Ratownictwo medyczne - Gdańsk, Gdynia, Sopot
Dodaj do ulubionych

26.01.2023

Ratownictwo medyczne studia 2023 – Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot) | woj. pomorskie

Studia na kierunku ratownictwo medyczne w Trójmieście to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku ratownictwo medyczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Uczelnie

W Trójmieście ratownictwo medyczne możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (Wydział Nauk o Zdrowiu GUMED) w trybie stacjonarnym (dziennym).
 
Opis kierunku
Ratownictwo medyczne to kierunek o charakterze medycznym, który pozwala przyszłym specjalistom nabyć kompetencje niezbędne do niesienia profesjonalnej pomocy osobom poszkodowanym w wyniku wypadków, katastrof, chorób lub innych nieszczęśliwych wydarzeń. Studenci ratownictwa medycznego przygotowywani są m.in. do: świadczenia usług medycznych, promocji edukacji zdrowotnej czy rozwoju praktyki ratowniczej.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Trójmieście na kierunku ratownictwo medyczne w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku ratownictwo medyczne w uczelniach publicznych są bezpłatne.
 
Praca po studiach
Absolwenci ratownictwa medycznego zdobywają kwalifikacje umożliwiające im podjecie pracy np. w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – w tym w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych czy ośrodkach nauczających. Ponadto kompetencje ratowników medycznych cenione są także w zakładach przemysłowych, jednostkach straży pożarnej czy przy organizacji wydarzeń masowych lub szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

czytaj dalej wszystko o Ratownictwo medyczne - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek ratownictwo medyczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Gdański Uniwersytet Medyczny

Ratownictwo medyczne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Ratownictwo medyczne w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Studia na kierunku ratownictwo medyczne wymagają od studentów znajomości podstaw biologii, chemii czy fizyki. Kandydaci na ratownictwo medyczne w Trójmieście powinni uwzględnić na liście rozszerzonych przedmiotów maturalnych te, które mają charakter ścisły. Dobrze tez, by znalazła się na niej np. matematyka.

W procesie rekrutacji na studia na kierunku ratownictwo medyczne w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • matematyka.

Uczelnie niepubliczne w Trójmieście przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ratownictwo medyczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować ratownictwo medyczne w Trójmieście

Ratownictwo medyczne w Trójmieście można studiować na jednej uczelni publicznej: Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. 

Gdzie studiować ratownictwo medyczne bezpłatnie w Trójmieście

Ratownictwo medyczne w Trójmieście można studiować bezpłatnie w trybie stacjonarnym na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. 

Gdzie studiować ratownictwo medyczne niestacjonarnie w Trójmieście

Ratownictwo medyczne w Trójmieście nie jest oferowane w trybie niestacjonarnym przez żadną z uczelni. Ten kierunek można podjąć jedynie stacjonarnie. 

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety wszystkie studia niestacjonarne niezależnie od typu uczelni czy kierunku są płatne. Bezpłatnie można studiować jedynie w trybie stacjonarnym na uczelniach publicznych. 

Czy na studiach niestacjonarnych są różnice w programie nauczania

Ratownictwo medyczne w Trójmieście oferowane jest jedynie w trybie stacjonarnym, jednak w przypadku innych kierunków, program studiów niezalenie od trybu zazwyczaj jest taki sam i opiera się na takich samych zagadnieniach. Jedyne różnice to czas realizowania zajęć, ponieważ studia stacjonarne odbywają się od poniedziałku do piątku, a studia niestacjonarne realizowane są podczas weekendowych zjazdów. Oczywiście wszystko zależy od wybranego kierunku studiów i uczelni. 

Pokaż wszystkie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE W TRÓJMIEŚCIE?

Kierunek ratownictwo medyczne w Trójmieście możesz realizować w trakcie trzech lat. Studenci mają okazję zdobyć wszechstronne wykształcenie, które sprowadza się do udzielania pomocy w zakresie ratowniczym w stanach nagłego zagrożenia życia, w wypadkach i katastrofach, zwłaszcza pomocy w zachowaniu przywróceniu i podtrzymaniu podstawowych funkcji życiowych człowieka.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku ratownictwo medyczne możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku ratownictwo medyczne w Trójmieście realizowane są tylko w ramach studiów I stopnia (licencjackich) i trwają 3 lata. Studenci mogą rozpocząć studia na tym kierunku zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

 

Studia stacjonarne

Zajęcia stacjonarne na studiach dziennych najczęściej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i popołudniowych.

