• WIEDZA O TEATRZE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Wiedza o teatrze
  Wybór specjalizacji:
  Moduł teatrologiczny: realizowany od II roku studiów, dla studentów, którzy zamierzają podjąć studia drugiego stopnia o specjalności teatrologicznej; moduł performatyczny: realizowany od II roku studiów, dla studentów, którzy zamierzają podjąć studia drugiego stopnia o specjalności performatycznej lub teatrologicznej.
  Trzyletnie studia licencjackie na kierunku wiedza o teatrze poświęcone są historii i współczesności sztuki scenicznej we wszelkich jej formach i przejawach. Mają one także charakter wielostronnego wprowadzenia w szeroko pojętą problematykę kulturalną.
  W ich trakcie studenci zostaną zapoznani z historią teatru i dramatu powszechnego (polskiego i obcego), poznają najważniejsze zjawiska współczesności, zdobędą wiedzę teoretyczną i metodologiczną niezbędną do podjęcia samodzielnych badań. Równie ważnym elementem programu są zajęcia poświęcone kontekstom sztuki teatru, który wszak nie istnieje – i nigdy nie istniał – w próżni. Nie da się go oderwać od literatury i sztuk pięknych. Nie można go też rozpatrywać poza właściwym mu kontekstem historycznym i kulturowym. Dlatego studenci wiedzy o teatrze będą zaznajamiani także z zagadnieniami z zakresu literaturo­znawstwa, historii, filozofii, historii sztuki czy antropologii kultury.
  Ponieważ wielu absolwentów wiedzy o teatrze po ukończeniu studiów podejmie pracę w instytucjach kultury, uznaliśmy za zasadne włączenie do programu przed­miotu „zarządzanie kulturą”.
  Poznawanie teatru – sztuki żywej – wyłącznie z książek byłoby zdecydowanym błędem. Toteż istotne uzupełnienie studiów stanowić będzie blok zajęć warsztatowych, obejmujących warsztaty teatralne, krytykę teatralną, analizę dramatu i analizę przed­stawienia teatralnego.
  Absolwent studiów I stopnia na kierunku wiedza o teatrze powinien łączyć wykształcenie humanistyczne ze znajomością problematyki sztuk przedstawiających i świata widowisk, w szczególności teatru. Naszym celem jest wykształcenie ludzi, którzy potrafią zarówno swobodnie poruszać się w przeszłości i teraźniejszości dramatu i teatru, jak i są w stanie osądzić zjawiska z nimi związane w kontekstach historycznym, kulturowym, socjologicznym itp.
  Absolwent wiedzy o teatrze powinien być świadomym i aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego, łącząc znajomość spraw teatru z umiejętnościami wielokierunkowej promocji kultury i efektywnej orientacji we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej. Staramy się przygotowywać absolwentów do podjęcia samodzielnej pracy w teatrach i innych instytucjach kultury, prasie teatralnej i kulturalnej, a także – a może nawet przede wszystkim – do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wiedza o teatrze brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, język obcy, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna
  • Język polski

  Dowiedz się więcej

 • EDYTORSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Edytorstwo
  Studia edytorskie obejmują – z niewielkimi modyfikacjami – podstawowy kanon przed­miotów polonistycznych (historycznoliterackich i językoznawczych): historię literatury polskiej, poetykę z elementami teorii literatury, gramatykę opisową i historyczną, kulturę języka polskiego. W programie znalazły się także następujące zajęcia specjalistyczne: bibliografia, historia książki, poligrafia współczesnej książki, organizacja i mar­ke­ting w wydawnictwie, redakcja techniczna, grafika książki, podstawy prawa dla edytorów, komputerowe przygotowanie publikacji.
  Stosunkowo wiele czasu przewidziano na zajęcia w pracowni komputerowej, podczas których studenci poznają programy do opracowania grafiki, do składu komputerowego (DTP) oraz do redagowania stron www. Program przewiduje również ćwiczenia terenowe w drukarni i praktyki w firmie wydawniczej. Seminarium licencjackie na III roku pozwala uczestnikom połączyć umiejętności praktyczne redaktora z wiedzą o rynku wydawniczym dawnym i współczesnym.
  Absolwenci studiów edytorskich posiadają wiedzę o literaturze, polskiej i obcej oraz o historii i stanie obecnym języka polskiego, a także o historii książki, zasadach działania firm wydawniczych i podstawach prawa autorskiego. Opanowują też umiejętności potrzebne redaktorowi wydawnictwa: poznają w praktyce adiustację tekstów, redakcję techniczną i merytoryczną, korektę, podstawy składu komputerowego oraz redagowania stron internetowych.
  Tak wyposażeni, mogą się starać o pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism i w instytucjach naukowych prowadzących prace dokumentacyjno-bibliograficzne. Mogą też zakładać własne niewielkie firmy wydawnicze, świadczące usługi na rzecz dużych wydawnictw oraz firm i organizacji w zakresie przygotowania publikacji. Ułatwiają to programy aktywizacji zawodowej absolwentów, dzięki którym mogą oni zdobyć sprzęt i oprogramowanie niezbędne do rozpoczęcia działalności na własną rękę. Istnieje możliwość podjęcia studiów drugiego stopnia na specjalności edytorskiej w UJ.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Edytorstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jezyk polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, język obcy, język łaciński i kultura antyczna

