• CYBERBEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

  Rekrutacja

  Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowiskach odpowiedzialnych . Absolwenci studiów będą mogli podjąć pracę w komórkach audytu wewnętrznego oraz firmach audytorskich.

  Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach studiów pozwolą absolwentom na samodzielne zbadanie czy proces zarządzania ryzykiem jest adekwatny do potencjalnych zagrożeń, zapewnia wystarczającą ochronę aktywów (zasobów) i informacji, oraz czy system kontroli w obszarze całej infrastruktury informatycznej jest efektywny i skuteczny, zgodnie z przyjętymi standardami i kryteriami. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • CZŁONEK SŁUŻBY PORZĄDKOWEJ I INFORMACYJNEJ

  Rekrutacja

  CEL SZKOLENIA:
  Nabycie umiejętności oraz uprawnień do wykonywania zadań z zakresu Ochrony imprez masowych zgodnie z wymogami jakie powinni spełniać członkowie służb informacyjnych i służb porządkowych określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 marca 2010 r. Dz. u. Nr 52, poz. 308.

  KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:
  Osoby kończące szkolenie będą przygotowane do pracy przy zabezpieczaniu imprez masowych. Zdobyte uprawnienia zezwalają na zabezpieczanie koncertów, imprez sportowych, artystycznych, pikników, festynów itp. Po pozytywnym ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie zezwalające na wykonywanie zadań członka służby informacyjnej i porządkowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KIEROWNIK DS. BEZPIECZEŃSTWA NA IMPREZACH MASOWYCH

  Rekrutacja

  CEL SZKOLENIA:
  Nabycie umiejętności oraz uprawnień do wykonywania zadań z zakresu ochrony imprez masowych i kierowania działaniami ochronnymi, potwierdzonych zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia.

  UCZESTNICY SZKOLENIA:
  Szkolenie skierowane jest dla kandydatów na kierowników do spraw bezpieczeństwa na imprezach masowych a także dla kandydatów na członków służb porządkowych i służb informacyjnych imprezy masowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KURS DOSKONALĄCY UMIEJĘTNOŚCI KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY

  Rekrutacja

  Kurs doskonalący umiejętności teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, przeznaczony dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, którzy są zobowiązani do odbywania takiego szkolenia, co 5 lat.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KURS OCHRONY

  Rekrutacja

  Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu pracownik ochrony. Przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 (Dz.U. 2013 poz.1688).
  Od 1 stycznia 2014 r. osoby, które chcą wykonywać zawód kwalifikowanego pracownika ochrony, nie muszą ubiegać się o licencję pierwszego i drugiego stopnia, ani przystępować do egzaminów na licencję pracownika ochrony fizycznej. Osoby, które ukończą Kurs Ochrony w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego mogą ubiegać się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji. Wpisu na listę dokonują komendanci wojewódzcy Policji, właściwi ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która ubiega się o wpis na listę (na jej pisemny wniosek).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA POZWOLENIE NA BROŃ

  Rekrutacja

  Zgodnie z Art. 16. 1. Ustawy o broni i amunicji z 21 maja 1999 roku (Dz. U. 1999 Nr 53 poz. 549, z późn. zm.) osoba, która występuje z podaniem o wydanie pozwolenia na broń, jest obowiązana zdać egzamin przed komisją powołaną przez właściwy organ Policji ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą bronią.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ORGANIZACJA I ZASADY OCHRONY TRANSPORTÓW WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH W POLSCE

  Rekrutacja

  Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do osób, których praca ociera się o bezpieczeństwo osobiste podczas transportowania mienia oraz dla osób, które chcą pracować z bronią, transportując różnego rodzaju mienie w tym między innymi wartości pieniężne. Szkolenie jest również dla osób, które studiują na kierunkach związanych z aspektami bezpieczeństwa i chcą powiązać poznane dotychczas zagadnienia w przyszłości zawodowo.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SPECJALISTA BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO

  Rekrutacja

  Celem szkolenia jest:

  • Nauczenie zasad bezpiecznego funkcjonowania w terenie zurbanizowanym i poza nim;
  • Nauczenie procedur reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych takich jak; napad, atak agresji, kidnaping, szantaż bronią palną, próba gwałtu itp;
  • Nauczenie wczesnego wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa osobistego;
  • Doskonalenie zasady profilaktyki unikania zagrożeń w takich obszarach jak: dom, teren zurbanizowany, środki komunikacji, internet, itp.;
  • Doskonalenie umiejętności taktycznych w zakresie jazdy defensywnej pojazdem, poruszania się w mieście, wyboru bezpiecznych miejsc itp;
  • Zapoznanie z typowymi zagrożeniami bezpieczeństwa osobistego i sposobem działania przestępców.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SPECJALISTA DS. INFORMACJI NIEJAWNYCH