Studia stacjonarne pozwalają studentom zdobywać cenne doświadczenie na terenie uczelni i pod okiem specjalistów. Studenci stacjonarni mogą korzystać z nowoczesnych narzędzi i technologii, które zazwyczaj zapewniają uczelnie.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są zazwyczaj bezpłatne. Za stacjonarną naukę na uczelniach prywatnych najczęściej należy zapłacić. Ten tryb może utrudnić lub uniemożliwić studentom pracę na pełnym etacie.

 

Studia niestacjonarne

Zajęcia niestacjonarne mogą odbywać się wieczorowo lub zaocznie. Studenci wieczorowi spotykają się na terenie uczelni od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych. Studenci zaoczni pojawiają się tam w weekendy średnio co dwa tygodnie, a ich spotkania przyjmują formę tzw. zjazdów.

Niestacjonarna nauka pozwala studentom pracować na pełnym etacie bez konieczności porzucenia możliwości studiowania na terenie uczelni. Studenci niestacjonarni muszą jednak być systematyczni i samodzielni.

Studia niestacjonarne zazwyczaj są płatne zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych.

 

Program studiów i przedmioty

Interdyscyplinarne przygotowanie studentów ratownictwa medycznego pozwala im zdobyć gruntowne przygotowanie do profesjonalnego niesienia pomocy osobom chorym lub poszkodowanym w wyniku np. wypadku, katastrofy czy innego nieszczęśliwego wydarzenia.

W programie studiów na kierunku Ratownictwo medyczne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • anestezjologia
 • chirurgia urazowa
 • neurotraumatologia
 • medycyna ratunkowa
 • medycyna katastrof
 • ratownictwo specjalistyczne
 • podstawowe zabiegi medyczne
 • metodyka nauczania ratownictwa medycznego
 • ortopedia
 • ginekologia i położnictwo

Ratownicy medyczni kompleksowo przygotowywani są do pełnienia określonych zawodów, które wymagają specjalistycznego przygotowania. Studenci uczelni w Trójmieście zdobywają jednak dodatkowe kompetencje, które umożliwiają im zastosowanie zdobytej wiedzy np. w zakładach pracy, podczas wydarzeń masowych czy w sytuacjach kryzysowych.

 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Studenci ratownictwa medycznego są odważni i gotowi do pracy w trudnych warunkach. Ratownicy medyczni muszą być zwinni, a także wykazywać się odpowiednią kondycją czy dobrym stanem fizycznym. Kandydaci na te studia muszą interesować się naukami medycznymi. Specyfika tego kierunku wymaga od studentów dobrej pamięci i umiejętności podejmowania trudnych decyzji.

Przyszli specjaliści powinni być zdeterminowani i przygotowani do pracy w stresie. Ich działaniami powinno kierować dobro osób chorych lub poszkodowanych – stanowisko ratownika medycznego wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Kandydaci na ten kierunek muszą być wrażliwi i otwarci, a przy tym wyróżniać się wyjątkową odpornością emocjonalną, w wielu sytuacjach będą musieli zachować zimną krew.

Predyspozycje kandydatów na kierunek ratownictwo medyczne:

 • odwaga, gotowość do pracy w trudnych warunkach
 • zwinność, kondycja, dobry stan fizyczny
 • zainteresowanie naukami medycznymi
 • chęć niesienia pomocy
 • dobra pamięć, umiejętność podejmowania decyzji
 • determinacja, odporność na stres
 • odpowiedzialność, odporność emocjonalna
 • wrażliwość, otwartość, komunikatywność

 

Wiedza i umiejętności:

W programie tego kierunku przewidywane są przedmioty poświęcone w szczególności medycznymi podstawom – studenci poznają podstawowe zabiegi medyczne, szczegółowo badają ludzką anatomię i fizjologię, a także uczą się m.in tego, w jaki sposób rozmawiać z pacjentami i ich rodzinami, jak przeprowadzać najważniejsze czynności ratunkowe, w jaki sposób obsługiwać specjalistyczną aparaturę czy jak leczyć ostry ból u pacjenta.

 

Wiedza

Studenci ratownictwa medycznego zdobywają specjalistyczną wiedzę medyczną. Przyszli specjaliści poznają zasady dotyczące m.in. przywracania drożności dróg oddechowych, intubacji dotchawicznej w nagłym zatrzymaniu układu krążenia czy monitorowania czynności układu oddechowego i układu krążenia. Absolwenci tego kierunku wiedzą, w jaki sposób realizować działania segregacji medycznej w przypadku zdarzeń masowych czy katastrof.