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Edytorstwo jest średnia ocen uzyskanych na studiach.

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA POLSKA NAUCZYCIELSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Filologia polska nauczycielska
  Studia I stopnia
  Pogram studiów obejmuje: historię literatury, poetykę z elementami teorii literatury, analizę dzieła literackiego, gramatykę opisową języka polskiego, język staro-cerkiewno-słowiański, nauki pomocnicze, pedagogikę, psychologię, warsztaty pedagogiczno-psychologiczne, język łaciński, historię Polski, emisję głosu, kulturę języka, literaturę powszechną, gramatykę historyczną języka polskiego, dialektologię i socjolingwistykę, sztukę komunikowania, konwersatorium językoznawcze, metodykę nauczania literatury i języka polskiego, podstawy kształcenia nauczyciela polonisty, literaturę dla dzieci i młodzieży, historię filozofii, język obcy, leksykologię i leksykografię, ochronę własności intelektualnej, historię języka, seminarium licencjackie, wprowadzenie do wiedzy o kulturze, technologię informacyjną w pracy polonisty oraz opcje i wykłady monograficzne.
  Studia II stopnia
  Program studiów obejmuje: teorię literatury, teorię języka, seminarium magisterskie, metodykę nauczania literatury i języka polskiego, psychologię, pedagogikę, literaturę obcą, warsztaty krytyczne, najnowszą polską literaturę współczesną, teorię literatury, opcje i wykłady monograficzne.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska nauczycielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, język obcy, język łaciński i kultura antyczna
  • Język polski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia polska nauczycielska jest średnia ocen uzyskanych na studiach.

   

  Dowiedz się więcej

 • JĘZYK POLSKI W KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Język polski w komunikacji społecznej
  Absolwent:
  • posiada wiedzę i umiejętności z zakresu językoznawstwa, nauki o komunikowaniu, w tym komunikacji interpersonalnej, publicznej i międzykulturowej
  • posiada podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, retoryki i stylistyki praktycznej
  • posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy z zakresu nauki o komunikowaniu, językoznawstwa, badań międzykulturowych i literaturoznawstwa w pracach badawczych i sytuacjach profesjonalnych
  • posiada umiejętność tworzenia komunikatów poprawnych pragmatycznie i językowo oraz dopasowanych formalnie do sytuacji komunikacyjnej, w tym wystąpienia publicznego i kontaktów międzykulturowych
  • dokonuje analizy i diagnozy zjawisk komunikacyjnych i międzykulturowych
  • buduje asertywne i etyczne relacje interpersonalne, potrafi rozwiązywać sytuacje konfliktowe i negocjować, potrafi porozumiewać się, współdziałać i pracować w grupie
  • rozumie znaczenie poprawnej i skutecznej komunikacji, w tym publicznej i międzykulturowej, dla budowania jakości życia społecznego i kulturowego

  Możliwości zatrudnienia:

  • Urzędy państwowe i samorządowe
  • Instytucje medialne i wydawnicze
  • Ośrodki kultury i oświaty
  • Działy reklamy, promocji i public relations w instytucjach państwowych i prywatnych firmach
  • Działy zarządzania zasobami ludzkimi oraz szkolenia umiejętności komunikacyjnych w instytucjach państwowych i prywatnych
  • Instytucje zajmujące się współpracą międzynarodową

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Język polski w komunikacji społecznej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, język obcy, język łaciński i kultura antyczna
  • Język polski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Język polski w komunikacji społecznej jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • KULTUROZNAWSTWO - TEKSTY KULTURY Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Kulturoznawstwo
  Absolwent studiów I stopnia otrzymuje tytuł licencjata. Na podstawie wykształcenia spełniającego standardy ustalone dla kierunku kulturoznawstwo uzyskuje specjalistyczną wiedzę z zakresu wiedzy o kulturze. Szczególny charakter specjalności: "Teksty kultury" pozwala mu na swobodne poruszanie się w przestrzeni kultury książki, szeroko rozumianej kultury literackiej oraz dyskursów kultury. Absolwent rozumie zjawiska kultury i tekstu. Zna reprezentatywne zjawiska kultury, teorie, jak i metodologie pozwalające odnosić się do nich w praktykach badawczych.
  Posiada podstawową wiedzę w ramach kształcenia w zakresie filozofii kultury, współczesnej kultury audiowizualnej i cyberkultury, nowych mediów, widowisk i przedstawień kulturowych, antropologii literatury oraz nauki o komunikowaniu społecznym. Zjawiska kultury tekstu, z którymi się zapoznawał, pozwoliły mu na głębsze zaznajomienie się z kulturą regionu Środkowej Europy. Podczas trzyletnich studiów student kulturoznawstwa na Wydziale Polonistyki zdobywa też praktyczną wiedzę na temat funkcjonowania i animacji przedsięwzięć i instytucji kulturalnych. Umie również podejmować pogłębioną analizę tekstów literackich i nieliterackich.
  Zna podstawowe techniki edytowania tekstu oraz sposoby i formy jego wytwarzania w obrębie poszczególnych praktyk kulturowych. Posiada więc umiejętność czynnego rozumienia tekstów i dyskursów kultury, tzn. ich pojmowania, analizowania i wytwarzania.
  Absolwenci studiów kulturoznawczych na Wydziale Polonistyki mogą się starać o pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, instytucjach upowszechniania kultury, a także w agencjach reklamowych i public relations. Studia na tym kierunku są nadto doskonałym sposobem pogłębiania wiedzy dla osób o szerokim spektrum zainteresowań powiązanych z kulturą, osób planujących pracę i dalszą specjalizację jako twórcy kultury lub jako dziennikarze zajmujący się rynkiem literackim. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kulturoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: filozofia, historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kulturoznawstwo jest średnia ocen uzyskanych na studiach.

   

