• ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych "Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego" jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych pracowników administracji publicznej w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego. Są to nowoczesne studia pozwalające zdobyć szeroką wiedzę i kompetencje m.in. w zakresie zarządzania kryzysowego, administracji oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Adresatami studiów są zarówno osoby pracujące w służbach mundurowych, instytucjach zarządzania kryzysowego oraz administracji rządowej i samorządowej, jak również wszyscy planujący podjęcie zatrudnienia w róznego typu instytucjach z obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Administracja i zarządzanie publiczne jest przygotowywanie wysoko wykwalifikowanych kadr urzędników służby publicznej do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnej strukturze administracyjnej. Studia dają solidne przygotowanie teoretyczne poprzez zapewnianie profesjonalnego systemu kształcenia opartego na własnym bogatym dorobku Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Administracja samorządowa mają na celu przygotowywanie wysoko wykwalifikowanych kadr urzędników służby publicznej. Studia dają solidne przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne poprzez zapewnienie profesjonalnego systemu kształcenia opartego na bogatym doświadczeniu kadry dydaktycznej. Studia podyplomowe w zakresie Administracji samorządowej kierujemy do osób posiadających wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim, pragnących pogłębić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu funkcjonowania instytucji publicznych, jak również do osób pragnących związać swoją przyszłość zawodową ze sferą administracji samorządowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ANALITYKA RYNKI FINANSOWEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomoweych Analityka rynku finansowego jest przekazanie wiedzy oraz zaprezentowanie narzędzi niezbędnych do wykonania analizy oraz oceny sytuacji umożliwiając podejmowanie decyzji inwestycyjnych na rynku finansowym. Program studiów jest adresowany do osób czynnie inwestujących lub które chcą dopiero podjąć działalność na rynku finansowym w charakterze tradera, analityka finansowego czy inwestora. W toku studiów słuchacze zapoznają się z zasadami funkcjonowania oraz sprawnego poruszania się w obszarze rynku finansowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ANIMACJA CZASU WOLNEGO Z ELEMENTAMI ARTETERAPII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Czas, jaki posiadamy do własnej dyspozycji po ukończeniu obowiązkowych zajęć, czyli czas wolny, wymaga odpowiedniego zagospodarowania. W dobie ruchomego czasu pracy i rosnących wymagań, animacja czasu wolnego staje się wyzwaniem, zarówno w pracy z dziećmi, młodzieżą jak i osobami starszymi. Absolwent proponowanych studiów podyplomowych nie tylko wzbogaci swoją wiedzę z zakresu psychologii biegu życia, zadań rozwojowych i potrzeb osób w różnym wieku, ale również zyska warsztat pracy animatora czasu wolnego. Pozna podstawowe techniki i metody pracy z grupą, w tym techniki arteterapeutyczne, muzykoterapeutyczne, ruchowe. Nauczy się planować, prowadzić i ewaluować zajęcia według autorskich scenariuszy. Celem jest wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności animowania czasu wolnego zarówno dzieci, jak i osób w wieku starszym. Zajęcia mają charakter praktyczny i realizowane są w zdecydowanej większości w formie treningu umiejętności animacyjnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AUDYT ŚLEDCZY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przygotowanie słuchaczy do pracy i prowadzenia audytu śledczego przy wykorzystaniu narzędzia analizy śledczej, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami oraz najlepszą praktyką zawodową. Udział w studiach zapewni zdobycie kwalifikacji do samodzielnego prowadzenia audytu śledczego poprzez:

  • usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy z zakresu kontroli i audytu w organizacji,
  • kształtowanie umiejętności planowania i doboru właściwych metod i narzędzi prowadzenia audytu śledczego,
  • pozyskanie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów dokumentowania wyników audytu śledczego,
  • wejście w nowy wymiar pozyskiwania oraz analizy informacji z wykorzystaniem narzędzia tzw. analizy śledczej

  W trakcie poszczególnych modułów prowadzonych w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń, przedstawione zostaną teoretyczne i praktyczne elementy procesu planowania i prowadzenia audytu śledczego ze szczególnym uwzględnieniem procesu przetwarzania informacji oraz aspektów organizacyjnych i psychologicznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i higiena pracy jest przygotowanie uczestników studiów do pełnienia obowiązków pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez zapoznanie ich z aktualną wiedzą w zakresie kształtowania bezpiecznych warunków pracy oraz podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w służbach BHP. Na studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i higieny pracy zapraszamy osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich). Studia dedykujemy osobom pracującym w służbach bhp oraz osobom zamierzający uzyskać nowe kwalifikacje.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest nabycie przez absolwentów specjalistycznej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa państwa i zarządzania kryzysowego. Studia  kierowane są  do magistrów i licencjatów różnych specjalności, którzy pracują (lub zamierzających podjąć pracę) na stanowiskach związanych z zarządzaniem kryzysowym, dla pracowników administracji publicznej i samorządowej, oraz dla osób pracujących  służbach mundurowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BIBLIOTEKOZNAWSTWO Z ELEMENTAMI ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ CYFROWĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa  z elementami zarzadzania informacją cyfrową pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje niezbędne do pracy w bibliotece, w tym - w bibliotece szkolnej, oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje. Program został poszerzony o elementy zarządzania informacją cyfrową. Studia  kierowane  są  do magistrów i licencjatów  różnych specjalności, którzy chcą zdobyć kwalifikacje zarówno do pracy w bibliotece szkolnej, jak też i w bibliotekach wyżej zorganizowanych, np. pedagogicznej czy prowadzonej przez wyższą uczelnię.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BIOLOGIA W SZKOLE Z ELEMENTAMI AKTYWIZUJĄCYCH METOD NAUCZANIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Uzyskanie uprawnień do nauczania biologii w ośmioklasowej szkole podstawowej w zreformowanym systemie oświaty.

