a okazję poznać zagadnienia z zakresu socjologii i główne teorie wyjaśniające problemy społeczne i ich wpływ na zdrowie człowieka. Studenci zgłębiają zagadnienia związane z moralnością i etyką w odniesieniu do zawodu ratownika medycznego. Uczą się definiować zjawiska biofizyczne i biochemiczne, które mają wpływ na funkcjonowanie organizmu ludzkiego. Poznają budowę ludzkiego ciała w ujęciu topograficznym, które obejmuje kończynę górną i dolną, klatkę piersiową, brzuch, miednicę, grzbiet, szyję, głowę.

 

Umiejętności

Kierunek ratownictwo medyczne w Trójmieście umożliwi Ci przeprowadzanie analizy zagrożeń fizjologicznych i biochemicznych dla życia człowieka. Studenci uczą się diagnozować zaburzenia, które występują na poziomie komórek i tkanek po analizie badań i objawów klinicznych. Odczytują i interpretują podstawowe parametry życiowe i wdrażają działania, które mają podtrzymać funkcje życiowe u pacjenta z zagrożeniem życia.

Nauczysz się stosować leki w stanach zagrożenia życia i zdrowia, uwzględniając przeciwwskazania do ich zastosowania, a także dokonywać oceny negatywnych skutków stosowania leków i innych substancji psychoaktywnych. Będziesz w stanie przewidywać skutki szerzenia się zakażeń wirusowych, bakteryjnych i grzybiczych. Nauczysz się przeprowadzać wywiad i badanie fizykalne chorego w stanie zagrożenia zdrowotnego.

 

Kompetencje społeczne

Studia w Trójmieście w zakresie ratownictwa medycznego umożliwią Ci podjęcie współpracy w zespole. Absolwenci potrafią zachować krytycyzm w ocenie sytuacji i postępowania w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowotnego. Wykazują się odpowiedzialnością w zakresie podejmowanych działań ratowniczych. Dbają również o poziom sprawności fizycznej niezbędnej dla sprawnego przeprowadzania działań ratowniczych na lądzie i wodzie.

Absolwenci mają świadomość, iż w pracy ratowniczej należy dbać o bezpieczeństwo własne i zespołu, również poprzez umiejętne stosowanie środków ochrony osobistej oraz prawidłową ocenę miejsca zdarzenia. Przestrzegają praw pacjenta oraz tajemnicy lekarskiej, stosują się do norm etycznych i moralnych. Są wrażliwi na potrzeby pacjentów przy zachowaniu krytycyzmu w kontakcie z poszkodowanym.

 

4. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia i siatka zajęć kierunku ratownictwo medyczne uzależnione są od wybranej uczelni. Studenci mają okazję zdobyć potrzebną wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego u dzieci i dorosłych.

Realizowane zajęcia umożliwią Ci nabycie kwalifikacji potrzebnych do prowadzenia podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci, przywracania drożności dróg oddechowych, intubacji dotchawiczej w nagłym zatrzymaniu układu krążenia. Studenci uczęszczają na zajęcia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, medycyny katastrof, medycyny sądowej, intensywnej terapii, ratownictwa specjalistycznego i zintegrowanego.

 

W programie studiów na kierunku Ratownictwo medyczne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • anestezjologia
 • chirurgia urazowa
 • neurotraumatologia
 • medycyna ratunkowa
 • medycyna katastrof
 • ratownictwo specjalistyczne
 • podstawowe zabiegi medyczne
 • metodyka nauczania ratownictwa medycznego
 • ortopedia
 • ginekologia i położnictwo

 

5. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kandydaci na ratownictwo medyczne w Trójmieście muszą być sprawni fizycznie, by we właściwy sposób wykonywać czynności odnoszące się do ratowania życia i zdrowia. Kierunek jest dla osób odpornych na stres, umiejących działać w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, odpowiedzialnych.

