• ANALITYK PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, legitymujących się wykształceniem magisterskim lub licencjackim. Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie do wykonywania zawodu analityka pracy. Analityk pracy zbiera i opracowuje informacje o stanowiskach pracy, analizuje ich efektywność oraz inicjuje zmiany w celu usprawnienia funkcjonowania systemu pracy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ASYSTENT RODZINY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe kierowane są do osób z wykształceniem wyższym na dowolnym kierunku. Efektem studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pełnienia roli zawodowej asystenta rodziny. Asystenta rodziny zatrudnia kierownik jednostki organizacyjnej gminy, która organizuje pracę z rodziną, lub podmiot, któremu gmina zleciła organizację pracy z rodziną.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, dla nauczycieli, którzy chcieliby uzyskać nowe kwalifikacje. Studia Podyplomowe mają na celu wzbogacić wiedzę w zakresie problematyki bezpieczeństwa w zakładach pracy, zapoznać słuchaczy z obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej zasadami zarządzania bezpieczeństwem, ułatwić im nabycie praktycznych umiejętności w zakresie rozpoznawania i interpretacji zagrożeń.

  Mają nauczyć samodzielnego wykonywania oceny i analizy ryzyka zawodowego. Szerokie spektrum zagadnień będących przedmiotem zajęć pozwala na uczestnictwo w nim zarówno osób, które dopiero zaczynają swoją karierę w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i osób pracujących w nich od wielu lat.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BIBLIOTEKOZNAWSTWO I NAUKA INFORMACYJNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni różnych specjalności, którzy chcą zdobyć kwalifikacje zarówno do pracy w bibliotece szkolnej, w bibliotekach wyżej zorganizowanych, np. pedagogicznej czy prowadzonej przez wyższą uczelnię. Celem studiów podyplomowych jest  przygotowanie merytoryczne i metodyczne do pracy w charakterze bibliotekarza, nauczyciela bibliotekarza lub pracownika informacji we wszystkich typach bibliotek. Dają kwalifikację do prowadzenia biblioteki szkolnej lub podjęcia zatrudnienia w bibliotece pedagogicznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BIOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym celem studiów jest przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy z zakresu biologii ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia dotyczące różnorodności świata żywego i zachodzących w nim procesach, absolwenci poznają zasady funkcjonowania organizmu człowieka w zdrowiu i chorobie oraz jego wpływ na kształtowanie się środowiska przyrodniczego. 

  Powinien zostać przygotowany do prowadzenia zajęć z przedmiotu biologia w szkole podstawowej, historii w gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych. Ponadto winien być wyposażony w wiedzę i umiejętności prowadzenia innych zajęć o tematyce biologicznej, przyrodniczej i ekologicznej realizowanej w szkole.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • COACHING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia skierowane są do absolwentów studiów I i II stopnia zainteresowanych praktyką coachingu oraz zajmujących się rozwojem osobistym i zawodowym, w tym między innymi do nauczycieli, pedagogów, psychologów, trenerów, konsultantów, menedżerów, kadry HR, dietetyków, którzy chcieliby wzbogacić swoją ofertę pracy zawodowej o nowe metody pracy z grupą i klientem. Celem studiów jest uzyskanie przez słuchacza kompetencji coacha oraz praktyczne przygotowanie do prowadzenia profesjonalnego procesu coachingowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • COACHING DIETETYCZNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia skierowane są do absolwentów studiów I i II stopnia zainteresowanych praktyką coachingu oraz zajmujących się rozwojem osobistym i zawodowym, w tym między innymi do nauczycieli, pedagogów, psychologów, trenerów, konsultantów, menedżerów, kadry HR, dietetyków, którzy chcieliby wzbogacić swoją ofertę pracy zawodowej o nowe metody pracy z grupą i klientem. Celem studiów jest uzyskanie przez słuchacza kompetencji coacha oraz praktyczne przygotowanie do prowadzenia profesjonalnego procesu coachingowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DIAGNOZA, TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA INDYWIDUALNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ADRESACI:

  Absolwenci studiów I i II stopnia posiadający przygotowanie pedagogiczne, chcący uzyskać kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zespołów wyrównawczych i klas terapeutycznych.

  OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

  Absolwent studiów podyplomowych powinien zostać przygotowany do pracy z zakresu terapii pedagogicznej uczniów z deficytami fragmentarycznymi, dysleksją rozwojową lub szczególnymi potrzebami edukacyjnymi innego typu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DIETETYKA Z ELEMENTAMI OBESITOLOGII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym, posiadających dyplom ukończenia szkoły wyższej o profilu medycznym, biochemicznym, biologicznym, chemicznym (tzn. dla lekarzy, dietetyków, farmaceutów, fizjologów, biochemików, psychologów, pielęgniarek, rehabilitantów, kosmetologów, innych Absolwentów szkół wyższych), pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu dietetyki (lub na temat obesitologii, żywności, żywienia, psychodietetyki). 

  Przypomnienie i pogłębienie wiedzy z zakresu wpływu diety na metabolizm komórek organizmu człowieka, układ odpornościowy, umiejętność stosowania dietoterapii, szczególnie profilaktyki prozdrowotnej w regulacji wielokierunkowej homeostazy organizmu człowieka w różnym wieku i różnych stanach fizjologicznych.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DORADZTWO ZAWODOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, z uprawnieniami pedagogicznymi, którzy ubiegają się o kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa zawodowego. Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie do prowadzenia doradztwa i poradnictwa zawodowego dla młodzieży oraz osób dorosłych poszukujących pracy i bezrobotnych.

  Studia pozwalają na poszerzenie wiedzy z niezbędnych do prowadzenia zajęć  etyki, psychologii, pedagogiki. Oprócz przygotowania merytorycznego studia umożliwiają poszerzenie umiejętności metodycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, z uprawnieniami pedagogicznymi, którzy ubiegają się o kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa. Studia kierowane są do nauczycieli i osób pragnących podjąć pracę w szkole, którzy chcą zdobyć wykształcenie w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa oraz nabyć kwalifikacje do nauczania przedmiotu. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności oraz zdania egzaminu końcowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • FIZYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:
  Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy jako nauczyciel fizyki na II, III, IV etapie edukacyjnym.

  ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:
  Jest przygotowany merytorycznie i metodycznie w zakresie realizacji zadań szkoły, podstaw programowych i programów nauczania fizyki na II,III,IV etapie edukacyjnym.

  ŚWIADECTWO:
  Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • GEOGRAFIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych nauczycielskich (posiadających pełne przygotowanie pedagogiczne).Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy jako nauczyciel geografii. Absolwent studiów podyplomowych w ww. zakresie nauczania geografii w szkole powinien zostać przygotowany do pracy z młodzieżą  w zakresie realizacji zapisów podstawy programowej przedmiotu z uwzględnieniem następujących treści :

  • astronomiczne podstawy geografii: pojęcia astronomiczne, teorie poznania Wszechświata, ciała niebieskie, kształt i rozmiary Ziemi, współrzędne geograficzne, ruchy ziemi i ich następstwa.
  • geologia (dynamiczna i historyczna)
  • geografia ekonomiczna, fizyczna i społeczna.
  • podstawy dydaktyki (metody nauczania, zasady nauczania – uczenia się, środki dydaktyczne w nauczani, formy zajęć i struktura jednostki lekcji, konstruowanie narzędzi diagnostycznych i ocenianie osiągnięć uczniów; samokształcenie).
  • organizacja pracy w szkole, style pracy, integracja klasy; klasa jako grupa społeczna; zadania profilaktyki edukacyjnej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • HISTORIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ADRESACI:

  Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych nauczycielskich (posiadających pełne przygotowanie pedagogiczne).

  OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

  Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy jako nauczyciel historii.

  ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

  powinien zostać przygotowany do prowadzenia zajęć z przedmiotu historia i społeczeństwo w szkole podstawowej, historii w gimnazjum i  w szkołach ponadgimnazjalnych. Ponadto winien być wyposażony w wiedzę i umiejętności prowadzenia innych zajęć o tematyce historycznej realizowanej w szkole.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INTEGRACJA SENSORYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone są dla nauczycieli, terapeutów pedagogicznych,  pedagogów, wychowawców i  psychologów oraz zainteresowanych rodziców. Celem studiów Integracja sensoryczna-SI- jest wyposażenie w wiedzę z zakresu podstaw psychologii rozwojowej, anatomii i fizjologii rozwoju oraz teorii integracji sensorycznej.

