• ADMINISTRACJA PUBLICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe Administracja publiczna mają na celu przygotowanie osób zainteresowanych tematyką administracji publicznej do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnej strukturze administracyjnej, a w konsekwencji do efektywnego i profesjonalnego wykonywania zadań, jakie zostały postawione przed organami władzy i administracji publicznej, w tym skutecznego komunikowania się z otoczeniem, wykorzystywania technologii informacyjnych oraz zarządzania informacją.

  dowiedz się więcej

 • ARTETERAPIA W ANIMACJI KULTURY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe Arteterapia w animacji kultury proponowane przez Akademię Ignatianum bazują zarówno na praktycznych aspektach wiedzy o sztuce, jak i na wiedzy kulturoznawczej, a ponadto wiedzy z zakresu psychologii, psychiatrii i pedagogiki. Skierowanie arteterapii w stronę animacji kultury oznacza szczególny nacisk na  wykorzystanie arteterapii w działaniach animacyjnych w zakresie kultury, w tym zarówno dla jednostek i grup wolnych od obciążeń chorobowych, jak i obarczonych problemami natury psychologicznej i różnego rodzaju dysfunkcjami. Z uwagi na szerokie możliwości działań animatorskich w zakresie kultury, jak i wielość dziedzin sztuki z których korzysta się w arteterapii,  w ramach studiów proponujemy praktyczne zajęcia pozwalające zapoznać się z warsztatem arteterapeutycznym bazującym na sztukach plastycznych, muzyce, teatrze, literaturze.

  dowiedz się więcej

 • BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe Bezpieczeństwo publiczne mają na celu przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa, które współcześnie odgrywa zasadniczą rolę w polityce państwa, nie tylko na szczeblu centralnym, ale również samorządowym. Celem studiów jest zdobycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych kandydatów i pracowników struktur administracji publicznej, organizacji zajmujących się bezpieczeństwem obywateli, zespołów reagowania kryzysowego i innych.

  dowiedz się więcej

 • BUDŻETY OBYWATELSKIE, KONSULTACJE SPOŁECZNE, DEMOKRACJA LOKALNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Budżety obywatelskie, czy stały mechanizm konsultowania mieszkańców przez organy samorządu terytorialnego przestają być eksperymentem. Coraz powszechniej urzędnicy i lokalni politycy zauważają, że większy udział obywateli w demokracji lokalnej na co dzień pozwala wypracować lepsze decyzje i podnosi zadowolenie wszystkich mieszkańców. Na świecie, a i w Polsce wypracowano wiele narzędzi, które ułatwiają większą partycypację obywateli w podejmowaniu decyzji samorządu terytorialnego. Część z nich może znaleźć zastosowanie w naszym porządku prawnym, w pracy każdej gminy. Studia podyplomowe Budżety obywatelskie, konsultacje społeczne, demokracja lokalna służą ich przybliżeniu praktykom lokalnej demokracji - urzędnikom odpowiedzialnym za kontakty z obywatelami i organizacjami pozarządowymi oraz działaczom organizacji pozarządowych i lokalnym aktywistom. Dzięki studiom będą mogli oni nie tylko poszerzyć swoją wiedzę na temat innowacyjnych narzędzi podejmowania decyzji publicznych, ale i wymienić się doświadczeniami i zrozumieć perspektywę „drugiej strony” – urzędników bądź aktywnych obywateli.

  dowiedz się więcej

 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Zagrożenia teleinformatyczne z roku na rok stają się coraz większym wyzwaniem dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Projekt studiów podyplomowych odpowiada na widoczne zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa. Zaproponowana w ramach studiów oferta dydaktyczna skierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli nauk społecznych i technicznych, w tym w szczególności: politologii, nauk o bezpieczeństwie, obronności oraz informatyki. Studia te mają charakter interdyscyplinarny, łącząc zagadnienia właściwe dla nauk politycznych oraz informatyki. Dla przedstawicieli nauk społecznych, stanowią one rozwinięcie wiedzy na temat technicznych uwarunkowań funkcjonowania sieci teleinformatycznych, pojawiających się tam zagrożeń, ich konsekwencji dla bezpieczeństwa oraz sposobów przeciwdziałania im. Natomiast dla przedstawicieli nauk technicznych będą rozwinięciem rozumienia politycznych i prawnych konsekwencji wykorzystania sieci teleinformatycznych z perspektywy bezpieczeństwa państwa. Uzyskana wiedza oraz umiejętności zwiększą kwalifikacje zawodowe absolwentów, podniosą ich pozycję na rynku pracy i będą mogły zostać wykorzystane w wielu dziedzinach życia społecznego.

  dowiedz się więcej

 • DORADZTWO ZAWODOWE REKRUTACJA

  Absolwent uzyskuje kwalifikacje doradcy zawodowego. Studia przygotowują absolwentów do samodzielnego prowadzenia profesjonalnego pośrednictwa pracy na bazie: znajomości przepisów i podstaw teoretycznych normujących zasady pośrednictwa pracy, zasad etycznych oraz standardów usług pośrednictwa pracy, ogólnej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki rozwoju zasobów ludzkich i zarządzania potencjałem pracy, znajomości rynku pracy, wybranych unormowań w prawie pracy polskim i europejskim, opanowania warsztatu oraz metodyki pracy pośrednika pracy, posiadania wiedzy i opanowania umiejętności z zakresu doboru pracowników do określonego miejsca pracy, zapoznania z funkcjonowaniem pośrednictwa pracy dla młodzieży i osób dorosłych w publicznych służbach zatrudnienia i agencja pośrednictwa pracy.

  Dowiedz się więcej

 • KATECHEZA PRZEDSZKOLNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe, dwusemestralne przygotowujące nauczycieli wychowania przedszkolnego do prowadzenia katechezy w przedszkolu. Podczas realizacji programu studenci poznają treści z podstawowych dziedzin teologicznych, które umożliwiają poprawne prowadzenie procesów wychowania religijnego. Uczestniczą również  w warsztatach w przedszkolu pozwalających na odkrywanie możliwości korelacji treści wychowania przedszkolnego i katechezy.

  dowiedz się więcej

 • KOMUNIKACJA I MIGRACJE KULTUROWE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Oferowane studia mają charakter doskonalący i są adresowane do osób, które w pracy zawodowej i w życiu codziennym mają styczność z osobami, które wywodzącą się z odmiennych systemów społeczno-kulturowych. W szczególności studia adresowane są do nauczycieli, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą pochodzącymi z innych krajów, a także do pracowników socjalnych, asystentów kulturowych, doradców zawodowych, pracowników służb publicznych, pracowników różnorodnych agend i jednostek samorządowych, policjantów, pielęgniarek środowiskowych, wykładowców akademickich, mediatorów oraz pracodawców i pracowników branży turystycznej, których działalność jest związana z imigrantami, reemigrantami, cudzoziemcami i uchodźcami. Słuchacze studiów poznają zagadnienia z zakresu komunikacji i mediacji międzykulturowych, psychologii kulturowej, psycholingwistyki i translacji kulturowych oraz antropologii kultury, dzięki czemu zyskują pogłębioną i zniuansowaną wiedzę dotyczącą charakteru współczesnych procesów migracyjnych, polityki migracyjnej oraz form integracji społeczności napływowych i sposobów minimalizowania potencjalnych konfliktów o charakterze etnicznym, religijnym i kulturowym.

  dowiedz się więcej

 • LOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia kwalifikacyjne, wymagane przygotowanie pedagogiczne oraz opinia logopedy o możliwości podjęcia studiów na kierunku logopedia stwierdzająca  brak jakichkolwiek przeciwwskazań do podjęcia studiów logopedycznych, w tym brak jakichkolwiek zaburzeń mowy i wad zgryzu. Absolwent uzyskuje pełne kwalifikacje logopedy – terapeuty mowy. Uprawnia to do zajmowania stanowiska w placówkach oświatowych, resorcie zdrowia i kultury, prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w zakresie komunikacji oraz prowadzenia własnych gabinetów logopedycznych. Program studiów jest dostosowany do wymagań stawianych przez CPLOL.

  dowiedz się więcej

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej, Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, Administratorów Danych Osobowych oraz poszerzające wiedzę słuchaczy w zakresie ochrony danych osobowych. Studia mają na celu wykształcić specjalistów zajmujących się tworzeniem systemu skutecznej ochrony strategicznych informacji przedsiębiorstw.

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Organizacja i zarządzanie w oświacie to dwusemestralne studia podyplomowe dla osób zainteresowanych uzyskaniem wiedzy i umiejętności, niezbędnych do skutecznego i efektywnego kierowania szkołami i innymi placówkami oświatowymi, zarówno publicznymi, jak też niepublicznymi. Ich absolwenci uzyskają uprawnienia wymagane przez Ministra Edukacji Narodowej od osób ubiegających się o objęcie stanowisk dyrektorów placówek oświatowych. Program studiów zawiera problematykę funkcjonowania szkół i przedszkoli i zarządzania nimi w polskich realiach społeczno - politycznych. Jego autorzy pamiętali także o kwestiach związanych z zakładaniem i prowadzeniem placówek niepublicznych, jak też o zagadnieniach dotyczących placówek publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne. Niektóre, wybrane problemy i zagadnienia prowadzone będą w dwóch grupach: jednej dla osób zainteresowanych kierowaniem w przyszłości szkołami i drugiej dla osób szczególnie zainteresowanych problematyką zarządzania przedszkolami.

  dowiedz się więcej

 • PROFILAKTYKA PRZEMOCY SEKSUALNEJ WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Absolwenci studiów uzyskują wiedzę i umiejętności dotyczącą rozpoznawania oznak przemocy seksualnej oraz jej przeciwdziałania. Będą posiadać wiedzę i umiejętności o projektowaniu działań pomocowych na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej przemocą oraz poznają programy profilaktyczne obejmujące tą tematykę. Posiądą wiedzę i nabędą umiejętności i kompetencji dotyczących zasad, procedur i dobrych praktyk interwencyjnych, terapeutycznych i pomocowych stosowanych wobec osób dotkniętych przemocą seksualną oraz zna zasady rozmowy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną lub dotkniętą przemocą seksualną oraz ich rodzinami.

  dowiedz się więcej

 • TECHNOLOGIE INTERNETOWE W POLITYCE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Absolwent kierunku Technologie internetowe w polityce ma wiedzę na temat możliwości wykorzystania technologii internetowych w przestrzeni politycznej i administracji publicznej. Absolwent posiada wiedzę na temat istoty przemian w dziedzinie technologii informatycznych i komunikacyjnych oraz zna ich konsekwencje i wpływ na społeczeństwo. Wie jakie metody i narzędzia informatyczne są wykorzystywane w partycypacji obywatelskiej, w komunikacji na linii obywatele – instytucje publiczne, w zorganizowanej pracy zbiorowej i zbiorowym podejmowaniu decyzji oraz w kreowaniu wizerunku instytucji politycznych.  Potrafi zaplanować i zrealizować działania instytucjonalne z wykorzystaniem narzędzi internetowych oraz potrafi dobrać odpowiednie narzędzia informatyczne i dostosować ich formę stosowanie do działań w ww. obszarach.

  dowiedz się więcej

 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU ORAZ EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM, ZESPOŁEM ASPERGERA I ZABURZENIAMI POKREWNYMI REKRUTACJA

  Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego osób z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi na każdym etapie edukacyjnym: od wczesnego wspomagania rozwoju po przygotowanie do aktywności zawodowej. Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności i postaw realizujących potrzeby i możliwości edukacyjne Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje w zakresie edukacji i wychowania osób z autyzmem zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi.

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)