Ogólne zasady rekrutacji na ASP w Łodzi 2016/2017

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi rekrutacja 2016 - zasady rekrutacji na ASP w Łodzi 2016/17

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.
 
Uchwała nr 132/15/k12-16 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie: warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2016/2017 oraz zakresu egzaminu wstępnego na prowadzone przez uczelnię formy studiów i formy kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów
Na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r, poz. 572 z późń. zm.) Statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi przyjętego Uchwałą Senatu nr 17 z dnia 29 czerwca 2006 r. (z późn. zm.) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. (Dz. U. Nr 190, poz. 1406 z późń. zm.) w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi ustala niniejszym warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2016/2017 oraz zakres egzaminu wstępnego na prowadzone przez uczelnię formy studiów i formy kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów:
§1
PRZEPISY OGÓLNE
1. Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (zwana dalej ASP w Łodzi lub Akademią) będzie przeprowadzała rekrutację na rok akademicki 2016/2017 na kierunki studiów prowadzone na następujących formach studiów i formach kształcenia:
1) stacjonarne pierwszego stopnia kończące się tytułem licencjat - na kierunki: architektura wnętrz, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, rzeźba, tkanina i ubiór, wzornictwo;
2) stacjonarne drugiego stopnia kończące się tytułem magister sztuki - na kierunki: architektura wnętrz, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, rzeźba, tkanina i ubiór, wzornictwo;
3) stacjonarne jednolite studia magisterskie kończące się tytułem magister sztuki - na kierunki: grafika, malarstwo;
4) niestacjonarne pierwszego stopnia kończące się tytułem licencjat - na kierunki: grafika, malarstwo, tkanina i ubiór;
5) niestacjonarne drugiego stopnia kończące się tytułem magister sztuki - na kierunki: grafika, malarstwo, tkanina i ubiór.
2. Do odbywania studiów w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi może być dopuszczona osoba, która spełnia warunki rekrutacji ustalone przez uczelnię z zastrzeżeniem ust. 7 oraz posiada:
1) świadectwo dojrzałości - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
2) tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.
3. Kandydat na studia stacjonarne jest zobowiatzany do złożenia oświadczenia o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.
4. Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi prowadzi rekrutację na rok akademicki 2016/2017 drogą elektroniczną za pomocą Systemu Elektronicznej Rekrutacji. System dostępny jest na stronie internetowej ASP w Łodzi.
5.Rekrutacja prowadzona drogą elektroniczną na wszystkie kierunki, formy studiów i formy kształcenia wymienione w ust. 1 rozpocznie się w maju 2016 roku, a zakończy się we wrześniu 2016 roku.
6. Osoba, która zgłasza się drogą elektroniczną na studia w ASP w Łodzi ma obowiązek:
1) zarejestrować się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji. Rejestracja na wybrany kierunek, formę studiów i formę kształcenia możliwa jest tylko w terminie ustalonym przez uczelnię. Data podana jako koniec rejestracji na studia jest ostatnim dniem, w którym osoba zainteresowana może zgłosić się drogą elektroniczną na wybrany kierunek studiów;
2) wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny, który znajduje się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji;
3) dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości ustalonej przez Rektora ASP w Łodzi (nie dotyczy osób zwolnionych z obowiązku uiszczenia opłaty rekrutacyjnej). Opłata powinna zostać uiszczona w terminie elektronicznej rekrutacji na wybrany kierunek studiów.
7. Kandydatem na studia staje się osoba, która dokonała wszystkich czynności wymienionych w ust. 6. Do postępowania kwalifikacyjnego na studia w ASP w Łodzi może zostać dopuszczony tylko kandydat na studia.
8. Kandydaci będący obywatelami polskimi, którzy zostaną zakwalifikowani na stacjonarne studia (I stopnia lub jednolite magisterskie) lub nie zostaną zakwalifikowani z powodu braku miejsc w limicie przyjęć (tzw. lista rezerwowa) zobowiązani są do dostarczenia wymaganych dokumentów rekrutacyjnych do sekretariatu rekrutacji w terminie ustalonym przez uczelnię.
9. Wszyscy kandydaci na niestacjonarne studia pierwszego stopnia lub stacjonarne drugiego stopnia lub niestacjonarne studia drugiego stopnia będący obywatelami polskimi, zobowiązani są do dostarczenia wymaganych dokumentów rekrutacyjnych do sekretariatu rekrutacji w terminie ustalonym przez uczelnię
9. Wykaz dokumentów rekrutacyjnych wymaganych od kandydatów wymienionych w ust. 8 oraz w ust. 9 stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały. Obywatele polscy, którzy uzyskali świadectwo maturalne za granicą składają komplet dokumentów zgodnie z wymogami określonymi odrębnymi przepisami.
10. Wszyscy kandydaci cudzoziemcy na studia w ASP w Łodzi zobowiązani są do dostarczenia wymaganych dokumentów rekrutacyjnych do sekretariatu rekrutacji w terminie ustalonym przez uczelnię.
11. Wykaz dokumentów rekrutacyjnych wymaganych od kandydatów cudzoziemców stanowi załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały.
12. Świadectwa/ dyplomy uzyskane za granicą muszą zostać poddane procedurze legalizacji lub nostryfikacji w zależności od obowiązujących przepisów w tym zakresie. Akademia może odstąpić od nostryfikacji dokumentu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
13. Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w ASP w Łodzi laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowane przez uczelnię określone są odrębną Uchwałą Senatu.
14. Forma pomocy kandydatom niepełnosprawnym w czasie całego postępowania rekrutacyjnego ustalana jest z Wydziałową Komisją ds. Naboru Kandydatów po osobistym zgłoszeniu się kandydata do pracownika sekretariatu rekrutacji z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności. Zgłoszenie to powinno nastąpić nie później niż dwa tygodnie przed datą I etapu (I części) egzaminu.
15. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę rekrutacyjną. Wysokość i zasady wnoszenia oraz zwrotu tej opłaty zostaną określone i podane do wiadomości Zarządzeniem Rektora.
16. Harmonogram rekrutacji zostanie podany do wiadomości publicznej do końca kwietnia 2016 roku.
17. Limity przyjęć na każdy kierunek, formę studiów oraz formę kształcenia wymienione w ust. 1 zostaną określone odrębną Uchwałą Senatu.
18. Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania, którego treść określa statut uczelni.
19. Z każdą osobą przyjętą na studia na rok akademicki 2016/2017 zostanie podpisana umowa określająca warunki odpłatności za studia lub inne usługi edukacyjne.
§2
WARUNKI I TRYB PRZEPROWADZANIA EGZAMINU WSTĘPNEGO
1. Uczelnia przeprowadza egzaminy wstępne w formie egzaminu konkursowego sprawdzającego uzdolnienia artystyczne kandydata i szczególne predyspozycje do podejmowania studiów na danym kierunku, formie studiów i formie kształcenia.
2. Egzaminy na studia przeprowadzane są przez Wydziałowe Komisje ds. Naboru Kandydatów. Komisja podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na studia.
3. Przebieg egzaminów wstępnych na rok akademicki 2016/2017 na poszczególnych wydziałach został określony w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 do niniejszej Uchwały. Warunki egzaminów wstępnych wymienione w załącznikach nr 1 - nr 5 do niniejszej uchwały obowiązują w takim samym zakresie kandydatów posiadających obywatelstwo polskie jak i cudzoziemców.
4. Egzamin wstępny może być podzielony na etapy lub części. Etap może być podzielony na części/ zadania. Część egzaminu może być podzielona na zadania.
5. Kandydaci zdający egzamin wstępny na dany kierunek, formę studiów i formę kształcenia zobowiązani są do przystąpienia do wszystkich etapów/ części egzaminu, a w etapie/ części podzielonym na zadania - do wszystkich zadań. Nieprzystąpienie kandydata do któregokolwiek z obowiązujących etapów, części lub zadań egzaminu wyklucza go z dalszego postępowania rekrutacyjnego oraz z konkursu wyników. W takim przypadku kandydat otrzymuje decyzję o nieprzyjęciu na studia.
6. Prace wykonywane przez kandydatów podczas egzaminu są kodowane.
7. Podczas egzaminów wstępnych kandydatów obowiązuje zakaz wnoszenia oraz używania telefonów komórkowych oraz jakichkolwiek urządzeń elektronicznych umożliwiających łączność lub wymianę informacji.
8. Podczas egzaminu obowiązuje zakaz komunikowania się kandydatów między sobą oraz z osobami trzecimi.
9.  Podczas egzaminu obowiązuje zakaz nagrywania, fotografowania oraz filmowania.
10. Złamanie którejkolwiek z zasad obowiązujących podczas egzaminów wstępnych skutkuje przerwaniem egzaminu dla osoby łamiącej te zasady i wykluczeniem z dalszego postępowania rekrutacyjnego oraz wydaniem przez komisję decyzji o nieprzyjęciu na studia.
11. Egzamin wstępny jest punktowany.
12. W przypadku, gdy egzamin składa się z dwóch lub więcej etapów (lub części) punktowany jest każdy etap lub część egzaminu wstępnego z osobna. W przypadku gdy etap lub część egzaminu podzielony/a jest na zadania, punktowane jest również każde zadanie z osobna.
13. Maksymalną punktację egzaminu oraz minimalną liczbę punktów wymaganą do przyjęcia na studia określają załączniki (nr 1 - nr 5) do niniejszej Uchwały. Suma uzyskanych punktów za wszystkie etapy, części lub zadania stanowi podstawę do ustalenia lokaty kandydata na liście rankingowej.