  Studia mają za cel przygotować specjalistów/terapeutów do prowadzenia  obserwacji, przeprowadzania diagnozy jednostki oraz stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej (SI). Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KOSMETOLOGIA MEDYCZNA W PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia z zakresu Kosmetologia Medyczna w Praktyce skierowane są do osób zainteresowanych najnowszymi trendami i nowoczesnymi metodami przywracania i poprawiania urody w ujęciu KOSMETOLOGII HOLISTYCZNEJ. Studia adresowane są głównie do absolwentów kierunków medycznych i pokrewnych: kosmetologów, pielęgniarek, fizjoterapeutów oraz absolwentów innych kierunków studiów posiadających dodatkowo wykształcenie techniczne o profilu kosmetycznym. 

  Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia zajęć praktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia kierowane są do osób z wykształceniem wyższym, magisterskim lub licencjackim,  szczególnie do osób z przygotowaniem pedagogicznym, o nienagannej wymowie, dobrym słuchu i głosie. Absolwenci uzyskują uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy we wszystkich typach placówek oświatowych ( osoby z przygotowaniem pedagogicznym), medycznych oraz w prywatnych gabinetach logopedycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MASAŻ MEDYCZNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ADRESACI:

  Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych zainteresowanych poszerzeniem wiedzy dotyczącej mechanizmów działania masażu medycznego (sprężystego odkształcania tkanek) w aspekcie różnych jednostek klinicznych, a także chcących wzbogacić swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie masażu medycznego i fizjoterapii.

  OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

  Celem studiów jest przygotowanie studentów do pracy z pacjentem z dolegliwościami mającymi różne podłoże kliniczne (ortopedyczne, neurologiczne, reumatologiczne, internistyczne, pulmunologiczne, dermatologiczne, angiologiczne, geriatryczne, psychiatryczne). Pozwalają zrozumieć prawa biologiczne, na których opierają się zależności występujące w organizmie oraz zdobyć umiejętność diagnozowania problemu, doboru odpowiedniej metodyki masażu medycznego i prowadzenia terapii zgodnie z potrzebami pacjenta.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MATEMATYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:
  Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy jako nauczyciel matematyki na II, III, IV etapie edukacyjnym.

  ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:
  Jest przygotowany merytorycznie i metodycznie w zakresie realizacji zadań szkoły, podstaw programowych i programów nauczania matematyki na II,III,IV etapie edukacyjnym.

  ŚWIADECTWO:
  Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MEDIACJE - UNIWERSALNE NARZĘDZIE ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Z uwagi na uniwersalny charakter mediacji, oferta studiów podyplomowych adresowana jest  do prawników, sędziów, prokuratorów, pracowników służby więziennej, kuratorów sądowych, nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych, psychologów, pedagogów, pracowników opieki społecznej i tych wszystkich osób, które na co dzień mają do czynienia z konfliktem. 

  Studia podyplomowe umożliwiają nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności pracy mediatora, przygotowują merytoryczne do pełnienia roli mediatora w konfliktach szkolnych, w sprawach rodzinnych, sprawach cywilnych, karnych, gospodarczych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENADŻER OŚRODKÓW SPA I WELLNESS - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe przeznaczone są do absolwentów I i II stopnia studiów wyższych, absolwentów różnych kierunków studiów medycznych i ekonomicznych. Studia kierowane są do osób przygotowujących się do prowadzenia własnych gabinetów kosmetologicznych, ośrodków SPA i Wellness, kosmetologów i kosmetyczek, kadry zarządzającej, menedżerów kosmetologii i SPA, salonów odnowy biologicznej, osób chcących zdobyć nowe umiejętności i  kwalifikacje zawodowe w branży usług kosmetologicznych.

  Celem Studiów jest zapoznanie słuchaczy  z problematyką zarządzania Ośrodkami Odnowy Biologicznej i Spa . Profesjonalne przekazanie  uczestnikom aktualnej i wystarczającej wiedzy na temat specyfiki zarządzania centrum Spa i Welness powiązane będzie z kształtowaniem umiejętności praktycznych w zakresie tej problematyki.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NAUCZANIE CHEMII W SZKOLE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ADRESACI:

  Studia przeznaczone są dla nauczycieli oraz osób posiadających wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym, zamierzających nauczać chemii w szkole.

  OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

  Cel studiów obejmuje kształcenie niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie chemii oraz przygotowania dydaktycznego do nauczania tego przedmiotu. 

  ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

  • potrafi zadbać o należyty stan sprzętu, odczynników chemicznych, porządek i ład miejsca pracy nauczyciela chemii,
  • wie jak realizować podstawy programowe z chemii,
  • zna przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy nauczyciela chemii,
  • potrafi wspierać ucznia z trudnościami w nauce
  • wspiera swoją postawą i działalnością pedagogiczną rozwój psychologicznofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania przedmiotowe
  • planuje i wdraża działalność innowacyjną

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NAUCZANIE GIMNASTYKI KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ADRESACI:

  Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych kierunków wychowania fizycznego, fizjoterapii, pedagogicznych i nauczycielskich (posiadających pełne przygotowanie pedagogiczne).

  CEL:

  Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej w szkole.

  ŚWIADECTWO:

  Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności oraz zdania egzaminu końcowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NAUCZANIE INFORMATYKI W SZKOLE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podstawowym celem Studiów Podyplomowych jest zapoznanie czynnych nauczycieli z najważniejszymi aplikacjami i narzędziami informatycznymi charakterystycznymi dla tworzącego się społeczeństwa informacyjnego, przekazanie im praktycznych umiejętności posługiwania się tymi narzędziami i przygotowanie ich do nauczania przedmiotów “informatyka" oraz „zajęcia komputerowe” w szkołach różnych typów, jako ważnego i najszybciej rozwijającego się komponentu informatyki.

  Celem pośrednim, ale również ważnym, jest podniesienie jakości procesu dydaktycznego mającego na celu wdrażanie nowoczesnych technologii informacyjnych kreujących przyszłe społeczności informacyjne już w szkołach podstawowych, tak by absolwenci tych szkól rozumieli rolę i posiedli podstawowe umiejętności tworzenia i rozwoju tych społeczeństw w skali lokalnej i globalnej. Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy nauczyciela zajęć komputerowych, informatyki w szkole podstawowej i gimnazjum.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NAUCZANIE MUZYKI W SZKOLE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie absolwenta w niezbędną wiedzę, umiejętności, kompetencje muzyczne oraz metodyczne niezbędne do realizacji programu szkolnego. Będzie znał formy edukacji muzycznej, literaturę muzyczną, zdobędzie wiedzę o kulturze muzycznej, będzie mógł w atrakcyjny sposób pokazać dzieciom i młodzieży piękno muzyki i jej rolę oraz znaczenie w życiu człowieka, pozna metodyczną stronę prowadzenia lekcji w szkole podstawowej i gimnazjum, będzie potrafił łączyć sztukę muzyczną z innymi formami sztuki. 

  Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NAUCZANIE PLASTYKI W SZKOLE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych nauczycielskich (posiadających pełne przygotowanie pedagogiczne). Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy w zakresie nauczania plastyki w szkole na II i III etapie edukacyjnym. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych nauczycielskich (posiadających pełne przygotowanie pedagogiczne). Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy w zakresie nauczania przyrody w szkole. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NAUCZANIE TECHNIKI W SZKOLE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych nauczycielskich (posiadających pełne przygotowanie pedagogiczne). Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy nauczyciela zajęć technicznych, techniki w szkole podstawowej i gimnazjum. 

  Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NAUCZANIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z GIMNASTYKĄ KOREKCYJNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ADRESACI:

  Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych posiadających uprawnienia pedagogiczne

  OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

  Absolwent studiów jest przygotowany do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w każdym typie szkół, wykorzystując metody i formy pracy odpowiadające aktualnym programom kształcenia. Posiada wiedzę z zakresu profilaktyki wad postawy i gimnastyki korekcyjnej, zasób ćwiczeń i form usprawniania zaburzeń postawy ciała.

  ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE POWINIEN ZOSTAĆ PRZYGOTOWANY DO:

  pracy z dziećmi i młodzieżą poprzez wdrożenie do dbałości o sprawność fizyczną i prawidłowy rozwój psychomotoryczny, troskę o zdrowie swoje i innych, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej. W celu osiągnięcia tak określonych umiejętności ogólnymi efektami kształcenia w zakresie studiów stają się wiedza i umiejętności w obszarach:

  • anatomii i fizjologii funkcjonowania organizmu dziecka pozwalających na zrozumienie i akceptacje zmian związanych z dojrzewaniem fizycznym i psychomotorycznym,
  • nabycia umiejętności oceny własnej sprawności fizycznej i przebiegu zmian psychomotorycznych.
  • rozwijania zachowań prozdrowotnych, kształcenia umiejętności dbania o zdrowie swoje i innych,
  • przygotowania do udziału w różnych formach aktywności sportowo- rekreacyjnej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA, REHABILITACJA I REWALIDACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone są dla nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne, lecz bez kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawnymi umysłowo. Studia dają uprawnienia do nauczania i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego, przygotowują do pracy m.in. w szkołach specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy interwencji i ośrodkach szkolno-wychowawczych.

   Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności oraz zdania egzaminu końcowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB W KLUBIE DZIECIĘCYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym przeznaczony jest dla osób przygotowujących się do pracy w roli opiekuna dziecięcego. Efektem studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy na nowym, wprowadzonym ustawą stanowisku opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, mającym spełniać istotną rolę w systemie opieki nad dzieckiem do 3 roku życia.

  Specyfiką pracy opiekuna będzie  sprawowanie opieki nad dzieckiem w warunkach zbliżonych do warunków domowych, zagwarantowanie dziecku opieki pielęgnacyjnej, organizowanie edukacji przez zabawę, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, uwzględniających poziom rozwoju psychomotorycznego dziecka.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PEDAGOGIKA LECZNICZA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych zainteresowanych problematyką edukacji i rehabilitacji dzieci z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością ruchową, a także chcących wzbogacić swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie pedagogiki leczniczej. 

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością ruchową oraz pozwalają zdobyć kompetencje w zakresie współpracy z rodziną i innymi instytucjami na rzecz wspomagania rozwoju uczniów z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością ruchową. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy dotyczącej współcześnie realizowanej pedagogiki leczniczej (terapeutycznej), kształtują umiejętności edukacyjno-wychowawczego i terapeutycznego postępowania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone są dla nauczycieli szkół i dla dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz innych osób, posiadających przygotowanie pedagogiczne, legitymujących się wykształceniem wyższym magisterskim lub zawodowym. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, internatach i świetlicach szkolnych, w administracji terenowej na stanowiskach organizatorów opieki nad dzieckiem, a także jako pedagoga szkolnego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe kierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, które chcą zdobyć kolejne kwalifikacje przygotowujące do prowadzenia kolejnego rodzaju zajęć oraz osób nieposiadających przygotowania pedagogicznego, a zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, która może być wykorzystana w pracy zawodowej (np. ławnicy, prawnicy).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PODOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia szkoły wyższej z zakresu kosmetologii, fizjoterapii, kierunków studiów medycznych: pielęgniarki i położne, innych kierunków medycznych i około-medycznych, do absolwentów AWF, do osób z wykształceniem wyższym prowadzących działalność z zakresie usług kosmetycznych i SPA, promotorów zdrowia oraz innych osób, którzy pragną poszerzyć swoją wiedze z tego zakresu. Celem kształcenia na studiach podyplomowych jest przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy m.in.  w sanatoriach, domach opieki społecznej i hospicjach, gabinetach podologicznych i kosmetycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych mających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), lecz nie posiadających kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela. Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela. Studenci tych studiów podyplomowych zdobywają wiedzę oraz umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki, metodyki w powiązaniu zajęć teoretycznych z praktyką pedagogiczną.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ELEMENTAMI DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ADRESACI:

  Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów I i II stopnia, w szczególności do psychologów, pedagogów, nauczycieli i wychowawców przedszkoli i szkół, a także do osób, które zajmują się szeroko pojętą pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieciom i młodzieży.

  OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

  Celem studiów jest praktyczne przygotowanie do realizacji działań diagnostycznych, interwencyjnych i profilaktycznych, związanych z problemami dzieci i młodzieży.

  ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

  • posiada umiejętności stosowania metod oddziaływania wychowawczego,
  • posiada umiejętności i kompetencje radzenia sobie z przejawami patologii w środowiskach wychowawczych,
  • posiada umiejętności i kompetencje w zakresie rozwiązywania sytuacji kryzysowych w środowisku szkolnym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA SPORTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ADRESACI:

  Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów I i II stopnia, w szczególności do psychologów, pedagogów, trenerów i instruktorów różnych dyscyplin sportowych, a także innych osób, zaangażowanych w szeroko pojęte działania sportowe.

  OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

  Celem studiów jest praktyczne przygotowanie do realizacji zadań z zakresu psychologii sportu, a także wyposażenie uczestników studiów podyplomowych w podstawowe umiejętności psychologiczne, niezbędne w pracy z zawodnikami sportu wyczynowego.

  ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

  • posiada szeroką wiedzę z zakresu psychologii sportu,
  • posiada umiejętności i kompetencje w zakresie efektywnego wykorzystywania metod i narzędzi pracy, niezbędnych w obszarze sportu,
  • posiada umiejętności rozwiązywania problemów psychologicznych pojawiających się w treningu oraz walce sportowej,
  • posiada umiejętności i kompetencje zastosowania w praktyce treningu mentalnego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA SPRZEDAŻY I MARKETINGU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ADRESACI:

  Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów I i II stopnia, pracowników działów sprzedaży i marketingu, osób zajmujących stanowiska menedżerskie, przedstawicieli handlowych, a także wszystkich innych osób, którzy chcieliby podnieść swoje umiejętności i kompetencje w zakresie psychologii sprzedaży i marketingu.

  OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

  Celem studiów jest wykształcenie specjalistów zajmujących się sprzedażą i marketingiem, a tym samym rozwinięcie umiejętności i kompetencji w zakresie skutecznej sprzedaży, nowoczesnych metod tworzenia portfela produktu oraz klientów, psychologii zachowań konsumenta, a także budowania trwałych relacji biznesowych i networkingu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGICZNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ADRESACI:

  Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów I i II stopnia, w szczególności do psychologów, pedagogów, nauczycieli i wychowawców przedszkoli i szkół, a także do osób, które zajmują się szeroko pojętą pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieciom i młodzieży.

  OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

  Celem studiów jest zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych do skutecznego radzenia sobie z problemami pojawiającymi się w okresie dzieciństwa i dorastania.

  ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

  • posiada wiedzę o prawidłowym rozwoju dzieci i młodzieży, a także o odstępstwach od tych prawidłowości,
  • posiada umiejętności różnicowania symptomów kryzysów rozwojowych i objawów zaburzeń u dzieci i młodzieży,
  • posiada umiejętności i kompetencje w zakresie podejmowania działań wspierających wobec dzieci i młodzieży.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SOCJOTERAPIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podstawowym celem studiów podyplomowych jest przygotowanie jego uczestników do efektywnej pracy terapeutycznej z dziećmi, wykorzystując proces i relacje w grupie rówieśniczej. Zdobędzie umiejętności pozwalające pomagać dzieciom i młodzieży w przezwyciężaniu ich trudności wynikających z toksycznych relacji z dorosłymi i rówieśnikami, przyswoi i pogłębi wiedzę pozwalającą zrozumieć przyczyny i utrzymywania się zaburzeń w życiu społecznym dzieci i młodzieży, przyswoi wiedzę dającą możliwość diagnozowania stopnia uzależnienia i umiejętności pomagania młodym osobom, którzy są na granicy uzależnienia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SURDOPEDAGOGIKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia umożliwiają uzyskanie niezbędnych kompetencji do realizacji zadań edukacyjnych oraz opiekuńczo-wychowawczych i rewalidacyjnych wobec dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchową, a tym samym do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych i szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz innych instytucjach o charakterze specjalnym, jak również w poradnictwie i placówkach kształcenia integracyjnego w roli nauczyciela wspomagającego.

