Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) - rekrutacja na studia 2024/2025

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) - rekrutacja na studia 2024/2025

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) - przeliczniki punktów na studia (kalkulator maturalny)

Matura - poziom podstawowy

język polski

matematyka

 

Matura - poziom rozszerzony

 

Osoby posiadające tytuł technika

Przelicz punkty i sprawdź, czy się dostanieszKalkulator maturalny spełnia jedynie rolę informacyjną, nie może być stosowany do wyliczeń w procesie rekrutacji na studia. Otouczelnie.pl nie gwarantuje poprawności wyników oraz nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora.

Warszawski Uniwersytet Medyczny. Jak liczyć punkty na studia

Rekrutacja na studia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym to zagadnienie, które każdego roku elektryzuje niezliczone rzesze młodych ludzi, marzących o interesujących studiach, otwierających drogę do wykonywania ciekawych zawodów.

Dobrze wiemy, że studia medyczne w Warszawie nie należą do najłatwiejszych, ale na pewno do ciekawych i satysfakcjonujących, przez co przeżywają olbrzymi napływ kandydatów. Kandydatów, którzy mają pytania. Odpowiedzi na nie poszukują przede wszystkim w Internecie, wpisując z wyszukiwarki hasła, mające pomóc uzyskać potrzebne informacje.

O jakie hasła chodzi? Do najczęściej wprowadzanych fraz należą między innymi: Warszawski Uniwersytet Medyczny przedmioty maturalne czy też Warszawski Uniwersytet Medyczny przelicznik punktów. Co istotne, nie trzeba przeszukiwać kolejnych stron, aby wszystkiego się dowiedzieć.

Rekrutacja na studia w Warszawskiem Uniwersytecie Medycznym nie jest procesem skomplikowanym, jednak wymagającym uwagi i skrupulatności. Podstawowym ruchem, jaki muszą wykonać kandydaci jest rejestracja w elektronicznym systemie, który podpowiada kolejne kroki oraz informuje o wynikach. A w jaki sposób sprawdzić swoje szanse na rekrutacyjny sukces? Czy można je obliczyć? Ile osób zostanie przyjętych na studia? Czy w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym obowiązują egzaminy wstępne? Na każde pytanie istnieje odpowiedź.

 

Jak liczyć punkty rekrutacyjne na studia

Podstawą przeprowadzania naboru na studia są przedmioty maturalne. To zestaw konkretnych przedmiotów, które brane są pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym. Odpowiedzią na internetową frazę Warszawski Uniwersytet Medyczny przedmioty maturalne są przede wszystkim: biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, język obcy oraz matematyka.

Zbiór przedmiotów może wyglądać inaczej, w zależności od wybranego kierunku, a co za tym idzie, sposoby liczenia punktów mogą być różne. Przykłady? W rekrutacji na kierunek Analityka medyczna znaczenie mają: biologia, a także chemia albo fizyka (lub fizyka i astronomia), w naborze na kierunek Techniki dentystyczne liczą się: biologia oraz język obcy nowożytny, a także fizyka i astronomia (lub fizyka) albo chemia, natomiast w rekrutacji na kierunek Zdrowie publiczne pod uwagę brane są: język obcy nowożytny oraz chemia albo biologia albo fizyka i astronomia (lub fizyka) albo matematyka, jak również dowolny przedmioty do wyboru, jednak inny niż już wymienione.

Omawiając kwestię fundamentu rekrutacji należy wspomnieć o wyjątku. Jest nim Logopedia ogólna i kliniczna. Dlaczego kierunek ten stanowi wyjątek? Ponieważ oprócz przedmiotów maturalnych podstawą naboru jest rozmowa kwalifikacyjna. Obejmuje ona ocenę jakości posługiwania się językiem polskim i umiejętności komunikacji w zakresie między innymi: tempa i płynności mówienia, fonacji, kontaktu werbalnego, warunków twarzowo-zgryzowych, cech regionalnych i środowiskowych.

 

Jaki jest wzór liczenia punktów

Jak już wspomnieliśmy, metody liczenia punktów mogą być różne, dedykowane konkretnym kierunkom, dlatego aby dokładnie to wyjaśnić należy posłużyć się przykładami. W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na Kierunek Lekarski wyniki egzaminów z biologii, chemii, fizyki i astronomii (lub fizyki) oraz matematyki, zdanych na poziomie rozszerzonym, przeliczane są na punkty kwalifikacyjne zgodnie z zasadą 1% = 1 punkt, a wynik z matematyki zdanej na poziomie podstawowym zgodnie z zasadą 1% = 0,5 punktu.

W przypadku rekrutacji na kierunek Pielęgniarstwo wyniki przeliczanie są na punkty kwalifikacyjne: z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego zdanych na poziomie podstawowym zgodnie z zasadą: 1% = 1 punkt oraz z przedmiotów dodatkowych zdanych na poziomie rozszerzonym zgodnie z zasadą: 1% = 1 punkt.

