Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi rekrutacji 2024 Polecane

WIĘCEJ   
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Grupa kierunku

Studia i kierunki

Filtrowanie
RoZwiń
RoZwiń

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie ×

ul. Kopernika 26

31-501 Kraków

T: +48 123 999 699

email: rekrutacja@ignatianum.edu.pl

http://studia.ignatianum.edu.pl/

Kierunki studiów - Uniwersytet Ignatianum w Krakowie: znaleziono ×

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Uniwersytet Ignatianum w Krakowie: znaleziono ×

Grupa kierunku

Specjalności / ścieżki kształcenia - Uniwersytet Ignatianum w Krakowie: znaleziono ×

Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filmy ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Nie istnieje granica wieku kandydata na studia stacjonarne.

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

DOKUMENTY WYMAGANE DO ZAŁĄCZENIA W SYSTEMIE IRK (NA ETAPIE REJESTRACJI)

1. skan polskiego świadectwa dojrzałości - dotyczy kandydatów, którzy nie wyrazili zgody na zamieszczenie wyników matury w KReM (Krajowy Rejestr Matur) 
2. skan świadectwa dojrzałości (tzw. "stara matura" do 2005 r.)
3. skan certyfikatu potwierdzającego uzyskanie tytułu finalisty/laureata olimpiady
4. skan wyników matury zagranicznej (oryginały i tłumaczenia przysięgłe na język polski)
Dokument musi być zalegalizowany lub opatrzony apostille (kiedy legalizacja a kiedy apostille?).
5. skan matury IB (międzynarodowej) lub EB (europejskiej) 
6. skany innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego
 
DOKUMENTY WYMAGANE PRZY WPISIE (KANDYDACI PRZYJĘCI NA STUDIA)

1. Ważny dokument tożsamości* przyjętego na studia kandydata lub kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzona notarialnie (dokument tożsamości musi zostać okazany do wglądu pracownikowi COS w celu weryfikacji tożsamości)
2. Podanie na studia z nadrukowaną fotografią (fotografia generuje się automatycznie wraz z podaniem) - podpisane na każdej stronie
3. Kserokopia świadectwa dojrzałości + oryginał do wglądu
4.Kserokopia dokumentu zawierającego wyniki matury zagranicznej wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski) + oryginał do wglądu
5. Dokument musi być zalegalizowany lub opatrzony apostille (kiedy legalizacja a kiedy apostille?).
6. Kserokopia świadectwa matury IB lub EB + oryginał do wglądu
7. Dla osób ze stwierdzoną niepełnosprawnością - kserokopia zaświadczenia o rodzaju i stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu) - Nie jest to dokument obowiązkowy, jednakże dostarczenie go podczas wpisu na studia uprawni przyjętego kandydat do korzystania z pomocy Biura do spraw Osób Niepełnosprawnych AIK.
8. Dla laureatów, finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich: kserokopia dokumentu potwierdzającego osiągnięcie - o ile taki dokument został uwzględniony w postępowaniu kwalifikacyjnym (oryginał do wglądu).

W przypadku osób duchownych podejmujących studia na Wydziale Filozoficznym:
kserokopia pozwolenia właściwego przełożonego do podjęcia studiów w AIK (oryginał do wglądu).
W przypadku niepełnoletnich kandydatów szczegółowe informacje znajdują się poniżej. 
 
* Za dokument tożsamości uznaje się dokument taki jak:
- Dowód osobisty;
- Paszport;
- Karta pobytu cudzoziemca;
- Żołnierska karta tożsamości.
Nie jest dokumentem tożsamości np.: prawo jazdy; wiza; legitymacja szkolna lub studencka; legitymacja inwalidzka; legitymacja służbowa; książeczka wojskowa.
Kandydacie pamiętaj, że brak dostarczenia wszystkich wyżej wymienionych dokumentów, uniemożliwi dokonanie wpisu na studia.

Więcej informacji na temat wymaganych dokumentów pod adresem: 
https://www.ignatianum.edu.pl/wymagane-dokumenty

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

Dokumenty wymagane kandydat lub jego pełnomocnik składa osobiście w siedzibie AIK. Uprawniony członek Komisji lub pracownik Biura Rekrutacji sprawdza kompletność dokumentów, dokonuje ich uwierzytelnienia i potwierdza ich przyjęcie. Nie ma możliwości przesłania dokumentów pocztą.

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Dokumenty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem upoważnionego pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa znajduje się na stronie AIK, w zakładce Rekrutacja -> wzory dokumentów.

Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie?+

Akademia Ignatianum nie wymaga poświadczenia notarialnego. Jest ono wymagane tylko w przypadku składania kserokopii bez okazania oryginału dokumentu. 

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Tak, kandydat może upoważnić pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa znajduje się na stronie AIK, w zakładce Rekrutacja -> wzory dokumentów.

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

Nie, dokumenty składają wyłącznie osoby przyjęte na studia.

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?+

Wyniki maturalne należy wprowadzić samodzielnie w elektronicznym systemie e-rekrutacji. 

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

W przypadku tak zwanej "nowej" matury pod uwagę brane są wyłącznie wyniki z matury pisemnej. W przypadku kandydatów, którzy z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym zdawali egzamin dojrzałości uwzględnia się wyniki z części pisemnej egzaminu dojrzałości z następujących przedmiotów: języka polskiego, języka obcego i trzeciego przedmiotu. W przypadku braku oceny z trzeciego przedmiotu z części pisemnej egzaminu dojrzałości należy wziąć pod uwagę ocenę z części ustnej, a w przypadku gdy egzamin dojrzałości nie obejmował trzeciego przedmiotu, ocenę z klasyfikacji końcowej (ukończenia szkoły średniej) z trzeciego wybranego przedmiotu spośród przedmiotów wskazanych w postępowaniu kwalifikacyjnym. W przypadku braku oceny z języka obcego z części pisemnej egzaminu dojrzałości należy wziąć pod uwagę ocenę z części ustnej, a jeżeli jej brak, to kandydat wskazuje ocenę końcową ze świadectwa ukończenia szkoły średniej.

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich mogą być przyjęci na podstawie złożonych dokumentów, na I rok studiów na wybrany wydział i kierunek poza kierunkiem „filologia angielska” w Akademii Ignatianum w Krakowie.
Zakres tematyczny olimpiady lub konkursu musi być zgodny z kierunkiem studiów, na który kandydat się ubiega. Decyzje co do zgodności przedmiotu olimpiady, konkursu z kierunkiem studiów podejmuje Komisja Rekrutacyjna.
Laureaci i finaliści ogólnopolskiej olimpiady języka angielskiego stopnia centralnego, ogólnopolskich olimpiad stopnia centralnego odbywających się w języku angielskim, międzynarodowych olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich odbywających się w języku angielskim są przyjmowani na podstawie złożonych dokumentów na I rok studiów na kierunek „filologia angielska” w Akademii Ignatianum w Krakowie. 
Podstawą uzyskania uprawnień finalisty lub laureata olimpiad stopnia centralnego oraz laureata konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich jest zaświadczenie wydane przez komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu.
Laureaci i finaliści w ust. 1 otrzymują maksymalną liczbę punktów z trzech przedmiotów na poziomie rozszerzonym biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Uprawnienia, o których mowa jest powyżej można uzyskać tylko jeden raz. 

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?+

Progi punktowe są ustalane podczas rankingu na podstawie wyników kandydatów.

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

Kandydat zostanie poinformowany o zmianie swojego statusu w sysemie e-rekrutacji. Kandydat jest zobowiązany do śledzenia zmian w sysemie e-rekrutacji. 

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

W dostaniu na studia decydują jedynie wyniki kandydata, na podstawie których rekrutuje się na dany kierunek. 

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

Po dokonaniu wszystkich formalności oraz uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej na indywidualnym koncie rekrutacyjnym kandydata zostanie wyświetlona informacja o zmianie statusu na: „kandydat(ka) złożył(a) podanie”. Tylko kandydaci posiadający taki status będą brani pod uwagę podczas rankingu. 

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Opłaty rekrutacyjnej można dokonać poprzez wpłatę na konto Akademii ( druk przelewu jest dostępny na indywidualnym koncie kandydata) lub wpłatę we wpłatomacie, który znajduje się w budynku głównym AIK. 

Co wpisać w tytule przelewu?+

Wszystkie szczegóły dotyczące przelewu znajdują się na druku dostępnym do pobrania na indywidualnym koncie rekrutacyjnym kandydata.

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Kandydat jest obowiązany do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej, najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji na studia (w przypadku płatności dokonywanych w ostatnich dniach rejestracji, należy przesłać potwierdzenie opłaty przez system e-rekrutacja do ostatniego dnia rejestracji na studia).

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

Kandydat nie zostanie dopuszczony do rankingu tym samym jego kandydatura nie będzie rozpatrywana podczas rekrutacji.

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Przelewu może dokonać inna osoba niż kandydat. W takich przypadkach do tytułu przelewu należy również dopisać imię i nazwisko kandydata.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?+

Podczas rekrutacji bierzemy pod uwagę trzy przedmioty: język ojczysty, język obcy i jeden wybrany przedmiot zdawany na maturze pisemnej. 

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

Warunkiem rekrutacji na wybrany kierunek studiów jest zdanie matury. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://www.ignatianum.edu.pl/warunki-rekrutacji. Zapraszamy także na nasz portal dla Kandydatów: https://studia.ignatianum.edu.pl/. 

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

Kandydat może wybrać jeden kierunek główny oraz trzy kierunki alternatywne. Kandydat może zapisać się maksymalnie na 3 kierunki (na każdym kierunku musi dokonać odrębnie opłaty rekrutacyjnej)

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Fotografia generuje się na podaniu, więc musi zostać wgrana do czasu dokonania wpisu. Bez tego nie będzie można wydrukować podania. Skadrowana w taki sposób, aby głowa była wyraźnie widoczna oraz umieszczona centralnie nie może zawierać żadnych krawędzi czy ramek nie może zawierać fragmentów pieczątek lub innych napisów wymiary (w pikselach): 236x295 lub większe przy zachowaniu skali 4:5 (± 10%) format pliku: JPEG rozmiar pliku: nie większy niż 1MB

Wasze pytania:

Dzień dobry, jak przeliczane są oceny ze świadectwa na punkty uwzględniane w rekrutacji (piszę na maturze tylko 2 przedmioty rozszerzane i zastanawiam się ilu dodatkowych punktów mogłabym się spodziewać w przypadku brania pod uwagę oceny z jakiegoś przedmiotu) pozdrawiam +
Pytanie od: Gabriela

Dzień dobry, szczegółowe warunki rekrutacji wraz z informacjami na temat przeliczania punktów dostępne są pod adresem: https://www.ignatianum.edu.pl/warunki-rekrutacji/. Serdecznie pozdrawiamy! :)

Witam, czy jest możliwość studiowania pedagogiki licencjat A potem zrobić magisterskie z edukacji wczesnoszkolnej? Chodzi o to by uniknąć studiowania jednolitcie 5lat edukacji wczesnoszkolnej że względów finansowych. Czy muszę zacząć od jednolitych magisterskich? Czy po ukończeniu studiów będę mogła uczyć j. Angielskiego w przedszkolu? Pozdrawiam Justyna Olewinska +
Pytanie od: Olesinska

Dzień dobry, jeśli chce Pani uczyć angielskiego w przedszkolu to polecamy rozważyć kierunek filologia angielska. Na studiach I stopnia jest ścieżka naukowa: Nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych. 

Jeśli chodzi o ogólne kompetencje do bycia nauczycielem w przedszkolu i w klasach I – III to trzeba od tego roku akademickiego studiować 5 letnie studia z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, więc w tym przypadku musi Pani wybrać studia 5-letnie.

Ścieżka naukowa na Pedagogice II stopnia z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, jest tylko dla tych co jeszcze na starym systemie ukończyli I stopień specjalności z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej i chcą uzyskać z tego tytuł magistra. Sama ta specjalność na II stopniu nie daje uprawnień do bycia nauczycielem, bo już te uprawnienia powinni uzyskać na I stopniu z tej specjalizacji. Bardziej tu chodzi o sam tytuł magistra i doszkolenie wiedzy by mieli szansę na rynku pracy z magistrami z 5-letniej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

Pozdrawiamy
Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Oprócz zajęć...!

 • Edukacja Jezuicka

 • Rekrutacja

 • UI - kierunki studiów

 • Studia podyplomowe

 • Rekrutacja 2024/2025

 • Grupa kierunku

 • Grupa kierunku - podyplomowe

 • Poziom studiów

 • Forma studiów

 • Archiwum

UI - kierunki studiów

Archiwum

Opinie (11)

michałka Ocena odpowiedz

Akademia nauczająca w dobrym tonie. Wykłady konkretne, a na moim kierunku turystyka i rekreacja wykłady bardzo są kreatywne i różnorodne. Nie żałuję, że tutaj przyszłam.

mosinka Ocena odpowiedz

Psychologia jest ważna. I na tej uczelni nauczycie się wszystkiego, co się jej dotyczy. Ja polecam.

Alicja Ocena odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Jako studentka drugiego roku filologii angielskiej mogę z czystym sumieniem polecić tą uczelnie. Panuje tu miła atmosfera, wykładowcy są chętni do pomocy. Panie z sekretariatu również są bardzo miłe i szybko można uzyskać odpowiedź na to, co akurat jest nam potrzebne. Uczelnia jest raczej ,kameralna' ale dla mnie jest to duży plus. Mimo dużej liczby studentów można zauważyć indywidualne podejście do każdego.

Maturzystka W odpowiedzi do: Alicja odpowiedz

Czy nie znając drugiego języka można zacząć studia i nauczyć sie go od zera w ich trakcie?

Wiktoria Ocena odpowiedz

Szczerze polecam tę uczelnię ponieważ panuje tu miła, kameralna atmosfera oraz widać indywidualne podejście do studenta. Warto zaznaczyć też, że Panie z sekretariatu są miłe i chętnie pomagają przy wszelkich problemach. Piszę to z perspektywy osoby studiującej na kierunku Filologia Angielska. W trakcie moich 4 lat nauki tutaj (obecnie jestem na II stopniu) nauczyłam się naprawdę wiele, a to wszystko dzięki inspirującym wykładowcom, z którymi miałam zajęcia. Cieszę się, że zdecydowałam się wybrać AIK, ponieważ pozwoliło mi to ogromnie się rozwinąć. :)

Absolwentka Ocena odpowiedz

Studiowałam na AIK. Polecam w szczególności psychologię na tej uczelni.

Kasia Ocena odpowiedz

Polecam :)

Ania Ocena odpowiedz

Moim zdaniem miejsce przyjazne i dobre na to, aby zdobyć wykształcenie wyższe w dobrym miejscu. Polecam.

Michał Ocena odpowiedz

Polecam uczelnię.

absolwentka Ocena odpowiedz

Wybór Ignatianum jako uczelni był najlepszym z możliwych. (Swoją opinię piszę z perspektywy absolwenta.) Przede wszystkim jest to miejsce gdzie głos studenta, opinia, jego poglądy są ważne i szanowane. Wykładowcy są otwarci, zaangażowani i bardzo życzliwi. Ze względu na niewielką liczbę studentów, w porównaniu z innymi krakowskimi uniwersytetami, relacja student-wykładowca jest bliska. Profesorowie mają czas dla studentów, nigdy nie czułam się zlekceważona ze swoimi pytaniami, wątpliwościami. W Ignatianum nie ma mowy o byciu anonimowym. Wiadomo, że są też wykładowcy "mniej przyjaźni", ale wynika to wyłącznie z ich charakteru. Jednak przez 5 lat studiów było ich niewielu. W pamięci pozostaną Ci, którzy byli najlepsi. Co ważne, kościelny charakter uczelni nie czyni jej zamkniętej dla osób, które nie są blisko kościoła. Ważne jest to, co student sobą reprezentuje jako człowiek i tego właśnie uczy Ignatianum. Ignatianum było miejscem, do którego przychodziłam z przyjemnością przez wszystkie lata nauki. A teraz żal je opuszczać.

polecam Ocena odpowiedz

polecam