• EDYTORSTWO - REDAKCJA TEKSTU REKRUTACJA

  Celem studiów podyplomowych: EDYTORSTWO - REDAKCJA TEKSTU jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych absolwentów wyższych uczelni, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów magisterskich w zakresie każdej specjalności. Studia są przeznaczone dla wszystkich osób zainteresowanych pracą w wydawnictwie, bądź współpracą z wydawnictwem, które pragną się wyspecjalizować w redagowaniu publikacji. Program studiów obejmuje całokształt wiedzy merytorycznej w zakresie redakcji naukowej, redakcji technicznej, grafiki książki, poligrafii, bibliografii, prawa autorskiego, składu książki, projektowania publikacji. Jest to wiedza potrzebna dla uzyskania kompetencji niezbędnych podczas wykonywania wszystkich prac przygotowawczych służących wydaniu publikacji. Jest to oferta dla absolwentów wyższych uczelni, którzy pragną przygotować się do pracy na stanowiskach redaktorskich, bądź zdobytą wiedzę wykorzystać we własnych przedsięwzięciach gospodarczych o profilu wydawniczym.

  Dowiedz się więcej

 • NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe są przeznaczone dla absolwentów studiów filologicznych, którzy chcą uzyskać dodatkową specjalizację w zakresie nauczania kolejnego przedmiotu, którym jest język polski jak obcy/drugi. Studia umożliwiają słuchaczom poznanie ważnych zagadnień z zakresu dydaktyki ogólnej (tj. metod nauczania języków obcych oraz ich podstaw psychologicznych i dydaktycznych) oraz szczegółowej (m.in. technik rozwijania sprawności językowych oraz kształtowania kompetencji lingwistycznych, sposobów oceniania postępów uczących się). W wyniku procesu kształcenia absolwenci studiów będą w pełni przygotowani do nauczania języka polskiego jako nierodzimego zarówno w kraju, jak poza jego granicami.

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA LITERACKO - ARTYSTYCZNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Dwuletnie podyplomowe Studia Literacko-Artystyczne to pierwsze, prestiżowe i jedyne tego rodzaju studia w Polsce, istniejące od 1994 r. (projekt autorski prof. Gabrieli Matuszek; do 2016 r. studia nosiły nazwę Studium Literacko-Artystyczne). Wykładowcami są wybitni pisarze, poeci, krytycy i najlepsi specjaliści w poszczególnych dziedzinach, a wielu wychowanków odniosło znaczące sukcesy literackie. Program obejmuje zajęcia warsztatowe z głównych rodzajów i gatunków literackich oraz wykłady dopełniające podstawową wiedzę potrzebną twórcom pracującym w materii słowa. Studia kończą się pracą dyplomową pisaną pod opieką wybranego tutora, którą jest tomik poetycki, proza, tom opowiadań, dramat itp. Przy studiach istnieje seria literacka, umożliwiająca debiuty oraz publikacje kolejnych książek absolwentom i słuchaczom. Studia dedykowane są dla osób utalentowanych literacko, posiadających ukończone studia I lub II stopnia, inżynierskie, albo jednolite magisterskie. Zajęcia odbywają się w cyklach dwudniowych sesji, co dwa tygodnie (piątek: 17:00-20.15, sobota: 9:30 -14:30). Realizujemy projekty literackie, organizuje Festiwale, konkursy literackie (np. Konkurs Literacki im. Macieja Słomczyńskiego), podejmuje współpracę z podobnymi placówkami za granicą (Praga, Lipsk, Piatigorsk) itp. Z inicjatywy pierwszego rocznika Studium Literacko-Artystycznego powstało pismo „STUDIUM”, które przez wiele lat było jednym z najważniejszych pism młodo literackich w Polsce, a od 2008 r. ukazuje się pod red. Gabrieli Matuszek „Seria Studium Literacko-Artystycznego UJ”, umożliwiająca debiuty oraz publikacje kolejnych książek absolwentom SLA.

  Dowiedz się więcej

 • STUDIUM RETORYKI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Podyplomowe Studium Retoryki działa na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1995 roku. Powstało z inicjatywy dwóch uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Dysponując kilkunastoletnim doświadczeniem, oferujemy naukę na najwyższym poziomie, wypracowane metody szkolenia i niezawodną organizację zajęć. Kształcimy w zakresie wystąpień publicznych, uczymy jak przemawiać i rozmawiać, jak być słuchanym i jak słuchać, jak przekonywać i jak nie ulec manipulacji. Na podbudowie klasycznej retoryki i nowoczesnej teorii komunikacji uświadamiamy słuchaczom ich możliwości komunikacyjne: pokazujemy ich mocne strony i punkty, które wymagają poprawy. Podczas zajęć słuchacze zapoznają się z tajnikami retoryki klasycznej i współczesnej, kształcą i pogłębiają praktyczne umiejętności posługiwania się odpowiednimi narzędziami komunikacyjnymi. Chodzi bowiem nie tylko o poszerzenie wiedzy w tym zakresie, ale przede wszystkim o to, by umieć radzić sobie w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych. Studia w Podyplomowym Studium Retoryki skierowane są przede wszystkim do: prawników, księży, lekarzy, biznesmenów, nauczycieli, działaczy organizacji społecznych, politycznych, urzędników państwowych różnego szczebla, rzeczników instytucji i firm oraz do wszystkich tych osób, które chcą umieć pięknie i skutecznie posługiwać się słowem.

  Dowiedz się więcej

 • TERAPIA ZABURZEŃ W MÓWIENIU, PISANIU I CZYTANIU - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia przygotowują do prowadzenia zajęć terapeutycznych z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele w godzinach 9.00 – 16.00.

Opinie (4)

Olga Ocena

Prestiżowy kierunek studiowany na prestiżowej uczelni powinien być receptą na sukces. Wiem, że rynek pracy staje się coraz bardziej wymagający, ale studiowanie na Uniwersytecie Jagiellońskim daje mi poczucie pewności siebie

Darek Ocena

Gdy podjąłem decyzję o studiowaniu Edytorstwa od razu wiedziałem, że chcę się uczyć na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wiedziałem, że tylko ta uczelnia da mi najlepsze wykształcenie i najlepiej przygotuje do zawodu.

Honorata Ocena

Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim to duży prestiż, niemały wysiłek i ciekawa przygoda. Nie zamieniłabym tej uczelni na żadną inną

Ewa Ocena

Teatr to moja największa pasja. Wybór Krakowa na miasto studiowania wydaje się wręcz oczywisty, bo to przecież najważniejsze miasto dla polskiego teatru. A skoro wybrałam Kraków na miejsce kształcenia, to naturalnym wyborem uczelni był Uniwersytet Jagielloński.