ul. Kościuszki 54, 

44-200 Rybnik

(budynek Politechniki Śląskiej)

Dziekanat i Rekrutacja:

tel..: 504 203 917

tel.: 42 683 44 18

rekrutacja@wsbinoz.pl

ul. Kościuszki 54, 

44-200 Rybnik

(budynek Politechniki Śląskiej)

Dziekanat i Rekrutacja:

tel..: 504 203 917

tel.: 42 683 44 18

rekrutacja@wsbinoz.pl

 • BIOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  GÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:
  Głównym celem studiów jest przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy z zakresu biologii ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia dotyczące różnorodności świata żywego i zachodzących w nim procesach, absolwenci poznają zasady funkcjonowania organizmu człowieka w zdrowiu i chorobie oraz jego wpływ na kształtowanie się środowiska przyrodniczego.

  ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:
  Powinien zostać przygotowany do prowadzenia zajęć z przedmiotu biologia w szkole podstawowej, historii w gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych. Ponadto winien być wyposażony w wiedzę i umiejętności prowadzenia innych zajęć o tematyce biologicznej, przyrodniczej i ekologicznej realizowanej w szkole.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ADRESACI:

  Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, z uprawnieniami pedagogicznymi, którzy ubiegają się o kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa.

  CEL:

  Studia kierowane są do nauczycieli i osób pragnących podjąć pracę w szkole, którzy chcą zdobyć wykształcenie w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa oraz nabyć kwalifikacje do nauczania przedmiotu.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • GIMNASTYKA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ADRESACI:

  Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych kierunków wychowania fizycznego, fizjoterapii, pedagogicznych i nauczycielskich (posiadających pełne przygotowanie pedagogiczne).

  CEL:

  Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej w szkole.

  ŚWIADECTWO:

  Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności oraz zdania egzaminu końcowego.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • LOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ADRESACI:

  Studia kierowane są do osób z wykształceniem wyższym, magisterskim lub licencjackim,  szczególnie do osób z przygotowaniem pedagogicznym, o nienagannej wymowie, dobrym słuchu i głosie.

  OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

  Absolwenci uzyskują uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy we wszystkich typach placówek oświatowych ( osoby z przygotowaniem pedagogicznym), medycznych oraz w prywatnych gabinetach logopedycznych.

  ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE POWINIEN ZOSTAĆ PRZYGOTOWANY DO:

  diagnozowania zaburzeń komunikacji oraz przeprowadzenia terapii zaburzeń mowy i języka u osób w każdym wieku, a także do zakładania i prowadzenia autonomicznych gabinetów logopedycznych. Absolwent posiada kwalifikacje do pracy terapeutycznej (logopedycznej oraz w zakresie terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce) z dziećmi i młodzieżą we wszystkich typach placówek oświatowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • NAUCZANIE FIZYKI W SZKOLE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:
  Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy jako nauczyciel fizyki na II, III, IV etapie edukacyjnym.

  ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:
  Jest przygotowany merytorycznie i metodycznie w zakresie realizacji zadań szkoły, podstaw programowych i programów nauczania fizyki na II,III,IV etapie edukacyjnym.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • NAUCZANIE GEOGRAFII W SZKOLE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ADRESACI:

  Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych nauczycielskich (posiadających pełne przygotowanie pedagogiczne).

  OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

  Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy jako nauczyciel geografii.

  Absolwent studiów podyplomowych w ww. zakresie nauczania geografii w szkole powinien zostać przygotowany do pracy z młodzieżą  w zakresie realizacji zapisów podstawy programowej przedmiotu z uwzględnieniem następujących treści :

  • astronomiczne podstawy geografii: pojęcia astronomiczne, teorie poznania Wszechświata, ciała niebieskie, kształt i rozmiary Ziemi, współrzędne geograficzne, ruchy ziemi i ich następstwa.
  • geologia (dynamiczna i historyczna)
  • geografia ekonomiczna, fizyczna i społeczna.
  • podstawy dydaktyki (metody nauczania, zasady nauczania – uczenia się, środki dydaktyczne w nauczani, formy zajęć i struktura jednostki lekcji, konstruowanie narzędzi diagnostycznych i ocenianie osiągnięć uczniów; samokształcenie).
  • organizacja pracy w szkole, style pracy, integracja klasy; klasa jako grupa społeczna; zadania profilaktyki edukacyjnej.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • NAUCZANIE HISTORII W SZKOLE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ADRESACI:

  Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych nauczycielskich (posiadających pełne przygotowanie pedagogiczne).

  OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

  Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy jako nauczyciel historii.

  ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

  powinien zostać przygotowany do prowadzenia zajęć z przedmiotu historia i społeczeństwo w szkole podstawowej, historii w gimnazjum i  w szkołach ponadgimnazjalnych. Ponadto winien być wyposażony w wiedzę i umiejętności prowadzenia innych zajęć o tematyce historycznej realizowanej w szkole.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • NAUCZANIE INFORMATYKI W SZKOLE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:
  Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy nauczyciela zajęć komputerowych, informatyki w szkole podstawowej i gimnazjum.

  ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:
  Podstawowym celem Studiów Podyplomowych jest zapoznanie czynnych nauczycieli z najważniejszymi aplikacjami i narzędziami informatycznymi charakterystycznymi dla tworzącego się społeczeństwa informacyjnego, przekazanie im praktycznych umiejętności posługiwania się tymi narzędziami i przygotowanie ich do nauczania przedmiotów “informatyka" oraz „zajęcia komputerowe” w szkołach różnych typów, jako ważnego i najszybciej rozwijającego się komponentu informatyki.

  Celem pośrednim, ale również ważnym, jest podniesienie jakości procesu dydaktycznego mającego na celu wdrażanie nowoczesnych technologii informacyjnych kreujących przyszłe społeczności informacyjne już w szkołach podstawowych, tak by absolwenci tych szkól rozumieli rolę i posiedli podstawowe umiejętności tworzenia i rozwoju tych społeczeństw w skali lokalnej i globalnej.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • NAUCZANIE MATEMATYKI W SZKOLE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:
  Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy jako nauczyciel matematyki na II, III, IV etapie edukacyjnym.

  ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:
  Jest przygotowany merytorycznie i metodycznie w zakresie realizacji zadań szkoły, podstaw programowych i programów nauczania matematyki na II,III,IV etapie edukacyjnym.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • NAUCZANIE MUZYKI W SZKOLE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

  Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie absolwenta w niezbędną wiedzę, umiejętności, kompetencje muzyczne oraz metodyczne niezbędne do realizacji programu szkolnego.

  ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

  Będzie znał formy edukacji muzycznej, literaturę muzyczną, zdobędzie wiedzę o kulturze muzycznej, będzie mógł w atrakcyjny sposób pokazać dzieciom i młodzieży piękno muzyki i jej rolę oraz znaczenie w życiu człowieka, pozna metodyczną stronę prowadzenia lekcji w szkole podstawowej i gimnazjum, będzie potrafił łączyć sztukę muzyczną z innymi formami sztuki.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • NAUCZANIE PLASTYKI W SZKOLE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ADRESACI:

  Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych nauczycielskich (posiadających pełne przygotowanie pedagogiczne).

  OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

  Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy w zakresie nauczania plastyki w szkole na II i III etapie edukacyjnym.

  ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE

  jest wyposażony w wiedzę i umiejętności w zakresie sztuk plastycznych. Ponadto absolwenci ww. studiów podyplomowych:

  • są innowacyjni i kreatywni
  • mają potrzebę doskonalenia własnego warsztatu pracy
  • dostrzegają potrzebę indywidualnego podejścia do ucznia i stosują indywidualizację w nauczaniu
  • posiadają rozległą wiedzę o sztukach plastycznych i posługując się tą wiedzą, umieją ją w atrakcyjny sposób przedstawić dzieciom i młodzieży
  • znają i stosują kreatywne metody pracy z uczniami.
  • znają i wykorzystują  nowoczesne technologie informatyczne jako narzędzie pracy i nauki
  • zachęcają dzieci i młodzież do czynnego udziału w życiu kulturalnym
  • charakteryzują się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, odpowiedzialnością i refleksyjnością

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ADRESACI:

  Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych nauczycielskich (posiadających pełne przygotowanie pedagogiczne).

  OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

  Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy w zakresie nauczania przyrody w szkole.

  ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE POWINIEN ZOSTAĆ PRZYGOTOWANY DO:

  • realizacji treści biologicznych, geograficznych, fizycznych i chemicznych zawartych w części podstawy programowej dotyczącej przedmiotu „Przyroda”,
  • realizacji ścieżek edukacyjnych związanych z nauczaniem przyrody,
  • diagnozowania, badania osiągnięć uczniów przyrody,
  • wspierającego oceniania osiągnięć ucznia,
  • stosowania nowoczesnych środków dydaktycznych i aktywnych metod w procesie nauczania,
  • rozwijania umiejętności interpersonalnych poprzez proces uczenia,
  • wykorzystywania komputera w pracy dydaktycznej.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • NAUCZANIE TECHNIKI W SZKOLE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ADRESACI:

  Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych nauczycielskich (posiadających pełne przygotowanie pedagogiczne).

  OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

  Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy nauczyciela zajęć technicznych, techniki w szkole podstawowej i gimnazjum.

  ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

  jest przygotowany merytoryczne i metodyczne w zakresie realizacji zadań szkoły, podstaw programowych i programów z przedmiotów zajęcia techniczne, technika i ścieżki wychowanie komunikacyjne, w szkole podstawowej, gimnazjum.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ADRESACI:

  Studia przeznaczone są dla nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne, lecz bez kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawnymi umysłowo

  CEL:

  Studia dają uprawnienia do nauczania i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego, przygotowują do pracy m.in. w szkołach specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy interwencji i ośrodkach szkolno-wychowawczych.

  ŚWIADECTWO:

  Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności oraz zdania egzaminu końcowego.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • WCZESNE I CAŁOŻYCIOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJI UCZNIÓW Z AUTYZMEM LUB/I ZESPOŁEM ASPERGERA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ADRESACI:

  Studia kierowane do osób z wykształceniem wyższym z zakresu: pedagogiki przedszkolnej, pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogiki specjalnej (wszystkie specjalności), pedagogiki o specjalności nauczycielskiej, absolwentów kierunków nauczycielskich, z uprawnieniami pedagogicznymi.

  OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

  Studia w ww. zakresie umożliwią uczestnikom nabycie wiedzy dotyczącej potrzeb rozwojowych i możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży z autyzmem lub/i Zespołem Aspergera (lub innymi zaburzeniami z tak zwanego spektrum autyzmu). Studia z tego zakresu pozwolą zdobyć umiejętności potrzebne do pracy (wspomagania rozwoju i organizowania terapii pedagogicznej) z wyżej wymienionymi adresatami, zastosować specyficzne metody nauczania i wychowania.   

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ADRESACI:

  Studia kierowane są do nauczycieli, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne. Absolwenci nabywają uprawnienia do prowadzenia zajęć z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie we wszystkich typach szkół.

  CEL:

  Słuchacze uzyskują wiedzę i umiejętności metodyczne potrzebne do prowadzenia zajęć. Rozwijają umiejętności samokształcenia i planowania własnego rozwoju, w tym także korzystania z różnych źródeł informacji oraz opanowania trudnej sztuki komunikowania się i współpracy.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ADRESACI:

  Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, z uprawnieniami pedagogicznymi, którzy ubiegają się o kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie.

  CEL:

  Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. Studia pozwalają na poszerzenie wiedzy z niezbędnych do prowadzenia zajęć  etyki, psychologii, pedagogiki, biologii i seksuologii. Oprócz przygotowania merytorycznego studia umożliwiają poszerzenie umiejętności metodycznych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE Z GIMNASTYKĄ KOREKCYJNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ADRESACI:

  Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych posiadających uprawnienia pedagogiczne

  OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

  Absolwent studiów jest przygotowany do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w każdym typie szkół, wykorzystując metody i formy pracy odpowiadające aktualnym programom kształcenia. Posiada wiedzę z zakresu profilaktyki wad postawy i gimnastyki korekcyjnej, zasób ćwiczeń i form usprawniania zaburzeń postawy ciała.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi .
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

Kornelia Ocena odpowiedz

Jedna z najlepszych uczuleni w regionie. Takie moje zdanie. Polecam.