• CERTYFIKOWANY AUDYTOR BEZPIECZEŃSTWA Stopień: REKRUTACJA

  Celem kursu jest przygotowanie do realizacji audytów w zakresie bezpieczeństwa w aspekcie realizowanej ochrony fizycznej/technicznej, w organizacjach stosujących się do Ustawy o ochronie osób i mienia jak i prywatnych. Kurs dostarczy cenne wskazówki poprzez pokazanie praktycznych doświadczeń w planowaniu, realizacji i raportowaniu audytów systemu zarządzania bezpieczeństwem. Program, będący połączeniem teorii i praktyki, wykładów i ćwiczeń, pozwoli kursantom zapoznać się z procedurą tego typu audytu.

  Dowiedz się więcej

 • CZŁONEK SŁUŻBY PORZĄDKOWEJ I INFORMACYJNEJ Stopień: REKRUTACJA

  CEL SZKOLENIA:
  Nabycie umiejętności oraz uprawnień do wykonywania zadań z zakresu Ochrony imprez masowych zgodnie z wymogami jakie powinni spełniać członkowie służb informacyjnych i służb porządkowych określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 marca 2010 r. Dz. u. Nr 52, poz. 308.

  KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:
  Osoby kończące szkolenie będą przygotowane do pracy przy zabezpieczaniu imprez masowych. Zdobyte uprawnienia zezwalają na zabezpieczanie koncertów, imprez sportowych, artystycznych, pikników, festynów itp. Po pozytywnym ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie zezwalające na wykonywanie zadań członka służby informacyjnej i porządkowej.

  Dowiedz się więcej

 • KIEROWNIK DS. BEZPIECZEŃSTWA NA IMPREZACH MASOWYCH Stopień: REKRUTACJA

  CEL SZKOLENIA:
  Nabycie umiejętności oraz uprawnień do wykonywania zadań z zakresu ochrony imprez masowych i kierowania działaniami ochronnymi, potwierdzonych zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia.

  UCZESTNICY SZKOLENIA:
  Szkolenie skierowane jest dla kandydatów na kierowników do spraw bezpieczeństwa na imprezach masowych a także dla kandydatów na członków służb porządkowych i służb informacyjnych imprezy masowej.

  Dowiedz się więcej

 • KURS DETEKTYWISTYCZNY Stopień: REKRUTACJA

  Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu detektywa. Świadectwo ukończenia Kursu Detektywistycznego potwierdza przygotowanie teoretyczne w zakresie ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.
  Od 1 stycznia 2014 r. ukończenie kursu o tej tematyce otwiera drogę do wykonywania wolnego zawodu detektywa. Osoby, które ukończą Kurs Detektywistyczny w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie mogą ubiegać się o wydanie licencji detektywa bez konieczności zdawania egzaminu w Komendzie Głównej Policji. Wpisu na listę dokonują komendanci wojewódzcy Policji, właściwi ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która ubiega się o wpis na listę (na jej pisemny wniosek).

  Dowiedz się więcej

 • KURS DOSKONALĄCY UMIEJĘTNOŚCI KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY Stopień: REKRUTACJA

  Kurs doskonalący umiejętności teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, przeznaczony dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, którzy są zobowiązani do odbywania takiego szkolenia, co 5 lat.

  Dowiedz się więcej

 • KURS OCHRONY Stopień: REKRUTACJA

  Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu pracownik ochrony. Przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 (Dz.U. 2013 poz.1688).
  Od 1 stycznia 2014 r. osoby, które chcą wykonywać zawód kwalifikowanego pracownika ochrony, nie muszą ubiegać się o licencję pierwszego i drugiego stopnia, ani przystępować do egzaminów na licencję pracownika ochrony fizycznej. Osoby, które ukończą Kurs Ochrony w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego mogą ubiegać się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji. Wpisu na listę dokonują komendanci wojewódzcy Policji, właściwi ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która ubiega się o wpis na listę (na jej pisemny wniosek).

