• ETYKA (DLA NAUCZYCIELI) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem oferowanych studiów podyplomowych z etyki jest wyposażenie nauczycieli w:

  • ogólną wiedzę merytoryczną poprzez dostarczenie solidnego kompendium wiedzy w zakresie etyki oraz szczegółowych nauk o moralności uwzględniającego pluralizm epistemologiczny, aksjologiczny i światopoglądowy charakterystyczny dla europejskiego dziedzictwa naukowego i kulturowego w tym obszarze;
  • podniesienie ogólnych kwalifikacji zawodowych nauczycieli, umożliwienie zdobycia przygotowania merytorycznego do nauczania w szkole przedmiotu etyka oraz wiedzę i umiejętności dotyczące przygotowania w zakresie dydaktyki przedmiotu (metodyki nauczania) etyka na danym etapie edukacyjnym;

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • LOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent zyskuje pogłębioną wiedzę z zakresu kształtowania się mowy, uwarunkowań powstawania jej zaburzeń, profilaktyki logopedycznej oraz metod terapeutycznych. Posiada umiejętności pozwalające na diagnozę zaburzeń mowy, zaprojektowania i przeprowadzenia skutecznej terapii ukierunkowanej na osiągnięcie zakładanych celów z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta.

  Absolwent jest przygotowany również do prowadzenia własnych badań naukowych z zakresu logopedii. Absolwent odznacza się wrażliwością na potrzeby osób z zaburzeniami mowy, charakteryzuje go postawa zgodna z wymogami etycznymi zawodu logopedy, w tym rozumie znacznie dokształcania się i doskonalenia zawodowego, w związku z tym jest przygotowany do podjęcia dalszej edukacji w ramach specjalności logopedycznych, takich jak surdologopedia, tyflologopedia czy neurologopedia.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Pierwsze kary administracyjne pieniężne nałożone w związku z nieprawidłową ochroną procesów posługiwania się danymi osobowymi to rzeczywistość. Każdy obszar działalności biznesowej (choć nie tylko) wiąże się z informacją. Najczęściej jest to informacja o kliencie, pracowniku, podwykonawcy, kontrahencie etc. Podobnie jest w odniesieniu do działalności struktur kościelnych i prowadzonych przez nie żłobków, przedszkoli, szkół, domów dziecka, aptek, wydawnictw, portali internetowych itp. Te informacje to dane osobowe, które obowiązkowo należy chronić.

  W tym kontekście wiodące znaczenie ma rozwój nowoczesnych technologii z zakresu środowiska IT. Nie chodzi tu już tylko o to, że większość komunikacji pomiędzy jednostką a jej klientem prowadzona jest drogą elektroniczną, ale o fakt gromadzenia i przechowywania informacji w formie cyfrowej lub chmurowej.  

  Zapewnienie bezpieczeństwa tych informacji jest dziś jednym z kluczowych zadań ponieważ ich utrata może narazić nie tylko na zarzut złamania prawa, ale i przynieść bardzo wymierne straty finansowe. Od 25 maja 2018 r. w praktyce stosujemy przepisy o ochronie danych osobowych wprowadzone Rozporządzeniem Ogólnym o ochronie danych osobowych nr 2016/679 tzw. RODO. Celem  przepisów jest wprowadzenie określonych uwarunkowań dla bezpiecznego i zgodnego z prawem prowadzenia działalności biznesowej.

  Z tej perspektywy Rozporządzenie Ogólne dotyczy państw członkowskich Unii Europejskiej, ale także przedsiębiorców z całego świata, którzy prowadzą swoją aktywność biznesową w Unii Europejskiej. Od tej daty przedsiębiorcy (choć nie tylko – zasadniczo nowe przepisy wpływają na działalność każdego podmiotu wykorzystującego dane osobowe np. stowarzyszenia czy fundacje) muszą prowadzić swoją działalność w sposób prawnie i technologicznie zgodny z zasadami ochrony danych osobowych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Organizacja i zarządzanie w oświacie to dwusemestralne studia podyplomowe dla osób zainteresowanych tematyką systemu oświaty, w szczególności uzyskaniem wiedzy i umiejętności niezbędnych do kierowania szkołami i innymi placówkami oświatowymi, zarówno publicznymi, jak też niepublicznymi. Ich absolwenci uzyskają uprawnienia wymagane od osób ubiegających się o objęcie stanowisk dyrektorów placówek oświatowych.

  Program studiów zawiera problematykę funkcjonowania placówek oświatowych i zarządzania nimi w polskich realiach społeczno – politycznych. Szczególny akcent położony został na treści praktyczne, w tym na praktykę zarządzania placówką oświatową, szkołą lub przedszkolem – do wyboru przez każdego z uczestników studiów.

  Dyrektorzy wybranych, cieszących się uznaniem krakowskich szkół i przedszkoli pokazują je uczestnikom studiów „od wewnątrz”, zwracając szczególną uwagę na praktyczne zadania związane z kierowaniem nimi. Głównym celem studiów jest autentyczne ukształtowanie wśród uczestników postaw menedżerów oświatowych. Trzeba podkreślić, iż w pełni autorski program studiów zawiera zagadnienia nieobecne lub marginalnie traktowane w innych tego typu przedsięwzięciach, a bardzo przydatne w praktyce zarządczej dyrektora szkoły (placówki oświatowej).

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PROFILAKTYKA PRZEMOCY SEKSUALNEJ WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Podyplomowe mają za cel przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących profilaktyki uniwersalnej, selektywnej oraz wskazującej. Studia doskonalą wiedzę i umiejętności w zakresie rozpoznawania symptomów przemocy u dzieci i młodzieży oraz przemocy w rodzinach, w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz innych grupach formalnych i nieformalnych pracujących z dziećmi; reagowania na przemoc, prowadzenia rozmów i udzieleniu pomocy kryzysowej dzieciom i młodzieży z doświadczeniem przemocy oraz znajomości procedur postępowania w sytuacji przemocy wobec dziecka oraz umiejętnego ich zastosowania; tworzenia programów wczesnej interwencji wobec osób dotkniętych przemocą oraz programów zapobiegających przemocy w rodzinach, w szkołach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz innych grupach formalnych i nieformalnych pracujących z dziećmi; zapobiegania przemocy w rodzinach, w szkołach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz innych grupach formalnych i nieformalnych pracujących z dziećmi.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • SUICYDOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają na celu przedstawienie problemu samobójstwa w obrębie współczesnej nauki o człowieku. Dzięki swojemu innowacyjnemu oraz interdyscyplinarnemu profilowi umożliwiają one opanowanie  konkretnej, zarówno praktycznej, jak i teoretycznej usystematyzowanej wiedzy z obszaru zachowań autodestruktywnych, prób samobójczych i samobójstw dokonanych oraz profilaktyki zachowań suicydalanych.

  Dzięki zdobytej wiedzy i kompetencjom absolwenci będą mogli skutecznie wspomagać dzieci, młodzież i osoby dorosłe w sytuacjach związanych z zagrożeniem autodestrukcją i samobójstwem. Podczas studiów kładziony będzie nacisk na zagadnienia praktyczne z zakresu psychologii, prewencji,  prawa, kryminologii, pracy socjalnej oraz etyki, co umożliwi kompleksowe podejście do problematyki, związanej ze śmiercią samobójczą. Ogromnym potencjałem studiów jest fakt, że wiele zajęć prowadzonych jest w oparciu o ,,case study" – studium przypadku, co pozwala łączyć wiedzę teoretyczną z praktyką.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU ORAZ EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM, ZESPOŁEM ASPERGERA I ZABURZENIAMI POKREWNYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia wpisują się w aktualne tendencje kształcenia specjalnego, realizowanego w różnych formach. Przedszkola, szkoły, placówki kształcenia specjalnego, szkoły integracyjne oraz ogólnodostępne, które zobligowane są do zapewnienia uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z autyzmem zespołem Aspergera  i zaburzeniami pokrewnymi odpowiednich warunków edukacyjnych, dostosowanych do ich możliwości rozwojowych.

  Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego osób z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi na każdym etapie edukacyjnym: od wczesnego wspomagania rozwoju po przygotowanie do aktywności zawodowej. Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności i postaw realizujących potrzeby  i możliwości edukacyjne. Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje w zakresie edukacji  i wychowania osób z autyzmem zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ignatianum w Krakowie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)