14. Warunkiem koniecznym do przyjęcia kandydata na studia w ASP w Łodzi jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: uzyskanie co najmniej minimalnej liczby punktów wymaganej do przyjęcia oraz jednocześnie zajęcia miejsca na liście zdających w ramach limitu przyjęć.
15. Na studia zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy w ramach limitu przyjęć zajmą kolejne najwyższe miejsca na liście rankingowej oraz uzyskają co najmniej wymaganą liczbę punktów do przyjęcia na studia.
16. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów tej samej liczby punktów wymaganych do przyjęcia na studia w sytuacji, gdy chociaż jeden z dwóch kandydatów z tą samą liczbą punktów mieści się w limicie przyjęć, na studia zostają zakwalifikowani wszyscy kandydaci z tą samą liczbą punktów, nawet jeśli przekroczony zostanie limit miejsc.
17. Uczelnia nie jest zobowiązana przyjąć na I rok studiów liczby studentów określonych limitem, w przypadku, gdy nie uzyskali oni minimalnej liczby punktów wymaganej do przyjęcia na studia określonych w załącznikach nr 1 - nr 5 do niniejszej Uchwały.
18. ASP w Łodzi może ogłosić dodatkowy nabór w terminach określonych w § 1 ust. 5. w przypadku niewypełnienia limitu przyjęć
19.  Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi może zawiesić rekrutację na I rok studiów na rok akademicki 2016/2017 na kierunki studiów wymienione w § 1 ust. 1, gdy liczba zarejestrowanych kandydatów jest mniejsza niż podane minimalne progi.
20. Kandydat na studia w ASP w Łodzi przystępujący do egzaminów wstępnych w części praktycznej zobowiązany jest do odebrania oryginalnego egzemplarza swojej pracy egzaminacyjnej w terminie podanym przez uczelnię.
21. Rekrutacja jest jawna. Kandydat ma prawo do uzyskania informacji o liczbie uzyskanych punktów.
22. Po każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego (w przypadku części - po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego) Wydziałowe Komisje ds. Naboru Kandydatów sporządzają listy rankingowe (wg uzyskanych punktów w kolejności malejącej z podaniem punktacji).
23. W przypadku osoby, która otrzymała liczbę punktów wystarczającą do przyjęcia na studia na danym kierunku, formie studiów i formie kształcenia, ale nie została przyjęta z powodu braku miejsc, możliwe jest przyjęcie jej w przypadku pisemnej rezygnacji osoby z listy przyjętych. W takiej sytuacji pierwszeństwo w przyjęciu mają kandydaci, którzy złożyli komplet dokumentów rekrutacyjnych i zajęły kolejno najwyższe miejsca na ww. liście.
24. Niezwłocznie po ogłoszeniu końcowych wyników rekrutacji Wydziałowe Komisje ds. Naboru Kandydatów sporządzają decyzje dla kandydata o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia podpisane przez przewodniczącego i wszystkich członków Wydziałowej Komisji ds. Naboru Kandydatów. Drugi egzemplarz decyzji pozostaje w dokumentach rekrutacyjnych.
25. Wydziałowe Komisje ds. Naboru Kandydatów ustalają listę kandydatów przyjętych na I rok stacjonarnych studiów I stopnia i stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich po terminie wyznaczonym na dostarczenie świadectw maturalnych.
26. Kandydat, który zdał egzamin wstępny na stacjonarne studia w ASP w Łodzi podczas rekrutacji na rok akademicki 2016/2017, a nie został przyjęty na stacjonarne studia, zajmując niższą pozycję na liście rankingowej wyników, może ubiegać się o przyjęcie bez egzaminów na niestacjonarne studia na rok akademicki 2016/2017 na tę samą formę kształcenia prowadzoną na tym samym kierunku i wydziale ASP w Łodzi z zastrzeżeniem ust. 27 i ust. 28.
27. Kandydat, który zdał egzamin wstępny na kierunek grafika na stacjonarne studia jednolite magisterskie w ASP w Łodzi podczas rekrutacji na rok akademicki 2016/2017, a nie został przyjęty na stacjonarne studia jednolite magisterskie, zajmując niższą pozycję na liście rankingowej wyników, może ubiegać się o przyjęcie bez egzaminów na niestacjonarne studia I stopnia na kierunek grafika na rok akademicki 2016/2017.
28. Kandydat, który zdał egzamin wstępny na kierunek malarstwo na stacjonarne studia jednolite magisterskie w ASP w Łodzi podczas rekrutacji na rok akademicki 2016/2017, a nie został przyjęty na stacjonarne studia jednolite magisterskie, zajmując niższą pozycję na liście rankingowej wyników, może ubiegać się o przyjęcie bez egzaminów na niestacjonarne studia i stopnia na kierunek malarstwo na rok akademicki 2016/2017.
29. Osoby, które nie zostały przyjęte do innej szkoły wyższej - bez względu na wynik postępowania rekrutacyjnego przeprowadzanego w tej szkole - zdają egzamin do ASP w Łodzi, obowiązujący na wybranym przez kandydata kierunku, formie studiów i formie kształcenia.
30. Osoby wymienione w ust. 29 obowiązuje procedura wymieniona w § 1 ust. 6 oraz przystąpienie do egzaminu wstępnego.
§ 3
ZASADY PRZYJĘĆ CUDZOZIEMCÓW
1. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia w ASP w Łodzi, jeżeli:
1) posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia;
3) posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.
2. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać kształcenie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych osoby niebędące obywatelami polskimi tj.:
1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
3) cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;
6) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
7) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
8) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.
3. Cudzoziemcy niewymienieni w ust. 2. mogą podejmować i odbywać studia wyższe, oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg, albo na zasadach
1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;
3) decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub właściwego ministra ds. kultury i dziedzictwa narodowego;
4) decyzji rektora uczelni.
4. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 3, mogą podejmować i odbywać kształcenie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych:
1) jako stypendyści strony polskiej (rządu polskiego) - bez odpłatności za studia - stypendia te przyznaje osobom kształcącym się w uczelniach artystycznych minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego, na podstawie umów międzynarodowych lub Rządowego Programu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą;
2) na zasadach odpłatności:
a) osoba taka ponosi opłaty zgodne z Zarządzeniem Rektora ASP;
b) przy opłacie za pierwszy rok obowiązuje jednorazowa opłata w wysokości 200 euro niezależnie od liczby podjętych studiów;
c) na uzasadniony wniosek cudzoziemca rektor uczelni może obniżyć opłatę lub zwolnić z niej całkowicie;
d) kształcenie na studiach prowadzonych w języku angielskim lub innych językach obcych jest odpłatne;
e) cudzoziemcy polskiego pochodzenia, podejmujący na zasadach odpłatności studia w języku polskim, wnoszą opłaty obniżone o 30%.
3) bez odpłatności i świadczeń stypendialnych - o przyjęcie na kształcenie na tych warunkach finansowych aplikują cudzoziemcy, w ramach umów międzyrządowych lub programów pomocowych oferowanych określonym krajom przez polski rząd, za pośrednictwem właściwych instytucji danego państwa lub polskich placówek dyplomatyczno - konsularnych;
4) jako stypendyści strony wysyłającej - (rządu innego państwa) bez ponoszenia opłat za naukę - stypendia te są przyznawane cudzoziemcom, podejmującym kształcenie z reguły na podstawie umów międzynarodowych, przez ministerstwa lub instytucje danego kraju odpowiedzialne za prowadzenie wymiany akademickiej z zagranicą;
5) jako stypendyści uczelni
5. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia wyższe i inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg, albo na zasadach określonych w ust. 3 i ust. 4.
6. Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować studia wyższe i inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich z czym wiąże się prawo do ubiegania o wszystkie rodzaje świadczeń pomocy materialnej przewidziane dla studentów z polskim obywatelstwem albo na zasadach określonych w ust. 3 i ust. 4. Z tymże w takiej sytuacji nie mogą oni ubiegać się o stypendia wypłacane przez uczelnie z dotacji budżetowej przeznaczonej na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów i doktorantów.
7.  Cudzoziemcy są przyjmowani na studia w limicie przyjęć.
8. Cudzoziemcy, kandydaci na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, składają dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2016/2017 dla cudzoziemców zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. Świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz dyplomy podlegają legalizacji i/lub nostryfikacji. Uczelnia może odstąpić od nostryfikowania dyplomów na mocy obowiązujących przepisów.
9. Na mocy umów międzynarodowych Rzeczpospolita Polska uznaje równoważne świadectwa dojrzałości oraz dyplomy ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wskazane w tych umowach.
10. Cudzoziemcy przystępują do egzaminu wstępnego w języku polskim. Językiem wykładowym jest również język polski. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia jeżeli:
1) ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kandydaci na studia w ASP w Łodzi składają świadectwo ukończenia takiego kursu wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi;
lub
2) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Kandydaci na studia w ASP w Łodzi składają certyfikat wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi;
lub
3) uzyskają potwierdzenie ASP w Łodzi, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.
 
11. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. (Dz. U. Nr 190, poz. 1406 z późń. zm.) w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych.
§4
PROCEDURA ODWOŁAWCZA
1. Odwołanie się kandydata do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej od decyzji Wydziałowej Komisji ds. Naboru Kandydatów o nieprzyjęciu lub przyjęciu może dotyczyć jedynie wskazania naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia określonych w niniejszej Uchwale z zachowaniem ustawowego terminu 14 dni od daty doręczenia decyzji. Decyzję podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna.
2. Odwołanie od decyzji Wydziałowej Komisji ds. Naboru Kandydatów kandydat składa w wyznaczonym terminie w Dziale Nauczania - budynek Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, ul. Wojska Polskiego 121 bądź listownie.
3. Podstawę odwołania stanowią wyłącznie merytoryczne lub formalne uchybienia w postępowaniu rekrutacyjnym Wydziałowej Komisji ds. Naboru Kandydatów.
4. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna rozpatruje odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji ds. Naboru Kandydatów na posiedzeniu.
5. Posiedzenia komisji są protokołowane.
6.  Decyzję Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dotyczącą rozpatrzonego odwołania, doręcza się kandydatowi na piśmie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
7.  Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przekazuje decyzję wraz z dokumentacją kandydata przyjętego na studia do właściwego dziekanatu.
8. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przekazuje decyzję wraz z dokumentacją kandydata nieprzyjętego na studia do Działu Nauczania.
 
§5
PRZEBIEG EGZAMINÓW NA POSZCZEGÓLNYCH WYDZIAŁACH
Przebieg egzaminów wstępnych na rok akademicki 2016/2017 na poszczególnych wydziałach został określony w załącznikach do niniejszej Uchwały:
Załącznik nr 1 - Zasady rekrutacji na rok akademicki 2016/2017 na Wydziale Grafiki i Malarstwa
Załącznik nr 2- Zasady rekrutacji na rok akademicki 2016/2017 na Wydziale Rzeźby i Działań Interaktywnych
Załącznik nr 3- Zasady rekrutacji na rok akademicki 2016/2017 na Wydziale Sztuk Wizualnych
Załącznik nr 4- Zasady rekrutacji na rok akademicki 2016/2017 na Wydziale Tkaniny i Ubioru
Załącznik nr 5- Zasady rekrutacji na rok akademicki 2016/2017 na Wydziale Wzornictwa i Architektury Wnętrz.
§6
WYKAZ DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH WYMAGANYCH OD KANDYDATÓW
Wykaz dokumentów rekrutacyjnych wymaganych od kandydatów na studia na rok akademicki 2016/2017 został określony w załącznikach do niniejszej Uchwały:
Załącznik nr 6- Dokumenty rekrutacyjne wymagane od kandydatów będących obywatelami polskimi Załącznik nr 7 - Dokumenty rekrutacyjne wymagane od kandydatów będących cudzoziemcami.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCA SENATU
prof. Jolanta Rudzka Habisiak Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
 
ZASADY REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 WYDZIAŁ GRAFIKI I MALARSTWA
Egzamin na studia stacjonarne jednolite magisterskie kończące się tytułem magister sztuki
Kierunek: Grafika
I.Terminy egzaminów - czerwiec
II. Przebieg egzaminu:
1) I etap - przegląd prac kandydata
Teczka musi zawierać minimum 5 prac malarskich i 5 prac rysunkowych (prace mogą być wykonane w różnych technikach i formatach).
Kandydat przedstawia obowiązkowo zestaw swoich prac rysunkowych i malarskich (sygnowanych swoim nazwiskiem i rokiem wykonania).
Kandydat może zaprezentować dodatkowo swoje inne prace wykonane w innych mediach i technikach m.in. fotografię, grafikę artystyczną, projekty graficzne itd. Na podstawie tych prac Wydziałowa Komisja ds. Naboru Kandydatów rozpoznaje predyspozycje kandydata do wybranego kierunku artystycznego i przydziela odpowiednio od 1 do 5 punktów. Osiągnięcie minimum 2 punktów ostatecznie decyduje o dopuszczeniu kandydata do II etapu egzaminu.
Maksymalna liczba punktów za I etap egzaminu wynosi: 5.
Minimalna liczba punktów umożliwiająca kwalifikację do II etapu egzaminu wynosi: 2.
2) II etap - egzamin praktyczny z:
a) kompozycji
b) rysunku
c) malarstwa
Egzamin praktyczny składa się z 3 części. Polega na wykonaniu przez kandydata odpowiednich zadań z kompozycji, rysunku i malarstwa. Egzamin pozwala ocenić zdolności i umiejętności kandydata.
Maksymalna liczba punktów za II etap egzaminu wynosi: 80.
Maksymalna liczba punktów za egzamin:
I etap - przegląd prac kandydata - 5 pkt.
II etap -  kompozycja - 26 pkt.
II etap  - rysunek - 29 pkt.
II etap - malarstwo - 25 pkt.
razem -  85 pkt.
Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia na studia wynosi: 40.
Egzamin na studia niestacjonarne l stopnia kończące się tytułem licencjat
 
Kierunek: Grafika
I. Terminy egzaminów - lipiec/ wrzesień*
* egzamin dodatkowy, w przypadku niewykorzystania limitu miejsc w lipcu
II.  Przebieg egzaminu: przegląd prac kandydata
Kandydat przedstawia minimum 10 swoich prac (rysunkowych, malarskich, graficznych) oraz z zakresu projektowania graficznego.
Prace winny być sygnowane swoim nazwiskiem i rokiem wykonania. Wydziałowa Komisja ds. Naboru Kandydatów rozpoznaje predyspozycje kandydata do wybranego kierunku i przydziela odpowiednią liczbę punktów od 1 do 30.
Maksymalna liczba punktów za egzamin:
przegląd prac kandydata  - 30 pkt.
razem -  30 pkt.
Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia na studia wynosi: 17.
 
Egzamin na studia niestacjonarne II stopnia kończące się tytułem magister sztuki
Kierunek: Grafika
I. Terminy egzaminów - wrzesień
II. Przebieg egzaminu: egzamin praktyczny z:
a) rysunku
b) malarstwa
Egzamin praktyczny polega na wykonaniu przez kandydata odpowiednich zadań z rysunku i malarstwa. Kandydaci proszeni są o przedstawienie w trakcie egzaminu praktycznego dokumentacji zrealizowanych przez siebie prac z zakresu projektowania graficznego.
Maksymalna liczba punktów za egzamin:
rysunek - 15 pkt.
malarstwo - 15 pkt.
razem - 30 pkt.
Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia na studia wynosi: 17.
 
Egzamin na studia stacjonarne jednolite magisterskie kończące się tytułem magister sztuki
Kierunek: Malarstwo
I. Terminy egzaminów - czerwiec
II. Przebieg egzaminu:
1) I etap - przegląd prac kandydata
Teczka musi zawierać minimum 5 prac malarskich i 5 prac rysunkowych (prace mogą być wykonane w różnych technikach i formatach).
Kandydat przedstawia obowiązkowo zestaw swoich prac rysunkowych i malarskich, (sygnowanych swoim nazwiskiem i rokiem wykonania).
Kandydat może zaprezentować dodatkowo swoje inne prace wykonane w innych mediach i technikach m.in. fotografię, grafikę artystyczną, projekty graficzne itd. Na podstawie tych prac Wydziałowa Komisja ds. Naboru Kandydatów rozpoznaje predyspozycje kandydata do wybranego kierunku artystycznego i przydziela odpowiednio od 1 do 5 punktów. Osiągnięcie minimum 2 punktów ostatecznie decyduje o dopuszczeniu kandydata do II etapu egzaminu.
Maksymalna liczba punktów za I etap egzaminu wynosi: 5.
Minimalna liczba punktów umożliwiająca kwalifikację do II etapu egzaminu wynosi: 2.
2) II etap - egzamin praktyczny z:
a) kompozycji
b) rysunku
c) malarstwa
Egzamin praktyczny składa się z 3 części. Polega na wykonaniu przez kandydata odpowiednich zadań z kompozycji, rysunku i malarstwa. Egzamin pozwala ocenić zdolności i umiejętności kandydata.
Maksymalna liczba punktów za II etap egzaminu wynosi: 80.
Maksymalna liczba punktów za egzamin:
I etap - przegląd prac kandydata - 5 pkt.
II etap - kompozycja - 26 pkt.
II etap - rysunek - 25 pkt.
II etap - malarstwo - 29 pkt.
razem - 85 pkt.
Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia na studia wynosi: 40.
 
Egzamin na studia niestacjonarne I stopnia kończące się tytułem licencjat
Kierunek: Malarstwo
I. Terminy egzaminów - lipiec/ wrzesień*
*egzamin dodatkowy, w przypadku niewykorzystania limitu miejsc w lipcu
II. Przebieg egzaminu: przegląd prac kandydata
Kandydat przedstawia minimum 10 swoich prac (rysunkowych, malarskich, graficznych). Prace winny być sygnowane swoim nazwiskiem i rokiem wykonania. Wydziałowa Komisja ds. Naboru Kandydatów rozpoznaje predyspozycje kandydata do wybranego kierunku i przydziela odpowiednią liczbę punktów od 1 do 30.
Maksymalna liczba punktów za egzamin:
przegląd prac kandydata - 30 pkt.
razem - 30 pkt.
Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia na studia wynosi: 17.
 