W przypadku naboru Analitykę medyczną wyniki z biologii, chemii, fizyki (lub fizyki i astronomii) oraz matematyki, zdanych na poziomie rozszerzonym, będą przeliczone na punkty kwalifikacyjne zgodnie z zasadą 1% = 1 punkt, a wynik z matematyki zdanej na poziomie podstawowym zgodnie z zasadą 1% = 0,7 punktu.

 

Progi punktowe

Warszawski Uniwersytet Medyczny progi punktowe to kolejna często wpisywana fraza do internetowych wyszukiwarek, a zatem warto ją przybliżyć i omówić. Otóż, progi punktowe to liczba punktów, jaką zdobył kandydat umiejscowiony na ostatniej pozycji na liście przyjętych. Co oczywiste, każdy kierunek przedstawia inną liczbę.

Każdy kierunek przyjmuje mniej lub więcej nowych studentów. I tutaj także warto posłużyć się przykładami. Próg punktowy na kierunek Analityka medyczna w ubiegłorocznej rekrutacji wyniósł: 121, na Kierunek lekarski: 237,2 (w trybie stacjonarnym) oraz 161,5 (w trybie niestacjonarnym), Farmacja: 114,9, a Fizjoterapia: 206.

sprawdź WUM progi punktowe

 

Limity miejsc

Limity miejsc to istotna informacja dla kandydatów na studia. To liczba określająca, ile miejsc przygotowano dla nowych studentów na danym kierunku. Dla przykładu: na Analitykę medyczną przygotowano 80 miejsc, na Farmację przygotowano 190 miejsc, na Higienę stomatologiczną przygotowano 30 miejsc, na Ratownictwo medyczne przygotowano 74 miejsca, a na Fizjoterapię 150 miejsc.

sprawdź WUM limity miejsc

 

Olimpiady i konkursy

Olimpiady i konkursy to temat, na który warto zwrócić uwagę. Dlaczego? Ponieważ laureaci i finaliści otrzymują znaczne ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym. Jednak należy wiedzieć, o jakie olimpiady i konkursy chodzi, a także jakie ulgi przysługują laureatom, a jakie finalistom.

Laureaci stopnia centralnego olimpiad przedmiotowych z: biologii, chemii, fizyki, matematyki – przyjmowani są w pierwszej kolejności na wszystkie kierunki studiów. Finaliści stopnia centralnego olimpiad przedmiotowych z: biologii, chemii, fizyki i matematyki – przyjmowani są w pierwszej kolejności na wszystkie kierunki studiów pierwszego stopnia.

Finaliści stopnia centralnego olimpiady przedmiotowej z wiedzy ekologicznej– przyjmowani są w pierwszej kolejności na studia pierwszego stopnia na kierunek Zdrowie publiczne. Laureaci stopnia centralnego olimpiady Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych w kwalifikacji na kierunek zdrowie publiczne studia pierwszego stopnia otrzymują dodatkowo 100 punktów kwalifikacyjnych.

Laureaci stopnia centralnego olimpiady pielęgniarskiej – przyjmowani są w pierwszej kolejności na studia pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo.

Laureaci stopnia centralnego olimpiady położniczej – przyjmowani są w pierwszej kolejności na studia pierwszego stopnia na kierunku Położnictwo.

Laureaci stopnia centralnego pierwszych trzech miejsc regionalnej mazowieckiej olimpiady wiedzy przyrodniczej – przyjmowani są w pierwszej kolejności na wszystkie kierunki studiów pierwszego stopnia. Laureaci stopnia centralnego pierwszych trzech miejsc olimpiady wiedzy i umiejętności stomatologicznych – przyjmowani są w pierwszej kolejności na studia pierwszego stopnia na kierunku Higiena stomatologiczna.

 

Czy zakwalifikowany do przyjęcia gwarantuje miejsce na liście przyjętych na studia

Co w pełni zrozumiałe, wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na studia trzymają kciuki za kwalifikacyjny sukces. Każdy zdaje sobie sprawę z tego, że w wyścigu po indeks do tak dużej i znaczącej uczelni jaką jest Warszawski Uniwersytet Medyczny należy pokonać wielu kandydatów.

Co warto podkreślić, jeśli otrzymamy radosną wiadomość o tym, że zostaliśmy zakwalifikowani do przyjęcia będzie to oznaczać, że jesteśmy już niezwykle blisko osiągnięcia celu, jednak nie będzie oznaczać zupełnego końca rekrutacji i zakończenia naszych działań. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu należy dostarczyć zestaw niezbędnych dokumentów.

Słowo „niezbędnych” jest kluczowe, ponieważ niezłożenie dokumentów może oznaczać wykreślenie z listy zakwalifikowanych do przyjęcia, bowiem składane dokumenty stanowią kropkę nad „i”, potwierdzają chęć nauki. Nie można zatem zapomnieć o tym elemencie, jak również nie można zrobić tego w terminie innym, niż określonym przez uczelnię.