  Dowiedz się więcej

 • SPECJALISTA DS. INFORMACJI NIEJAWNYCH Stopień: REKRUTACJA

  Głównym celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia skutecznych działań, szczególnie w zakresie nadzoru, kontroli oraz przygotowań obronnych zgodnie z rozwiązaniami prawnymi, doktrynalnymi i organizacyjnymi – obowiązującymi w administracji publicznej, jednostkach organizacyjnych straży, służb i inspekcji oraz w innych instytucjach państwowych, przedsiębiorstwach i organizacji pozarządowych, a także do prowadzenia współpracy z innymi podmiotami w ramach działań prowadzonych na obszarze gminy, powiatu, jak również kraju. Podstawą przeprowadzenia szkolenia są aktualne regulacje prawne w randze ustaw i aktów wykonawczych we wskazanych obszarach.

  Dowiedz się więcej

 • SPECJALISTA DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Stopień: REKRUTACJA

  CEL SZKOLENIA:
  1. Poznanie przepisów regulujących kwestie ochrony danych osobowych i podstawowych pojęć.
  2. Poznanie zasad przetwarzania danych osobowych oraz funkcje w systemie ochrony danych osobowych.
  3. Podstawowe obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.
  4. Skutki bezprawnego udostępnienia danych osobowych.
  5. Zapoznanie się w prawami osób, których dane są przetwarzane.
  6. Przybliżenie zasad klasyfikacji danych oraz zabezpieczenia danych osobowych i rejestracji zbiorów.
  7. Omówienie zmian w przepisach, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  Szkolenie obejmuje zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych zgodnie z obecnie obowiązującym prawem (ustawa z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych). Podczas kursu omówione zostaną również postanowieniach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (GDPR).
  GDPR (General Data Protection Regulation) zwane również „RODO” lub „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych” to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
  Rozporządzenie to zaczyna obowiązywać bezpośrednio w krajach członkowskich Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku. Jest kompleksową regulacją, która istotnie zmienia zakres obowiązków podmiotów przetwarzających dane osobowe i stwarza nowe zasady dla ochrony danych osobowych. Podczas kursu omówione zostaną cele, jakie przyświecały twórcom rozporządzenia oraz wskazanie zmian od strony prawnej i bezpieczeństwa danych – zmian, które będą miały praktyczne znaczenie dla prowadzonej przez Państwa działalności.
  Podczas kursu poruszone zostaną kwestie zmian w zakresie katalogu warunków przetwarzania danych, zasady rzetelności, prawidłowości, ograniczenia celu, minimalizacji, rozliczalności, przejrzystości oraz integralności i poufności.

  Dowiedz się więcej

 • SPECJALISTA DS. OCHRONY INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ Stopień: REKRUTACJA

  Głównym celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia skutecznych działań, szczególnie w zakresie nadzoru, kontroli oraz przygotowań ochrony infrastruktury w tym infrastruktury krytycznej zgodnie z rozwiązaniami prawnymi, doktrynalnymi i organizacyjnymi – obowiązującymi w administracji publicznej, jednostkach organizacyjnych straży, służb i inspekcji oraz w innych instytucjach państwowych, przedsiębiorstwach i organizacji pozarządowych, a także do prowadzenia współpracy z innymi podmiotami w ramach działań prowadzonych na obszarze gminy, powiatu, jak również kraju. Podstawą przeprowadzenia szkolenia są aktualne regulacje prawne w randze ustaw i aktów wykonawczych we wskazanych obszarach.

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

zadowolona kursantka :) Ocena

Jestem zaskoczona bo myślałam, że kurs jak kurs... Ale po Certyfikowanym Audytorze naprawdę można pracować w tym zawodzie. Kurs prowadzony był na uczelni, trener super, wiedzę i umiejętności zdobyte podczas szkolenia wykorzystałam w pracy, a no i na pewno nie będzie to mój jedyny kurs w tej szkole. Czekam teraz na dotację, na kurs detektywistyczny :)