Egzamin na studia niestacjonarne II stopnia kończące się tytułem magister sztuki
Kierunek: Malarstwo
I. Terminy egzaminów-wrzesień
II. Przebieg egzaminu: egzamin praktyczny z:
a) rysunku
b) malarstwa
Egzamin praktyczny polega na wykonaniu przez kandydata odpowiednich zadań z rysunku i malarstwa.
Maksymalna liczba punktów za egzamin:
rysunek - 15 pkt.
malarstwo - 15 pkt.
razem  - 30 pkt.
Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia na studia wynosi: 17.
 
ZASADY REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 WYDZIAŁ RZEŹBY I DZIAŁAŃ INTERAKTYWNYCH
Egzamin na studia stacjonarne I stopnia kończące się tytułem licencjat
Kierunek:  Rzeźba
I. Terminy egzaminów - czerwiec / wrzesień *>
II. Przebieg egzaminu:
1) I etap - przegląd prac kandydata i rozmowa z kandydatem
Podstawą zestawu prezentacyjnego powinny być prace rysunkowe, oraz inne, które wykazują zainteresowanie i predyspozycje kandydata w kierunku szeroko rozumianej sztuki przestrzennej (fotografia, film, rzeźba, malarstwo, instalacje, autorskie obiekty rzemieślnicze itd.)
Maksymalna liczba punktów za I etap egzaminu wynosi: 30.
Minimalna liczba punktów umożliwiająca kwalifikację do II etapu egzaminu wynosi: 13.
2) II etap - egzamin praktyczny z:
a) rysunku
b) kompozycji
c) rzeźby
Maksymalna liczba punktów za II etap egzaminu wynosi: 90.
Kandydat na potrzeby egzaminu powinien posiadać własne przybory rysunkowe (ołówki, węgiel kredki sztyfty, narzędzia do modelowania w glinie, nożyczki, nożyki do papieru, klej do papieru, linijka itd. Kartony zapewnia egzaminator).
Maksymalna liczba punktów za etapy egzaminu:
I etap - przegląd prac kandydata i rozmowa z kandydatem - 30 pkt.
II etap - rysunek - 30 pkt.
II etap - kompozycja - 30 pkt.
II etap - rzeźba - 30 pkt.
razem - 120 pkt.
Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia na studia wynosi: 58.
*>- Termin wrześniowy rekrutacji jest przewidziany tylko w przypadku niewypełnienia w czerwcu wymaganej minimalnej liczby osób do przyjęcia na studia stacjonarne I stopnia, kierunek: rzeźba.
 
Egzamin na studia stacjonarne II stopnia kończące się tytułem magister sztuki
Kierunek: Rzeźba
O przyjęcie na studia stacjonarne II stopnia na Wydziale Rzeźby i Działań Interaktywnych mogą ubiegać się:
a) absolwenci studiów I, II stopnia lub jednolitych magisterskich Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi;
b) absolwenci innych studiów I, II stopnia lub jednolitych magisterskich.
I. Terminy egzaminów - lipiec / wrzesień *•
II. Przebieg egzaminu: Rozmowa kwalifikacyjna i przegląd portfolio kandydata
Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem połączona z prezentacją dorobku artystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem prac przestrzennych o charakterze rzeźbiarskim.
Dorobek można przedstawić za pomocą oryginałów własnych prac wraz z zapisem cyfrowym na płycie CD. W przypadku dokumentacji prac rzeźbiarskich dopuszcza się prezentację tychże prac tylko w postaci zapisu cyfrowego na płycie CD (płyta z zapisem cyfrowym pozostaje w dokumentacji Wydziałowej Komisji ds. Naboru Kandydatów).
Maksymalna liczba punktów za egzamin:
rozmowa kwalifikacyjna i przegląd portfolio kandydata - 30 pkt.
Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia na studia wynosi: 13 pkt.
*> - Termin wrześniowy rekrutacji jest przewidziany tylko w przypadku niewypełnienia w lipcu wymaganej minimalnej liczby osób do przyjęcia na studia stacjonarne II stopnia, kierunek: rzeźba.
Zadania egzaminacyjne formułuje i precyzuje Wydziałowa Komisja ds. Naboru Kandydatów za zgodą Dziekana.
 
ZASADY REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 WYDZIAŁ TKANINY I UBIORU
Egzamin na studia stacjonarne I stopnia kończące się tytułem licencjat
Kierunek:  Tkanina i ubiór
I. Terminy egzaminów - czerwiec
II. Przebieg egzaminu:
1) I etap - przegląd prac kandydata i rozmowa z kandydatem
Teczka musi zawierać:
a) 10 prac rysunkowych studyjnych;
b) minimum 5 prac malarskich (technika dowolna).
Maksymalna liczba punktów za I etap egzaminu wynosi: 50.
Minimalna liczba punktów umożliwiająca kwalifikację do II etapu egzaminu wynosi: 20.
2) II etap - egzamin praktyczny z:
a) podstaw kompozycji
b) rysunku
c) malarstwa
Maksymalna liczba punktów za II etap egzaminu wynosi: 150.
Maksymalna liczba punktów za egzamin:
I etap - przegląd prac kandydata - 25 pkt.
I etap - rozmowa z kandydatem - 25 pkt.
II etap - podstawy kompozycji - 50 pkt.
II etap - rysunek - 50 pkt.
II etap  malarstwo        50        pkt.
razem - 200 pkt.
Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia na studia wynosi: 105.
Z uwagi na limity miejsc w katedrach projektowych warunkiem przyjęcia na deklarowane specjalności jest uzyskanie odpowiednio wysokiej liczby punktów z egzaminu wstępnego.
Zadania egzaminacyjne formułuje i precyzuje Wydziałowa Komisja ds. Naboru Kandydatów za zgodą Dziekana i kierowników katedr.
 
Egzamin na studia niestacjonarne II stopnia kończące się tytułem magister sztuki
Kierunek:        Tkanina i ubiór
O przyjęcie na studia niestacjonarne II stopnia na Wydziale Tkaniny i Ubioru mogą ubiegać się:
a) absolwenci Wydziału Tkaniny i Ubioru studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia;
b) absolwenci innych studiów I stopnia na kierunkach pokrewnych.
I. Terminy egzaminów - wrzesień
II.  Przebieg egzaminu:
1) Egzamin praktyczny
Sprawdzenie umiejętności artystycznych i projektowych kandydata poprzez rozwiązanie krótkich zadań projektowych.
2) Rozmowa z kandydatem, przegląd portfolio kandydata i ocena pracy egzaminacyjnej.
Portfolio będące autoprezentacją kandydata powinno zawierać dorobek projektowy zrealizowany w ramach dotychczasowych studiów lub w pracy zawodowej zgodny z deklarowaną specjalnością studiów II stopnia. Portfolio winno charakteryzować wiedzę i umiejętności kandydata na poziomie licencjackim z uwzględnieniem obszarów kształcenia odpowiadającym naukom humanistycznym, technicznym i sztuki.
Maksymalna liczba punktów za egzamin:
egzamin praktyczny z uwzględnieniem deklarowanej przez kandydata specjalności - 30 pkt., w tym:
- identyfikacja problemu projektowego - 10 pkt.
- umiejętność formułowania wypowiedzi plastycznej - 10 pkt.
- oryginalność rozwiązania - 10 pkt.
rozmowa z kandydatem i przegląd portfolio kandydata - 40 pkt.
razem - 70 pkt.
Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia na studia wynosi: 45.
Z uwagi na limity miejsc w katedrach projektowych warunkiem przyjęcia na deklarowane specjalności jest uzyskanie odpowiednio wysokiej liczby punktów z egzaminu wstępnego.
 