Uczestnicy zajęć potrafią wskazać zagrożenia oraz podejmują działania profilaktyczne, których celem jest ograniczenie skutków zdrowotnych nieszczęśliwych zdarzeń. Studenci poznają profesjonalne narzędzia oraz medyczną aparaturę stosowaną przez pracowników służb medycznych.

Wiedza, którą mają absolwenci ratownictwa medycznego:

 • znają zasady dotyczące przywracania drożności dróg oddechowych
 • potrafią przeprowadzić intubacje dotchawiczną w nagłym zatrzymaniu układu krążenia
 • monitorują czynności układu oddechowego i układu krążenia
 • realizują działania segregacji medycznej w przypadku zdarzeń masowych i katastrof
 • wskazują zagrożenia i podejmują działania profilaktyczne
 • znają i wykorzystują profesjonalne narzędzia i specjalistyczne aparatury

 

Umiejętności

Absolwenci ratownictwa medycznego są gotowi m.in. do: organizowania, prowadzenia i koordynowania przebiegiem akcji ratunkowych; wykonywania zabiegów medycznych w stanach nagłego zagrożenia życia, udzielania pierwszej pomocy czy zapewniania bezpiecznego transportu medycznego. Studenci tego kierunku uczą się tego, w jaki sposób dokonywać szybkiej i trafnej oceny stanu zdrowia pacjenta lub poszkodowanego, a także jak zabezpieczać podstawowe funkcje życiowe człowieka.

Ratownicy medyczni przygotowani są także kompleksowo do prowadzenia działań na rzecz promocji i edukacji zdrowotnej. Absolwenci tego kierunku mogą nauczać o prawidłowych zachowaniach zdrowotnych oraz sposobach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia.

Umiejętności, które mają absolwenci ratownictwa medycznego:

 • organizują, prowadzą i koordynują przebiegiem akcji ratunkowych
 • wykonują zabiegi medyczne w stanach nagłego zagrożenia życia
 • udzielają pierwszej pomocy, zapewniają bezpieczny transport medyczny
 • dokonują szybkiej i trafnej oceny stanu zdrowia pacjenta lub poszkodowanego
 • zabezpieczają podstawowe funkcje życiowe człowieka
 • nauczają o prawidłowych zachowaniach i niesieniu skutecznej pomocy przedmedycznej
Ile trwają studia na kierunku Ratownictwo medyczne w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Ile trwają studia na kierunku Ratownictwo medyczne w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Program studiów na kierunku ratownictwo medyczne w Trójmieście organizowany jest tylko w ramach studiów I stopnia (licencjackich).

Studenci ratownictwa medycznego przez 6 semestrów zgłębiają najważniejsze zagadnienia poświęcone medycynie. Przyszli specjaliści przygotowywani są kompleksowo do niesienia pomocy osobom poszkodowanym lub chorym. W trakcie nauki studenci szkolą w szczególności swoje zdolności praktyczne, niezbędne do skutecznej pracy w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu człowieka.

Ratownictwo medyczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU RATWONICTWO MEDYCZNE

Studia na kierunku ratownictwo medyczne dają absolwentom rzetelne i bogate przygotowanie medyczne i umożliwiają im nabycie cennych umiejętności w zakresie m.in. medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego u dzieci i dorosłych. Praktyki oraz ćwiczenia, w których mają okazję brać udział studenci trójmiejskich uczelni, pozwalają przyszłym ratownikom medycznym poznać specyfikę tego ciężkiego zawodu.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Ratownictwo medyczne:

 • jednostki pomocy doraźnej ochrony zdrowia
 • stacje pogotowia ratunkowego, ambulatoria i izba przyjęć szpitali
 • Centrum Powiadamiania Ratunkowego
 • powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego
 • jednostki ratownicze służb interwencyjnych: policja, straż pożarna, wojsko
 • ośrodki badawcze
 • zakładowe służby ratownicze
 • służby zajmujące się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych
 • ośrodki szkoleniowe
 • służby ratownicze i zakłady pracy o dużym ryzyku wypadkowości

Miejsc zatrudnienia dla ratowników medycznych jest wiele, a zadania należące do obowiązków wykształconego specjalisty tej dziedziny zależne są od tego, jakimi predyspozycjami oraz zainteresowaniami wyróżniać się on będzie. Dzięki temu absolwenci ratownictwa medycznego nie tylko mogą bezpośrednio ratować ludzkie życie, ale także prowadzić działania profilaktyczne czy związane z promocją lub poszerzaniem świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa zdrowia i życia.