  Studia są skierowane do osób posiadających:

  • dyplom I lub II stopnia
  • przygotowanie pedagogiczne,
  • podstawową znajomość obsługi komputera zaopatrzonego w łącze internetowe, przeglądarkę internetową i programy do odczytu plików w formacie: Word, PDF, PowerPoint.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • CHEMIA W SZKOLE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest uzyskanie przez nauczycieli uprawnień do nauczania chemii w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej oraz w szkole podstawowej i ponadpodstawowej w zreformowanym systemie oświaty.

  Studia skierowane są do osób posiadających równocześnie:

  • dyplom licencjata lub dyplom magistra bądź magistra inżyniera w obszarze nauk ścisłych bądź technicznych lub innych studiów, w programie których występowały przedmioty matematyczne lub chemia w wymiarze co najmniej jednego semestru,
  • przygotowanie pedagogiczne,
  • podstawową znajomość obsługi komputera zaopatrzonego w łącze internetowe, przeglądarkę internetową i programy do odczytu plików w formacie: Word, PDF, PowerPoint.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • COMPLIANCE W ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Compliance jest bardzo ważnym elementem odpowiedzialnego zarządzania organizacją. W kontekście zmieniających się przepisów międzynarodowych oraz polskich, wymogi jakie są stawiane specjalistom zajmującym się wdrażaniem i rozbudową funkcji compliance w przedsiębiorstwach wciąż rosną. Zespół Compliance wspiera kierownictwo wyższego szczebla organizacji w realizacji jej celów biznesowych poprzez działania zmierzające do zapewnienia przez organizację zachowania zgodności z przepisami prawa oraz zasadami etyki.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DIETETYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie rozszerzonej wiedzy oraz umiejętności z zakresu samodzielnego poradnictwa żywieniowego, stosowania dietoterapii, profilaktyki prozdrowotnej w aspekcie zdrowego żywienia, promocji zdrowia w zakresie żywienia ludzi zdrowych i chorych, wiedzy z zakresu żywienia klinicznego oraz podstawowej wiedzy medycznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DIETETYKA GENETYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy merytorycznej i metodycznej przygotowującej słuchaczy do pracy w charakterze dietetyków klinicznych, sportowych oraz branży wellness i SPA, którzy wykwalifikowani są w zakresie doradztwa i przeprowadzenia diagnostyki z wykorzystaniem raportów i analiz z zakresu nowoczesnej diagnostyki polimorfizmów genetycznych związanych z redukcją masy ciała oraz utrzymaniem prawidłowej masy ciała; postępowania dietetycznego umożliwiającego prowadzenie zdrowego stylu życia, umożliwiającego zapobieganie rozwoju wybranych chorób metabolicznych. Uczestnicy zostaną przeszkoleni z zakresu sprzedaży oraz komunikacji interpersonalnej, celem przygotowania do tworzenia własnych narzędzi pracy z zakresu przeprowadzenia konsultacji dotyczącej przedstawienia oferty oraz sprzedaży. Takie przygotowanie pozwoli na długoterminową współpracę z klientem / pacjentem w celu wdrożenia i zastosowania zmian w zakresie żywienia oraz wysiłku fizycznego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DORADZTWO PODATKOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Doradca podatkowy to absolwent o wykształceniu na podłożu prawa administracyjnego, choć z elementami prawa cywilnego i karnego skarbowego. Interdyscyplinarny, bo posiadający także wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości, prowadzenia ksiąg podatkowych oraz analizy finansowej (podatkowej). Studia podyplomowe w zakresie doradztwa podatkowego kierujemy do osób z wyższym wykształceniem (ukończone studia I lub II stopnia).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE Z ELEMENTAMI E-DORADZTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Podyplomowe Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-doradztwa dla doradców zawodowych i personalnych wyposażą absolwentów w wiedzę i umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie poradnictwa zawodowego i planowania kariery edukacyjno-zawodowej młodzieży i osób dorosłych, korzystających z możliwości jakie stwarza edukacja ustawiczna. Ponadto, studia wyposażą słuchaczy w kompetencje z zakresu poradnictwa zdalnego z wykorzystaniem e-technologii (e-doradztwo).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DYDAKTYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej jest:

  • Nabycie kwalifikacji metodycznych do nauczania j. angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej.
  • Nabycie wiedzy i kompetencji metodycznych w zakresu metod i technik nauczania języka angielskiego w pracy z dziećmi.
  • Doskonalenie wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym.
  • Doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • E - MARKETING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy przekrojowej wiedzy i umiejętności z zakresu marketingu (e-marketing) i sprzedaży w internecie (e-commerce) oraz przygotowanie do certyfikacji w zakresie kwalifikacji zawodowej realizowanej pod auspicjami organizacji branżowej IAB Polska w ramach programu edukacyjnego dla profesjonalistów branżowych DIMAQ.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Edukacja dla bezpieczeństwa jest zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy o rodzajach i źródłach współczesnych zagrożeń, a także sposobach zapobiegania im i zasadach niesienia pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia w czasie pokoju i wojny. Nabyte przez słuchaczy wiedza i umiejętności mają przyczynić się do zwiększenia profesjonalizmu i skutecznego poszukiwania rozwiązań problemów występujących w sytuacjach kryzysowych. Studia podyplomowe Edukacja dla bezpieczeństwa kierujemy do nauczycieli, którzy chcą uzyskać metodyczne i merytoryczne kompetencje umożliwiające nauczanie przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa. Słuchaczami studiów mogą być absolwenci studiów wyższych (I lub II stopnia) posiadający przygotowanie pedagogiczne.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE LEAN SIX SIGMA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy kompleksowej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania procesami i prowadzenia projektów usprawniających procesy biznesowe oraz przygotowanie do certyfikacji w zakresie Lean Six Sigma Green Belt. Specjaliści i menedżerowie średniego szczebla z przedsiębiorstw i organizacji realizujących procesy dla masowych klientów: przedsiębiorstwa produkcyjne, firmy usługowe, branża finansowa, telekomunikacyjna, informatyczna, energetyczna, centra usług wspólnych, urzędy, organizacje pozarządowe, sklepy wielkopowierzchniowe itp.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • FILOZOFIA DIALOGU. SZTUKA ŻYCIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest inspirujący dialog na temat kanonów filozofii i sztuki życia – prowadzony zarówno w bezpośrednich spotkaniach mających charakter klubowo-warsztatowych dyskusji (zjazdy stacjonarne w formule Socrates Cafe) jak i w wirtualnej przestrzeni internetowej (zajęcia realizowane na Platformie Zdalnego Nauczania). Studia „Filozofia dialogu. Sztuka życia” to doskonała okazja aby spotkać się i porozmawiać o istotnych dla współczesnego człowieka kwestiach, poznać punkt widzenia reprezentowany przez innych, a także skonfrontować własne poglądy z koncepcjami filozofów. Słuchacze będą mieli okazje podejmować żywiołowe dyskusje, prezentować swoje stanowiska i różne perspektywy rozumienia przekrojowych tematów przy jednoczesnej otwartości na punkty widzenia pozostałych słuchaczy. Organizowany w ramach zajęć stacjonarnych klub  Socrates Cafe to formuła warsztatów dialogowych, w pozaakademickich przestrzeniach.  Zaprosimy do podjęcia rozważań i dyskusji w  muzeach, salach kinowych, kawiarniach, galeriach sztuki. Ponadto, istotnym elementem studiów są także dialog i rozważania w przestrzeni internetowej – czaty i forma dyskusyjne organizowane na Platformie Zdalnego Nauczania PUW.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • FILOZOFIA W SZKOLE Z ELEMENTAMI METODY PROJEKTÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów podyplomowych Filozofia w szkole z elementami metody projektów umożliwia merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z zakresu Filozofii w szkołach każdego typu.  Ponadto, w trakcie kształcenia słuchacze uzyskają wiedzę i umiejętności do prowadzenie zajęć szkolnych  przy wykorzystaniu różnych metod dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem pracy metodą projektów. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • FITOTERAPIA I PODSTAWY FARMAKOLOGII KLINICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresu ziołolecznictwa i farmakologii klinicznej. Przedstawienie roli pielęgniarki w leczeniu, rozpoznawaniu, profilaktyce zmian chorobowych u pacjentów leczonych ambulatoryjnie lub hospitalizowanych poprzez stosowanie metod farmakologicznych i fitoterapii. Zapoznanie się z metodami bezpiecznego stosowania, przechowywania, aplikowania preparatów ziołowych i farmakologicznych. Zdobycia umiejętności w zakresie racjonalnego samoleczenia, interakcji między surowcami pochodzenia farmakologicznego a roślinnego. Przedstawienie receptariusza z zakresu surowców leczniczych, określenie podobieństw i różnic polegających na prowadzeniu terapii tych samych jednostek chorobowych środkami farmakologicznymi i ziołowym. Przeprowadzenie warsztatów praktycznych dotyczących receptury surowców leczniczych, sporządzanie mieszanek leczniczych oraz kosmetyków.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • FIZYKA W SZKOLE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest uzyskanie przez nauczycieli uprawnień do nauczania fizyki w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej oraz w szkole podstawowej i ponadpodstawowej w zreformowanym systemie oświaty.

  Studia skierowane są do osób posiadających równocześnie:

  • dyplom licencjata lub dyplom magistra bądź magistra inżyniera w obszarze nauk ścisłych bądź technicznych lub innych studiów,  w programie których występowały przedmioty matematyczne lub fizyka w wymiarze co najmniej jednego semestru,
  • przygotowanie pedagogiczne,
  • podstawową znajomość obsługi komputera zaopatrzonego w łącze internetowe, przeglądarkę internetową i programy do odczytu plików w formacie: Word, PDF, PowerPoint.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • GEOGRAFIA W SZKOLE Z ELEMENTAMI METODYKI NAUCZANIA AKTYWIZUJĄCEJ UCZNIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie słuchacza w zakresie metodycznym, merytorycznym i praktycznym do prowadzenia przedmiotu geografia na wszystkich etapach edukacyjnych włącznie ze szkołą ponadgimnazjalną oraz ponadpodstawową w zreformowanym systemie oświaty. Program kształcenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz z Rozporządzeniem z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Program został wzbogacony o elementy metodyki aktywizującej ucznia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • HISTORIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ELEMENTAMI PRACY Z UCZNIEM ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI UCZENIA SIĘ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów podyplomowych Historia w szkole podstawowej z elementami pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się umożliwia merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do pracy w zakresie przedmiotu: historia w szkołach podstawowych. Wszystkie zajęcia prowadzone są pod kątem prowadzenia zajęć w szkołach każdego typu z historii. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz z Rozporządzeniem z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INFORMATYKA Z ELEMENTAMI E-LEARNINGU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych z zakresu Informatyka z elementami e-learningu jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia przedmiotów: informatyka, technologia informacyjna, zajęcia komputerowe w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Program studiów podyplomowych jest zgodny z Rozporządzeniem MENiS z dnia 07.09.2004 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz rozporządzeniem z dnia 23.12.2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4 poz. 17).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych "Inspektor Ochrony Danych – Zarządzanie bezpieczeństwem informacji" jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr odpowiedzialnych za obszar bezpieczeństwa informacji i ochrony danych, zarówno w instytucjach publicznych jak i w podmiotach prywatnych. Studia przygotowują do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych – zgodnie z wchodzącym w życie w dniu 25 maja 2018 r. RODO (unijnym Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych). Są to nowoczesne studia pozwalające zdobyć szeroką wiedzę i kompetencje m.in. w zakresie ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacjach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INTEGRACJA SENSORYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów „Integracja sensoryczna” jest wyposażenie w wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii rozwoju, anatomii i fizjologii rozwoju oraz teorii integracji sensorycznej. Studia mają przygotować do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostyczno-klinicznej dziecka oraz określenia pełnej diagnozy i stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej. Studia kierowane do nauczycieli, pedagogów, wychowawców, psychologów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INTEGRALNA EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów podyplomowych Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna umożliwia merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do pracy w zakresie przedszkolnej i wczesnej edukacji w zreformowanym systemie edukacji. Studia podyplomowe Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, licencjackich lub magisterskich, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne. Ofertę kierujemy również do osób z wykształceniem wyższym w zakresie innych specjalności niż pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, chcących zdobyć kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela kształcenia zintegrowanego w klasach I-III, a także nauczyciela wychowania przedszkolnego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KOMPLEKSOWA TERAPIA I WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY Z ADHD - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przygotowanie:

