ul. Armii Krajowej 51 

66-100 Sulechów 

68 352 83 02

68 352 83 03

www.wzs.uz.zgora.pl

rektorat@pwsz.sulechow.pl

ul. Armii Krajowej 51 

66-100 Sulechów 

68 352 83 02

68 352 83 03

www.wzs.uz.zgora.pl

rektorat@pwsz.sulechow.pl

 • ADMINISTRACJA Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwent kierunku administracja posiada umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk społecznych zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzą ekonomiczną. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej - tak rządowej jak i samorządowej - oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Ma doświadczenie związane z rozwiązywaniem praktycznych zadań, zdobyte w czasie praktyki w środowisku zajmującym się zawodowo administracją. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu. Nauka na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych trwa 3 lata i kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. W zależności od wybranej po drugim roku studiów specjalności absolwent posiada dodatkowe umiejętności związane z określonymi rodzajami administracji publicznej. 

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • język polski
  • język obcy nowożytny
  • jeden przedmiot wybrany spośród: geografia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   

 • ENERGETYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Energetyka jest kierunkiem interdyscyplinarnym – łączy w sobie tematykę dotyczącą elektrotechniki, mechaniki, termodynamiki, ochrony środowiska. Kształcenie jest realizowane na podbudowie przedmiotów podstawowych - matematyki, fizyki, chemii, oraz przedmiotów informatycznych takich jak technologia informacyjna, grafika inżynierska, elementy programowania oraz komputerowo wspomagane projektowanie. Następnie, w ramach kształcenia kierunkowego student zdobywa wiedzę z zakresu elektroenergetyki – energoelektroniki, maszyn elektrycznych, urządzeń i napędów elektrycznych, przesyłania energii elektrycznej, z zakresu technologii energetycznych – mechaniki płynów, podstaw projektowania maszyn i urządzeń, termodynamiki technicznej, maszyn energetycznych.
  Istotnym zakresem przekazywanej wiedzy są zagadnienia dotyczące automatyki i sterowania urządzeniami energetycznymi – metrologia elektryczna, podstawy automatyki, miernictwo w energetyce, technika sensorowa, sterowniki PLC w energetyce. Ten zakres tematyki jest szczególnie ważny w perspektywie rozwoju energetyki prosumenckiej, gdzie sterowanie niestabilnymi źródłami energii wymaga rozbudowanych układów pomiarów i regulacji. Kolejnym zakresem tematycznym są instalacje odnawialnych źródeł energii, gdzie student zdobywa nie tylko wiedzę, ale i umiejętności, prowadząc również prace montażowe. Wymienione bloki przedmiotów są uzupełnione przedmiotami o ogólnym charakterze, dotyczącymi gospodarki energetycznej, rynku energii, ochrony środowiska w energetyce.

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjne

   

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • matematyka
  • język obcy nowożytny
  • jeden przedmiot wybrany spośród: chemia, fizyka i astronomia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   

 • TURYSTYKA I REKREACJA Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwent studiów zawodowych na kierunku turystyka i rekreacja o profilu praktycznym otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Uzyskana w trakcie studiów wiedza, m. in. ekonomiczna, techniczno-organizacyjna, prawnicza, przyrodnicza, społeczna, geograficzna, historyczna, informatyczna umożliwi poznanie i rozumienie mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw świadczących usługi turystyczne i rekreacyjne, przemian zachodzących we współczesnej gospodarce turystycznej, zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i organizowanie imprez rekreacyjnych. Mając wszechstronne interdyscyplinarne wykształcenie, zarówno z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych, kierunkowych i specjalistycznych absolwent powinien posiadać następujące  umiejętności: samodzielnego przygotowania i zrealizowania imprez turystycznych i rekreacyjnych, planowania i kierowania  własnymi przedsięwzięciami organizacyjnymi z zakresu turystyki i rekreacji, swobodnego nawiązywania kontaktów i efektywnej pracy twórczej samodzielnej i zespołowej, posługiwania się językiem obcym w zakresie obsługi ruchu turystycznego,  zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi, w tym hotelarskimi i agroturystycznymi.       W zależności od wybranej specjalności absolwenci kierunku turystyka i rekreacja nabywają dodatkowe umiejętności i kompetencje. Na specjalnościorganizacja wypoczynku (turystyka i organizacja wypoczynku)są to m.in. umiejętności praktyczne związane z pilotażem wycieczek krajowych i zagranicznych, umiejętności planowania czasu wolnego i stosowania różnorodnych środków, form i metod z zakresu rekreacji, programowania i prowadzenia zróżnicowanych form turystyki szkolnej oraz umiejętności w zakresie promocji zdrowia wśród różnych grup wiekowych. Na specjalności gospodarka turystyczna absolwenci nabywają umiejętności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi, dokonywania analizy rynku turystycznego, sporządzania planu działań marketingowych, konkurowania na rynku usług turystycznych, pozyskiwania i wykorzystywania informacji turystycznej. Na specjalnościhotelarstwo umiejętności absolwentów ukierunkowane są m.in. na: zarządzanie hotelami, motelami i pensjonatami oraz zarządzanie zasobami ludzkimi, kształtowanie wizerunku i marki hotelu, umiejętność stosowania narzędzi marketingowych w usługach hotelarskich, umiejętność obsługi w hotelach i dbałości o jakość usług hotelarskich.

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • język polski
  • język obcy nowożytny
  • jeden przedmiot wybrany spośród: geografia, historia, historia sztuki, wos

  Dowiedz się więcej

   

 • ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETOTERAPIA Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwent kierunku Żywienie człowieka i dietoterapia uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie samodzielnej, efektywnej ekonomicznie i zorientowanej na potrzeby rynku działalności gospodarczej w zakresie poradnictwa żywieniowo-dietetycznego, współpracy z branżą wellness i fitness prowadzenia działalności z zakresu żywienia zbiorowego lub podjęcie pracy w przedsiębiorstwach przetwórstwa żywności, kontroli obrotu żywnością. Wiedza i umiejętności praktyczne z zakresu chemii żywności oraz nauk żywieniowych w połączeniu z naukami technologicznymi, technicznymi oraz ekonomicznymi umożliwiają wszechstronny rozwój i szerszą możliwość wyboru dróg kariery zawodowej po ukończeniu studiów.

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Żywienie Człowieka i dietoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Jeden przedmiot wybrany przez kandydata: biologia, chemia

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)