Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi rekrutacji 2024 Polecane

WIĘCEJ   
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Grupa kierunku

Wydziały i kierunki

Filtrowanie

Być może tutaj znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi ×

ul. Wojska Polskiego 121

91-726 Łódź

tel.: 42 2547 598

faks: 42 2547 560

http://www.asp.lodz.pl/

Kierunki studiów - Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi: znaleziono ×

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi: znaleziono ×

Grupa kierunku
Wydział

Specjalności / ścieżki kształcenia - Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi: znaleziono ×

Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Nie

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

Należy złożyć:
1.	podanie o przyjęcie na studia (do pobrania z indywidualnego konta kandydata w Systemie Elektronicznej Rekrutacji),
2.	jedną fotografię z wizerunkiem kandydata (identyczną z fotografią umieszczoną w Systemie Elektronicznej Rekrutacji) o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm (bez nakrycia głowy, na jasnym tle) przyklejoną na podaniu o przyjęcie na studia,
3.	kserokopię dokumentu wraz z oryginałem, stanowiącego podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia:
1)	świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa 
w przepisach o systemie oświaty,
lub
 
2)	świadectwa lub innego dokumentu uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560),
lub
3)	świadectwa i innego dokumentu lub dyplomu, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457
i 1560),
lub
4)	świadectwa lub dyplomu uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia,
lub
5)	świadectwa lub innego dokumentu uznanego za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 
31 marca 2015 r.
4.	kserokopię zaświadczenia Komitetu Głównego Olimpiady wraz z oryginałem, w przypadku laureata lub finalisty olimpiady artystycznej,
5.	kserokopię dyplomu wraz z oryginałem potwierdzającego uzyskanie tytułu laureata III etapu Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego organizowanego przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, jednostkę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w przypadku laureata,
6.	kserokopię Karty Polaka wraz z oryginałem (w przypadku kandydatów cudzoziemców posiadających Kartę Polaka),
7.	oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego kandydata (dotyczy tylko niepełnoletnich kandydatów – podpisane w obecności pracownika sekretariatu rekrutacji lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej),
8.	zaświadczenie potwierdzające ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego (dotyczy kandydatów cudzoziemców)
lub 
kserokopię certyfikatu wraz z oryginałem poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego wydanego zgodnie z art. 11 a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2018r. poz. 931) co najmniej na poziomie biegłości językowej C1 (dotyczy kandydatów cudzoziemców)
lub
oświadczenie komisji rekrutacyjnej kierunku potwierdzające przygotowanie i stopień znajomości języka polskiego kandydata cudzoziemca do podjęcia studiów w języku polskim (pisemne oświadczenie wydaje komisja rekrutacyjna kierunku w czasie rozmowy z kandydatem cudzoziemcem w trakcie egzaminu wstępnego w ASP w Łodzi – dotyczy kandydatów cudzoziemców).

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w terminie wyznaczonym przez Rektora w siedzibie uczelni przy ul. Wojska Polskiego 121 w Łodzi w sekretariacie rekrutacji bądź przesłać listownie lub przesyłką kurierską (z dopiskiem Dokumenty rekrutacyjne) na adres: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, ul. Wojska Polskiego 121, 91–726 Łódź. 

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Nie

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Tak

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

Tak

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

1.	Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi zwalnia finalistów i laureatów olimpiad stopnia centralnego z postępowania egzaminacyjnego na studia jednolite magisterskie oraz studia I stopnia z zastrzeżeniem, że zwolnienie dotyczy etapu/części egzaminu, którego olimpiada dotyczyła. Kandydat otrzymuje maksymalną liczbę punktów za etap/część egzaminu, z którego/ej został zwolniony, zgodnie z punktacją egzaminu wstępnego określonego w zasadach rekrutacji. Przyjęcie na studia następuje w limicie przyjęć na podstawie łącznej uzyskanej liczby punktów w całym postępowaniu egzaminacyjnym. 

2.	Laureat lub finalista olimpiady, ubiegający się o przyjęcie na studia, zobowiązany jest do zarejestrowania się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji Akademii, dokonania wszystkich czynności, które umożliwią nadanie statusu kandydata na studia oraz wyboru kierunku studiów w terminie określonym przez Akademię, zgodnie z obowiązującą uchwałą Senatu w sprawie warunków trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na dany rok akademicki.

3.	Laureat lub finalista olimpiady zobowiązany jest do złożenia oryginału zaświadczenia Komitetu Głównego Olimpiady wraz z wymaganymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie określonym przez Akademię.

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?+

Progi punktowe określone są w Zasadach rekrutacji na każdy kierunek.

Szczegóły w miejscu: http://rekrutacja.asp.lodz.pl/zasady-rekrutacji

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

Wyniki rekrutacji zamieszczane są na stronie www.rekrutacja.asp.lodz.pl oraz na indywidualnym koncie każdego kandydata w Systemie Elektronicznej Rekrutacji pod adresem: e-rekrutacja.asp.lodz.pl

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

Nie

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?+

Nie. 

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

Tak

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Osoba, ubiegająca się o przyjęcie na studia w ASP w Łodzi, wnosi opłatę rekrutacyjną na indywidualny numer rachunku bankowego, przydzielony na potrzeby rekrutacji w Systemie Elektronicznej Rekrutacji.

Co wpisać w tytule przelewu?+

Tytuł przelewu generuje się automatycznie w Systemie Elektronicznej Rekrutacji.

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Opłatę rekrutacyjną na wybrany kierunek studiów w danej formie (studia stacjonarne, studia niestacjonarne) i poziomie (studia I stopnia, studia II stopnia, jednolite studia magisterskie) należy wnieść najpóźniej do dnia zakończenia elektronicznej rekrutacji na wybrany kierunek studiów.

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

Osoba nie będzie mogła przystąpić do egzaminu wstępnego.

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Przelew może być wykonany z dowolnego konta.

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

Brak ograniczeń.

W jaki sposób dokonywana jest procedura przeniesienia?+

Procedurę przeniesienia określa Regulamin Studiów.

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Fotografię w formie elektronicznej należy zamieścić w Systemie Elektronicznej Rekrutacji najpóźniej do dnia zakończenia elektronicznej rekrutacji na wybrany kierunek studiów.

Zdjęcie powinno mieć rozdzielczość przynajmniej 236x295 pikseli. Pozwala to na wydruk zdjęcia w rozdzielczości 300dpi przy rozmiarze 2x2,5cm. W przypadku przesłania większego zdjęcia należy upewnić się, że jego wymiary posiadają proporcje 4:5.
Zdjęcie na jasnym, gładkim tle, bez okularów przeciwsłonecznych, bez nakrycia głowy.

Wasze pytania:

Nikt jeszcze nie zadał pytania tej uczelni.

 • O Akademii

 • Dom Studenta

 • Konkursy

 • Zasady rekrutacji

 • ASP kierunki studiów

 • Studia podyplomowe ASP

 • Rekrutacja 2024/2025

 • Grupa kierunku

 • Grupa kierunku - podyplomowe

 • Poziom studiów

 • Forma studiów

 • Archiwum

O Akademii

Konkursy

Archiwum

Opinie (1)

Absolwent Ocena odpowiedz

Myślę, że wybór tej uczelnii to trafny wybór. Można zdobyć wiele praktycznej wiedzy i umiejętności. Sympatyczni ludzie i wymagający wykładowcy. Jeśli jesteś osobą zdecydowaną co do wyboru kierunku i gotową na wiele pracy, ale chcesz jednocześnie wynieść dużo praktycznej wiedzy po studiach, zdecydowanie polecam tę uczelnię.