ZASADY REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 WYDZIAŁ WZORNICTWA I ARCHITEKTURY WNĘTRZ
Egzamin na studia stacjonarne I stopnia kończące się tytułem licencjat
Kierunek: Wzornictwo
Kierunek: Architektura wnętrz
I. Terminy egzaminów - czerwiec/ wrzesień*
* egzamin dodatkowy, w przypadku niewykorzystania limitu miejsc w czerwcu
II. Przebieg egzaminu: przegląd prac kandydata i rozmowa z kandydatem
Przegląd samodzielnie wykonanych przez kandydata prac plastycznych ukazujących ogólną wrażliwość plastyczną, technikę, zainteresowania i predyspozycje do studiowania na wybranym kierunku studiów.
Rozmowa obejmująca omówienie tematyki i techniki prezentowanych prac oraz zainteresowań kandydata.
Prezentowany zbiór prac musi zawierać:
a) 5 prac malarskich
b) 10 prac rysunkowych;
c) wybór nie więcej niż 10 prac lub ich cykli wykonanych dowolną techniką (fotografia, rzeźba, instalacja, grafika użytkowa, grafika artystyczna, prace projektowe, rzemiosło artystyczne, inne prace przestrzenne, multimedia, animacja komputerowa itp.). W przypadku prac przestrzennych o dużych gabarytach (rzeźba, instalacja, projekt itp.) prosimy o dostarczenie wyłącznie ich fotograficznej dokumentacji. Prace lub cykle prac o niewielkich formatach należy zebrać tematycznie na planszach 100 cm x 70 cm. W przypadku prac multimedialnych należy zadbać o bezproblemową możliwość ich prezentacji na własnym komputerze przenośnym.
Maksymalna liczba punktów za egzamin:
przegląd prac kandydata i rozmowa z kandydatem - 100 pkt.
razem - 100 pkt.
Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia na studia wynosi: 40.
 
Egzamin na studia stacjonarne II stopnia kończące się tytułem magister sztuki
Kierunek:       Wzornictwo
Kierunek:       Architektura wnętrz
I. Terminy egzaminów - lipiec/ wrzesień*
* egzamin dodatkowy, w przypadku niewykorzystania limitu miejsc w lipcu
II. Przebieg egzaminu: przegląd portfolio kandydata i rozmowa z kandydatem
Przegląd portfolio dokumentującego osiągnięcia artystyczne i projektowe kandydata.
Rozmowa dotycząca oczekiwań kandydata związanych z tokiem studiów drugiego stopnia oraz zakresu i tematyki planowanej pracy dyplomowej magisterskiej.
Portfolio musi zawierać:
a) wybór prac zrealizowanych w trakcie innych studiów odbytych na kierunkach wzornictwo, architektura wnętrz lub kierunkach pokrewnych;
b) dokumentację ostatniej pracy dyplomowej wieńczącej studia artystyczne;
c) wybór prac projektowych i artystycznych zrealizowanych indywidualnie lub w zespołach poza tokiem studiów.
Portfolio należy przygotować w postaci drukowanej, w formacie nie większym niż A3, w dwóch egzemplarzach. W przypadku prac multimedialnych należy zadbać o bezproblemową możliwość ich prezentacji na własnym komputerze przenośnym.
Maksymalna liczba punktów za egzamin:
przegląd portfolio kandydata i rozmowa z kandydatem - 100 pkt.
razem - 100 pkt.
Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia na studia wynosi: 40.
 
Egzamin na studia niestacjonarne II stopnia kończące się tytułem magister sztuki
Kierunek: Architektura Wnętrz
I. Terminy egzaminów - lipiec/wrzesień*
* egzamin dodatkowy, w przypadku niewykorzystania limitu miejsc w lipcu
II. Przebieg egzaminu: przegląd portfolio kandydata i rozmowa z kandydatem
Przegląd portfolio dokumentującego osiągnięcia artystyczne i projektowe kandydata.
Rozmowa dotycząca oczekiwań kandydata związanych z tokiem studiów drugiego stopnia oraz zakresu i tematyki planowanej pracy dyplomowej magisterskiej.
Portfolio musi zawierać:
a) wybór prac zrealizowanych w trakcie innych studiów odbytych na kierunkach wzornictwo, architektura wnętrz lub kierunkach pokrewnych;
b) dokumentację ostatniej pracy dyplomowej wieńczącej studia artystyczne;
c) wybór prac projektowych i artystycznych zrealizowanych indywidualnie lub w zespołach poza tokiem studiów.
Portfolio należy przygotować w postaci drukowanej, w formacie nie większym niż A3, w dwóch egzemplarzach. W przypadku prac multimedialnych należy zadbać o bezproblemową możliwość ich prezentacji na własnym komputerze przenośnym.
Maksymalna liczba punktów za egzamin:
przegląd portfolio kandydata i rozmowa z kandydatem - 100 pkt.
razem - 100 pkt.
Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia na studia wynosi: 40.
 
 
Dokumenty rekrutacyjne wymagane od kandydata będącego obywatelem polskim na stacjonarne studia I stopnia lub stacjonarne jednolite studia magisterskie
Każdy kandydat, który został zakwalifikowany na stacjonarne studia (I stopnia lub jednolite magisterskie) lub nie został zakwalifikowany z powodu braku miejsc w limicie przyjęć (tzw. lista rezerwowa) jest zobowiązany do wykonania kolejnych kroków w procedurze rekrutacyjnej:
wydrukowania i podpisania podania na studia;
- wydrukowania i podpisania oświadczeń:
1. o kontynowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej;
2. zobowiązanie do odbioru oryginalnego egzemplarza pracy egzaminacyjnej w terminie i miejscu wyznaczonym przez uczelnię - tylko w przypadku kandydatów, którzy zdają egzaminy praktyczne.
Uwaga!!!
Podanie na studia oraz wymagane oświadczenia należy wydrukować z Systemu Elektronicznej Rekrutacji.
- przygotowania pozostałych dokumentów rekrutacyjnych:
1) dwóch fotografii (identycznych z fotografią umieszczoną w elektronicznym systemie rejestracji na studia) o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm (bez nakrycia głowy, na jasnym tle) - jedna fotografia podpisana czytelnie na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata, a druga przyklejona na wydrukowanym podaniu na studia;
2) kserokopii świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem lub odpisem;
3) kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej (w przypadku „nowej” matury);
4) kserokopii dowodu osobistego (obie strony) lub innego dokumentu tożsamości kandydata;
Kandydaci, którzy zostaną przyjęci na studia w ASP w Łodzi mają obowiązek w terminie wyznaczonym przez dziekanat przedstawić dowód osobisty lub inny dokument tożsamości w celu poświadczenia zgodności z oryginałem.
5)kserokopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/o niepełnosprawności wraz z oryginałem (tylko w przypadku kandydatów niepełnosprawnych);
6) kserokopii zaświadczenia Komitetu Głównego Olimpiady wraz z oryginałem w przypadku laureata lub finalisty olimpiady artystycznej;
7) kserokopii dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu laureata III etapu Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego organizowanego przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, jednostkę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z oryginałem w przypadku laureata.
- dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych (w tym podania na studia i oświadczeń) do Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w terminie wyznaczonym przez uczelnię.
Termin dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych do uczelni zostanie ustalony do końca kwietnia 2016 r. po uwzględnieniu harmonogramów egzaminów wstępnych na poszczególnych wydziałach.
Dokumenty można przesłać listem poleconym, kurierem lub dostarczyć osobiście do uczelni:
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego
ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź
Dokumenty może również złożyć, w imieniu kandydata, osoba przez niego wskazana. Uczelnia nie wymaga w takim przypadku upoważnienia. Należy jednak pamiętać, aby podanie na studia oraz oświadczenia były podpisane przez kandydata.
 