  Studia dają możliwość zatrudnienia także w placówkach ogólnodostępnych w roli pedagoga specjalnego. Nadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w placówkach specjalnych i integracyjnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TRENER UMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do pełnienia roli trenera umiejętności wykorzystywanych w biznesie, realizowanej w różnych formach kształcenia dla dorosłych. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TRYCHOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym celem kształcenia na studiach podyplomowych na kierunku Trychologia praktyczna jest przekazanie uczestnikom studiów podyplomowych wiedzy o możliwościach współczesnej trychologii. Uczestnicy poznają uwarunkowania efektywnego działania najnowocześniejszych zabiegów trychologicznych, zdobywają wiedzę do praktycznego przygotowania podejmowania inicjatywy leczniczej i/ lub pielęgnacyjnej, której procedura spełnia najwyższe standardy w gabinetach trychologicznych. Podczas zajęć uczestnicy poznają najczęściej spotykane etapy kuracji trychologicznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TYFLOPEDAGOGIKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent jest przygotowany do pracy pedagogicznej i dydaktycznej z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością wzrokową. Absolwent uzyskuje uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w innych placówkach o charakterze specjalnym i diagnostycznym, a także w placówkach kształcenia integracyjnego jako nauczyciel wspomagający i placówkach ogólnodostępnych (w tym w poradniach specjalistycznych) jako pedagog specjalny.

  Absolwent potrafi dostosować metody pracy wychowawczej i edukacyjnej do potrzeb osób niewidzących i słabowidzących, będzie potrafił pracować z rodzinami dzieci i młodzieży dotkniętych niepełnosprawnością wzrokową, wykorzystywać nowoczesną technikę  w działaniach pedagogicznych oraz wspierać uczniów z niepełnosprawnością wzrokową w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WCZESNE I CAŁOŻYCIOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJI UCZNIÓW Z AUTYZMEM LUB/I ZESPOŁEM ASPERGERA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia kierowane do osób z wykształceniem wyższym z zakresu: pedagogiki przedszkolnej, pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogiki specjalnej (wszystkie specjalności), pedagogiki o specjalności nauczycielskiej, absolwentów kierunków nauczycielskich, z uprawnieniami pedagogicznymi. 

  Studia w ww. zakresie umożliwią uczestnikom nabycie wiedzy dotyczącej potrzeb rozwojowych i możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży z autyzmem lub/i Zespołem Aspergera (lub innymi zaburzeniami z tak zwanego spektrum autyzmu). Studia z tego zakresu pozwolą zdobyć umiejętności potrzebne do pracy (wspomagania rozwoju i organizowania terapii pedagogicznej) z wyżej wymienionymi adresatami, zastosować specyficzne metody nauczania i wychowania.   

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone są dla osób posiadających już przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Celem kształcenia w zakresie studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej,  w stopniu uwzględniającym możliwości poznawcze dzieci/uczniów. 

  Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie specjalistów zatrudnionych w placówkach służby zdrowia, ośrodkach specjalistycznych, placówkach oświatowych (w tym w przedszkolach i szkołach podstawowych) itp., posiadających kwalifikacje do:

  • wczesnej diagnozy oraz wieloprofilowego usprawniania dziecka,
  • wczesnej kompleksowej profilaktyki niepełnosprawności,
  • wczesnej pomocy rodzinie dziecka zagrożonego nieprawidłowym rozwojem bądź niepełnosprawnością,

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia kierowane są do nauczycieli, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne. Absolwenci nabywają uprawnienia do prowadzenia zajęć z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie we wszystkich typach szkół. Słuchacze uzyskują wiedzę i umiejętności metodyczne potrzebne do prowadzenia zajęć. Rozwijają umiejętności samokształcenia i planowania własnego rozwoju, w tym także korzystania z różnych źródeł informacji oraz opanowania trudnej sztuki komunikowania się i współpracy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, z uprawnieniami pedagogicznymi, którzy ubiegają się o kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. Studia pozwalają na poszerzenie wiedzy z niezbędnych do prowadzenia zajęć  etyki, psychologii, pedagogiki, biologii i seksuologii. Oprócz przygotowania merytorycznego studia umożliwiają poszerzenie umiejętności metodycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ I DYDAKTYKĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym, magisterskim lub licencjackim, dla pracowników oświaty. W trakcie studiów słuchacze zdobywają aktualną wiedzę oraz poznają zasady praktycznego postępowania w zakresie zarządzania w nowej strukturze systemu edukacji.

  Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska dyrektora szkoły, przedszkola i placówki oświatowo-wychowawczej. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Opinie (0)


PODYPLOMOWE