Dodaj do ulubionych

07.03.2023

Pedagogika - studia Częstochowa 2023 | woj. śląskie

Studia na kierunku Pedagogika w Częstochowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku pedagogika w Częstochowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Częstochowie pedagogikę możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie (UHP) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Specjalności
Współczesne studia pedagogiczne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. Popularne specjalności na kierunku pedagogika w Częstochowie: doradztwo zawodowe i personalnepedagogika opiekuńcza z resocjalizacjąterapia pedagogicznaasystentura rodziny i rodzinna piecza zastępczaedukacja przedszkolna i wczesnoszkolnageragogika... specjalności na pedagogice w Częstochowie >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Częstochowie na kierunku pedagogika w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język obcy, język polski, przedmiot dodatkowy. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku pedagogika w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. 

czytaj dalej wszystko o Pedagogika - Częstochowa

Zobacz, na jakich uczelniach w Częstochowie jest kierunek PEDAGOGIKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Pedagogika w Częstochowie

W procesie rekrutacji na studia na kierunku pedagogika najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • język obcy
  • język polski
  • przedmiot dodatkowy

 

Żeby dostać się na studia humanistyczne oraz społeczne, należy wykazać ponadprzeciętne kompetencje w zakresie języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, historii, języka angielskiego oraz matematyki, a następnie udowodnić je na egzaminie maturalnym, najlepiej na poziomie rozszerzonym. Tylko w ten sposób zagwarantujesz sobie możliwość rozpoczęcia wymarzonego kierunku i unikniesz ewentualnych rozczarowań, wynikających z braku doinformowania. Bardziej szczegółowych informacji zaczerpniesz na stronie internetowej wybranej wcześniej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pedagogika w Częstochowie

Jak wyglądają studia na kierunku Pedagogika w Częstochowie

Humanistyczne i społeczne kierunki studiów w Częstochowie, takie jak na przykład Pedagogikę, można podjąć stacjonarnie oraz zaocznie i to właśnie tryb edukacji w głównej mierze zróżnicuje specyfikę nauki na wybranym kierunku. Stacjonarny tryb kształcenia zakłada dyspozycyjność studentów codziennie przez pięć dni roboczych każdego tygodnia, dlatego wybierając studiowanie dzienne możesz się spodziewać konieczności codziennego uczęszczania na zajęcia, co ma jedną zasadniczą zaletę – jest nią dawkowanie porcji materiału do zakresu idealnego do przyswojenia naraz.

Studenci, którzy decydują się na studia w trybie niestacjonarnym, muszą przygotować się na poświęcenie najczęściej dwóch weekendów każdego miesiąca na zgłębianie wiedzy i umiejętności programowych. Wolny czas podczas całego tygodnia pożytkują najczęściej na pracę pełnoetatową lub inne zobowiązania, w zależności od własnych preferencji.

 

 

Powiedzieć, że kształtowanie osobowości dziecka ma kluczowy wpływ na jego funkcjonowanie w dorosłym życiu, to jak nic nie powiedzieć. Wydawać by się mogło, że proces wychowawczy kończy się wraz z uzyskaniem przez jednostkę dorosłości – nic bardziej mylnego. Wpływom wychowawczym podlega każdy z nas, niezależnie od przeżytych doświadczeń, wieku oraz innych decydujących czynników. Studia pedagogiczne przygotowują do pełnienia niezwykle odpowiedzialnej roli zawodowej, polegającej na braniu czynnego udziału w kształtowaniu osobowości i prawidłowych cech charakteru zarówno u najmłodszych, jak i przeprowadzaniu tych nieco starszych przez konieczny w wielu przypadkach proces resocjalizacyjny.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Pedagogika, jak sama nazwa wskazuje, powstała, aby wykształcić przyszłych pedagogów, czyli ludzi odpowiedzialnych za prawidłowe przeprowadzenie dzieci przez okres dorastania, a dorosłych przez ustalone społecznie normy i zasady. Lista przedmiotów, z jakimi spotkasz się na swojej drodze edukacyjnej, jeżeli zdecydujesz się zgłębiać Pedagogikę, będzie długa. Oto niektóre z nich:

  • metodologia badań pedagogicznych,
  • socjologia rodziny i wychowania,
  • podstawy pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
  • metodyka pracy kuratora sądowego,
  • wczesna edukacja środowiskowa.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku pedagogika możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku pedagogika w Częstochowie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Częstochowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Dla kogo te studia