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Ratownictwo medyczne:

 • ratownik medyczny
 • koordynator medyczny przy zabezpieczaniu imprez masowych
 • instruktor pierwszej pomocy

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Ratownictwo medyczne?

Absolwenci kierunku studiów Ratownictwo medyczne, po uzyskaniu dyplomu mogą szukać swojej pierwszej pracy powiązanej z ukończonym kierunkiem studiów. Podejmują oni zatrudnienie m.in. w służbach ratowniczych, szpitalach stajach pogotowia ratunkowego i izbach przyjęć, ośrodkach szkoleniowych oraz w Centrum Powiadamiania Ratunkowego na takich stanowiskach jak np. ratownik medyczny, instruktor pierwszej pomocy oraz koordynator medyczny. Czym zajmują się na co dzień w poszczególnych zawodach oraz ile średnio zarabiają miesięcznie?

 

Ratownik medyczny

Ratownicy medyczni mogą znaleźć zatrudnienie w szpitalach, izbach przyjęć, stacjach pogotowia ratunkowego oraz w ambulatoriach. Praca ratownika medycznego jest przeznaczona dla osób, które dobrze radzą sobie ze stresem i są opanowane. Do jego głównych zadań możemy zaliczyć dojeżdżanie na miejsce zgłoszeń i udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym, a w razie konieczności przewożenie ich do szpitala. Ratownik medyczny zajmuje się również przeprowadzaniem wywiadu o zdrowiu pacjenta, który jest niezwykle istotny z medycznego punktu widzenia, ponieważ takie informacje jak np. alergie czy choroby przewlekłe są bardzo ważne na dalszym etapie leczenia. Mediana zarobków ratownika medycznego wynosi około 3910 zł brutto miesięcznie.

 

Instruktor pierwszej pomocy

Instruktor pierwszej pomocy po ukończeniu studiów i odpowiednich kursów może podjąć pracę np. w firmach szkoleniowych, które oferują zajęcia z pierwszej pomocy dla szkół lub firm. Instruktor zajmuje się prowadzeniem szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Początkowo tłumaczy teorię i jak powinien zachować się każdy, kiedy zobaczy osobę, która potrzebuje pomocy oraz objaśnia konsekwencje prawne, które mogą wynikać z nieudzielenia pomocy. Po przybliżeniu teorii, przechodzi do ćwiczeń praktycznych na fantomach i nadzoruje wykonywane ćwiczenia. Mediana zarobków instruktora pierwszej pomocy wynosi około 4940 zł brutto miesięcznie.

 

Koordynator medyczny

Koordynatorzy medyczni zatrudniani przez firmy prywatne mogą zajmować się nadzorowaniem imprez masowych. Na czym to polega? Koordynatorzy medyczni mają swoje punkty na imprezach masowych i udzielają pierwszej pomocy osobom, które się do nich zgłoszą. Mediana zarobków koordynatora medycznego wynosi około 3000 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (marzec 2022)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Gdzie studiować na kierunku ratownictwo medyczne w Trójmieście?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne, w roku akademickim 2022/2023, Gdański Uniwersytet Medyczny oferuje 30 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek ratownictwo medyczne w Trójmieście:

 

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

 

Limity miejsc

Każdy z kierunków studiów w Trójmieście ma określony limit miejsc. W przypadku ratownictwa medycznego na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym jest to 30 miejsc.

Jak zostać studentem ratownictwa medycznego w Trójmieście? O przyjęciu na studia decyduje liczba uzyskanych punktów przez kandydata w czasie egzaminu maturalnego. W rekrutacji na ratownictwo medyczne brane są pod uwagę takie przedmioty, jak: biologia, język obcy oraz matematyka.

Limity miejsc na kierunku ratownictwo medyczne w Trójmieście:   

 • Gdański Uniwersytet Medyczny (Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej): 30  

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Studia stacjonarne na kierunku ratownictwo medyczne w Trójmieście w uczelniach publicznych są bezpłatne. Kwestia finansów wygląda nieco inaczej w przypadku studiów niestacjonarnych bowiem wymagane jest czesne – niezależnie od tego czy jest to uczelnia publiczna czy prywatna.

Stawki mogą różnić się w zależności od uczelni. Istnieje jednak możliwość rozłożenia czesnego w ratach. Więcej informacji na temat systemu ratalnego kandydaci mogą znaleźć na stronie wybranej uczelni.