Musisz być empatyczny/a i komunikatywny/a, ponieważ ratownictwo medyczne wymaga nieustannego kontaktu z drugim człowiekiem, a także pracy w zespole. Powinieneś interesować się naukami z zakresu medycyny, biologii, chemii. Studia w tym zakresie są idealne dla osób, które mają poczucie życiowej misji, związanej z potrzebą niesienia pomocy innym ludziom.

Ile trwają studia na kierunku Ratownictwo medyczne w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Ile trwają studia na kierunku Ratownictwo medyczne w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Studia na kierunku ratownictwo medyczne w Trójmieście trwają 3 lata (studia I stopnia).

Uczelnie w Gdańsku, Gdyni i Sopociektóre oferują możliwość podjęcia kierunków medycznych, działają zgodnie z zamieszczonym na stronie internetowym regulaminem. Jednak czas trwania Ratownictwa medycznego na znacznej większości polskich uczelni jest niezmienny. Dlatego niezależnie od miejsca podjęcia interesującego cię kierunku, czas jego trwania najprawdopodobniej będzie taki sam.

PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU RATWONICTWO MEDYCZNE

PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU RATWONICTWO MEDYCZNE

Na absolwentów ratownictwa medycznego czeka bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego i naukowego. Są oni zatrudniani w zakładach opieki zdrowotnej: oddziałach ratunkowych, placówkach pogotowia ratunkowego. Mogą prowadzić szkolenia z zakresu Pierwszej Pomocy i Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Współpracują z policją, strażą pożarną i wojskiem, zabezpieczają obozy i imprezy masowe.

Możesz być zatrudniony w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, jako instruktor pierwszej pomocy; w szkołach wyższych i ośrodkach nauczających; w powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Ratownictwo medyczne:

 • jednostki pomocy doraźnej ochrony zdrowia
 • stacje pogotowia ratunkowego, ambulatoria i izba przyjęć szpitali
 • Centrum Powiadamiania Ratunkowego
 • powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego
 • jednostki ratownicze służb interwencyjnych: policja, straż pożarna, wojsko
 • ośrodki badawcze
 • zakładowe służby ratownicze
 • służby zajmujące się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych
 • ośrodki szkoleniowe
 • służby ratownicze i zakłady pracy o dużym ryzyku wypadkowości

Miejsce pracy oraz zajmowane stanowisko uzależnione są od zdobytych kwalifikacji i ukończonych kursów specjalizacyjnych.

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Ratownictwo medyczne:

 • ratownik medyczny
 • koordynator medyczny przy zabezpieczaniu imprez masowych
 • instruktor pierwszej pomocy

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Ratownictwo medyczne?

Absolwenci kierunku studiów Ratownictwo medyczne, po uzyskaniu dyplomu mogą szukać swojej pierwszej pracy powiązanej z ukończonym kierunkiem studiów. Podejmują oni zatrudnienie m.in. w służbach ratowniczych, szpitalach stajach pogotowia ratunkowego i izbach przyjęć, ośrodkach szkoleniowych oraz w Centrum Powiadamiania Ratunkowego na takich stanowiskach jak np. ratownik medyczny, instruktor pierwszej pomocy oraz koordynator medyczny. Czym zajmują się na co dzień w poszczególnych zawodach oraz ile średnio zarabiają miesięcznie?

 

Ratownik medyczny

Ratownicy medyczni mogą znaleźć zatrudnienie w szpitalach, izbach przyjęć, stacjach pogotowia ratunkowego oraz w ambulatoriach. Praca ratownika medycznego jest przeznaczona dla osób, które dobrze radzą sobie ze stresem i są opanowane. Do jego głównych zadań możemy zaliczyć dojeżdżanie na miejsce zgłoszeń i udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym, a w razie konieczności przewożenie ich do szpitala. Ratownik medyczny zajmuje się również przeprowadzaniem wywiadu o zdrowiu pacjenta, który jest niezwykle istotny z medycznego punktu widzenia, ponieważ takie informacje jak np. alergie czy choroby przewlekłe są bardzo ważne na dalszym etapie leczenia. Mediana zarobków ratownika medycznego wynosi około 3910 zł brutto miesięcznie.