Dokumenty rekrutacyjne wymagane od kandydata będącego obywatelem polskim na stacjonarne studia II stopnia
Każdy kandydat na stacjonarne studia II stopnia w ASP w Łodzi, po wypełnieniu formularza w Systemie Elektronicznej Rekrutacji, zobowiązany jest do wykonania kolejnych kroków w procedurze rekrutacyjnej:
I. wydrukowania i podpisania podania na studia;
II. wydrukowania i podpisania oświadczeń:
1. o kontynowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej;
2. zobowiązanie do odbioru oryginalnego egzemplarza pracy egzaminacyjnej w terminie i miejscu wyznaczonym przez uczelnię - dotyczy tylko kandydatów na stacjonarne studia II stopnia na Wydziale Tkaniny i Ubioru.
Uwaga!!!
Podanie na studia oraz wymagane oświadczenia należy wydrukować z Systemu Elektronicznej Rekrutacji.
- przygotowania pozostałych dokumentów rekrutacyjnych:
1) dwóch fotografii (identycznych z fotografią umieszczoną w elektronicznym systemie rejestracji na studia) o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm (bez nakrycia głowy, na jasnym tle) - jedna fotografia podpisana czytelnie na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata, a druga przyklejona na wydrukowanym podaniu na studia;
2) kserokopii świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem lub odpisem;
3) kserokopii dowodu osobistego (obie strony) lub innego dokumentu tożsamości kandydata;
Kandydaci, którzy zostaną przyjęci na studia w ASP w Łodzi mają obowiązek w terminie wyznaczonym przez dziekanat przedstawić dowód osobisty lub inny dokument tożsamości w celu poświadczenia zgodności z oryginałem.
4) kserokopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/o niepełnosprawności wraz z oryginałem (tylko w przypadku kandydatów niepełnosprawnych);
5a) Kandydaci, którzy będą zdawali na stacjonarne studia I! stopnia w lipcu 2016 r. oraz, którzy:
A. zdali egzamin dyplomowy wcześniej niż w czerwcu 2016 r. mają obowiązek dostarczyć:
- kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich wraz oryginałem lub odpisem;
- kserokopię suplementu do dyplomu;
- zaświadczenie (wydane przez uczelnię macierzystą) - wyciąg ocen z ostatniego roku studiów I stopnia (tylko w przypadku kandydatóv
B. będą zdawali egzamin dyplomowy w czerwcu 2016 r. w innej uczelni niż ASP w Łodzi mają obowiązek dostarczyć:
zaświadczenie o ukończeniu studiów (wydane przez uczelnię macierzystą) zawierające informacje o dacie obrony pracy dyplomowej, uzyskanym tytule oraz ocenie;
- zaświadczenie - wyciąg ocen z ostatniego roku studiów i stopnia (wydane przez uczelnię macierzystą).
Kandydaci, którzy zostaną przyjęci na studia w ASP w Łodzi mają natomiast obowiązek dostarczyć w terminie wyznaczonym przez dziekanat następujące dokumenty:
kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub studiów II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich wraz oryginałem lub odpisem;
serokopię suplementu do dyplomu.
C. będą zdawali egzamin dyplomowy w czerwcu 2016 r. w ASP w Łodzi nie dostarczają zaświadczeń o ukończeniu studiów i wyciągu ocen.
Kandydaci, którzy zostaną przyjęci na studia w ASP w Łodzi mają natomiast obowiązek dostarczyć w terminie wyznaczonym przez dziekanat następujące dokumenty:
kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub studiów II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich wraz oryginałem lub odpisem;
kserokopię suplementu do dyplomu.
5b) Kandydaci, którzy będą zdawali na stacjonarne studia II stopnia we wrześniu 2016 r.
oraz, którzy:
A. zdali egzamin dyplomowy wcześniej niż we wrześniu 2016 r. mają obowiązek dostarczyć:
kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich wraz oryginałem lub odpisem;
- kserokopię suplementu do dyplomu;
zaświadczenie (wydane przez uczelnię macierzystą) - wyciąg ocen z ostatniego roku studiów I stopnia (tylko w przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia w uczelni innej niż ASP w Łodzi).
B. będą zdawali egzamin dyplomowy we wrześniu 2016 r. w innej uczelni niż ASP w Łodzi mają obowiązek dostarczyć:
zaświadczenie o ukończeniu studiów (wydane przez uczelnię macierzystą) zawierające informacje o dacie obrony pracy dyplomowej, uzyskanym tytule oraz ocenie;
zaświadczenie - wyciąg ocen z ostatniego roku studiów I stopnia (wydane przez uczelnię macierzystą).
Kandydaci, którzy zostaną przyjęci na studia w ASP w Łodzi mają natomiast obowiązek dostarczyć w terminie wyznaczonym przez dziekanat następujące dokumenty:
- kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub studiów II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich wraz oryginałem lub odpisem;
kserokopię suplementu do dyplomu.
C. będą zdawali egzamin dyplomowy we wrześniu 2016 r. w ASP w Łodzi nie dostarczają zaświadczeń o ukończeniu studiów i wyciągu ocen.
Kandydaci, którzy zostaną przyjęci na studia w ASP w Łodzi mają natomiast obowiązek dostarczyć w terminie wyznaczonym przez dziekanat następujące dokumenty:
kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub studiów II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich wraz oryginałem lub odpisem;
kserokopię suplementu do dyplomu.
III. Dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych (w tym podania na studia i oświadczeń) do Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w terminie wyznaczonym przez uczelnię.
Termin dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych do uczelni zostanie ustalony do końca kwietnia 2016 r. po uwzględnieniu harmonogramów egzaminów wstępnych na poszczególnych wydziałach.
Dokumenty można przesłać listem poleconym, kurierem lub dostarczyć osobiście do uczelni:
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź
Dokumenty może również złożyć, w imieniu kandydata, osoba przez niego wskazana. Uczelnia nie wymaga w takim przypadku upoważnienia. Należy jednak pamiętać, aby podanie na studia oraz oświadczenia były podpisane przez kandydata.
Dokumenty rekrutacyjne wymagane od kandydata będącego obywatelem polskim na niestacjonarne studia I stopnia
Każdy kandydat na niestacjonarne studia I stopnia w ASP w Łodzi, po wypełnieniu formularza w Systemie Elektronicznej Rekrutacji, zobowiązany jest do wykonania kolejnych kroków w procedurze rekrutacyjnej:
I. wydrukowania i podpisania podania na studia;
IIwydrukowania i podpisania oświadczenia - zobowiązanie do odbioru oryginalnego egzemplarza pracy egzaminacyjnej w terminie i miejscu wyznaczonym przez uczelnię - dotyczy tylko kandydatów na studia niestacjonarne l stopnia na Wydziale Tkaniny i Ubioru.
Uwaga!!!
Podanie na studia oraz wymagane oświadczenie należy wydrukować z Systemu Elektronicznej Rekrutacji.
III.  przygotowania pozostałych dokumentów rekrutacyjnych:
1) dwóch fotografii (identycznych z fotografią umieszczoną w elektronicznym systemie rejestracji na studia) o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm (bez nakrycia głowy, na jasnym tle) - jedna fotografia podpisana czytelnie na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata, a druga przyklejona na wydrukowanym podaniu na studia;
2) kserokopii świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem lub odpisem;
3) kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej (w przypadku „nowej” matury);
4) kserokopii dowodu osobistego (obie strony) lub innego dokumentu tożsamości kandydata;
Kandydaci, którzy zostaną przyjęci na studia w ASP w Łodzi mają obowiązek w terminie wyznaczonym przez dziekanat przedstawić dowód osobisty lub inny dokument tożsamości w celu poświadczenia zgodności z oryginałem.
5) kserokopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/o niepełnosprawności wraz z oryginałem (tylko w przypadku kandydatów niepełnosprawnych);
IV. dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych (w tym podania na studia i oświadczeń) do Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w terminie wyznaczonym przez uczelnię.
Termin dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych do uczelni zostanie ustalony do końca kwietnia 2016 r. po uwzględnieniu harmonogramów egzaminów wstępnych na poszczególnych wydziałach.
Dokumenty można przesłać listem poleconym, kurierem lub dostarczyć osobiście do uczelni:
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź
Dokumenty może również złożyć, w imieniu kandydata, osoba przez niego wskazana. Uczelnia nie wymaga w takim przypadku upoważnienia. Należy jednak pamiętać, aby podanie na studia oraz oświadczenia były podpisane przez kandydata.
Dokumenty rekrutacyjne wymagane od kandydata będącego obywatelem polskim na niestacjonarne studia II stopnia
Każdy kandydat na niestacjonarne studia II stopnia w ASP w Łodzi, po wypełnieniu formularza w Systemie Elektronicznej Rekrutacji, zobowiązany jest do wykonania kolejnych kroków w procedurze rekrutacyjnej:
I. wydrukowania i podpisania podania na siudia;
II. wydrukowania i podpisania oświadczenia - zobowiązanie do odbioru oryginalnego egzemplarza pracy egzaminacyjnej w terminie i miejscu wyznaczonym przez uczelnię.
Uwaga!!!
Podanie na studia oraz wymagane oświadczenie należy wydrukować z Systemu Elektronicznej
Rekrutacji.
III. przygotowania pozostałych dokumentów rekrutacyjnych:
1) dwóch fotografii (identycznych z fotografią umieszczoną w elektronicznym systemie rejestracji na studia) o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm (bez nakrycia głowy, na jasnym tle) - jedna fotografia podpisana czytelnie na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata, a druga przyklejona na wydrukowanym podaniu na studia;
2) kserokopii świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem lub odpisem:
3) kserokopii dowodu osobistego (obie strony) lub innego dokumentu tożsamości kandydata;
Kandydaci, którzy zostaną przyjęci na studia w ASP w Łodzi mają obowiązek w terminie wyznaczonym przez dziekanat przedstawić dowód osobisty lub inny dokument tożsamości w celu poświadczenia zgodności z oryginałem.
4) kserokopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/o niepełnosprawności wraz z oryginałem (tylko w przypadku kandydatów niepełnosprawnych);
Kandydaci, którzy:
A. zdaii egzamin dyplomowy wcześniej niż we wrześniu 2016 r. mają obowiązek dostarczyć:
- kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich wraz oryginałem lub odpisem;
kserokopię suplementu do dyplomu;
- zaświadczenie (wydane przez uczelnię macierzystą) - wyciąg ocen z ostatniego roku studiów I stopnia (tylko w przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia w uczelni innej niż ASP w Łodzi).
B. będą zdawali egzamin dyplomowy we wrześniu 2016 r. w innej uczelni niż ASP w Łodzi mają obowiązek dostarczyć:
zaświadczenie o ukończeniu studiów (wydane przez uczelnię macierzystą) zawierające informacje o dacie obrony pracy dyplomowej, uzyskanym tytule oraz ocenie;
zaświadczenie - wyciąg ocen z ostatniego roku studiów I stopnia (wydane przez uczelnię macierzystą).
Kandydaci, którzy zostaną przyjęci na studia w ASP w Łodzi mają natomiast obowiązek dostarczyć w terminie wyznaczonym przez dziekanat następujące dokumenty:
- kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub studiów I! stopnia lub studiów jednolitych magisterskich wraz oryginałem lub odpisem;
- kserokopię suplementu do dyplomu.
C. będą zdawali egzamin dyplomowy we wrześniu 2016 r. w ASP w Łodzi nie dostarczają zaświadczenia o ukończeniu studiów i wyciągu ocen.
Kandydaci, którzy zostaną przyjęci na studia w ASP w Łodzi mają natomiast obowiązek dostarczyć w terminie wyznaczonym przez dziekanat następujące dokumenty:
kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub studiów li stopnia lub studiów jednolitych magisterskich wraz oryginałem lub odpisem
- kserokopię suplementu do dyplomu.
IV. dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych (w tym podania na studia i oświadczeń) do Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w terminie wyznaczonym przez uczelnię.
Termin dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych do uczelni zostanie ustalony do końca kwietnia 2016 r. po uwzględnieniu harmonogramów egzaminów wstępnych na poszczególnych wydziałach.
Dokumenty można przesłać listem poleconym, kurierem lub dostarczyć osobiście do uczelni:
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź
Dokumenty może również złożyć, w imieniu kandydata, osoba przez niego wskazana. Uczelnia nie wymaga w takim przypadku upoważnienia. Należy jednak pamiętać, aby podanie na studia oraz oświadczenia były podpisane przez kandydata.
 
 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Komentarze (0)