  1/ do prowadzenia procesu terapii uczniów z ADHD w środowisku przedszkola, szkoły i pracy pozaszkolnej

  2/ do organizowania i prowadzenia działań z zakresu psychoedukacji i wsparcia rozwoju kompetencji wychowawczych rodziców uczniów z ADHD

  3/ do działalności konsultacyjnej i doradczej w zespołach terapeutyczno-edukacyjnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KONTROLER FINANSOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do przeprowadzania kontroli wewnętrznej i zewnętrznej w aspekcie identyfikacji możliwości nadużyć i przestępstw gospodarczych poprzez poznanie teoretycznych podstaw umożliwiających efektywne wykonywanie zawodu. Zakres studiów umożliwi poznanie podstawowych problemów i działalności podmiotów gospodarczych. Pozwoli również na uporządkowanie dotychczasowej wiedzy z zakresu kontroli wewnętrznej w organizacji, doskonalenie umiejętności doboru właściwych metod i narzędzi planowania i prowadzenia kontroli oraz pozyskanie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów dokumentowania procesu kontrolnego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KREATYWNY MENEDŻER KULTURY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania organizacji w sferze kultury w warunkach gospodarki rynkowej  i kształcenie umiejętności skutecznego działania i współdziałania oraz kreowania wydarzeń kulturalnych w nowych przestrzeniach i warunkach ekonomicznych i społecznych. Słuchacze doskonalą umiejętności kompetencje interpersonalne oraz umiejętności pozyskiwania środków finansowych z sektora biznesu na rzecz kultury.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LOGISTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie najnowszej wiedzy i umiejętności menedżerskich w zakresie logistyki oraz wykształcenie specjalistów pracujących w tej dziedzinie. Studium przygotowuje do profesjonalnej pracy w komórkach logistycznych podmiotów gospodarczych i administracyjnych. Studia podyplomowe Logistyka kierujemy do osób zamierzających podjąć pracę na stanowiskach związanych z logistyką oraz do kadry zarządzającej zainteresowanej poszerzeniem wiedzy. Studia pozwalają zarówno na podniesienie kwalifikacji osób wykonujących zawód logistyka jak i na zdobycie zupełnie nowych kwalifikacji przez osoby bez praktyki w tej dziedzinie. Słuchaczami studiów mogą być absolwenci szkół wyższych posiadający dyplom ukończenia studiów: licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich. Studia podyplomowe kończą się ocenioną pracą podyplomową i zdaniem z wynikiem pozytywnym ustnego egzaminu końcowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LOGISTYKA I SPEDYCJA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Logistyka i spedycja jest przygotowanie nauczycieli szkół średnich i policealnych do kształcenia w zawodach technik logistyk, technik spedytor, magazynier-logistyk a także poszerzenie ich wiedzy z zakresu transportu, logistyki i spedycji.

  Studia podyplomowe Logistyka i spedycja skierowane są do nauczycieli szkół średnich i policealnych zaangażowanych w proces kształcenia w zawodach  technik logistyk – 333107, technik spedytor – 333108, magazynier-logistyk 432106  przygotowujących uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje:

  • obsługa magazynów (AU.22),
  • organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów (AU.31),
  • organizacja transportu (AU.32)

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MATEMATYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Matematyka w szkole podstaowej jest poszerzenie wiedzy matematycznej słuchaczy i zaopatrzenie ich w umiejętności pozwalające na pracę w charakterze nauczyciela matematyki w szkole w zreformowanym systemie edukacji.  W trakcie studiów podyplomowych z matematyki, słuchacze zrealizują blok zajęć skoncentrowanych na metodyce pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NAUCZANIE ETYKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów podyplomowych Nauczanie etyki umożliwia merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do pracy w zakresie przedmiotu: etyka. Wszystkie zajęcia prowadzone są pod kątem prowadzenia zajęć w szkołach każdego typu z tego przedmiotu. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NEUROLOGOPEDIA OGÓLNA I DZIECIĘCA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia z zakresu Neurologopedii ogólnej i dziecięcej oferują słuchaczom zdobycie nowej, poszukiwanej specjalizacji zawodowej na rynku usług logopedycznych. W trakcie zajęć słuchacze pogłębią i ugruntują swoja wiedzę w zakresie zaburzeń mowy na skutek uszkodzeń i dysfunkcji neurologicznych. Osiągną lub wzbogacą także swoje doświadczenie zawodowe, gdyż ideą Studiów jest przede wszystkim wszechstronne i praktyczne przygotowanie do pracy klinicznej w zawodzie neurologopedy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NOWE MEDIA I DZIENNIKARSTWO INTERNETOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe „Nowe media i dziennikarstwo internetowe” zapewniają specjalistyczną wiedzę oraz praktyczne umiejętności związane z nowymi mediami oraz specyfiką komunikacji w Internecie. Są one adresowane do osób, które chcą uaktualnić i poszerzyć wiedzę związaną z obszarem dziennikarstwa. Adresatami studiów są ponadto osoby, które w codziennej pracy mają styczność z mediami i nowoczesnymi narzędziami komunikacji. Oferowane studia przygotowują do pracy w nowych mediach, instytucjach publicznych i firmach prowadzących intensywną komunikację z otoczeniem z wykorzystaniem Internetu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności potrzebne do podejmowania skutecznych działań edukacyjnych i rewalidacyjnych w stosunku do osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu, od lekkiego do głębokiego. Studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki adresujemy do osób pragnących zdobyć przygotowanie do pracy w szkołach i ośrodkach specjalnych – sprofilowanych na kształcenie osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także w oddziałach integracyjnych szkół ogólnodostępnych oraz w placówkach pracy z dorosłymi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza jest wyposażenie słuchaczy w podstawy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktyczne niezbędne w pracy opiekuńczo-wychowawczej. Słuchacze są też przygotowani do realizacji profilaktyki pierwszorzędowej w ramach pracy opiek.-wychowawczej. Absolwenci uzyskują kwalifikacje do pracy w placówkach takich jak: dom dziecka, pogotowie opiekuńcze, internat, bursa, świetlica szkolna oraz jako pedagog szkolny. Ukończenie studiów uprawnia do prowadzenia pracy opiekuńczo-wychowawczej także w szkołach ponadpodstawowych. Absolwenci otrzymują dodatkowo przygotowanie w zakresie kierowania wycieczką szkolną(poświadczone zaświadczeniem o ukończeniu kursu „Kierownik wycieczek szkolnych”).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Pedagogika resocjalizacyjna jest zdobycie szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie diagnozy, metodyki i terapii resocjalizacyjnej, z uwzględnieniem  nowatorskich strategii oddziaływań. Nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy – pragnący uzyskać kwalifikacje do pracy w placówkach resocjalizacyjnych oraz nabyć kompetencje do pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PIELĘGNIARSTWO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRACA Z UCZNIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

  Absolwent studiów Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

  • Posiada specjalistyczną i rzetelną wiedzę dotyczącą specjalnych potrzeb edukacyjnych, dotyczących uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, trudnościami w uczeniu się matematyki, niedosłyszących i niesłyszących, słabowidzących i niewidomych, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, upośledzonych w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością sprzężoną, z autyzmem, z ADHD, niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem, z chorobą przewlekłą, czy wreszcie z uczniem szczególnie uzdolnionym, w tym uczniem z syndromem SNO – nieadekwatnych osiągnięć szkolnych.
  • Zna podstawy prawne pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i potrafi prowadzić dokumentację pracy z uczniem z SPE.
  • Potrafi zdiagnozować specjalne potrzeby edukacyjne ucznia i zaprojektować program odpowiednich dla niego działań.
  • Potrafi wprowadzić elementy terapii integracji sensorycznej. Ma możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w specjalistycznej sali terapii integracji sensorycznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO MEDYCZNE Z ELEMENTAMI BIOETYKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Słuchacze studiów podyplomowych „Prawo medyczne z elementami bioetyki” zapoznają się z problematyką prawa medycznego w Polsce z punktu widzenia prawa, ochrony zdrowia, wykonywania zawodów medycznych, zarządzania podmiotami leczniczymi oraz w kontekście prawa Unii Europejskiej i transkulturowej opieki zdrowotnej. Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu organizacji, finansowania i funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce w kontekście prawa medycznego; obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników medycznych i kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi; praw i obowiązków pacjentów; problematyki odpowiedzialności karnej, cywilnej, pracowniczej i zawodowej; etyki, bioetyki, dylematów medycznych, moralnych i społecznych w kontekście realizacji zadań przez pracowników medycznych i zarządzających podmiotami leczniczymi w warunkach wolnego rynku.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PROJEKTOWANIE I SPRZEDAŻ USŁUG TURYSTYCZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Branża turystyczna jest jedną z lepiej rozwijających się gałęzi gospodarki. Nieustannie powstają nowe pensjonaty, hotele, ośrodki spa & wellness, biura podróży i agencje turystyczne. Dlatego też ciągle poszukiwani są fachowcy i specjaliści w zakresie szeroko rozumianych usług turystycznych. Regiony, miasta, jak i mniejsze miejscowości stale rozwijają ofertę turystyczną, budują swój wizerunek poprzez wyjątkowość miejsc, zabytków, bazę noclegową i gastronomiczną, realizując liczne imprezy turystyczne. Podnoszą w ten sposób swoją atrakcyjność i budują markę. Jest to branża, bardzo różnorodna, w której pielęgnowanie tego, co minione, zabytkowe i tradycyjne miesza się z tym, co nowoczesne i komfortowe. Branża ta gwarantuje, zatem odkrywanie ciekawej przeszłości i luksusowy relaks. To dwa bieguny współczesnej turystyki!

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem realizacji Studiów Podyplomowych „Przedsiębiorczość” jest rozszerzenie kompetencji nauczycieli poprzez nadane im nowej kwalifikacji zawodowej dzięki, której będą mogli realizować edukację ekonomiczną w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Studia również kierowane są do osób pracujących w charakterze doradcy zawodowego w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, urzędach pracy i ośrodkach społecznych. Dokumentem, na bazie którego powstał program studiów, jest Podstawa Programowa przedmiotu podstawy przedsiębiorczości – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27.08.2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dn. 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) oraz wzbogacają swój warsztat pracy dydaktycznej. Studia podyplomowe realizowane będą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela  (Dz. U. z dn. 6.02.2012 r., poz. 131).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu Przygotowania pedagogicznego pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje pedagogiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje. Przygotowanie pedagogiczne to studia podyplomowe, które kierujemy do obecnych lub przyszłych nauczycieli nie posiadających przygotowania pedagogicznego, a także do psychologów, socjologów, pracowników socjalnych i innych osób, potrzebujących uzupełnić swoje kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA SPORTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie zarówno teoretycznej, jak i praktycznej wiedzy z zakresu psychologii sportu. Zagadnienia poruszane w trakcie zajęć mają przybliżyć słuchaczom główne problemy pojawiające się w sporcie oraz wyposażyć słuchaczy w umiejętności pracy nad mistrzowskim wykonaniem na każdym etapie rozwoju zawodniczego. Studia zgłębiają tematykę mentalnego przygotowania w sporcie, dając kompendium wiedzy merytorycznej i kompetencji praktycznych możliwych do wykorzystania przez osoby pracujące na co dzień ze sportowcami, ale nie nadają uprawnień psychologicznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych "Psychologia w biznesie" jest wyposażenie uczestników w wiedzę i kompetencje psychologiczne przydatne w szeroko rozumianym obszarze funkcjonowania biznesu: prowadzaniu firmy, kontaktach z klientami, zarządzaniu i przywództwie w firmie, wspieraniu rozwoju i szkoleniu pracowników. Studia umożliwiają lepsze zrozumienie relacji społecznych oraz rozpoznawania indywidualnych zasobów – własnych oraz współpracowników, co przekłada się na lepsze „zarządzanie” potencjałem własnym i usprawnienie pracy zespołu pracowniczego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SURDOPEDAGOGIKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Surdopedagogika jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę oraz umiejętności potrzebne do pracy wychowawczo - opiekuńczej, dydaktycznej i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabosłyszącą.Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z osobami z niepełnosprawnością słuchową.

  Wymagane od kandydata:

  • ukończone co najmniej studia wyższe pierwszego stopnia
  • przygotowanie pedagogiczne.

  Absolwent studiów pierwszego stopnia nabędzie kwalifikacje do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi słuchowo w przedszkolu i szkole podstawowej (zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami przedmiotowymi zdobytymi podczas studiów I stopnia). Absolwent studiów drugiego stopnia uzyska kwalifikacje do pracy z osobami z niepełnosprawnością słuchową we wszystkich typach szkół i placówek zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami przedmiotowymi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TERAPIA DZIECI Z AUTYZMEM ORAZ Z ZESPOŁEM ASPERGERA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia adresowane są do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zespołem Aspergera, w szczególności dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli wspierających, na wszystkich poziomach edukacyjnych oraz dla pedagogów, psychologów i logopedów oraz innych zainteresowanych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TERAPIA I EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM ORAZ Z ZESPOŁEM ASPERGERA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia adresowane są do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zespołem Aspergera, w szczególności dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli wspierających, na wszystkich poziomach edukacyjnych oraz dla pedagogów, psychologów i logopedów oraz innych zainteresowanych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TERAPIA ZAJĘCIOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Terapia zajęciowa mają na celu wyposażenie słuchaczy w kompetencje związane z praktycznym wspieraniem rozwoju osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu psychospołecznym (osoby niepełnosprawne, starsze, przewlekle chore). Słuchacze poznają metody i techniki praktycznej pracy wspierającej funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i społeczne, a także zaradność życiową i sprawność fizyczną osób potrzebujących pomocy. Studia podyplomowe Terapia zajęciowa są skierowane do szerokiego kręgu odbiorców pragnących nabyć kompetencje z zakresu terapii zajęciowej. W szczególności zapraszamy osoby, które chciałyby nabyć kompetencje do pracy w charakterze terapeuty zajęciowego w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, placówkach rehabilitacyjnych, domach opieki nad osobami starszymi, szpitalach, pensjonatach, zakładach karnych itp.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mają na celu przygotowanie słuchaczy do organizowania i realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, rozumianego jako wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego.Studia kierowane są do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunkach pedagogika, pedagogika specjalna lub psychologia, posiadających przygotowanie pedagogiczne. Adresatami studiów jest przede wszystkim kadra pedagogiczna żłobków, przedszkoli, poradni psychologiczno - pedagogicznych, ośrodków wczesnej interwencji oraz pozostałych osób pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WIEDZA O KULTURZE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Tematyka studiów podyplomowych koncentruje się na różnorodnych dziedzinach kultury i sztuki (sztuki plastyczne, teatr, film, telewizja, nowe media, reklama).        

  Głównym celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy na temat różnych aspektów kultury, zarówno w aspekcie teoretycznym, analitycznym, jak i praktycznym – aktywnym wprowadzania młodzieży w życie kulturalne. Po ukończeniu studiów podyplomowych jest możliwość prowadzenie przedmiotu wiedza o kulturze w szkołach ponadgimnazjalnych. Wszechstronne przygotowanie do:

  • prowadzenia przedmiotu "wiedza o kulturze" w liceach ogólnokształcących i szkołach ponadgimnazjalnych wszystkich typów;
  • prowadzenia programów edukacyjnych związanych ze sztuką i szeroko pojętą kulturą np. bloków tematycznych, zajęć pozalekcyjnych i profilowanych „kultura regionu", „animacja kulturalna", ścieżki edukacyjne, warsztaty itp.;
  • animowania młodzieżowych i szkolnych wydarzeń kulturalnych;
  • uzupełnienia wiedzy humanistycznej o problemy kultury ze szczególnym uwzględnieniem historii i teorii sztuk, muzyki, teatru, filmu, telewizji, reklamy i sztuki medialnej;
  • prowadzenia zajęć metodami aktywnymi;
  • prowadzenia zajęć związanych z percepcją sztuki i uczestnictwem kulturze;
  • samokształcenia i poszukiwania wiadomości oraz korzystania z różnego rodzaju źródeł w zakresie edukacji kulturalnej;
  • opracowania programu autorskiego w oparciu o podstawy programowe i własne kompetencje i zainteresowanie;
  • aktywnego uczestnictwa w kulturze.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów Wiedza o społeczeństwie jest uzyskanie przez nauczycieli uprawnień do nauczania wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej oraz w szkole podstawowej i ponadpodstawowej w zreformowanym systemie oświaty. Studia podyplomowe Wiedza o społeczeństwie przeznaczone są dla osób pragnących uzyskać kwalifikacje do nauczania przedmiotu Wiedza o społeczeństwie. W szczególności zapraszamy nauczycieli przedmiotów humanistycznych - historii, języka polskiego oraz języków obcych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WINDYKACJA NALEŻNOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zadaniem studiów jest przekazanie wiedzy jak skutecznie, ale jednocześnie bezkonfliktowo odzyskiwać należności. Słuchacze zapoznają się ze wszystkimi aspektami prawnymi procesów egzekucyjnych jak również nabędą praktyczne umiejętności windykacji należności. Nabędą kompetencje konieczne do sprawnego używania tzw. miękkich narzędzi skutecznej windykacji, w szczególności zdobędą umiejętności prowadzenia negocjacjami i skutecznej perswazji. Studia przeznaczone są dla osób zawodowo realizujących zadania związane z windykacją należności. Adresatami są osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby zarządzające przedsiębiorstwami, księgowi, skarbnicy korporacyjni i osoby zatrudnione w departamentach finansowych i skarbowych, pracownicy działów egzekucyjnych. Ponadto jest to oferta kierowana również do wszystkich, którzy planują w przyszłości zajmować się zarządzaniem należnościami, windykacją i płynnością finansową. Uczestnikami studiów mogą być osoby posiadające wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Wychowanie do życia w rodzinie jest zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej antropologii, etyki, socjologii, prawa, zagadnień biomedycznych, psychologiczno-pedagogicznych, seksuologicznych oraz metodyki i dydaktyki przedmiotu. Nabyte przez słuchaczy wiedza i umiejętności mają przyczynić się do zwiększenia profesjonalizmu i skutecznego poszukiwania sposobów nauczania i prowadzenia pracy wychowawczej. Studia podyplomowe Wychowanie do życia w rodzinie kierujemy do nauczycieli, którzy chcą uzyskać metodyczne i merytoryczne kompetencje umożliwiające nauczanie przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. Słuchaczami studiów mogą być absolwenci studiów wyższych (I lub II stopnia) posiadający przygotowanie pedagogiczne.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przygotowanie uczestników studiów do pełnienia obowiązków  pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez zapoznanie ich z aktualną wiedzą w zakresie kształtowania bezpiecznych warunków pracy, oraz podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w służbach bhp. Osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych, (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) nieposiadających wyższego wykształcenia kierunkowego, pracujący w służbach bhp, oraz zamierzający uzyskać nowe kwalifikacje.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM WEWNĘTRZNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podstawowym celem studiów jest przygotowywanie wykwalifikowanej kadry służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. W stosunku do czynnych funkcjonariuszy celem kształcenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy poprzez poszerzenie i aktualizację wiedzy niezbędnej w codziennej pracy. Studia dostarczą teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu podstaw prawnych i organizacyjnych systemu bezpieczeństwa wewnętrznego, systemu reagowania kryzysowego, rodzajów zagrożeń, zadań instytucji systemu reagowania kryzysowego oraz zadań obrony cywilnej. Absolwent będzie przygotowany do podejmowania działań w zakresie rozwiązywania problemów zwalczania i przeciwdziałania zagrożeniom wewnętrznym. Dla osób pracujących w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne studia mogą stanowić podstawę do zdobycia awansu zawodowego. Dla osób starających się o pracę studia stanowią uzasadnienie merytoryczne do podjęcia służby w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, w szczególności w rządowej bądź samorządowej administracji publicznej, w Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Wojsku Polskim, Straży Pożarnej, ABW, w organach i agendach Unii Europejskiej, w organizacjach międzynarodowych, w mediach bądź w instytucjach prywatnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE I POLITYKA PUBLICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zakres przedmiotowy studiów na kierunku Zarządzanie i polityka publiczna obejmuje szeroko rozumianą wiedzę o politykach publicznych na różnych szczeblach administracji państwowej. Są to nowoczesne studia przeznaczone dla przyszłych i obecnych pracowników administracji publicznej oraz organizacji i instytucji współpracujących z tym sektorem. Adresatami studiów są osoby pracujące w sektorze publicznym na stanowiskach związanych z podejmowaniem decyzji w zakresie polityki publicznej (urzędnicy, politycy, pracownicy instytucji publicznych), a także inne osoby zainteresowane powyższą tematyka, posiadające już podstawową wiedzę z zakresu polityki, ekonomii i prawa, uzyskaną na odpowiednich przedmiotach wykładanych w ramach studiów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE KULTURĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nadrzędnym celem studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania kulturą jest przekazanie wiedzy w zakresie:

  • Zarządzania w obszarze kultury oraz funkcjonowania instytucji i organizacji kulturalnych
  • umiejętności planowania działań, realizacji przedsięwzięć kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem pozyskania środków finansowych
  • szeroko rozumianej kultury współczesnej i badań nad nowymi zjawiskami
  • połączenia wiedzy teoretycznej i zdobycie praktycznych doświadczeń.

  Zdobycie praktycznych umiejętności:

  • Nowoczesnego zarządzania instytucjami kultury
  • rozwijania i kreowania inicjatyw artystycznych
  • planowania i pisania projektów wydarzeń kulturalnych
  • przygotowywania i realizacji przedsięwzięć kulturalnych (koncertów, wystaw, spektakli, widowisk, festiwali, eventów)
  • pozyskiwanie środków finansowych i realizacji projektów unijnych.

  Poszerzanie wiedzy z zakresu:

  • Podstaw marketingu i PR
  • promocji, sponsoringu i reklamy w kulturze
  • prawa autorskiego, podatkowego i handlowego
  • form finansowania kultury, funduszy unijnych i instytucji wspierających inicjatywy z obszaru kultury
  • wiedzy z zakresu kultury współczesnej (sztuka, teatr, muzyka, film).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu Zarządzania oświatą mają na celu przygotowanie absolwentów kierunku do podejmowania czynności zawodowych na stanowiskach kierowniczych we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych. Ukończenie studiów nadaje kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą we wszystkich typach szkół i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, czy organach nadzorujących działalność oświatową. Studia podyplomowe Zarządzanie oświatą adresujemy do osób zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, dyrektorów placówek oświatowych i szkół oraz osób, które aspirują do piastowania stanowisk kierowniczych w oświacie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy kompleksowej wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia i zarządzania projektami informatycznymi oraz przygotowanie do certyfikacji w zakresie międzynarodowych metodyk zarządzania projektami IT (PRINCE2® Foundation, Professional Scrum Master I (PSM I).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE PRZY PROCESACH MIGRACJI MIĘDZYNARODOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zjawisko przyjazdu i osiedlania się repatriantów, emigrantów ekonomicznych i uchodźców z państw trzecich na terytorium Polski jest zjawiskiem narastającym i aktualnym. Z procesem tym mogą się wiązać określone zagrożenia dla wydolności organizacyjnej struktur państwa, jak również dla bezpieczeństwa wewnętrznego. Niezbędne jest by osoby obsługujące cudzoziemców i repatriantów a także osoby zajmujące się szeroko rozumianym bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym posiadły odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw prawnych, zarządzania i organizacji procesami przyjęcia, pobytu i integracji migrantów. Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko pojmowanego zjawiska migracji z państw trzecich na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. Głównym celem zajęć jest nabycie przez słuchaczy wiadomości z zakresu prawa migracyjnego obejmującego międzynarodowe, unijne i krajowe prawo migracyjne, a także zdobycie przez nich praktycznych umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej i międzykulturowej oraz sposobów rozwiązywania konfliktów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom profesjonalnej wiedzy z zakresu zarządzania organizacjami ochrony zdrowia, którą będą mogli wykorzystywać w swojej pracy zawodowej. Studia adresowane są do osób zajmujących obecnie lub zamierzających w przyszłości pełnić   stanowiska kierownicze w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – min. lekarzy, pielęgniarek, osób zarządzających placówkami ochrony zdrowia, instytucjami związanymi ze zdrowiem publicznym, ubezpieczeniami zdrowotnymi oraz wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania w placówkach ochrony zdrowia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Zarządzanie zasobami ludzkimi jest zapoznanie słuchaczy z najnowszymi trendami, narzędziami i wyzwaniami zarządzania zasobami ludzkimi w firmie. Przygotowanie do realizacji strategii rozwoju talentów w firmie, organizacji zarządzania kadrami pod kątem zmian na rynku pracy. Program studiów oparty jest na najnowszych trendach w kluczowych obszarach HR w firmie. Słuchacze studiów zostaną przygotowani do optymalizacji narzędzi rekrutacji i komunikacji w zmieniającym się otoczeniu firmy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIEM RYZYKIEM W ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy pomocnej dla świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną organizacją. Studia pozwalają poznać i zrozumieć najistotniejsze komponenty związane z:

  • Praktyczne przyswojenie wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem.
  • Umiejętność samodzielnego przeprowadzania procesu zarządzania ryzykiem.
  • Umiejętność samodzielnego opracowania procedury, architektury i metodologii zarządzania ryzykiem.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZIELARSTWO I FITOTERAPIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Zielarstwo i fitoterapia jest przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy w zakresie zielarstwa i fitoterapii oraz uzyskanie umiejętności i kompetencji w zakresie:

  • stosowania ziół w celach terapeutycznych i profilaktycznych,
  • samodzielnego doboru i wykorzystania ziół do celów zdrowotnych, kosmetycznych i spożywczych,   
  • fitoterapii i medycyny naturalnej
  • terapii naturalnych,
  • zdrowej żywności funkcjonalnej i suplementów diety, 
  • towaroznawstwa zielarskiego i kosmetycznego, 
  • bezpiecznego stosowania ziół i preparatów zielarskich,
  • materiałoznawstwa medycznego, 
  • apiterapii, aromaterapii i mykologii,
  • uwarunkowań prawnych dotyczących obrotu ziołami,
  • prowadzenia sklepu zielarsko-medycznego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZINTEGROWANA POLITYKA UZALEŻNIEŃ I SPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów ZINTEGROWANA PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I SPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH jest uzyskanie wiedzy i kompetencji w obszarze zintegrowanych działań profilaktycznych. Słuchacze maja szansę na zdobycie umiejętności praktycznych obejmujących:  tworzenie i realizację programów profilaktycznych oraz zastosowanie adekwatnych metod i technik pracy treningowo-warsztatowej  w odniesieniu do zachowań ryzykownych. Studia dają możliwość gruntownego poszerzenia wiedzy z zakresu:  mechanizmów uzależnień behawioralnych, współczesnych problemów z substancjami psychoaktywnymi, a także pracy profilaktycznej z wszelkimi dysfunkcjami i patologicznymi zjawiskami społecznymi w płaszczyźnie psychospołecznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:


PODYPLOMOWE