Zawód pedagoga z oczywistych względów narzuca wszystkim praktykom obowiązek codziennego obcowania z ludźmi w różnym wieku, którzy borykają się z rozmaitymi problemami natury psychicznej i wychowawczej. Dlatego jeżeli myślisz o podjęciu studiów na tym kierunku, musisz pamiętać, że właściwe zrozumienie motywów zachowania każdego podopiecznego jest na wagę złota i jednocześnie byłoby niemożliwe bez posiadania szeroko rozwiniętej empatii. Od kandydatów na Pedagogikę wymaga się ponadto zdolności do podejmowania współpracy z dziećmi oraz odporności psychicznej, pozwalającej na zachowanie zimnej krwi w najbardziej stresujących sytuacjach.

 

4. Program studiów

Siatka studiów na kierunku Pedagogika zawiera w sobie zarówno przedmioty teoretyczne, jak i praktyczne. Filarem do opanowania konkretnych kompetencji, niezbędnych do podjęcia pracy w zawodzie jest dogłębne zapoznanie się z materiałem prezentowanym na samym początku kształcenia, który oscyluje głównie wokół teorii. Studenci rozpoczynają swoją przygodę z Pedagogiką od zapoznania się z historią zgłębianego kierunku, poznają zarys myśli filozoficznej, kształtującej główne założenia opisywanego kierunku, a także zapoznają się z materiałem psychologicznym, który przygotowuje do podjęcia współpracy z przypadkami uznawanymi za trudne.

Warsztaty praktyczne są nastawione przede wszystkim na zapoznanie studentów z technikami zaradczymi w przypadku występowania u małoletnich klientów wad rozwojowych, wykazywaniu zachowań patologicznych lub niezgodnych z przyjętymi normami oraz podstawowym podejściem do dzieci, aby ich nauka była jak najbardziej efektywna.

Ile trwają studia na kierunku Pedagogika w Częstochowie

Studia na kierunku Pedagogika w Częstochowie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia na kierunku Pedagogika w Częstochowie są podzielone na dwa komplementarne cykle kształcenia, co w praktyce oznacza, że studenci mogą zdobywać wiedzę i umiejętności zarówno na studiach pierwszego, jak i drugiego stopnia, w zależności od posiadanych kwalifikacji.

Studia pierwszego stopnia na opisywanym kierunku mają charakter studiów licencjackich, dlatego trwają sześć semestrów, czyli inaczej mówiąc – trzy lata. Studia magisterskie drugiego stopnia znacznie poszerzają zakres zdobytych na poprzednim etapie kompetencji i uposażają w całkiem nowe. Na ukończenie tego cyklu musisz poświęcić dwa lata.

Pedagogika w Częstochowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku Pedagogika w Częstochowie

Studia w Częstochowie na kierunku Pedagogika umożliwiają studentom przyswojenie wszechstronnej wiedzy i konkretnych umiejętności praktycznych z zakresu szeroko rozumianej pracy z dziećmi w każdym wieku, podejmowania działań resocjalizacyjnych, diagnozy nieprawidłowości rozwojowych oraz przeprowadzania warsztatów edukacyjnych o różnej tematyce. Wszechstronny wybór specjalności na dalszym etapie edukacji pozwoli rozpocząć kształtowanie przyszłości zawodowej każdego z przyszłych absolwentów w najbardziej dogodny dla niego sposób. To, na jaką pracę ostatecznie się zdecydujesz, będzie zależało wyłącznie od ciebie, twoich przekonań, zainteresowań i planów.

Absolwenci Pedagogiki mogą bez trudu rozpocząć pracę w przedszkolach, szkołach, uczelniach wyższych, świetlicach środowiskowych oraz innych placówkach oświatowych, sprawując pieczę nad prawidłowym przebiegiem procesu edukacyjnego każdego z podopiecznych. Jeżeli wykazujesz się sporą dozą cierpliwości, prawdopodobnie ta opcja spełni twoje oczekiwania.

Dla absolwentów Pedagogiki, którzy są głodni intensywniejszych wrażeń, zaistnieje możliwość znalezienia zatrudnienia w zakładach opiekuńczych, domach dziecka, pracowniach zdrowia psychicznego oraz placówkach diagnostycznych, badających potencjał rozwojowy dzieci zdrowych oraz borykających się z różnymi problemami wychowawczymi.