  Dowiedz się więcej

 • POLONISTYKA-KOMPARYSTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia na kierunku polonistyka-komparatystyka są w szczególny sposób ukierunkowane na kształtowanie umiejętności postrzegania literatury w szerokich kontekstach innych zjawisk kulturowych, a literatury polskiej – w perspektywie innych literatur (europejskich i pozaeuropejskich). Interdyscyplinarny charakter studiów zapewnia możliwość dogłębnego poznania polskiego dziedzictwa kulturowego w kontekście kultury europejskiej – i skonfrontowania jej z pozaeuropejskim dorobkiem kulturowym, także w dziedzinach innych niż literatura piękna.
  Program studiów obejmuje zarówno przedmioty kształcenia polonistycznego (jak: kurs literatury polskiej od literatury staropolskiej po najnowszą literaturę polską, poetyka i teoria literatury, gramatyka języka polskiego), przedmioty dotyczące zagadnień związanych z innymi niż literatura dziedzinami kultury (historia filozofii, językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria kultury), a wreszcie przedmioty pomocnicze, kształtujące liczne kompetencje i umiejętności ogólne (kultura języka, logika praktyczna, redakcja tekstu, retoryka i stylistyka praktyczna) oraz przedmioty dające konkretną wiedzę i umiejętności potrzebne w późniejszym życiu zawodowym (np. ochrona własności intelektualnej).
  Ważnym elementem są też warsztaty badawcze, warsztaty krytyczne i praktyki zawodowe, przygotowujące do praktycznego wykorzystania umiejętności zdobytych w czasie studiów. Studia komparatystyczne dają ponadto możliwość dodatkowego pogłębiania znajomości języków obcych – w czasie całego toku studiów (licencjackich i magisterskich) student ma możliwość wyboru kursów trzech języków obcych, a także odbycia zajęć kierunkowych w języku wykładowym innym niż język polski. Dopełnieniem tego programu jest możliwość skorzystania z bogatej oferty wyjazdów stypendialnych na uczelnie w niemal wszystkich państwach europejskich.
  Szczególnie istotne miejsce w programie studiów zajmują przedmioty komparatystyczne: zajęcia z literatury porównawczej, blok zajęć dotyczących literatury powszechnej i metodologia komparatystyki. Zajęcia te obejmują między innymi zagadnienia związane z: historią idei i tematologią, psychologią twórczości, intersemiotycznością i wzajemnymi związkami sztuk (literatury, malarstwa, muzyki), historią sztuki i historią muzyki, historią i teorią kultury, metodologią badań komparatystycznych, tłumaczeniem literackim.
  Każdy student ma możliwość samodzielnego wyboru konkretnych ścieżek kształcenia poprzez dobór zajęć, które są dla niego najbardziej interesujące, a zmieniająca się co roku tematyka tych zajęć zapewnia możliwość wszechstronnego kształcenia, jak i poznania aktualnego stanu wiedzy w licznych dziedzinach badań nad literaturą i kulturą.
  Od kandydatów na komparatystykę oczekuje się zainteresowania literaturą w zakresie szerszym niż tylko literatura polska, a także zjawiskami związanymi z kulturą, sztuką i ich wzajemnymi powiązaniami.
  Ogólnoakademicki profil tych interdyscyplinarnych studiów daje dobre podstawy do dalszego kształcenia w różnych dziedzinach. Jednakże studia te kładą też nacisk na kształtowanie wielu umiejętności praktycznych. Absolwenci kierunku polonistyka–komparatystyka dobrze orientują się w zagadnieniach związanych nie tylko z literaturą polską, ale też z literaturami innych krajów, z innymi formami działalności kulturalnej (sztuki plastyczne, film, muzyka), a także z innymi dziedzinami współczesnej humanistyki.
  Absolwenci kierunku polonistyka–komparatystyka są cenionymi pracownikami licznych organizacji i instytucji zajmujących się kulturą – organizacji pozarządowych, muzeów i innych instytucji kultury czy wydawnictw. Wielu komparatystów pracuje w mediach, a także w różnych sektorach usług, jak tłumaczenia czy turystyka.
  Studenci kierunku polonistyka–komparatystyka mają też możliwość realizacji kursu kształcenia pedagogicznego, który daje im uprawnienia do nauczania języka polskiego i lepszego realizowania założeń reformy szkolnictwa, a w przypadku wyboru odpowiedniej dalszej ścieżki kształcenia – także nauczania języka polskiego jako obcego.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Polonistyka-komparystyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: filozofia, historia, historia sztuki, język obcy, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna
  • Język polski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Polonistyka-komparystyka jest średnia ocen uzyskanych na studiach.

   

  Dowiedz się więcej

 • POLONISTYKA ANTROPOLOGICZNO-KULTUROWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Polonistyka antropologiczno-kulturowa proponuje rozpatrywanie zagadnień literatury i języka w powiązaniu z całością kultury w imię zrozumienia człowieka w całej złożoności jego kulturowego i społecznego uwarunkowania. Celem studiów są interdyscyplinarne poszukiwania w obrębie całej humanistyki, w których teoria literatury, filozofia, socjologia, medio­znawstwo i antropologia współpracują w imię poznania rzeczywistości kulturowej.

  Studia te jednak nie powielają formuły innych studiów kulturoznawczych ze względu na mocne osadzenie w kanonie przed­miotów polonistycznych i wyrazistą orientację na literaturę i współczesne literaturo­znawstwo. Klasyczna wiedza o literaturze zostaje wzbogacona o szereg nowych obszarów problemowych. Program jest na bieżąco tworzony w odniesieniu do najnowszych tendencji w badaniach literackich (np. studia kulturowe, studia gender, antropologia literatury).

  Polonistyka antropologiczno-kulturowa obejmuje oprócz pełnego zestawu kierunkowych przed­miotów polonistycznych (historia literatury polskiej i powszechnej, gramatyka opisowa i historyczna, poetyka i teoria literatury) bogaty zespół przed­miotów kulturoznawczych pogrupowanych w bloki: antropologia kultury (filozofia literatury, estetyka, podstawowe pojęcia wiedzy o kulturze), kultura współczesna (literatura i sztuka a nowe media, interpretacja dzieła teatralnego, malarskiego, muzycznego i filmowego, literatura i kultura popularna, kultura polska XX wieku w kontekście europejskim), etnologia literatury (literatura pogranicza, folklor), komunikacja kulturowa (gry i rytuały komunikacyjne), organizacja i animacja kultury (zarządzanie instytucjami kulturalnymi, edukacja między­kulturowa). Trzyletnie studia licencjackie kończą się obroną pracy licencjackiej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Polonistyka antropologiczno - kulturowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, język obcy, język łaciński i kultura antyczna

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia - kierunek Polonistyka antropologiczno - kulturowa jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz wynik testu kwalifikacyjnego.

   

  Dowiedz się więcej

 • COMPARATIVE HERITAGE STUDIES Stopień: II REKRUTACJA

  Dwuletnie stacjonarne studia magisterskie z zakresu Comparative Heritage Studies (COHES) oferują szeroki zakres wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, obecnego w literaturze, sztuce, teatrze, architekturze, przestrzeni miejskiej i miejscach pamięci, zwłaszcza tych, które znajdują się na terenie Krakowa, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

  Program COHES koncentruje się na wieloetnicznym, wielonarodowym, wielojęzycznym charakter dziedzictwa, proponując rozpatrywanie go w trzech aspektach: cyfrowym (Digital Heritage), wizualnym (Visual Heritage) oraz porównawczo-przekładowym (Comparative and Translated Heritage). Studenci znający język angielski co najmniej na poziomie B2 zobowiązani są do uzyskania 120 punktów ECTS w toku studiów, który przewiduje również praktyki w indywidualnie wybranych instytucjach kultury: wydawnictwach, muzeach, galeriach, redakcjach, radio, telewizji itp.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

  Na studia mogą być przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na kierunkach w obszarach nauk: humanistycznych, społecznych.

  Dowiedz się więcej

 • KRYTYKA LITERACKA Stopień: II REKRUTACJA

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia - kierunek Krytyka literacka jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • LOGOPEDIA Stopień: II REKRUTACJA

  Logopedia jest interdyscyplinarnym działem nauki, której celem jest badanie powstawania, eliminowania i prewencji zaburzonej zdolności komunikacyjnej dzieci i dorosłych.

  Studia drugiego stopnia z zakresu logopedii są studiami kwalifikującymi absolwentów do wykonywania zawodu logopedy w placówkach oświatowych (pod warunkiem posiadania przygotowania pedagogicznego), służbie zdrowia, placówkach pomocy społecznej oraz poradniach i gabinetach zatrudniających logopedów.

  Absolwenci studiów logopedycznych posiadają wiedzę i praktyczne umiejętności, aby podejmować interwencje logopedyczne, polegające na identyfikacji zaburzenia komunikacyjnego (diagnostyka logopedyczna) oraz eliminowaniu lub łagodzeniu jego objawów (terapia logopedyczna). Ważnym zadaniem logopedów jest także zapobieganie zaburzeniom komunikacyjnym.

  Nasze studia przygotowują do wykonywania zawodu logopedy oferując studentom program zorganizowany na zasadach nauczania problemowego. Centralnym punktem programu nauczania są studia przypadków, rozwiązywane przez studentów w oparciu o treści logopedyczne, językoznawcze i medyczne, dostarczane przez wykładowców zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem studentów na wiedzę i umiejętności.

  Bogaty i zróżnicowany program praktyk dodatkowo podkreśla wysoce praktyczny profil studiów. Nasze studia przygotowują absolwentów do praktyki logopedycznej w oparciu o rezultaty polskich i zagranicznych badań naukowych oraz zgodnej z międzynarodowymi standardami, a także do kontynuacji nauki na poziomie studiów podyplomowych lub III stopnia. Aby ukończyć studia i uzyskać kwalifikacje logopedyczne studenci muszą skompletować 120 punktów ECTS, przeprowadzić empiryczne badania z zakresu logopedii, napisać pracę magisterską i obronić ją podczas egzaminu dyplomowego.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logopedia jest posiadanie ukończenia studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • PERFORMATYKA Stopień: II REKRUTACJA

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia - kierunek Performatyka jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena z egzaminu dyplomowego.

  Dowiedz się więcej

 • PRZEKŁADOZNAWSTWO LITERACKO-KULTUROWE Stopień: II REKRUTACJA

  Przekładoznawstwo literacko-kulturowe to intensywny dwuletni program studiów magisterskich o charakterze akademickim i praktycznym prowadzonych na Wydziale Polonistyki we współpracy z Wydziałem Filologicznym. Program zawiera komponenty przekładoznawcze i polonistyczne z możliwością uczestnictwa w zajęciach z języka i kultury na wybranej filologii obcej. Studia na tej specjalności pozwalają więc łączyć zdobywanie kompetencji literaturoznawczych i przekładoznawczych z doskonaleniem znajomości języków i literatur obcych na poziomie akademickim.

  Program skierowany jest zwłaszcza do absolwentów studiów polonistycznych i neofilologicznych, zainteresowanych teorią i praktyką tłumaczenia literackiego i miejscem przekładu w kulturze. Program łączy studia nad teoriami i metodologiami badań przekładoznawczych oraz miejscem przekładu w kulturze z szerokim zapleczem filologicznym, zarówno literackim, jak językoznawczym. Program zawiera dużo zajęć warsztatowych oraz projekty przekładowe. Zajęcia prowadzone są przez praktykujących tłumaczy o dużym dorobku. Nasi studenci nabywają kompetencje akademickie i praktyczne oraz mają szansę na nawiązanie interesujących kontaktów w środowisku przekładowych i wydawniczym.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia - kierunek Przekładoznawstwo literacko-kulturowe jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • TEATROLOGIA Stopień: II REKRUTACJA

  W programie studiów obok zajęć z estetyki dramatu i metodologii jego badań, znajdują się wykłady i konwersatoria na temat dramaturgii pozateatralnej, związków dramatu z innymi mediami, a także performatyki. Szczególną rolę przywiązujemy do współczesnych tendencji w dramatopisarstwie i scenicznej interpretacji dramatu. Ważny element programu stanowią warsztaty dramaturgiczne i dramatopisarskie prowadzone przez zaproszonych praktyków.

  Istotną część studiów stanowi szeroka oferta kursów do wyboru (opcji i warsztatów dramatologicznych), poświęconych specyficznym zagadnieniom i tematom, prowadzonych przez wybitnych specjalistów zarówno z Wydziału Polonistyki, jak też z innych ośrodków krajowych i zagranicznych.

  Część tych zajęć pojawia się w programie co roku, inne zmieniają się zależnie od potrzeb studentów oraz zainteresowań osób prowadzących. W związku z taką ofertą kursów do wyboru dwuletni okres studiów koncentruje się wokół indywidualnych badań studentów, związanych z przygotowaniem pracy magisterskiej, której obrona pozwala na otrzymanie tytułu magistra wiedzy o teatrze.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia - kierunek Teatrologia jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena z dyplomu.

   

  Dowiedz się więcej

 • NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO I DRUGIEGO Stopień: II REKRUTACJA

  1. przekazanie pogłębionej i usystematyzowanej wiedzy glottodydaktycznej pozwalającej na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania oraz nauczania i uczenia się;
  2. przekazanie nowoczesnej wiedzy z zakresu szczegółowej metodyki nauczania popartej doświadczeniem;
  3. przekazanie wiedzy dotyczącej procesów komunikacji interpersonalnej i społecznej, ich prawidłowości i zakłóceń;
  4. przekazanie wiedzy o projektowaniu i prowadzeniu badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej;
  5. rozwijanie umiejętności posługiwania się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz glottodydaktyki i metodyki szczegółowej, w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji dydaktycznych oraz dobierania strategii działań praktycznych;
  6. rozwijanie umiejętności doboru i wykorzystywania różnorodnych materiałów w celu efektywnej realizacji działań dydaktycznych; wykształcenie umiejętności planowania procesu kształcenia językowego dla grup uczących się o różnym poziomie zaawansowania językowego i w różnych warunkach;
  7. kształtowanie świadomości konieczności uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, przetwarzania informacji i materiałów.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego jest średnia ocen uzyskanych na studiach.

   

  Dowiedz się więcej

 • NAUKI HUMANISTYCZNE   REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Nauki humanistyczne
  Ukończenie Studiów Doktoranckich WP UJ pozwala ich absolwentowi na zdobycie wiedzy, wykształcenie umiejętności, przyswojenie postaw umożliwiających prowadzenie samodzielnej, aktywnej, twórczej, odpowiedzialnej działalności w obu podstawowych – a specyficznych dla humanistyki – wymiarach życia naukowego: kultury narodowej oraz nauki międzynarodowej. Kształcenie prowadzone na Studiach Doktoranckich WP UJ w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa, teatrologii, wyposaża słuchaczy:
  • w wiedzę o kluczowych pojęciach, teoriach, metodologiach, zagadnieniach badawczych tyleż w dziedzinie całej współczesnej humanistyki, co zwłaszcza w zakresie w/w trzech dyscyplin kierunkowych (i w kontekście ich historyczno-kulturowych przemian oraz specyfiki);
  • w umiejętności samodzielnego zdobywania i wykorzystywania informacji, stawiania i rozwiązywania problemów naukowych, sprawnego stosowania i twórczego rozwijania pojęć, teorii i metodologii badawczych, racjonalnego planowania i efektywnego realizowania samodzielnych oraz zespołowych projektów badawczych, skutecznego przekazywania i wymiany wiedzy, doświadczenia oraz koncepcji naukowych (na forum rodzimym i międzynarodowym, w sferach dyskusji naukowej, dydaktyki uniwersyteckiej, popularyzacji społecznej);
  • w postawy respektujące i wspierające etos wspólnoty naukowej, które skłaniać winny m. in. do samokrytycznego oszacowania wartości własnego wkładu w rozwój danej dyscypliny oraz poszanowania cudzej własności intelektualnej, do ponoszenia odpowiedzialności za pracę własną i współpracowników, do podjęcia wyzwania związanego z potrzebą ciągłego prowadzenia poszukiwań naukowych i pomnażania wiedzy (a obejmującego aktywność sięgającą od bezinteresownego stymulowania twórczego myślenia we własnym środowisku zawodowym po inicjowanie nowych tematów, kierunków i metod badawczych).

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia III stopnia

   

  Warunkiem kwalifikacji na studia III stopnia na kierunku Nauki humanistyczne jest ocena projektu badawczego, średnia ocen ze studiów oraz osiągnięcia naukowe kandydata.

   

   

Opinie (5)

Trt Ocena

Dyplom UJ jest duza szansa na zatrudnienie , wiem o tym , pracodawcy zwracają na to uwagę, dyplom UJ bardzo się liczy .

Olga Ocena

Prestiżowy kierunek studiowany na prestiżowej uczelni powinien być receptą na sukces. Wiem, że rynek pracy staje się coraz bardziej wymagający, ale studiowanie na Uniwersytecie Jagiellońskim daje mi poczucie pewności siebie

Darek Ocena

Gdy podjąłem decyzję o studiowaniu Edytorstwa od razu wiedziałem, że chcę się uczyć na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wiedziałem, że tylko ta uczelnia da mi najlepsze wykształcenie i najlepiej przygotuje do zawodu.

Honorata Ocena

Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim to duży prestiż, niemały wysiłek i ciekawa przygoda. Nie zamieniłabym tej uczelni na żadną inną

Ewa Ocena

Teatr to moja największa pasja. Wybór Krakowa na miasto studiowania wydaje się wręcz oczywisty, bo to przecież najważniejsze miasto dla polskiego teatru. A skoro wybrałam Kraków na miejsce kształcenia, to naturalnym wyborem uczelni był Uniwersytet Jagielloński.