 

Instruktor pierwszej pomocy

Instruktor pierwszej pomocy po ukończeniu studiów i odpowiednich kursów może podjąć pracę np. w firmach szkoleniowych, które oferują zajęcia z pierwszej pomocy dla szkół lub firm. Instruktor zajmuje się prowadzeniem szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Początkowo tłumaczy teorię i jak powinien zachować się każdy, kiedy zobaczy osobę, która potrzebuje pomocy oraz objaśnia konsekwencje prawne, które mogą wynikać z nieudzielenia pomocy. Po przybliżeniu teorii, przechodzi do ćwiczeń praktycznych na fantomach i nadzoruje wykonywane ćwiczenia. Mediana zarobków instruktora pierwszej pomocy wynosi około 4940 zł brutto miesięcznie.

 

Koordynator medyczny

Koordynatorzy medyczni zatrudniani przez firmy prywatne mogą zajmować się nadzorowaniem imprez masowych. Na czym to polega? Koordynatorzy medyczni mają swoje punkty na imprezach masowych i udzielają pierwszej pomocy osobom, które się do nich zgłoszą. Mediana zarobków koordynatora medycznego wynosi około 3000 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (wrzesień 2021)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Gdzie studiować na kierunku ratownictwo medyczne w Trójmieście?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne, w roku akademickim 2021/2022, Gdański Uniwersytet Medyczny oferuje 30 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek ratownictwo medyczne w Trójmieście:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

CO WARTO SPRAWDZIĆ PRZED REKRUTACJĄ NA KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE?

Proces rekrutacji

Jeśli chcesz studiować ratownictwo medyczne, musisz najpierw spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto wcześniej zainteresować się rekrutacją, ponieważ wymogi ustalane są przez poszczególne uczelnie indywidualnie. Proces kwalifikacyjny ulega zmianie w zależności od etapu i trybu kształcenia.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Kandydaci na studia medyczne w zakresie ratownictwa medycznego muszą zdać obowiązkowe egzaminy maturalne z przedmiotów na poziomie podstawowym. Warto jednak pokusić się także o dobre wyniki z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. Kandydatów może czekać również test sprawnościowy.

Wymagane dokumenty

Przyszli studenci muszą przejść badania lekarskie, które poświadczą brak przeciwwskazań do podjęcia edukacji na studiach medycznych.

 

STUDIA W TRÓJMIEŚCIE - ważne informacje

kierunki studiów w Trójmieście

studia w Trójmieście

 

RATOWNICTWO MEDYCZNE - ważne informacje

ratownictwo medyczne studia

studia medyczne w Trójmieście

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Ratownictwo medyczne w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Przed tobą jeden z najważniejszych wyborów, mogących zaważyć na całym twoim dalszym życiu, czyli ten związany z decyzją, na jaki kierunek studiów się zdecydować? Masz już swój typ, ale wciąż nie wiesz, czy spełni twoje oczekiwania? Być może opinie starszych kolegów ułatwią ci ten trudny proces.

Kamila, studentka pierwszego roku Ratownictwa medycznego w Trójmieście, mówi:

„Jeśli miałabym ponownie wybierać kierunek studiów, raz jeszcze postawiłabym na Ratownictwo medyczne. To bardzo trudne studia dla ludzi o niezwykle mocnych nerwach, jednak satysfakcja z przyswajania wiedzy medycznej wynagradza wszystko. Do Trójmiasta przeniosłam się z Warszawy i była to kolejna z lepszych decyzji w moim życiu.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

RATOWNICTWO MEDYCZNE GDAŃSK | GDYNIA | SOPOT STUDIA I STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

RATOWNICTWO MEDYCZNE GDAŃSK | GDYNIA | SOPOT STUDIA STACJONARNE

Kierunki medyczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

cosmetology
farmacja
Rozwiń

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia