Ogólne zasady rekrutacji na ASP w Łodzi 2018/2019

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi rekrutacja 2018 - zasady rekrutacji na ASP w Łodzi 2018/19

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2018.
 

Uchwała nr 51/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie: warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2018/2019 oraz zakresu egzaminu wstępnego na prowadzone przez uczelnię formy studiów i formy kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów.

Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi ustala niniejszym warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2018/2019 oraz zakres egzaminu wstępnego na prowadzone przez uczelnię formy studiów i formy kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów:

 

§1


PRZEPISY OGÓLNE

1. Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (zwana dalej ASP w Łodzi lub Akademią) będzie przeprowadzała rekrutację na rok akademicki 2018/2019 na kierunki studiów na następujących formach studiów i formach kształcenia prowadzone w języku polskim oraz w języku angielskim z zastrzeżeniem ust. 24:

 1. studia stacjonarne pierwszego stopnia kończące się tytułem licencjat — na kierunki: architektura wnętrz, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, rzeźba, tkanina i ubiór, wzornictwo;
 2. studia stacjonarne drugiego stopnia kończące się tytułem magister sztuki — na kierunki: architektura wnętrz, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, rzeźba, tkanina i ubiór, wzornictwo;
 3. studia stacjonarne jednolite magisterskie kończące się tytułem magister sztuki - na kierunek: grafika;
 4. studia stacjonarne jednolite magisterskie kończące się tytułem magister sztuki - na kierunek: malarstwo (pod warunkiem nadania Wydziałowi Malarstwa i Rysunku uprawnienia do prowadzenia studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku malarstwo);
 5. studia niestacjonarne pierwszego stopnia kończące się tytułem licencjat — na kierunki: grafika, tkanina i ubiór;
 6. studia niestacjonarne drugiego stopnia kończące się tytułem magister sztuki — na kierunki: grafika, tkanina i ubiór.

2. Do odbywania studiów w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi może być dopuszczona osoba, która spełnia warunki rekrutacji ustalone przez uczelnię z zastrzeżeniem ust. 8 i ust. 9 oraz posiada:

 1. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego                       z      poszczególnych     przedmiotów,    o      których        mowa        w     ustawie
  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty — w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
 2. tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny i spełnia warunki określone na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2016.1842 tj. z późń. zm.) — w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

3. Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi prowadzi rejestrację kandydatów na I rok studiów na rok akademicki 2018/2019 drogą elektroniczną za pomocą Systemu Elektronicznej Rekrutacji, za pośrednictwem którego są realizowane procedury określone dla postępowania rekrutacyjnego. System dostępny jest na stronie internetowej ASP w Łodzi.

4. Rejestracja prowadzona jest drogą elektroniczną na wszystkie kierunki studiów, formy studiów i formy kształcenia wymienione w ust. 1. Rekrutacja rozpocznie się w maju 2018 roku, a zakończy się we wrześniu 2018 roku.

5. Osoba, zgłaszająca się na studia w ASP w Łodzi, ma obowiązek:

 1. zarejestrować się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji;
 2. wybrać kierunek studiów w danej formie studiów i formie kształcenia. Wybór kierunku studiów w danej formie studiów i formie kształcenia możliwy jest tylko w terminie ustalonym zarządzeniem Rektora ASP w Łodzi w sprawie harmonogramu rekrutacji, o którym mowa w ust. 21. Data podana jako koniec rejestracji na studia jest ostatnim dniem, w którym osoba zainteresowana może zgłosić się drogą elektroniczną na wybrany kierunek studiów;
 3. wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny, który znajduje się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji;
 4. dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości ustalonej zarządzeniem Rektora w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia i    studia                   jednolite             magisterskie w                       Akademii               Sztuk       Pięknych
  im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2018/2019 (nie dotyczy osób zwolnionych z obowiązku uiszczenia opłaty rekrutacyjnej na podstawie zarządzenia Rektora). Opłatę należy uiścić w terminie elektronicznej rekrutacji na wybrany kierunek studiów;
 5. uczestniczyć w egzaminie wstępnym na kierunek studiów, o którym mowa w pkt. 2, z zastrzeżeniem § 2 ust. 39, 40, 41 niniejszej uchwały oraz z zastrzeżeniem Uchwały nr 169/16/k12-16 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, po uzyskaniu statusu kandydata i dopuszczeniu do egzaminu wstępnego.
 6. Kandydatem na studia staje się osoba, która dokonała wszystkich czynności wymienionych w ust. 5 pkt 1 — pkt 4.
 1. Kandydat winien postępować zgodnie z informacjami otrzymywanymi na konto indywidualne w Systemie Elektronicznej Rekrutacji oraz bezwzględnie przestrzegać podanych terminów.
 2. Do postępowania egzaminacyjnego na studia pierwszego stopnia lub studia jednolite magisterskie może zostać dopuszczony tylko kandydat na studia.
 3. Do postępowania egzaminacyjnego na studia drugiego stopnia może zostać dopuszczony tylko kandydat na studia, który jest absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich lub studiów równorzędnych na kierunku pokrewnym do kierunku studiów drugiego stopnia, jaki kandydat wybrał w procedurze rekrutacji na studia w ASP w Łodzi, o ile wymóg taki został wskazany w załącznikach nr nr 1 — nr 6 do niniejszej uchwały.
 4. Kandydaci, będący obywatelami polskimi, którzy zostaną zakwalifikowani na studia stacjonarne (pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie) lub nie zostaną zakwalifikowani na te studia z powodu braku miejsc w limicie przyjęć (tzw. lista rezerwowa), zobowiązani są do dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych do Sekretariatu Wydziałowej Komisji ds. Naboru Kandydatów w terminie ustalonym zarządzeniem Rektora ASP w Łodzi w sprawie harmonogramu rekrutacji, o którym mowa w ust. 21.
 5. Wszyscy kandydaci na studia niestacjonarne pierwszego stopnia lub studia stacjonarne drugiego stopnia lub studia niestacjonarne drugiego stopnia, będący obywatelami polskimi, zobowiązani są do dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych do Sekretariatu Wydziałowej Komisji ds. Naboru Kandydatów w terminie ustalonym zarządzeniem Rektora ASP w Łodzi w sprawie harmonogramu rekrutacji, o którym mowa w ust. 21.
 6. Wykaz dokumentów rekrutacyjnych wymaganych od kandydatów wymienionych w ust. 10 oraz w ust. 11 stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. Obywatele polscy, którzy uzyskali świadectwa/ dyplomy za granicą, składają komplet dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z wymogami określonymi odrębnymi przepisami.
 7. Wszyscy kandydaci cudzoziemcy zobowiązani są do dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych do Sekretariatu Wydziałowej Komisji ds. Naboru Kandydatów w terminie ustalonym zarządzeniem Rektora ASP w Łodzi w sprawie harmonogramu rekrutacji, o którym mowa w ust. 21.
 8. Wykaz dokumentów rekrutacyjnych wymaganych od kandydatów cudzoziemców stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
 9. Świadectwa/dyplomy uzyskane za granicą muszą zostać poddane procedurze legalizacji lub nostryfikacji w zależności od obowiązujących przepisów w tym zakresie. Akademia może odstąpić od nostryfikacji dokumentu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w ASP w Łodzi laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowane przez uczelnię określone są odrębną Uchwałą Senatu.
 1. Forma pomocy kandydatom niepełnosprawnym w czasie całego postępowania rekrutacyjnego ustalana jest z Wydziałową Komisją ds. Naboru Kandydatów po osobistym zgłoszeniu się kandydata do pracownika Sekretariatu Wydziałowej Komisji ds. Naboru Kandydatów z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności. Zgłoszenie to powinno nastąpić nie później niż dwa tygodnie przed datą I etapu (I części) egzaminu wstępnego.
 2. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę rekrutacyjną. Wysokość i zasady wnoszenia oraz zwrotu tej opłaty zostaną określone i podane do wiadomości zarządzeniem Rektora.
 3. Dziekani przedstawiają Rektorowi, składając w dziale nauczania, harmonogramy przeprowadzania egzaminów wstępnych przez Wydziałowe Komisje ds. Naboru Kandydatów. Harmonogram rekrutacji ustala Rektor zarządzeniem.
 4. Harmonogram rekrutacji oznacza terminy przeprowadzania egzaminów wstępnych przez Wydziałowe Komisje ds. Naboru Kandydatów, terminy elektronicznej rekrutacji oraz terminy składania dokumentów rekrutacyjnych przez kandydatów obywateli Polski i cudzoziemców.
 5. Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie internetowej uczelni do końca kwietnia 2018 roku. W przypadku dodatkowej rekrutacji, o której mowa w § 2 ust. 31 niniejszej uchwały, harmonogram dodatkowej rekrutacji zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie internetowej uczelni do końca lipca 2018 roku.
 6. Limity przyjęć na każdy kierunek studiów w danej formie studiów oraz formie kształcenia, wymieniony w ust. 1, zostaną określone odrębną Uchwałą Senatu.
 7. W przypadku niewypełnienia minimalnego limitu przyjęć na danym kierunku studiów w danej formie studiów (studia stacjonarne, studia niestacjonarne) oraz w danej formie kształcenia (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, studia jednolite magisterskie), określonego uchwałą wymienioną w ust. 22, uczelnia nie uruchomi I roku studiów na danym kierunku studiów w danej formie studiów oraz formie kształcenia na rok akademicki 2018/2019.
 8. W przypadku, gdy Senat ASP w Łodzi podejmie decyzję o prowadzeniu studiów w języku angielskim, kandydatów obowiązują zasady rekrutacji określone w niniejszej uchwale.
 9. Ponadto kandydaci na studia prowadzone w języku angielskim zobowiązani są do złożenia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego w Sekretariacie Wydziałowej Komisji ds. Naboru Kandydatów najpóźniej 7 dni przed terminem egzaminu wstępnego.
 10. Dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego wskazane są w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych.
 11. Egzamin wstępny na studia prowadzone w języku polskim, kandydat zdaje w języku polskim.
 12. Egzamin wstępny na studia prowadzone w języku angielskim, kandydat zdaje w języku angielskim.
 1. Termin na wniesienie przez kandydata wszelkich pism, w tym odwołań od decyzji rekrutacyjnych, uważa się za zachowany, jeśli pismo przed upływem terminu zostało złożone w Sekretariacie Wydziałowej Komisji ds. Naboru Kandydatów lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe.
 2. Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania, którego treść określa statut uczelni.
 3. Z każdą osobą przyjętą na studia na rok akademicki 2018/2019 zostanie podpisana umowa określająca warunki odpłatności za studia lub inne usługi edukacyjne.

§2

 

WARUNKI I TRYB PRZEPROWADZANIA EGZAMINU WSTĘPNEGO

 

 1. Podstawę przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub studia jednolite magisterskie w ASP w Łodzi stanowi pozytywny wynik egzaminu maturalnego oraz wyniki egzaminu wstępnego przeprowadzanego w formie egzaminu konkursowego, sprawdzającego uzdolnienia artystyczne kandydata i szczególne predyspozycje do podejmowania studiów na danym kierunku studiów w danej formie studiów i formie kształcenia. Egzaminy wstępne nie mogą dotyczyć przedmiotów objętych egzaminem maturalnym.
 2. Egzaminy wstępne na wszystkie kierunki studiów wymienione § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, przeprowadzane są przez Wydziałowe Komisje ds. Naboru Kandydatów. Zadania i pytania egzaminacyjne formułują i precyzują Wydziałowe Komisje ds. Naboru Kandydatów.
 3. Wydziałowa Komisja ds. Naboru Kandydatów podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia kandydata na studia.
 4. Przebieg egzaminów wstępnych na rok akademicki 2018/2019 na poszczególnych wydziałach został określony w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 do niniejszej uchwały. Warunki egzaminów wstępnych wymienione w załącznikach nr 1 — nr 6 do niniejszej uchwały obowiązują w takim samym zakresie kandydatów posiadających obywatelstwo polskie jak i cudzoziemców zarówno na studia prowadzone w języku polskim jak i w języku angielskim.
 5. Egzamin wstępny może być podzielony na etapy lub części. Etap może być podzielony na części/ zadania. Część egzaminu może być podzielona na zadania.
 6. Prace egzaminacyjne wykonywane przez kandydatów podczas egzaminu wstępnego w części praktycznej są kodowane. System kodowania prac ustala, przygotowuje i wykonuje Wydziałowa Komisja ds. Naboru Kandydatów.
 
 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Komentarze (0)