ul. Armii Krajowej 46, 

81-365 Gdynia, 

tel. 58 661-88-71, 

tel./fax 58 661-89-55

e-mail: sekretariat@wsks.pl 

ul. Armii Krajowej 46, 

81-365 Gdynia, 

tel. 58 661-88-71, 

tel./fax 58 661-89-55

e-mail: sekretariat@wsks.pl 

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dwusemestralne studia skierowane do już pracujących w  ochronie pracy i pragnących poszerzyć wiadomości z zakresu bhp oraz do osób planujących zatrudnienie w zakładowych służbach bhp, ze szczególnym wyróżnieniem placówek oświatowych, bądź projektujących własną działalność szkoleniową i kursową oraz  świadczącą usługi z bhp.

  Program naszych studiów wypełnia wymogi rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r w sprawie wykonywania zawodu starszego inspektora  i specjalisty d.s bhp. Ponadto w trakcie studiów, dla osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne, organizujemy specjalny kurs nadający uprawnienia do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej i uprawniający do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Jest to zgodne z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia w/w zajęć szkolnych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • DORADZTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dwusemestralne studia kwalifikacyjne adresowane głównie do osób z uprawnieniami pedagogicznymi, pragnącymi uzyskać kwalifikacje do prowadzenia nowego rodzaju zajęć edukacyjnych. Podstawowym celem studiów jest przekazanie pogłębionej wiedzy z zakresu socjologiczno-pedagogicznych aspektów pracy ludzkiej oraz wykształcenie umiejętności praktycznych do prowadzenia zajęć z młodzieżą nt. orientacji zawodowej i poradnictwa zawodowego, a także świadczenia usług doradczych dla osób poszukujących pracy.

   Dynamika na rynku pracy, jakiej jesteśmy świadkami, przekłada się na potrzeby korzystania z usług doradców zawodowych. Dlatego program naszych studiów skoncentrowany jest na budowaniu warsztatu pozwalającego na efektywną pracę zarówno z młodzieżą, jak i osobami dorosłymi w zakresie orientacji zawodowej, planowania kariery, a także doradztwa w wyborach zawodowych w życiu dorosłym.

  Nie mniej jednak dużo wartościowych treści i umiejętności rozwinąć mogą osoby pracujące w szkołach, których nasze studia lepiej przygotują do odpowiadania na karierowe potrzeby ucznia.

  Do grona potencjalnych słuchaczy zaliczyć można również coachów, planujących poszerzyć zakres swoich usług o coaching kariery. M.in. z tego powodu sporo miejsca w programie zajmują społeczno-kulturowe aspekty poradnictwa i coachingu,  metody prowadzenie indywidualnej rozmowy doradczej i coachingowej oraz zarządzania zmianą.  Program naszych studiów w pełni obejmuje treści nowych podstaw programowych, które od września 2018/19 przewidują prowadzenie doradztwa zawodowego we wszystkich szkołach i na każdym poziomie edukacyjnym.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dwusemestralne studia kwalifikacyjne skierowane do osób posiadającychuprawnienia pedagogiczne i pragnących uzyskać dodatkowe kwalifikacje do pracy z zakresu pedagogiki specjalnej. Głównym celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne do podejmowania działań rewalidacyjnych w stosunku do uczniów z obniżoną sprawnością intelektualną, o różnym stopniu upośledzenia.

   Absolwent naszych studiów przygotowany jest do prowadzenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych, dostosowanych do możliwości psychofizycznych każdego ucznia. Potrafi prowadzić zajęcia rewalidacji indywidualnej, której nadrzędnym celem jest wdrażanie uczniów do samodzielności, adekwatnego i efektywnego reagowania na wymogi otoczenia, by mogli jak najpełniej uczestniczyć w życiu społecznym. 

  Zdobyte na studiach kwalifikacje umożliwiają pracę w klasach integracyjnych szkół masowych, przedszkolach integracyjnych, placówkach specjalnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub prowadzić nauczanie indywidualne bądź prowadzić warsztaty terapii zajęciowejoraz pracować wplacówkach dziennego pobytu dzieci i młodzieży, a także osób starszych. 