  Rekrutacja

  Głównym celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia skutecznych działań, szczególnie w zakresie nadzoru, kontroli oraz przygotowań obronnych zgodnie z rozwiązaniami prawnymi, doktrynalnymi i organizacyjnymi – obowiązującymi w administracji publicznej, jednostkach organizacyjnych straży, służb i inspekcji oraz w innych instytucjach państwowych, przedsiębiorstwach i organizacji pozarządowych, a także do prowadzenia współpracy z innymi podmiotami w ramach działań prowadzonych na obszarze gminy, powiatu, jak również kraju. Podstawą przeprowadzenia szkolenia są aktualne regulacje prawne w randze ustaw i aktów wykonawczych we wskazanych obszarach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SPECJALISTA DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Rekrutacja

  CEL SZKOLENIA:
  1. Poznanie przepisów regulujących kwestie ochrony danych osobowych i podstawowych pojęć.
  2. Poznanie zasad przetwarzania danych osobowych oraz funkcje w systemie ochrony danych osobowych.
  3. Podstawowe obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.
  4. Skutki bezprawnego udostępnienia danych osobowych.
  5. Zapoznanie się w prawami osób, których dane są przetwarzane.
  6. Przybliżenie zasad klasyfikacji danych oraz zabezpieczenia danych osobowych i rejestracji zbiorów.
  7. Omówienie zmian w przepisach, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

   

  Szkolenie obejmuje zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych zgodnie z obecnie obowiązującym prawem (ustawa z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych). Podczas kursu omówione zostaną również postanowieniach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (GDPR).
  GDPR (General Data Protection Regulation) zwane również „RODO” lub „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych” to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

   

  Rozporządzenie to zaczyna obowiązywać bezpośrednio w krajach członkowskich Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku. Jest kompleksową regulacją, która istotnie zmienia zakres obowiązków podmiotów przetwarzających dane osobowe i stwarza nowe zasady dla ochrony danych osobowych. Podczas kursu omówione zostaną cele, jakie przyświecały twórcom rozporządzenia oraz wskazanie zmian od strony prawnej i bezpieczeństwa danych – zmian, które będą miały praktyczne znaczenie dla prowadzonej przez Państwa działalności.
  Podczas kursu poruszone zostaną kwestie zmian w zakresie katalogu warunków przetwarzania danych, zasady rzetelności, prawidłowości, ograniczenia celu, minimalizacji, rozliczalności, przejrzystości oraz integralności i poufności.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SPECJALISTA DS. OCHRONY INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ

  Rekrutacja

  Głównym celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia skutecznych działań, szczególnie w zakresie nadzoru, kontroli oraz przygotowań ochrony infrastruktury w tym infrastruktury krytycznej zgodnie z rozwiązaniami prawnymi, doktrynalnymi i organizacyjnymi – obowiązującymi w administracji publicznej, jednostkach organizacyjnych straży, służb i inspekcji oraz w innych instytucjach państwowych, przedsiębiorstwach i organizacji pozarządowych, a także do prowadzenia współpracy z innymi podmiotami w ramach działań prowadzonych na obszarze gminy, powiatu, jak również kraju. Podstawą przeprowadzenia szkolenia są aktualne regulacje prawne w randze ustaw i aktów wykonawczych we wskazanych obszarach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SPECJALISTYCZNY KURS Z KSZTAŁTOWANIA UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH I SPOŁECZNYCH

  Rekrutacja
  Szkolenie obejmuje wiedzę teoretyczną, jak również praktyczną, którą powinien posiadać każdy kandydat na mediatora sądowego. Ma ono na celu przygotować uczestników do samodzielnego prowadzenia mediacji z zakresu różnych spraw (cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, karnych, administracyjnych), jak również umożliwić zdobycie niezbędnych umiejętności w zakresie konstruowania ugód mediacyjnych oraz zarządzania konfliktem.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie

Opinie (1)

zadowolona kursantka :) Ocena odpowiedz

Jestem zaskoczona bo myślałam, że kurs jak kurs... Ale po Certyfikowanym Audytorze naprawdę można pracować w tym zawodzie. Kurs prowadzony był na uczelni, trener super, wiedzę i umiejętności zdobyte podczas szkolenia wykorzystałam w pracy, a no i na pewno nie będzie to mój jedyny kurs w tej szkole. Czekam teraz na dotację, na kurs detektywistyczny :)