Ceny studiów na kierunku ratownictwo medyczne w Trójmieście:   

 • Gdański Uniwersytet Medyczny (Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej):

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Po zarejestrowaniu się na ratownictwo medyczne w Trójmieście kandydaci muszą czekać około kilku tygodni na wyniki rekrutacji. Kiedy można się ich spodziewać?

Ogłoszenie wyników zwykle odbywa się w połowie lipca. Gdzie można znaleźć informację o zakwalifikowaniu się na ratownictwo medyczne ? Informację o dostaniu się na wybrany kierunek studiów w Trójmieście, kandydaci będą mogli znaleźć w swoim indywidualnym profilu w systemie IRK.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Trójmieście:   

 • Gdański Uniwersytet Medyczny (Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej): do 17.07.2022   

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Po zakwalifikowaniu się na ratownictwo medyczne w Trójmieście przyszli studenci muszą w złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych, dzięki czemu staną się oni pełnoprawnymi studentami.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, istnieje również opcja dostarczenia dokumentów pocztą tradycyjną lub elektroniczną.  

Jakie dokumenty należy dostarczyć na ratownictwo medyczne w Trójmieście? Do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej należy zabrać m.in. świadectwo dojrzałości, podanie, oświadczenia, zdjęcie do legitymacji, a także zaświadczenia o wymienionych w systemie osiągnięciach i olimpiadach (jeśli brane były one pod uwagę w czasie rekrutacji). 

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Kandydaci, którzy zakwalifikowali się na ratownictwo medyczne w Trójmieście mają zwykle kilka dni na dostarczenie dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Przyszli studenci ratownictwa medycznego w Trójmieście po ogłoszeniu wyników muszą dostarczyć komplet dokumentów. Muszą zrobić to w terminie, bowiem przekroczenie go może być równoznaczne z wykreśleniem z listy. Warto także zadbać o odpowiednią formę dokumentów.

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Trójmieście:   

 • Gdański Uniwersytet Medyczny (Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej): od 05.08.2022 do 11.08.2022 

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - kierunek ratownictwo medyczne:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Gdański Uniwersytet Medyczny (Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej) stacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

CO WARTO SPRAWDZIĆ PRZED REKRUTACJĄ NA KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE?

CO WARTO SPRAWDZIĆ PRZED REKRUTACJĄ NA KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE?

Proces rekrutacji

Jeśli chcesz studiować ratownictwo medyczne, musisz najpierw spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto wcześniej zainteresować się rekrutacją, ponieważ wymogi ustalane są przez poszczególne uczelnie indywidualnie. Proces kwalifikacyjny ulega zmianie w zależności od etapu i trybu kształcenia.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Kandydaci na studia medyczne w zakresie ratownictwa medycznego muszą zdać obowiązkowe egzaminy maturalne z przedmiotów na poziomie podstawowym. Warto jednak pokusić się także o dobre wyniki z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. Kandydatów może czekać również test sprawnościowy.

Wymagane dokumenty

Przyszli studenci muszą przejść badania lekarskie, które poświadczą brak przeciwwskazań do podjęcia edukacji na studiach medycznych.

 

STUDIA W TRÓJMIEŚCIE - ważne informacje

kierunki studiów w Trójmieście

studia w Trójmieście

 

RATOWNICTWO MEDYCZNE - ważne informacje

ratownictwo medyczne studia

studia medyczne w Trójmieście

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Ratownictwo medyczne w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Przed tobą jeden z najważniejszych wyborów, mogących zaważyć na całym twoim dalszym życiu, czyli ten związany z decyzją, na jaki kierunek studiów się zdecydować? Masz już swój typ, ale wciąż nie wiesz, czy spełni twoje oczekiwania? Być może opinie starszych kolegów ułatwią ci ten trudny proces.

Kamila, studentka pierwszego roku Ratownictwa medycznego w Trójmieście, mówi:

„Jeśli miałabym ponownie wybierać kierunek studiów, raz jeszcze postawiłabym na Ratownictwo medyczne. To bardzo trudne studia dla ludzi o niezwykle mocnych nerwach, jednak satysfakcja z przyswajania wiedzy medycznej wynagradza wszystko. Do Trójmiasta przeniosłam się z Warszawy i była to kolejna z lepszych decyzji w moim życiu.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Ratownictwo medyczne Gdańsk | Gdynia | Sopot studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Ratownictwo medyczne Gdańsk | Gdynia | Sopot studia stacjonarne

Kierunki medyczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

cosmetology
farmacja
Rozwiń

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

wsaib

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu