• BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, dla nauczycieli, którzy chcieliby uzyskać nowe kwalifikacje. Studia Podyplomowe mają na celu wzbogacić wiedzę w zakresie problematyki bezpieczeństwa w zakładach pracy, zapoznać słuchaczy z obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej zasadami zarządzania bezpieczeństwem, ułatwić im nabycie praktycznych umiejętności w zakresie rozpoznawania i interpretacji zagrożeń.

  Mają nauczyć samodzielnego wykonywania oceny i analizy ryzyka zawodowego. Szerokie spektrum zagadnień będących przedmiotem zajęć pozwala na uczestnictwo w nim zarówno osób, które dopiero zaczynają swoją karierę w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i osób pracujących w nich od wielu lat.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ADRESACI:

  Studia adresowane są do absolwentów uczelni różnych specjalności, posiadających przygotowanie pedagogiczne, którzy chcą zdobyć kwalifikacje zarówno do pracy w bibliotece szkolnej, w bibliotekach wyżej zorganizowanych.

  OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

  Celem studiów podyplomowych jest  przygotowanie merytoryczne i metodyczne do pracy w charakterze bibliotekarza, nauczyciela bibliotekarza lub pracownika informacji we wszystkich typach bibliotek. Dają kwalifikację do prowadzenia biblioteki szkolnej lub podjęcia zatrudnienia w bibliotece pedagogicznej.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BIOLOGIA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym celem studiów jest przekazanie uczestnikom studiów podyplomowych aktualnej wiedzy z zakresu biologii ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia dotyczące różnorodności świata żywego i zachodzących w nim procesach, absolwenci poznają zasady funkcjonowania organizmu człowieka w zdrowiu i chorobie oraz jego wpływ na kształtowanie się środowiska przyrodniczego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • CHEMIA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym celem studiów jest przekazanie uczestnikom studiów podyplomowych aktualnej wiedzy z zakresu biologii ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia dotyczące różnorodności świata żywego i zachodzących w nim procesach, absolwenci poznają zasady funkcjonowania organizmu człowieka w zdrowiu i chorobie oraz jego wpływ na kształtowanie się środowiska przyrodniczego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • COACHING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia skierowane są do absolwentów studiów I i II stopnia zainteresowanych praktyką coachingu oraz zajmujących się rozwojem osobistym i zawodowym, w tym między innymi do nauczycieli, pedagogów, psychologów, trenerów, konsultantów, menedżerów, kadry HR, dietetyków, którzy chcieliby wzbogacić swoją ofertę pracy zawodowej o nowe metody pracy z grupą i klientem. Celem studiów jest uzyskanie przez słuchacza kompetencji coacha oraz praktyczne przygotowanie do prowadzenia profesjonalnego procesu coachingowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • COACHING DIETETYCZNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia skierowane są do absolwentów studiów I i II stopnia zainteresowanych praktyką coachingu oraz zajmujących się rozwojem osobistym i zawodowym, w tym między innymi do nauczycieli, pedagogów, psychologów, trenerów, konsultantów, menedżerów, kadry HR, dietetyków, którzy chcieliby wzbogacić swoją ofertę pracy zawodowej o nowe metody pracy z grupą i klientem. Celem studiów jest uzyskanie przez słuchacza kompetencji coacha oraz praktyczne przygotowanie do prowadzenia profesjonalnego procesu coachingowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO W PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest zdobycie specjalistycznej, praktycznej wiedzy z obszaru współczesnego podejścia do bezpieczeństwa informacji w ujęciu prawnym, a także poznanie najnowszych standardów w dynamicznie zmieniającej się cyberprzestrzeni, w kontekście zarządzania cyberbezpieczeństwem w organizacjach z sektora publicznego i prywatnego. Istotą kształcenia w ramach kierunku Cyberbezpieczeństwo w praktyce jest również uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie praktycznej walki z przestępczością internetową, zabezpieczaniem danych komercyjnych oraz informacji niejawnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DIAGNOZA, TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA INDYWIDUALNA Z ARTERAPIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ADRESACI:

  Absolwenci studiów I i II stopnia posiadający przygotowanie pedagogiczne, chcący uzyskać kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zespołów wyrównawczych i klas terapeutycznych.

  OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

  Absolwent studiów podyplomowych powinien zostać przygotowany do pracy z zakresu terapii pedagogicznej uczniów z deficytami fragmentarycznymi, dysleksją rozwojową lub szczególnymi potrzebami edukacyjnymi innego typu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DIETETYKA Z ELEMENTAMI OBESITOLOGII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym, posiadających dyplom ukończenia szkoły wyższej o profilu medycznym, biochemicznym, biologicznym, chemicznym (tzn. dla lekarzy, dietetyków, farmaceutów, fizjologów, biochemików, psychologów, pielęgniarek, rehabilitantów, kosmetologów, innych Absolwentów szkół wyższych), pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu dietetyki (lub na temat obesitologii, żywności, żywienia, psychodietetyki). 

  Przypomnienie i pogłębienie wiedzy z zakresu wpływu diety na metabolizm komórek organizmu człowieka, układ odpornościowy, umiejętność stosowania dietoterapii, szczególnie profilaktyki prozdrowotnej w regulacji wielokierunkowej homeostazy organizmu człowieka w różnym wieku i różnych stanach fizjologicznych.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DORADZTWO ZAWODOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, z uprawnieniami pedagogicznymi, którzy ubiegają się o kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa zawodowego. Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie do prowadzenia doradztwa i poradnictwa zawodowego dla młodzieży oraz osób dorosłych poszukujących pracy i bezrobotnych.

  Studia pozwalają na poszerzenie wiedzy z niezbędnych do prowadzenia zajęć  etyki, psychologii, pedagogiki. Oprócz przygotowania merytorycznego studia umożliwiają poszerzenie umiejętności metodycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, z uprawnieniami pedagogicznymi, którzy ubiegają się o kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa. Studia kierowane są do nauczycieli i osób pragnących podjąć pracę w szkole, którzy chcą zdobyć wykształcenie w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa oraz nabyć kwalifikacje do nauczania przedmiotu. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności oraz zdania egzaminu końcowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGIGIKA) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie uczestników do pracy pedagogicznej i edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej. Studia wyposażają w niezbędną wiedzę z zakresu psychologicznych i biologicznych aspektów związanych z niepełnosprawnością intelektualną, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, umiejętności związanych ze wspieraniem dziecka i rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, rozpoznawania potrzeb, możliwości i trudności dziecka/ucznia z niepełnosprawnością intelektualną i udzielania mu wsparcia, zgodnie z jego potencjałem rozwojowym oraz kompetencji umożliwiających tworzenie właściwych warunków do realizacji procesu edukacji, rehabilitacji i terapii dziecka/ucznia z niepełnosprawnością intelektualną na wszystkich poziomach edukacyjnych a także współpracę z innymi specjalistami w celu doskonalenia prowadzonych działań wychowawczych i dydaktycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ (SURDOPEDAGOGIKA) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ADRESACI:

  Studia podyplomowe skierowane do absolwentów studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wszystkich specjalności kierunku pedagogika i kierunków nauczycielskich zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełno sprawnościami, a w szczególności z dysfunkcją słuchu, tj. słabosłyszącymi i niesłyszącymi.

  OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

  Studia umożliwiają uzyskanie niezbędnych kompetencji do realizacji zadań edukacyjnych oraz opiekuńczo-wychowawczych i rewalidacyjnych wobec dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchową. Studia dają możliwość zatrudnienia także w placówkach ogólnodostępnych w roli pedagoga specjalnego. Nadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w placówkach specjalnych i integracyjnych.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKOWĄ (TYFLOPEDAGOGIKA) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent jest przygotowany do pracy pedagogicznej i dydaktycznej z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością wzrokową. Absolwent uzyskuje uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w innych placówkach o charakterze specjalnym i diagnostycznym, a także w placówkach kształcenia integracyjnego jako nauczyciel wspomagający i placówkach ogólnodostępnych (w tym w poradniach specjalistycznych) jako pedagog specjalny.

  Absolwent potrafi dostosować metody pracy wychowawczej i edukacyjnej do potrzeb osób niewidzących i słabowidzących, będzie potrafił pracować z rodzinami dzieci i młodzieży dotkniętych niepełnosprawnością wzrokową, wykorzystywać nowoczesną technikę  w działaniach pedagogicznych oraz wspierać uczniów z niepełnosprawnością wzrokową w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ADRESACI:

  Studia podyplomowe skierowane do absolwentów studiów wyższych (co najmniej I stopnia), posiadających przygotowanie pedagogiczne, którzy posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej tj. nauczyciele różnych specjalności, psycholodzy, pedagodzy szkolni, zatrudnieni w placówkach szkolnictwa specjalnego oraz w szkolnictwie ogólnodostępnym, którzy chcą podnieść swoje kompetencje oraz kwalifikacje zawodowe w zakresie pomocy, opieki i wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

   OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie uczestników do wszechstronnego wspomagania i ukierunkowywania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodnie z jego potencjałem rozwojowym (z niepełnosprawnością, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, z trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami emocjonalnymi i niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem, wybitnie zdolnych) w szkolnictwie ogólnodostępnym i integracyjnym.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA, TERAPIA I WSPOMAGANIE OSÓB Z ZABURZENIAMI SPEKTRUM AUTYZMU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ADRESACI:

  Studia kierowane są do absolwentów studiów (I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich) z przygotowaniem pedagogicznym, nauczycieli różnych specjalności zatrudnionych w placówkach szkolnictwa specjalnego i w szkolnictwie ogólnodostępnym, psychologów, pedagogów, którzy są zainteresowani podniesieniem kwalifikacji, zainteresowanych wspomaganiem osób z zaburzeniami spectrum autyzmu.

  OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie do realizowania wspomagania rozwoju dzieci i osób z autyzmem oraz szeroko rozumianym spektrum autyzmu. Studia podyplomowe z zakresu autyzmu przygotowują również do objęcia kompetentnego wspomagania rodzin osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Program studiów obejmuje treści kształcenia umożliwiające uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności i postaw realizujących potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci z autyzmem, współpracę z ich środowiskiem wychowawczym oraz innymi specjalistami.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ETYKA I FILOZOFIA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji merytorycznych do prowadzenia zajęć z filozofii i etyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a także wyposażenie uczestników w umiejętności metodyczne z zakresu planowania pracy, organizowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz ewaluowania swoich działań zgodnie z aktualnymi tendencjami w tym zakresie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • FIZYKA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do nauczania fizyki na wszystkich etapach edukacyjnych. Poszerza wiedz z fizyki, pedagogiki, metodyki w procesie nauczania fizyki w szkołach. Program studiów jest nastawiony na aktualizację wiedzy fizycznej i technicznej oraz wskazanie absolwentom współczesnych technik wspomagania procesu nauczania fizyki. Po ukończeniu studiów absolwenci posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności do nauczania przedmiotu Fizyka na wszystkich etapach edukacyjnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • GEOGRAFIA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym celem studiów jest przekazanie uczestnikom studiów podyplomowych aktualnej wiedzy z zakresu geografii.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ADRESACI:

  Studia podyplomowe skierowane do absolwentów studiów wyższych kierunków wychowania fizycznego, fizjoterapii, pedagogicznych i nauczycielskich (posiadających pełne przygotowanie pedagogiczne). oraz zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji zawodowych.

  OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

  Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy w zakresie prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej w przedszkolach, szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • HISTORIA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kształcenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę o przeszłości oraz w umiejętności warsztatu pracy historyka. Program studiów pozwala na zapoznanie się z historia powszechną od starożytności po czasy najnowsze, dziejami Polski od średniowiecza po współczesność.

  Ponadto w programie studiów znajdują się przedmioty, których celem jest przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej oraz kształcenie umiejętności warsztatowych związanych z prowadzeniem badań w tej dziedzinie, ze szczególnym uwzględnieniem analizy źródeł historycznych. Program studiów rozwija również kompetencje społeczne uczestników, przede wszystkim w odniesieniu do dziedzictwa historycznego, jego ochrony i popularyzacji. Studia dają uprawnienia do nauczania historii jako drugiego przedmiotu we wszystkich typach szkół.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ADRESACI:

  Studia podyplomowe skierowane do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunków pedagogicznych oraz kierunków nauczycielskich posiadających przygotowanie pedagogiczne i uprawnienia do nauczania co najmniej jednego przedmiotu, zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do nauczania kolejnego przedmiotu.

   OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

  Celem kształcenia jest przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne uczestników do nauczania przedmiotu. Program studiów dostosowane do podstawy programowej realizowanej w szkołach ponadpodstawowych z przedmiotu historia i teraźniejszość oraz dydaktyki przedmiotu. Studia dają uprawnienia do nauczania przedmiotu historii i teraźniejszość jako drugiego przedmiotu w szkołach ponadpodstawowych.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INTEGRACJA SENSORYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone są dla nauczycieli, terapeutów pedagogicznych,  pedagogów, wychowawców i  psychologów oraz zainteresowanych rodziców. Celem studiów Integracja sensoryczna-SI- jest wyposażenie w wiedzę z zakresu podstaw psychologii rozwojowej, anatomii i fizjologii rozwoju oraz teorii integracji sensorycznej.

  Studia mają za cel przygotować specjalistów/terapeutów do prowadzenia  obserwacji, przeprowadzania diagnozy jednostki oraz stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej (SI). Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KOSMETOLOGIA MEDYCZNA W PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia z zakresu Kosmetologia Medyczna w Praktyce skierowane są do osób zainteresowanych najnowszymi trendami i nowoczesnymi metodami przywracania i poprawiania urody w ujęciu KOSMETOLOGII HOLISTYCZNEJ. Studia adresowane są głównie do absolwentów kierunków medycznych i pokrewnych: kosmetologów, pielęgniarek, fizjoterapeutów oraz absolwentów innych kierunków studiów posiadających dodatkowo wykształcenie techniczne o profilu kosmetycznym. 

  Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia zajęć praktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KRYMINOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest uzyskanie przez słuchacza:

  • wiedzy z zakresu kryminologii i nauk jej pokrewnych w obszarze zwalczania przestępczości i innych patologii społecznych,
  • wiedzy o metodach i narzędziach badawczych, pozwalających opisywać różne rodzaje przestępczości oraz umiejętności ich wykorzystywania w praktyce zawodowej,
  • umiejętności korzystania z różnych dostępnych źródeł wiedzy o przestępczości, jej przyczynach, rozmiarach, nasileniu, dynamice, strukturze,
  • kompetencji do podjęcia aktywności zawodowej w instytucjach publicznych i prywatnych, zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny państwa (między innymi Policja, więziennictwo, kuratela sądowa, organy administracji rządowej i samorządowej, instytucje prywatne zajmujące się ochroną osób i mienia).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • LOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia kierowane są do osób z wykształceniem wyższym, magisterskim lub licencjackim,  szczególnie do osób z przygotowaniem pedagogicznym, o nienagannej wymowie, dobrym słuchu i głosie. Absolwenci uzyskują uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy we wszystkich typach placówek oświatowych ( osoby z przygotowaniem pedagogicznym), medycznych oraz w prywatnych gabinetach logopedycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MASAŻ MEDYCZNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ADRESACI:

  Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych zainteresowanych poszerzeniem wiedzy dotyczącej mechanizmów działania masażu medycznego (sprężystego odkształcania tkanek) w aspekcie różnych jednostek klinicznych, a także chcących wzbogacić swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie masażu medycznego i fizjoterapii.

  OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

  Celem studiów jest przygotowanie studentów do pracy z pacjentem z dolegliwościami mającymi różne podłoże kliniczne (ortopedyczne, neurologiczne, reumatologiczne, internistyczne, pulmunologiczne, dermatologiczne, angiologiczne, geriatryczne, psychiatryczne). Pozwalają zrozumieć prawa biologiczne, na których opierają się zależności występujące w organizmie oraz zdobyć umiejętność diagnozowania problemu, doboru odpowiedniej metodyki masażu medycznego i prowadzenia terapii zgodnie z potrzebami pacjenta.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MATEMATYKA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe skierowane do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunków pedagogicznych oraz kierunków nauczycielskich posiadających przygotowanie pedagogiczne i uprawnienia do nauczania co najmniej jednego przedmiotu, zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do nauczania kolejnego przedmiotu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MEDIACJE - UNIWERSALNE NARZĘDZIE ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Z uwagi na uniwersalny charakter mediacji, oferta studiów podyplomowych adresowana jest  do prawników, sędziów, prokuratorów, pracowników służby więziennej, kuratorów sądowych, nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych, psychologów, pedagogów, pracowników opieki społecznej i tych wszystkich osób, które na co dzień mają do czynienia z konfliktem. 

  Studia podyplomowe umożliwiają nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności pracy mediatora, przygotowują merytoryczne do pełnienia roli mediatora w konfliktach szkolnych, w sprawach rodzinnych, sprawach cywilnych, karnych, gospodarczych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MENADŻER OŚRODKÓW SPA I WELLNESS - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe przeznaczone są do absolwentów I i II stopnia studiów wyższych, absolwentów różnych kierunków studiów medycznych i ekonomicznych. Studia kierowane są do osób przygotowujących się do prowadzenia własnych gabinetów kosmetologicznych, ośrodków SPA i Wellness, kosmetologów i kosmetyczek, kadry zarządzającej, menedżerów kosmetologii i SPA, salonów odnowy biologicznej, osób chcących zdobyć nowe umiejętności i  kwalifikacje zawodowe w branży usług kosmetologicznych.

  Celem Studiów jest zapoznanie słuchaczy  z problematyką zarządzania Ośrodkami Odnowy Biologicznej i Spa . Profesjonalne przekazanie  uczestnikom aktualnej i wystarczającej wiedzy na temat specyfiki zarządzania centrum Spa i Welness powiązane będzie z kształtowaniem umiejętności praktycznych w zakresie tej problematyki.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE INFORMATYKI W SZKOLE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podstawowym celem Studiów Podyplomowych jest zapoznanie czynnych nauczycieli z najważniejszymi aplikacjami i narzędziami informatycznymi charakterystycznymi dla tworzącego się społeczeństwa informacyjnego, przekazanie im praktycznych umiejętności posługiwania się tymi narzędziami i przygotowanie ich do nauczania przedmiotów “informatyka" oraz „zajęcia komputerowe” w szkołach różnych typów, jako ważnego i najszybciej rozwijającego się komponentu informatyki.

  Celem pośrednim, ale również ważnym, jest podniesienie jakości procesu dydaktycznego mającego na celu wdrażanie nowoczesnych technologii informacyjnych kreujących przyszłe społeczności informacyjne już w szkołach podstawowych, tak by absolwenci tych szkól rozumieli rolę i posiedli podstawowe umiejętności tworzenia i rozwoju tych społeczeństw w skali lokalnej i globalnej. Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy nauczyciela zajęć komputerowych, informatyki w szkole podstawowej i gimnazjum.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO - GLOTTODYDAKTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ADRESACI:

  Studia podyplomowe skierowane do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunków filologicznych, pedagogicznych oraz kierunków nauczycielskich posiadających przygotowanie pedagogiczne, zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do nauczania języka polskiego jako obcego. Uczestnikami studiów mogą być także cudzoziemcy z odpowiednią znajomością języka polskiego (co najmniej na poziomie B2).

   OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

  Celem kształcenia jest zdobycie przygotowania do nauczania języka polskiego jako obcego, zarówno w krajowych instytucjach uczących cudzoziemców, jak i w szkołach wszystkich typów i poziomów poza granicami Polski, ze szczególnym uwzględnieniem lektoratów na wydziałach slawistyki i polonistyki uniwersytetów zagranicznych.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych nauczycielskich (posiadających pełne przygotowanie pedagogiczne). Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy w zakresie nauczania przyrody w szkole. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE TECHNIKI W SZKOLE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych nauczycielskich (posiadających pełne przygotowanie pedagogiczne). Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy nauczyciela zajęć technicznych, techniki w szkole podstawowej i gimnazjum. 

  Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NEUROPSYCHOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ADRESACI:

  Studia podyplomowe skierowane do absolwentów studiów wyższych na kierunku psychologia, zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji zawodowych w zakresie specjalności neuropsychologia.

  OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

  Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników z zakresu neuropsychologii niezbędne do samodzielnego przeprowadzenia diagnozy i terapii neuropsychologicznej.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PEDAGOGIKA LECZNICZA I TERAPEUTYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ADRESACI:

  Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych zainteresowanych problematyką edukacji i rehabilitacji dzieci z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością ruchową, a także chcących wzbogacić swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie pedagogiki terapeutyczno - leczniczej.

  OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

  Celem studiów jest przygotowanie uczestników do pracy z dziećmi i młodzieżą z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością ruchową oraz pozwalają zdobyć kompetencje w zakresie współpracy z rodziną i innymi instytucjami na rzecz wspomagania rozwoju uczniów z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością ruchową. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy dotyczącej współcześnie realizowanej pedagogiki terapeutyczno-leczniczej, kształtują umiejętności edukacyjno-wychowawczego i terapeutycznego postępowania.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone są dla nauczycieli szkół i dla dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz innych osób, posiadających przygotowanie pedagogiczne, legitymujących się wykształceniem wyższym magisterskim lub zawodowym. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, internatach i świetlicach szkolnych, w administracji terenowej na stanowiskach organizatorów opieki nad dzieckiem, a także jako pedagoga szkolnego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe kierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, które chcą zdobyć kolejne kwalifikacje przygotowujące do prowadzenia kolejnego rodzaju zajęć oraz osób nieposiadających przygotowania pedagogicznego, a zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, która może być wykorzystana w pracy zawodowej (np. ławnicy, prawnicy).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PLASTYKA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ADRESACI:

  Studia podyplomowe skierowane do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunków pedagogicznych oraz kierunków nauczycielskich posiadających przygotowanie pedagogiczne i uprawnienia do nauczania co najmniej jednego przedmiotu, zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do nauczania kolejnego przedmiotu.

  OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

  Głównym celem studiów jest zdobywanie lub pogłębienia wiedzy teoretycznej z zakresu plastyki oraz. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z nowoczesnymi metodami nauczania i technikami edukacyjnymi umożliwiającym im podjęcie lub udoskonalenie pracy nauczyciela plastyki. Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy w zakresie nauczania plastyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PODOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia szkoły wyższej z zakresu kosmetologii, fizjoterapii, kierunków studiów medycznych: pielęgniarki i położne, innych kierunków medycznych i około-medycznych, do absolwentów AWF, do osób z wykształceniem wyższym prowadzących działalność z zakresie usług kosmetycznych i SPA, promotorów zdrowia oraz innych osób, którzy pragną poszerzyć swoją wiedze z tego zakresu. Celem kształcenia na studiach podyplomowych jest przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy m.in.  w sanatoriach, domach opieki społecznej i hospicjach, gabinetach podologicznych i kosmetycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym celem studiów jest przygotowanie nauczycieli w zakresie nauczania przedsiębiorczości, a także doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli zajmujących się edukacją ekonomiczną. Uczestnicy studiów podyplomowych poznają teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie mechanizmów funkcjonowania podmiotów gospodarczych na rynku, możliwości pozyskiwania przez nie kapitału na rynkach finansowych oraz w obszarze wybranych zagadnień z dziedziny komunikacji interpersonalnej i technik negocjacyjnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych mających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), lecz nie posiadających kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela. Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela. Studenci tych studiów podyplomowych zdobywają wiedzę oraz umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki, metodyki w powiązaniu zajęć teoretycznych z praktyką pedagogiczną.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOLOGIA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ELEMENTAMI DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ADRESACI:

  Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów I i II stopnia, w szczególności do psychologów, pedagogów, nauczycieli i wychowawców przedszkoli i szkół, a także do osób, które zajmują się szeroko pojętą pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieciom i młodzieży.

  OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

  Celem studiów jest praktyczne przygotowanie do realizacji działań diagnostycznych, interwencyjnych i profilaktycznych, związanych z problemami dzieci i młodzieży.

  ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

  • posiada umiejętności stosowania metod oddziaływania wychowawczego,
  • posiada umiejętności i kompetencje radzenia sobie z przejawami patologii w środowiskach wychowawczych,
  • posiada umiejętności i kompetencje w zakresie rozwiązywania sytuacji kryzysowych w środowisku szkolnym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOLOGIA SPORTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ADRESACI:

  Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów I i II stopnia, w szczególności do psychologów, pedagogów, trenerów i instruktorów różnych dyscyplin sportowych, a także innych osób, zaangażowanych w szeroko pojęte działania sportowe.

  OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

  Celem studiów jest praktyczne przygotowanie do realizacji zadań z zakresu psychologii sportu, a także wyposażenie uczestników studiów podyplomowych w podstawowe umiejętności psychologiczne, niezbędne w pracy z zawodnikami sportu wyczynowego.

  ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

  • posiada szeroką wiedzę z zakresu psychologii sportu,
  • posiada umiejętności i kompetencje w zakresie efektywnego wykorzystywania metod i narzędzi pracy, niezbędnych w obszarze sportu,
  • posiada umiejętności rozwiązywania problemów psychologicznych pojawiających się w treningu oraz walce sportowej,
  • posiada umiejętności i kompetencje zastosowania w praktyce treningu mentalnego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOLOGIA SPRZEDAŻY I MARKETINGU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ADRESACI:

  Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów I i II stopnia, pracowników działów sprzedaży i marketingu, osób zajmujących stanowiska menedżerskie, przedstawicieli handlowych, a także wszystkich innych osób, którzy chcieliby podnieść swoje umiejętności i kompetencje w zakresie psychologii sprzedaży i marketingu.

  OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

  Celem studiów jest wykształcenie specjalistów zajmujących się sprzedażą i marketingiem, a tym samym rozwinięcie umiejętności i kompetencji w zakresie skutecznej sprzedaży, nowoczesnych metod tworzenia portfela produktu oraz klientów, psychologii zachowań konsumenta, a także budowania trwałych relacji biznesowych i networkingu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOLOGICZNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ADRESACI:

  Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów I i II stopnia, w szczególności do psychologów, pedagogów, nauczycieli i wychowawców przedszkoli i szkół, a także do osób, które zajmują się szeroko pojętą pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieciom i młodzieży.

  OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

  Celem studiów jest zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych do skutecznego radzenia sobie z problemami pojawiającymi się w okresie dzieciństwa i dorastania.

  ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

  • posiada wiedzę o prawidłowym rozwoju dzieci i młodzieży, a także o odstępstwach od tych prawidłowości,
  • posiada umiejętności różnicowania symptomów kryzysów rozwojowych i objawów zaburzeń u dzieci i młodzieży,
  • posiada umiejętności i kompetencje w zakresie podejmowania działań wspierających wobec dzieci i młodzieży.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SOCJOTERAPIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podstawowym celem studiów podyplomowych jest przygotowanie jego uczestników do efektywnej pracy terapeutycznej z dziećmi, wykorzystując proces i relacje w grupie rówieśniczej. Zdobędzie umiejętności pozwalające pomagać dzieciom i młodzieży w przezwyciężaniu ich trudności wynikających z toksycznych relacji z dorosłymi i rówieśnikami, przyswoi i pogłębi wiedzę pozwalającą zrozumieć przyczyny i utrzymywania się zaburzeń w życiu społecznym dzieci i młodzieży, przyswoi wiedzę dającą możliwość diagnozowania stopnia uzależnienia i umiejętności pomagania młodym osobom, którzy są na granicy uzależnienia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TRYCHOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym celem kształcenia na studiach podyplomowych na kierunku Trychologia praktyczna jest przekazanie uczestnikom studiów podyplomowych wiedzy o możliwościach współczesnej trychologii. Uczestnicy poznają uwarunkowania efektywnego działania najnowocześniejszych zabiegów trychologicznych, zdobywają wiedzę do praktycznego przygotowania podejmowania inicjatywy leczniczej i/ lub pielęgnacyjnej, której procedura spełnia najwyższe standardy w gabinetach trychologicznych. Podczas zajęć uczestnicy poznają najczęściej spotykane etapy kuracji trychologicznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone są dla osób posiadających już przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Celem kształcenia w zakresie studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej,  w stopniu uwzględniającym możliwości poznawcze dzieci/uczniów. 

  Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie specjalistów zatrudnionych w placówkach służby zdrowia, ośrodkach specjalistycznych, placówkach oświatowych (w tym w przedszkolach i szkołach podstawowych) itp., posiadających kwalifikacje do:

  • wczesnej diagnozy oraz wieloprofilowego usprawniania dziecka,
  • wczesnej kompleksowej profilaktyki niepełnosprawności,
  • wczesnej pomocy rodzinie dziecka zagrożonego nieprawidłowym rozwojem bądź niepełnosprawnością,

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia kierowane są do nauczycieli, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne. Absolwenci nabywają uprawnienia do prowadzenia zajęć z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie we wszystkich typach szkół. Słuchacze uzyskują wiedzę i umiejętności metodyczne potrzebne do prowadzenia zajęć. Rozwijają umiejętności samokształcenia i planowania własnego rozwoju, w tym także korzystania z różnych źródeł informacji oraz opanowania trudnej sztuki komunikowania się i współpracy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, z uprawnieniami pedagogicznymi, którzy ubiegają się o kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. Studia pozwalają na poszerzenie wiedzy z niezbędnych do prowadzenia zajęć  etyki, psychologii, pedagogiki, biologii i seksuologii. Oprócz przygotowania merytorycznego studia umożliwiają poszerzenie umiejętności metodycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE Z GIMNASTYKĄ KOREKCYJNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ADRESACI:

  Studia podyplomowe skierowane do absolwentów studiów (posiadających pełne przygotowanie pedagogiczne). oraz zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji zawodowych.

  OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

  Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy w zakresie prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w każdym typie szkół, wykorzystując metody i formy pracy odpowiadające aktualnym programom kształcenia.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W trakcie studiów uczestnicy studiów podyplomowych zdobywają aktualną wiedzę oraz poznają zasady praktycznego postępowania w zakresie zarządzania w nowej strukturze systemu edukacji. Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska dyrektora szkoły, przedszkola i placówki oświatowo-wychowawczej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi .
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (7)

Grześ Ocena odpowiedz

Nic dodać, nic ująć. Właściwe miejsce na zbieranie wiedzy. Polecam.

KAsia Ocena odpowiedz

Jestem zadowolony. Polecam.

Ania Ocena odpowiedz

Świetna atmosfera, pracownicy i rekrutacja.

Michał Ocena odpowiedz

Polecam.

Ania Ocena odpowiedz

Studia są bardzo dobrze zorganizowane.

Krystian Ocena odpowiedz

Studiowałem kiedyś tutaj na jednym kierunku i było całkiem nieżle. Teraz robię swoją drugą podyplomówkę, tym razem wybrałem WSKZ ze względu na dobre opinie zasłyszane od znajomych i przede wszystkim formę zdalną. Muszę przyznać, że z tych dwóch lepiej oceniam WSKZ. Zajęcia na bardzo wysokim poziomie, co ważne są też ciekawe. Wiedza nie jest przekazywana w suchy sposób, prowadzący potrafią zainteresować słuchacza.

Kasia Ocena odpowiedz

Dietetyka :)