  Program i wymiar godzin naszych studiów spełniają wymogi prawne w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz odpowiadają podstawom formalnym w zakresie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wyświetl więcejZwiń

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKOWĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wyświetl więcejZwiń

 • EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wyświetl więcejZwiń

 • ETYKA W SZKOLE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wyświetl więcejZwiń

 • KOMUNIKACJA, NEGOCJACJE I MEDIACJE W SZKOLE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Dwusemestralne studia skierowane do osób pragnących uzyskać kwalifikacje do pełnienia roli mediatora w różnych sytuacjach konfliktowych, m.in powstałych na terenie placówki oświatowej.

  Konflikty są nieodłącznym elementem relacji społecznych, zarówno wśród ludzi dorosłych jak i wśród dzieci czy młodzieży. Zazwyczaj mają aspekt negatywny jak: rozbieżność interesów, wartości, przekonań, które dzielą, wzbudzają złość, niechęć a nawet wrogość między stronami. Coraz częściej prowadzą do agresji fizycznej, nierzadko zakończonej tragicznym wydarzeniem. Dlatego należy konflikty rówieśnicze wcześnie dostrzegać i rozwiązywać w sposób konstruktywny, co zwiększa tożsamość osoby lub grupy, mobilizuje ją do twórczych zmian i prowadzi do pełniejszej integracji zespołu.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • LOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wyświetl więcejZwiń

 • LOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Oferta studiów z zakresu Logopedii w wymiarze czterosemestralnym skierowana jest do absolwentów studiów wyższych II stopnia, kierunków humanistycznych, posiadających przygotowanie pedagogiczne i absolwentów studiów wyższych II stopnia, kierunków medycznych. Uczestnicy studiów podyplomowych z logopedii po ich ukończeniu uzyskają uprawnienia i kompetencje do podjęcia pracy w zawodzie logopedy w placówkach medycznych, oświatowych oraz pomocy społecznej, zgodnie z etycznymi zasadami udzielania takiej pomocy. Plan studiów podyplomowych jest zgodny w wymaganiami stawianymi przez Polskie Towarzystwo Logopedyczne.

  Absolwent posiada umiejętności diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy, będzie przygotowany do prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej na korygowanie wad wymowy u dzieci pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami oraz udzielania porad rodzicom, nauczycielom odnośnie wspierania rozwoju mowy dzieci, nabędzie umiejętności przygotowania narzędzi pomocnych w prowadzeniu terapii logopedycznej.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • LOGOPEDIA KLINICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Oferta studiów z zakresu Logopedii w wymiarze czterosemestralnym skierowana jest do absolwentów studiów wyższych II stopnia, kierunków humanistycznych, posiadających przygotowanie pedagogiczne i absolwentów studiów wyższych II stopnia, kierunków medycznych. 

  Uczestnicy studiów podyplomowych z logopedii po ich ukończeniu uzyskają uprawnienia i kompetencje do podjęcia pracy w zawodzie logopedy w placówkach medycznych, oświatowych oraz pomocy społecznej, zgodnie z etycznymi zasadami udzielania takiej pomocy. Plan studiów podyplomowych jest zgodny w wymaganiami stawianymi przez Polskie Towarzystwo Logopedyczne.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Master of Business Administration to jedne z najbardziej prestiżowych studiów podyplomowych, rozpoznawalnych i uznawanych na całym świecie, a absolwenci studiów MBA piastują najważniejsze stanowiska w większości międzynarodowych przedsiębiorstw. Tytuł MBA otwiera nowe możliwości, otwiera drogę do kariery w krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstwach i organizacjach, daje możliwość zajmowania stanowisk kierowniczych w oświacie czy upoważnia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • METODYKA I METODOLOGIA PRACY SOCJALNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wyświetl więcejZwiń

 • NEUROLOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe, kwalifikacyjne z Neurologopedii umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu pracy z dziećmi jak również z pacjentami dorosłymi z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, zaburzeniami płynności mówienia, z dysfunkcjami rozwojowymi oraz trudnościami w komunikowaniu się. Absolwent będzie przygotowany do podejmowania działań profilaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych w placówkach ochrony zdrowia takich jak: szpitale, przychodnie, ośrodki rehabilitacyjne oraz w placówkach oświatowych. Celem studiów jest podniesienie poziomu wiedzy o zagadnienia z dziedziny neurologicznej i psychiatrycznej w pracy z pacjentami wymagającymi zgłębionego i bardziej specjalistycznego podejścia w przebiegu wielu chorób neurodegeneracyjnych oraz uszkodzeń wrodzonych lub nabytych OUN.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dwusemestralne studia skierowane do osób pragnących poszerzyć wiedzę lub zdobyć umiejętności w szeroko pojmowanym zarządzaniu bezpieczeństwem informacji. W trakcie studiów m.in. zajęcia z takich przedmiotów jak: ochrona danych osobowych, ochrona informacji niejawnych czy bezpieczeństwo teleinformatyczne.

  Nasi absolwenci przygotowani są do pracy m.in na stanowiskach menadżerów bezpieczeństwa informacji, administratorów i inspektorów bezpieczeństwa informacji czy administratorów systemów teleinformatycznych. Mogą pełnić funkcje pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PEDAGOGIKA KOREKCYJNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wyświetl więcejZwiń

 • PEDAGOGIKA KOREKCYJNA Z INTEGRACJĄ SENSORYCZNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wyświetl więcejZwiń

 • PEDAGOGIKA LECZNICZO - TERAPEUTYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wyświetl więcejZwiń

 • PEDAGOGIKA PRACY I POLITYKA PERSONALNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dwusemestralne studia przeznaczone dla zainteresowanych pracą w organizacjach i w firmach zajmujących się rekrutacją pracowników oraz pragnących pracować w działach personalnych zakładów pracy.

  Chodzi bowiem o to, ze gwałtowne zmiany współczesnego życia ekonomiczno-społecznego powodują, że coraz trudniej zaplanować drogę zawodową. Dotyczy to szczególnie ludzi młodych, nierzadko pozbawionych fachowego wsparcia w rozpoznaniu predyspozycji zawodowych i dopasowaniu do nich własnych marzeń, możliwych do realizacji na współczesnym rynku pracy. 

  Ważnym problemem jest zatem przygotowanie osób, które mogłyby udzielić wszechstronnej pomocy osobom stojącym przed wyborem drogi zawodowej oraz ludziom pozbawionym pracy, w wyborze najlepszych rozwiązań, spełniających ich możliwości, ale też trafiających w realne potrzeby rynku pracy. Do tego konieczna jest bieżąca analiza rynku pracy i znajomość rozwoju gospodarczego regionu i kraju.

  Tylko tacy fachowcy mogą właściwie rekrutować i motywować pracowników do pracy, ale także zachęcać do doskonalenia zawodowego lub przekwalifikowania dla bieżącej realizacji ofert pracy. Do tego dochodzi pomoc pracodawcom w łagodzeniu przejściowych trudności z zatrudnieniem lub w sytuacjach koniecznych zmian strukturalnych firmy.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z TERAPIĄ UZALEŻNIEŃ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wyświetl więcejZwiń

 • POLITYKA OŚWIATOWA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dwusemestralne studia skierowane do osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i uzyskaniem kwalifikacji do pracy w administracji publicznej /państwowej i samorządowej/, odpowiedzialnej za politykę oświatową na obszarach swojego działania oraz w organach prowadzących placówki oświatowe /publiczne i niepubliczne/prywatne/, a także dla osób kierujących placówkami oświatowymi bądź planujących ubiegać się w nich o stanowiska dyrektorskie, powierzane w drodze konkursu. 

  Program naszych studiów umożliwia zdobycie umiejętności m.in w zakresie: kierowania zespołem ludzkim, wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli, stosowania współczesnych technik informacyjnych w zarządzaniu, stosowania prawa - prawa finansowego i oświatowego, prowadzenia procesu wspierania jakości pracy szkoły lub placówki oświatowej, metod badawczych w obszarze diagnozowania pracy szkoły, współpracy ze środowiskiem zewnętrznym, a zwłaszcza z rodzicami uczniów oraz zdobycie umiejętności w komunikacji społecznej, mediacji i rozwiązywaniu konfliktów w środowisku szkolnym.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PROMOCJA ZDROWIA Z HIGIENĄ I EPIDEMIOLOGIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dwusemestralne studia skierowane do osób już pracujących, bądź planujących pracę w instytucjach administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za szeroko pojętą promocję zdrowia i profilaktykę, w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, w szpitalach i poradniach leczniczo-zabiegowych czy w systemie ubezpieczeń społecznych, pragnących poszerzyć wiadomości z zakresu organizacji ochrony zdrowia, profilaktyki, szczepień ochronnych, higieny i epidemiologii w ramach tworzenia współczesnej polityki zdrowotnej i prozdrowotnej.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SZKOLE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wyświetl więcejZwiń

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Trzysemestralne studia kwalifikacyjne skierowane do osób pragnących uzyskać przygotowanie do pracy dydaktycznej w charakterze nauczyciela przedmiotów szkolnych, zgodnym z dyplomem ukończenia studiów nienauczycielskich lub do pracy pedagogicznej w przedszkolu bądź w klasach początkowych szkoły podstawowej. 

  Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki w powiązaniu z nauczanym przedmiotem lub innymi zajęciami. Absolwenci uzyskają kompetencje i praktyczne narzędzia do realizacji zadań zawodowych, służące do organizowania procesu nauczania i wychowania oraz projektowania prorozwojowych działań edukacyjnych, poznają metody i strategie pracy zgodne z współczesną wiedzą o uczeniu się.

   Absolwenci otrzymują kwalifikacje pedagogiczne w zakresie nauczanych przedmiotów lub prowadzonych zajęć w szkołach i placówkach oświatowych, zgodnie z kierunkiem ukończonych studiów wyższych, dających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia określonego rodzaju zajęć.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE I EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Trzysemestralne studia kwalifikacyjne, skierowane do osób posiadających uprawnienia pedagogiczne i pragnących uzyskać kwalifikacje do prowadzenia nowego rodzaju zajęć na różnych poziomach edukacji szkolnej. Aktualnie w Polsce tworzony jest System Obrony Terytorialnej, który budzi spore zainteresowanie młodzieży i ma akceptację społeczną.

  Poparcie dla systemu wyrażają bowiem samorządy lokalne, mające świadomość, że obrona terytorialna będzie wsparć władze cywilne w działaniach ratunkowych, podczas nagłych zdarzeń i klęsk żywiołowych. Celem naszych studiów jest również podniesienie poziomu wiedzy o powszechnym bezpieczeństwie ludzi i mienia, a także o strategii obrony państwa, skoncentrowanej do tej pory jedynie na organizacyjnej stronie wojska.

  Absolwenci wyposażeni zostaną w wiedzę o psychologicznych i społecznych mechanizmach zachowań zbiorowych, zwłaszcza w sytuacjach współczesnych zagrożeń. Oprócz tego posiadać będą podstawową wiedzę o rodzajach zagrożeń dla bezpieczeństwa (np. katastrofy naturalne, budowlane, chemiczne, w transporcie drogowym, związane z działaniami wojennymi i aktami terrorystycznymi itp.), sposobach zapobiegania zagrożeniom, możliwościach likwidacji ich skutków i ochrony ludności. W ramach naszych studiów prowadzony jest kurs umiejętności w zakresie ratownictwa medycznego, zakończony certyfikatem wg wymagań ministerstwa zdrowia.

  Ukończenie tego kursu uprawnia do prowadzenia w szkole zajęć z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PSYCHOTERAPIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nasze innowacyjne, specjalistyczne studia kwalifikacyjne spełniają wymogi określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia, niezbędne do ubiegania się o pracę na stanowisku psychoterapeuty (zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie zdrowia psychicznego art. 5 ustawy z dn. 19 sierpnia 1994r., która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2024r.) oraz Ustawy o niektórych zawodach medycznych z dnia 17 sierpnia 2023r. (Dz.U. 2023 poz.1972) Art. 87 obowiązujący od 01 stycznia 2024r. w którym została doprecyzowana definicja psychoterapii oraz wymagań wobec psychoterapeuty. Na studia aplikować może osoba z tytułem zawodowym lekarza lub magistra – dowolnego kierunku studiów.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • SOCJOTERAPIA Z TERAPIA UZALEŻNIEŃ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Trzysemestralne studia kwalifikacyjne, skierowane do osób legitymujących się uprawnieniami pedagogicznymi i pragnących uzyskać kwalifikacje do prowadzenia nowych zajęć. W trakcie naszych studiów słuchacze uzyskają wiedzę specjalistyczną na temat genezy zjawisk patologicznych w rodzinie, diagnozowania i sposobów ich przezwyciężania.

  Zdobywają umiejętności dokonywania diagnozy dla potrzeb socjoterapii oraz doboru właściwych strategii, metod i technik w pracy socjoterapeutycznej. Nabywają umiejętność prowadzenia zajęć w zakresie socjoterapii i profilaktyki: uzależnień od substancji psychoaktywnych, przemocy, samobójstw, nadużyć seksualnych, a także nauki zachowań prospołecznych, asertywnych, redukcji stresu i agresji. Nasi absolwenci  uzyskują kompetencje komunikacyjne w zakresie rozwiązywania konfliktów i problemów w rodzinach dysfunkcyjnych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • TECHNOLOGIE INFORMACYJNO - KOMUNIKACYJNE Z PROGRAMOWANIEM W EDUKACJI SZKOLNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dwusemestralne studia skierowane do osób legitymujących się przygotowaniem pedagogicznym i pragnących uzyskać umiejętności w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w dydaktyce oraz podstaw programowania na różnych poziomach edukacji szkolnej. 

  Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK), to połączenie technologii informatycznych z innymi technologiami komunikacji w kształceniu dzieci i młodzieży na różnych poziomach nauki szkolnej. Dlatego każdy nauczyciel powinien być przygotowany do posługiwania się technologią TIK w pracy własnej i w pracy dydaktycznej z uczniami.

  Ważną przy tym sprawą jest poznanie aspektów prawnych, etycznych i społecznych wykorzystywania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych we współczesnej edukacji, z podstawą nauczania programowania, co rozwija umiejętności czytania, myślenia logicznego, analitycznego, algorytmicznego i matematycznego. Ponadto kształci umiejętności prezentowania pomysłów, łączących treści różnych przedmiotów szkolnych i wspomaga edukację projektową.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Z INTEGRACJĄ SENSORYCZNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wyświetl więcejZwiń

 • WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Z PRZYSPOSOBIENIEM OBRONNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia adresowane do nauczycieli szkół, pracowników wydziałów obywatelskich urzędów samorządowych, instytucji i organizacji pozarządowych. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie „Wiedzy o społeczeństwie” będzie posiadać kwalifikacje i umiejętności kształcenia z przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” w szczególności: 1) przygotowanie do nowych zadań stojących obecnie przed nauczycielami „Wiedzy o społeczeństwie” wynikających z wyzwań, jakie stawia zreformowana szkoła; 2) nabycie umiejętności analizowania obecnej sytuacji politycznej oraz przemian społecznych z wykorzystaniem wiedzy przekazanej na studiach podyplomowych; 3) poznanie nowatorskich technik dydaktycznych pomocnych w nauczaniu przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie”; 4) nabycie, zgodnie z podstawami programowymi kształcenia ogólnego, umiejętności do kształtowania wśród uczniów odpowiednich postaw oraz rozumienia i oceny ważnych wydarzeń życia społecznego, politycznego oraz gospodarczego w kraju i na świecie.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)