• WIEDZA O TEATRZE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów wiedza o teatrze

  Wybór specjalizacji:
  Moduł teatrologiczny: realizowany od II roku studiów, dla studentów, którzy zamierzają podjąć studia drugiego stopnia o specjalności teatrologicznej; moduł performatyczny: realizowany od II roku studiów, dla studentów, którzy zamierzają podjąć studia drugiego stopnia o specjalności performatycznej lub teatrologicznej.
  Trzyletnie studia licencjackie na kierunku wiedza o teatrze poświęcone są historii i współczesności sztuki scenicznej we wszelkich jej formach i przejawach. Mają one także charakter wielostronnego wprowadzenia w szeroko pojętą problematykę kulturalną.
  W ich trakcie studenci zostaną zapoznani z historią teatru i dramatu powszechnego (polskiego i obcego), poznają najważniejsze zjawiska współczesności, zdobędą wiedzę teoretyczną i metodologiczną niezbędną do podjęcia samodzielnych badań. Równie ważnym elementem programu są zajęcia poświęcone kontekstom sztuki teatru, który wszak nie istnieje – i nigdy nie istniał – w próżni. Nie da się go oderwać od literatury i sztuk pięknych. Nie można go też rozpatrywać poza właściwym mu kontekstem historycznym i kulturowym. Dlatego studenci wiedzy o teatrze będą zaznajamiani także z zagadnieniami z zakresu literaturo­znawstwa, historii, filozofii, historii sztuki czy antropologii kultury.
  Ponieważ wielu absolwentów wiedzy o teatrze po ukończeniu studiów podejmie pracę w instytucjach kultury, uznaliśmy za zasadne włączenie do programu przed­miotu „zarządzanie kulturą”.
  Poznawanie teatru – sztuki żywej – wyłącznie z książek byłoby zdecydowanym błędem. Toteż istotne uzupełnienie studiów stanowić będzie blok zajęć warsztatowych, obejmujących warsztaty teatralne, krytykę teatralną, analizę dramatu i analizę przed­stawienia teatralnego.
  Absolwent studiów I stopnia na kierunku wiedza o teatrze powinien łączyć wykształcenie humanistyczne ze znajomością problematyki sztuk przedstawiających i świata widowisk, w szczególności teatru. Naszym celem jest wykształcenie ludzi, którzy potrafią zarówno swobodnie poruszać się w przeszłości i teraźniejszości dramatu i teatru, jak i są w stanie osądzić zjawiska z nimi związane w kontekstach historycznym, kulturowym, socjologicznym itp.
  Absolwent wiedzy o teatrze powinien być świadomym i aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego, łącząc znajomość spraw teatru z umiejętnościami wielokierunkowej promocji kultury i efektywnej orientacji we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej. Staramy się przygotowywać absolwentów do podjęcia samodzielnej pracy w teatrach i innych instytucjach kultury, prasie teatralnej i kulturalnej, a także – a może nawet przede wszystkim – do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku wiedza o teatrze brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, historia sztuki, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EDYTORSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów edytorstwo
  Studia edytorskie obejmują – z niewielkimi modyfikacjami – podstawowy kanon przed­miotów polonistycznych (historycznoliterackich i językoznawczych): historię literatury polskiej, poetykę z elementami teorii literatury, gramatykę opisową i historyczną, kulturę języka polskiego. W programie znalazły się także następujące zajęcia specjalistyczne: bibliografia, historia książki, poligrafia współczesnej książki, organizacja i mar­ke­ting w wydawnictwie, redakcja techniczna, grafika książki, podstawy prawa dla edytorów, komputerowe przygotowanie publikacji.
  Stosunkowo wiele czasu przewidziano na zajęcia w pracowni komputerowej, podczas których studenci poznają programy do opracowania grafiki, do składu komputerowego (DTP) oraz do redagowania stron www. Program przewiduje również ćwiczenia terenowe w drukarni i praktyki w firmie wydawniczej. Seminarium licencjackie na III roku pozwala uczestnikom połączyć umiejętności praktyczne redaktora z wiedzą o rynku wydawniczym dawnym i współczesnym.
  Absolwenci studiów edytorskich posiadają wiedzę o literaturze, polskiej i obcej oraz o historii i stanie obecnym języka polskiego, a także o historii książki, zasadach działania firm wydawniczych i podstawach prawa autorskiego. Opanowują też umiejętności potrzebne redaktorowi wydawnictwa: poznają w praktyce adiustację tekstów, redakcję techniczną i merytoryczną, korektę, podstawy składu komputerowego oraz redagowania stron internetowych.
  Tak wyposażeni, mogą się starać o pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism i w instytucjach naukowych prowadzących prace dokumentacyjno-bibliograficzne. Mogą też zakładać własne niewielkie firmy wydawnicze, świadczące usługi na rzecz dużych wydawnictw oraz firm i organizacji w zakresie przygotowania publikacji. Ułatwiają to programy aktywizacji zawodowej absolwentów, dzięki którym mogą oni zdobyć sprzęt i oprogramowanie niezbędne do rozpoczęcia działalności na własną rękę. Istnieje możliwość podjęcia studiów drugiego stopnia na specjalności edytorskiej w UJ.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku edytorstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, historia sztuki, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA POLSKA NAUCZYCIELSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów filologia polska nauczycielska
  Studia I stopnia
  Pogram studiów obejmuje: historię literatury, poetykę z elementami teorii literatury, analizę dzieła literackiego, gramatykę opisową języka polskiego, język staro-cerkiewno-słowiański, nauki pomocnicze, pedagogikę, psychologię, warsztaty pedagogiczno-psychologiczne, język łaciński, historię Polski, emisję głosu, kulturę języka, literaturę powszechną, gramatykę historyczną języka polskiego, dialektologię i socjolingwistykę, sztukę komunikowania, konwersatorium językoznawcze, metodykę nauczania literatury i języka polskiego, podstawy kształcenia nauczyciela polonisty, literaturę dla dzieci i młodzieży, historię filozofii, język obcy, leksykologię i leksykografię, ochronę własności intelektualnej, historię języka, seminarium licencjackie, wprowadzenie do wiedzy o kulturze, technologię informacyjną w pracy polonisty oraz opcje i wykłady monograficzne.
  Studia II stopnia
  Program studiów obejmuje: teorię literatury, teorię języka, seminarium magisterskie, metodykę nauczania literatury i języka polskiego, psychologię, pedagogikę, literaturę obcą, warsztaty krytyczne, najnowszą polską literaturę współczesną, teorię literatury, opcje i wykłady monograficzne.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia polska nauczycielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • JĘZYK POLSKI W KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów język polski w komunikacji społecznej
  Absolwent:
  • posiada wiedzę i umiejętności z zakresu językoznawstwa, nauki o komunikowaniu, w tym komunikacji interpersonalnej, publicznej i międzykulturowej
  • posiada podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, retoryki i stylistyki praktycznej
  • posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy z zakresu nauki o komunikowaniu, językoznawstwa, badań międzykulturowych i literaturoznawstwa w pracach badawczych i sytuacjach profesjonalnych
  • posiada umiejętność tworzenia komunikatów poprawnych pragmatycznie i językowo oraz dopasowanych formalnie do sytuacji komunikacyjnej, w tym wystąpienia publicznego i kontaktów międzykulturowych
  • dokonuje analizy i diagnozy zjawisk komunikacyjnych i międzykulturowych
  • buduje asertywne i etyczne relacje interpersonalne, potrafi rozwiązywać sytuacje konfliktowe i negocjować, potrafi porozumiewać się, współdziałać i pracować w grupie
  • rozumie znaczenie poprawnej i skutecznej komunikacji, w tym publicznej i międzykulturowej, dla budowania jakości życia społecznego i kulturowego

  Możliwości zatrudnienia:

  • Urzędy państwowe i samorządowe
  • Instytucje medialne i wydawnicze
  • Ośrodki kultury i oświaty
  • Działy reklamy, promocji i public relations w instytucjach państwowych i prywatnych firmach
  • Działy zarządzania zasobami ludzkimi oraz szkolenia umiejętności komunikacyjnych w instytucjach państwowych i prywatnych
  • Instytucje zajmujące się współpracą międzynarodową

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku język polski w komunikacji społecznej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest średnia ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KULTUROZNAWSTWO - TEKSTY KULTURY

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów kulturoznawstwo - teksty kultury
  Absolwent studiów I stopnia otrzymuje tytuł licencjata. Na podstawie wykształcenia spełniającego standardy ustalone dla kierunku kulturoznawstwo uzyskuje specjalistyczną wiedzę z zakresu wiedzy o kulturze. Szczególny charakter specjalności: "Teksty kultury" pozwala mu na swobodne poruszanie się w przestrzeni kultury książki, szeroko rozumianej kultury literackiej oraz dyskursów kultury. Absolwent rozumie zjawiska kultury i tekstu. Zna reprezentatywne zjawiska kultury, teorie, jak i metodologie pozwalające odnosić się do nich w praktykach badawczych.
  Posiada podstawową wiedzę w ramach kształcenia w zakresie filozofii kultury, współczesnej kultury audiowizualnej i cyberkultury, nowych mediów, widowisk i przedstawień kulturowych, antropologii literatury oraz nauki o komunikowaniu społecznym. Zjawiska kultury tekstu, z którymi się zapoznawał, pozwoliły mu na głębsze zaznajomienie się z kulturą regionu Środkowej Europy. Podczas trzyletnich studiów student kulturoznawstwa na Wydziale Polonistyki zdobywa też praktyczną wiedzę na temat funkcjonowania i animacji przedsięwzięć i instytucji kulturalnych. Umie również podejmować pogłębioną analizę tekstów literackich i nieliterackich.
  Zna podstawowe techniki edytowania tekstu oraz sposoby i formy jego wytwarzania w obrębie poszczególnych praktyk kulturowych. Posiada więc umiejętność czynnego rozumienia tekstów i dyskursów kultury, tzn. ich pojmowania, analizowania i wytwarzania.
  Absolwenci studiów kulturoznawczych na Wydziale Polonistyki mogą się starać o pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, instytucjach upowszechniania kultury, a także w agencjach reklamowych i public relations. Studia na tym kierunku są nadto doskonałym sposobem pogłębiania wiedzy dla osób o szerokim spektrum zainteresowań powiązanych z kulturą, osób planujących pracę i dalszą specjalizację jako twórcy kultury lub jako dziennikarze zajmujący się rynkiem literackim. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kulturoznawstwo - teksty kultury brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • POLONISTYKA-KOMPARYSTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów polonistyka antropologiczno-kulturowa
  Studia na kierunku polonistyka-komparatystyka są w szczególny sposób ukierunkowane na kształtowanie umiejętności postrzegania literatury w szerokich kontekstach innych zjawisk kulturowych, a literatury polskiej – w perspektywie innych literatur (europejskich i pozaeuropejskich). Interdyscyplinarny charakter studiów zapewnia możliwość dogłębnego poznania polskiego dziedzictwa kulturowego w kontekście kultury europejskiej – i skonfrontowania jej z pozaeuropejskim dorobkiem kulturowym, także w dziedzinach innych niż literatura piękna.
  Program studiów obejmuje zarówno przedmioty kształcenia polonistycznego (jak: kurs literatury polskiej od literatury staropolskiej po najnowszą literaturę polską, poetyka i teoria literatury, gramatyka języka polskiego), przedmioty dotyczące zagadnień związanych z innymi niż literatura dziedzinami kultury (historia filozofii, językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria kultury), a wreszcie przedmioty pomocnicze, kształtujące liczne kompetencje i umiejętności ogólne (kultura języka, logika praktyczna, redakcja tekstu, retoryka i stylistyka praktyczna) oraz przedmioty dające konkretną wiedzę i umiejętności potrzebne w późniejszym życiu zawodowym (np. ochrona własności intelektualnej).
  Ważnym elementem są też warsztaty badawcze, warsztaty krytyczne i praktyki zawodowe, przygotowujące do praktycznego wykorzystania umiejętności zdobytych w czasie studiów. Studia komparatystyczne dają ponadto możliwość dodatkowego pogłębiania znajomości języków obcych – w czasie całego toku studiów (licencjackich i magisterskich) student ma możliwość wyboru kursów trzech języków obcych, a także odbycia zajęć kierunkowych w języku wykładowym innym niż język polski. Dopełnieniem tego programu jest możliwość skorzystania z bogatej oferty wyjazdów stypendialnych na uczelnie w niemal wszystkich państwach europejskich.
  Szczególnie istotne miejsce w programie studiów zajmują przedmioty komparatystyczne: zajęcia z literatury porównawczej, blok zajęć dotyczących literatury powszechnej i metodologia komparatystyki. Zajęcia te obejmują między innymi zagadnienia związane z: historią idei i tematologią, psychologią twórczości, intersemiotycznością i wzajemnymi związkami sztuk (literatury, malarstwa, muzyki), historią sztuki i historią muzyki, historią i teorią kultury, metodologią badań komparatystycznych, tłumaczeniem literackim.
  Każdy student ma możliwość samodzielnego wyboru konkretnych ścieżek kształcenia poprzez dobór zajęć, które są dla niego najbardziej interesujące, a zmieniająca się co roku tematyka tych zajęć zapewnia możliwość wszechstronnego kształcenia, jak i poznania aktualnego stanu wiedzy w licznych dziedzinach badań nad literaturą i kulturą.
  Od kandydatów na komparatystykę oczekuje się zainteresowania literaturą w zakresie szerszym niż tylko literatura polska, a także zjawiskami związanymi z kulturą, sztuką i ich wzajemnymi powiązaniami.
  Ogólnoakademicki profil tych interdyscyplinarnych studiów daje dobre podstawy do dalszego kształcenia w różnych dziedzinach. Jednakże studia te kładą też nacisk na kształtowanie wielu umiejętności praktycznych. Absolwenci kierunku polonistyka–komparatystyka dobrze orientują się w zagadnieniach związanych nie tylko z literaturą polską, ale też z literaturami innych krajów, z innymi formami działalności kulturalnej (sztuki plastyczne, film, muzyka), a także z innymi dziedzinami współczesnej humanistyki.
  Absolwenci kierunku polonistyka–komparatystyka są cenionymi pracownikami licznych organizacji i instytucji zajmujących się kulturą – organizacji pozarządowych, muzeów i innych instytucji kultury czy wydawnictw. Wielu komparatystów pracuje w mediach, a także w różnych sektorach usług, jak tłumaczenia czy turystyka.
  Studenci kierunku polonistyka–komparatystyka mają też możliwość realizacji kursu kształcenia pedagogicznego, który daje im uprawnienia do nauczania języka polskiego i lepszego realizowania założeń reformy szkolnictwa, a w przypadku wyboru odpowiedniej dalszej ścieżki kształcenia – także nauczania języka polskiego jako obcego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku polonistyka-komparystyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • POLONISTYKA ANTROPOLOGICZNO-KULTUROWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów polonistyka antropologiczno-kulturowa

  Polonistyka antropologiczno-kulturowa proponuje rozpatrywanie zagadnień literatury i języka w powiązaniu z całością kultury w imię zrozumienia człowieka w całej złożoności jego kulturowego i społecznego uwarunkowania. Celem studiów są interdyscyplinarne poszukiwania w obrębie całej humanistyki, w których teoria literatury, filozofia, socjologia, medio­znawstwo i antropologia współpracują w imię poznania rzeczywistości kulturowej.

  Studia te jednak nie powielają formuły innych studiów kulturoznawczych ze względu na mocne osadzenie w kanonie przed­miotów polonistycznych i wyrazistą orientację na literaturę i współczesne literaturo­znawstwo. Klasyczna wiedza o literaturze zostaje wzbogacona o szereg nowych obszarów problemowych. Program jest na bieżąco tworzony w odniesieniu do najnowszych tendencji w badaniach literackich (np. studia kulturowe, studia gender, antropologia literatury).

  Polonistyka antropologiczno-kulturowa obejmuje oprócz pełnego zestawu kierunkowych przed­miotów polonistycznych (historia literatury polskiej i powszechnej, gramatyka opisowa i historyczna, poetyka i teoria literatury) bogaty zespół przed­miotów kulturoznawczych pogrupowanych w bloki: antropologia kultury (filozofia literatury, estetyka, podstawowe pojęcia wiedzy o kulturze), kultura współczesna (literatura i sztuka a nowe media, interpretacja dzieła teatralnego, malarskiego, muzycznego i filmowego, literatura i kultura popularna, kultura polska XX wieku w kontekście europejskim), etnologia literatury (literatura pogranicza, folklor), komunikacja kulturowa (gry i rytuały komunikacyjne), organizacja i animacja kultury (zarządzanie instytucjami kulturalnymi, edukacja między­kulturowa). Trzyletnie studia licencjackie kończą się obroną pracy licencjackiej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku polonistyka antropologiczno-kulturowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • COMPARATIVE HERITAGE STUDIES

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów comparative heritage studies

  Dwuletnie stacjonarne studia magisterskie z zakresu Comparative Heritage Studies (COHES) oferują szeroki zakres wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, obecnego w literaturze, sztuce, teatrze, architekturze, przestrzeni miejskiej i miejscach pamięci, zwłaszcza tych, które znajdują się na terenie Krakowa, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

  Program COHES koncentruje się na wieloetnicznym, wielonarodowym, wielojęzycznym charakter dziedzictwa, proponując rozpatrywanie go w trzech aspektach: cyfrowym (Digital Heritage), wizualnym (Visual Heritage) oraz porównawczo-przekładowym (Comparative and Translated Heritage). Studenci znający język angielski co najmniej na poziomie B2 zobowiązani są do uzyskania 120 punktów ECTS w toku studiów, który przewiduje również praktyki w indywidualnie wybranych instytucjach kultury: wydawnictwach, muzeach, galeriach, redakcjach, radio, telewizji itp.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Wynik kwalifikacji zostaje obliczony w oparciu o analizę nadesłanych przez kandydata dokumentów według następującej punktacji:1. ocena listu motywacyjnego sporządzonego w języku angielskim (65%);2. ocena opisu osiągnięć naukowo-edukacyjnych (35%).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KRYTYKA LITERACKA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister
  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów krytyka literacka

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LOGOPEDIA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów logopedia

  Logopedia jest interdyscyplinarnym działem nauki, której celem jest badanie powstawania, eliminowania i prewencji zaburzonej zdolności komunikacyjnej dzieci i dorosłych.

  Studia drugiego stopnia z zakresu logopedii są studiami kwalifikującymi absolwentów do wykonywania zawodu logopedy w placówkach oświatowych (pod warunkiem posiadania przygotowania pedagogicznego), służbie zdrowia, placówkach pomocy społecznej oraz poradniach i gabinetach zatrudniających logopedów.

  Absolwenci studiów logopedycznych posiadają wiedzę i praktyczne umiejętności, aby podejmować interwencje logopedyczne, polegające na identyfikacji zaburzenia komunikacyjnego (diagnostyka logopedyczna) oraz eliminowaniu lub łagodzeniu jego objawów (terapia logopedyczna). Ważnym zadaniem logopedów jest także zapobieganie zaburzeniom komunikacyjnym.

  Nasze studia przygotowują do wykonywania zawodu logopedy oferując studentom program zorganizowany na zasadach nauczania problemowego. Centralnym punktem programu nauczania są studia przypadków, rozwiązywane przez studentów w oparciu o treści logopedyczne, językoznawcze i medyczne, dostarczane przez wykładowców zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem studentów na wiedzę i umiejętności.

  Bogaty i zróżnicowany program praktyk dodatkowo podkreśla wysoce praktyczny profil studiów. Nasze studia przygotowują absolwentów do praktyki logopedycznej w oparciu o rezultaty polskich i zagranicznych badań naukowych oraz zgodnej z międzynarodowymi standardami, a także do kontynuacji nauki na poziomie studiów podyplomowych lub III stopnia. Aby ukończyć studia i uzyskać kwalifikacje logopedyczne studenci muszą skompletować 120 punktów ECTS, przeprowadzić empiryczne badania z zakresu logopedii, napisać pracę magisterską i obronić ją podczas egzaminu dyplomowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PERFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister
  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów performatyka

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena z egzaminu dyplomowego oraz średnia ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRZEKŁADOZNAWSTWO LITERACKO-KULTUROWE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów przekładoznawstwo literacko-kulturowe

  Przekładoznawstwo literacko-kulturowe to intensywny dwuletni program studiów magisterskich o charakterze akademickim i praktycznym prowadzonych na Wydziale Polonistyki we współpracy z Wydziałem Filologicznym. Program zawiera komponenty przekładoznawcze i polonistyczne z możliwością uczestnictwa w zajęciach z języka i kultury na wybranej filologii obcej. Studia na tej specjalności pozwalają więc łączyć zdobywanie kompetencji literaturoznawczych i przekładoznawczych z doskonaleniem znajomości języków i literatur obcych na poziomie akademickim.

  Program skierowany jest zwłaszcza do absolwentów studiów polonistycznych i neofilologicznych, zainteresowanych teorią i praktyką tłumaczenia literackiego i miejscem przekładu w kulturze. Program łączy studia nad teoriami i metodologiami badań przekładoznawczych oraz miejscem przekładu w kulturze z szerokim zapleczem filologicznym, zarówno literackim, jak językoznawczym. Program zawiera dużo zajęć warsztatowych oraz projekty przekładowe. Zajęcia prowadzone są przez praktykujących tłumaczy o dużym dorobku. Nasi studenci nabywają kompetencje akademickie i praktyczne oraz mają szansę na nawiązanie interesujących kontaktów w środowisku przekładowych i wydawniczym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TEATROLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów teatrologia

  W programie studiów obok zajęć z estetyki dramatu i metodologii jego badań, znajdują się wykłady i konwersatoria na temat dramaturgii pozateatralnej, związków dramatu z innymi mediami, a także performatyki. Szczególną rolę przywiązujemy do współczesnych tendencji w dramatopisarstwie i scenicznej interpretacji dramatu. Ważny element programu stanowią warsztaty dramaturgiczne i dramatopisarskie prowadzone przez zaproszonych praktyków.

  Istotną część studiów stanowi szeroka oferta kursów do wyboru (opcji i warsztatów dramatologicznych), poświęconych specyficznym zagadnieniom i tematom, prowadzonych przez wybitnych specjalistów zarówno z Wydziału Polonistyki, jak też z innych ośrodków krajowych i zagranicznych.

  Część tych zajęć pojawia się w programie co roku, inne zmieniają się zależnie od potrzeb studentów oraz zainteresowań osób prowadzących. W związku z taką ofertą kursów do wyboru dwuletni okres studiów koncentruje się wokół indywidualnych badań studentów, związanych z przygotowaniem pracy magisterskiej, której obrona pozwala na otrzymanie tytułu magistra wiedzy o teatrze.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena z egzaminu dyplomowego oraz średnia ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO I DRUGIEGO

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

  1. przekazanie pogłębionej i usystematyzowanej wiedzy glottodydaktycznej pozwalającej na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania oraz nauczania i uczenia się;
  2. przekazanie nowoczesnej wiedzy z zakresu szczegółowej metodyki nauczania popartej doświadczeniem;
  3. przekazanie wiedzy dotyczącej procesów komunikacji interpersonalnej i społecznej, ich prawidłowości i zakłóceń;
  4. przekazanie wiedzy o projektowaniu i prowadzeniu badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej;
  5. rozwijanie umiejętności posługiwania się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz glottodydaktyki i metodyki szczegółowej, w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji dydaktycznych oraz dobierania strategii działań praktycznych;
  6. rozwijanie umiejętności doboru i wykorzystywania różnorodnych materiałów w celu efektywnej realizacji działań dydaktycznych; wykształcenie umiejętności planowania procesu kształcenia językowego dla grup uczących się o różnym poziomie zaawansowania językowego i w różnych warunkach;
  7. kształtowanie świadomości konieczności uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, przetwarzania informacji i materiałów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest średnia ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Opinie (7)

Try Ocena odpowiedz

Najlepsza uczelnia , dyplom ma znaczenie na rynku pracy , chociaż niektórzy pracodawcy boją się zatrudniać absolwentów Uj ( dyrektorzy szkol)

Trt Ocena odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Dyplom UJ jest duza szansa na zatrudnienie , wiem o tym , pracodawcy zwracają na to uwagę, dyplom UJ bardzo się liczy .

Trt W odpowiedzi do: Trt odpowiedz

Zgadza się Potwierdzam

Olga Ocena odpowiedz

Prestiżowy kierunek studiowany na prestiżowej uczelni powinien być receptą na sukces. Wiem, że rynek pracy staje się coraz bardziej wymagający, ale studiowanie na Uniwersytecie Jagiellońskim daje mi poczucie pewności siebie

Darek Ocena odpowiedz

Gdy podjąłem decyzję o studiowaniu Edytorstwa od razu wiedziałem, że chcę się uczyć na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wiedziałem, że tylko ta uczelnia da mi najlepsze wykształcenie i najlepiej przygotuje do zawodu.

Honorata Ocena odpowiedz

Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim to duży prestiż, niemały wysiłek i ciekawa przygoda. Nie zamieniłabym tej uczelni na żadną inną

Ewa Ocena odpowiedz

Teatr to moja największa pasja. Wybór Krakowa na miasto studiowania wydaje się wręcz oczywisty, bo to przecież najważniejsze miasto dla polskiego teatru. A skoro wybrałam Kraków na miejsce kształcenia, to naturalnym wyborem uczelni był Uniwersytet Jagielloński.