Jako że praca pedagoga nie ogranicza się jedynie do podejmowania opieki nad dziećmi i młodzieży w wieku nastoletnim, absolwenci staną przed szansą zatrudnienia w więziennictwie, zakładach karnych oraz resocjalizacyjnych, zajmujących się wdrażaniem konkretnych działań, mających na celu zwiększenie pożądanych kompetencji społecznych u ludzi z trudnych lub patologicznych środowisk.

Absolwenci studiów pedagogicznych w Częstochowie będą mogli ponadto pomyśleć o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej i jednoczesnym realizowaniu zaplanowanych celów. Możliwości generowane przez specyfikę tego kierunku otwierają wiele furtek zawodowych, a wybór jednej z nich będzie decyzją każdego absolwenta.

Gdzie studiować na kierunku pedagogika w Częstochowie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Humanistyczno - Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Lingwistycznej w Częstochowie.

Uczelnie na których można studiować kierunek pedagogika w Częstochowie

 

czytaj dalej uczelnie w Częstochowie

 

Pedagogika studia stacjonarne - uczelnie w Częstochowie

 

Pedagogika studia niestacjonarne - uczelnie w Częstochowie
 
Pedagogika studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Częstochowie

 

Uczelnie w Częstochowie - kierunek pedagogika:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (Wydział Nauk Społecznych) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Pedagogika w Częstochowie

Uczelnie w Częstochowie dokładają wszelkich starań, aby poprawić komfort edukacji, odczuwany przez studentów większości kierunków. Z tego względu Pedagogikę możesz podjąć dwojako – w ramach studiów stacjonarnych oraz zaocznych. Pierwsza z opcji ma charakter codziennego kształcenia, odbywającego się w trakcie pięciu dni roboczych każdego tygodnia. Zdobyta w ten sposób wiedza porządkuje się niemal automatycznie, dzięki regularnym powtórkom i możliwości zasięgnięcia potrzebnych porad od wykładowców.

Studia w trybie niestacjonarnym wybierają najczęściej ci, którzy posiadają zobowiązania zawodowe, pochłaniające znaczne ilości czasu lub planują rozpocząć karierę z równoległym kształceniem na wybranej uczelni wyższej. Jedną z wad tego wyboru jest konieczność uiszczania opłat za czesne. Decydując się na którąkolwiek z opcji pamiętaj, że zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą ci na rozpoczęcie kariery zawodowej o dowolnie wybranej specyfice – tryb kształcenia nie różnicuje możliwości zawodowych.

 

Proces rekrutacji

Procesem uprawniającym do rozpoczęcia studiów na wybranym kierunku jest zawsze elektroniczna rejestracja kandydatów. Bez przystąpienia do niej, żaden z kandydatów nie może nawet marzyć o zgłębianiu wiedzy i umiejętności kierunkowych. Aby utworzyć profil aplikanta na Pedagogikę w Częstochowie, należy podążać za instrukcjami zamieszczonymi na stronie internetowej wybranej uczelni. Po odnalezieniu swojego nazwiska na liście przyjętych, warto udać się do fotografa, celem wykonania zdjęcia do legitymacji studenckiej. Wraz z nim terminowo dostarcz kserokopię świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, rzetelnie wypełniony formularz aplikacyjny oraz dowód osobisty, aby zwieńczyć rekrutację i uniknąć jednocześnie skreślenia z listy przyjętych.

 

STUDIA W CZĘSTOCHOWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Częstochowie

studia w Częstochowie

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

pedagogika studia

pedagogika studia online

studia pedagogiczne w Częstochowie

studia pedagogiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Pedagogika w Częstochowie

Studia pedagogiczne w Częstochowie cieszą się niesłabnącą popularnością wśród przyszłych studentów. Niezdecydowani chętnie przyglądają się opiniom starszych kolegów, oto jedna z nich:

Patrycja, studentka pierwszego roku Pedagogiki w Częstochowie, mówi:

„Od zawsze lubiłam pracę z dziećmi i właśnie to przekonało mnie, żeby wybrać studiowanie Pedagogiki. Każdego dnia poznaję całkiem nowe zagadnienia, o których nie miałam wcześniej pojęcia. Nauka to czysta przyjemność, dlatego polecam ten wybór każdemu.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika Częstochowa studia i stopnia

Pedagogika Częstochowa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika Częstochowa studia stacjonarne

Pedagogika Częstochowa studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika w Częstochowie

Kierunki pedagogiczne w Częstochowie

POZOSTAŁE UCZELNIE W CZĘSTOCHOWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PEDAGOGIKA

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia