• WIEDZA O TEATRZE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów wiedza o teatrze

  Opis kierunku:

  Wiedza o teatrze to jedyny kierunek na studiach I stopnia na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzący kształcenie w zakresie wiedzy o teatrze w dziedzinie nauk humanistycznych. Studia te służą przekazaniu wiedzy w zakresie historii form teatralnych, gatunków i konwencji inscenizacyjnych dawnych i współczesnych oraz stylów gry aktorskiej, przekazują wiedzę o instytucjach życia teatralnego oraz zasadach dotyczących prawa autorskiego i własności intelektualnej.

  Wybierając wiedzę o teatrze zyskujesz orientację w najważniejszych zjawiskach w teatrze współczesnym, poznajesz pojęcia z zakresu performatyki oraz dotyczące historii dramatu polskiego i powszechnego, a także gatunków dramatycznych. Od drugiego roku osoby studiujące ukierunkowują wiedzę wybierając kursy w jednym z dwóch modułów: teatrologicznym lub performatycznym, którą następnie mogą poszerzać na studiach II stopnia.

  Wybór specjalizacji:

  Moduł teatrologiczny: realizowany od II roku studiów, dla studentów, którzy zamierzają podjąć studia drugiego stopnia o specjalności teatrologicznej; moduł performatyczny: realizowany od II roku studiów, dla studentów, którzy zamierzają podjąć studia drugiego stopnia o specjalności performatycznej lub teatrologicznej.

  Trzyletnie studia licencjackie na kierunku wiedza o teatrze poświęcone są historii i współczesności sztuki scenicznej we wszelkich jej formach i przejawach. Mają one także charakter wielostronnego wprowadzenia w szeroko pojętą problematykę kulturalną.

  W ich trakcie studenci zostaną zapoznani z historią teatru i dramatu powszechnego (polskiego i obcego), poznają najważniejsze zjawiska współczesności, zdobędą wiedzę teoretyczną i metodologiczną niezbędną do podjęcia samodzielnych badań. Równie ważnym elementem programu są zajęcia poświęcone kontekstom sztuki teatru, który wszak nie istnieje – i nigdy nie istniał – w próżni.

  Nie da się go oderwać od literatury i sztuk pięknych. Nie można go też rozpatrywać poza właściwym mu kontekstem historycznym i kulturowym. Dlatego studenci wiedzy o teatrze będą zaznajamiani także z zagadnieniami z zakresu literaturo­znawstwa, historii, filozofii, historii sztuki czy antropologii kultury.

  Ponieważ wielu absolwentów wiedzy o teatrze po ukończeniu studiów podejmie pracę w instytucjach kultury, uznaliśmy za zasadne włączenie do programu przed­miotu „zarządzanie kulturą”.

  Poznawanie teatru – sztuki żywej – wyłącznie z książek byłoby zdecydowanym błędem. Toteż istotne uzupełnienie studiów stanowić będzie blok zajęć warsztatowych, obejmujących warsztaty teatralne, krytykę teatralną, analizę dramatu i analizę przed­stawienia teatralnego.

  Program studiów

  Absolwent:

  Szeroka podstawowa wiedza z zakresu wiedzy o teatrze i performatyce, w powiązaniu z praktycznymi umiejętnościami krytyki teatralnej, analizy performansów artystycznych i kulturowych oraz zarządzania kulturą, dają kompetencje do wypełniania obowiązków zawodowych na polu działalności kulturalnej.

  Osoby, które ukończyły ten kierunek mogą podjąć pracę: w teatrach (sekretariaty literacko-dramaturgiczne, działy promocji) i w mediach (publicystyka teatralna). Posiadają również wykształcenie naukowe, umożliwiające podjęcie studiów II stopnia na kierunkach humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem teatrologii i performatyki.

  Absolwent studiów I stopnia na kierunku wiedza o teatrze powinien łączyć wykształcenie humanistyczne ze znajomością problematyki sztuk przedstawiających i świata widowisk, w szczególności teatru. Naszym celem jest wykształcenie ludzi, którzy potrafią zarówno swobodnie poruszać się w przeszłości i teraźniejszości dramatu i teatru, jak i są w stanie osądzić zjawiska z nimi związane w kontekstach historycznym, kulturowym, socjologicznym itp.

  Absolwent wiedzy o teatrze powinien być świadomym i aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego, łącząc znajomość spraw teatru z umiejętnościami wielokierunkowej promocji kultury i efektywnej orientacji we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej. Staramy się przygotowywać absolwentów do podjęcia samodzielnej pracy w teatrach i innych instytucjach kultury, prasie teatralnej i kulturalnej, a także – a może nawet przede wszystkim – do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Rekrutacja na studia

  Kontakt:

  Studia prowadzone są w Katedrze Teatru i Dramatu (we współpracy z Katedrą Performatyki), która wchodzi w skład Wydziału Polonistyki. Katedra ma swoją siedzibę w samym centrum Krakowa. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

  dziekanat.wpuj@uj.edu.pl

  ul. Gołębia 14-16
  31-007 Kraków
  Telefon: (+48) 12 663 13 23

  www.katedrateatru.polonistyka.uj.edu.pl
  polonistyka.uj.edu.pl

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku wiedza o teatrze brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, historia, historia sztuki, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język rosyjski, język włoski, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EDYTORSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów edytorstwo
  Opis kierunku:

  Pasjonujesz się literaturą, kulturą i językiem, a nowoczesne media nie są dla Ciebie tajemnicą? Chcesz studiować polonistykę, ale obawiasz się, że takie studia nie zagwarantują Ci zdobycia cennych umiejętności praktycznych? Edytorstwo na Wydziale Polonistyki UJ to kierunek, który łączy wiedzę i umiejętności, polonistyczne tradycje i innowacyjność. Studia te przekazują współczesną wiedzę przy użyciu nowatorskich metod nauczania. Spotkasz tam sławy polonistyki, wykładowców i pracowników branży wydawniczej, gotowych dzielić się swoim doświadczeniem. Edytorstwo to przygoda z miastem i kulturą – siedziba Katedry znajduje się tuż przy malowniczym krakowskim rynku.

  Studia edytorskie obejmują – z niewielkimi modyfikacjami – podstawowy kanon przedmiotów polonistycznych (historycznoliterackich i językoznawczych): historię literatury polskiej, poetykę z elementami teorii literatury, gramatykę opisową i historyczną. W programie znalazły się także następujące zajęcia specjalistyczne: bibliografia, historia książki, poligrafia współczesnej książki, organizacja pracy w wydawnictwie, redakcja techniczna, grafika książki, podstawy prawa dla edytorów, komputerowe przygotowanie publikacji.

  Stosunkowo wiele czasu przewidziano na zajęcia w pracowni komputerowej, podczas których studenci poznają programy do opracowania grafiki, do składu komputerowego (DTP). Program przewiduje również ćwiczenia terenowe w drukarni i praktyki w firmie wydawniczej. Seminarium licencjackie na III roku pozwala uczestnikom połączyć umiejętności praktyczne redaktora z wiedzą o rynku wydawniczym dawnym i współczesnym.

  Program studiów

  Absolwent:

  Kierunek edytorstwo łączy wykształcenie z doświadczeniem. Absolwenci edytorstwa UJ są wysokiego stopnia profesjonalistami, cenionymi przez pracodawców, ponieważ dobrze sobie radzą z poważniejszymi zadaniami: solidne wykształcenie polonistyczne czyni z nich redaktorów i projektantów lepszych niż ci, których wykształcenie ogranicza się do umiejętności ściśle zawodowych.

  Podczas studiów studenci odbywają praktykę zawodową w wydawnictwie lub agencji reklamowej. Absolwenci znajdują zatrudnienie w wydawnictwach, portalach internetowych, firmach projektowych i agencjach reklamowych, a także w zakładanych przez siebie firmach świadczących usługi projektowo-wydawnicze, podejmują pracę w zawodach wymagających kompetencji redaktorskich, graficznych, projektowych itp. Są przygotowani do pracy redaktora wydawnictwa, a wiedza o literaturze polskiej i języku pozwala im wykonywać ten zawód z kompetencją opierającą się na ogólnej kulturze i erudycji.

  Absolwenci studiów edytorskich posiadają wiedzę o literaturze, polskiej i obcej oraz o historii i stanie obecnym języka polskiego, a także o historii książki, zasadach działania firm wydawniczych i podstawach prawa autorskiego. Opanowują też umiejętności potrzebne redaktorowi wydawnictwa: poznają w praktyce adiustację tekstów, redakcję techniczną i merytoryczną, korektę, podstawy składu komputerowego.

  Tak wyposażeni, mogą się starać o pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism i w instytucjach naukowych prowadzących prace dokumentacyjno-bibliograficzne. Mogą też zakładać własne firmy wydawnicze, świadczące usługi na rzecz dużych wydawnictw oraz firm i organizacji w zakresie przygotowania publikacji. Ułatwiają to programy aktywizacji zawodowej absolwentów, dzięki którym mogą oni zdobyć sprzęt i oprogramowanie niezbędne do rozpoczęcia działalności na własną rękę. Istnieje możliwość podjęcia studiów drugiego stopnia na specjalności edytorskiej w UJ.

  Rekrutacja na studia

  Kontakt:

  Studia prowadzone są w Katedrze Edytorstwa i Nauk Pomocniczych, która wchodzi w skład Wydziału Polonistyki. Katedra ma swoją siedzibę w samym centrum Krakowa. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

  dziekanat.wpuj@uj.edu.pl

  ul. Gołębia 14, p. 66 i 65
  31-007 Kraków
  Telefon: (+48) 12 663 13 78, 12 663 13 23

  www.edytorstwo.polonistyka.uj.edu.pl
  polonistyka.uj.edu.pl

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku edytorstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, historia, historia sztuki, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język rosyjski, język włoski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA POLSKA NAUCZYCIELSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów filologia polska nauczycielska

  Opis kierunku:

  Jeśli chcesz zgłębiać tajniki rodzimego języka, kultury i literatury, zapraszamy do Gołębnika! Filologia polska nauczycielska na UJ osadzona jest na trzech głównych filarach: literaturoznawstwie, językoznawstwie i pedagogice powiązanej z dydaktyką, psychologią i pragmatyką zawodu nauczyciela. W czasie studiów możesz zaangażować się w działalność licznych kół naukowych, wziąć udział w obozie dialektologicznym, a także odbyć praktyki w szkołach.

  Na studiach II stopnia realizowany jest projekt UE „Profesjonalny polonista. Praktyka i personalizacja”, w ramach którego weźmiesz udział w warsztatach dydaktycznych z nauczycielami – mistrzami w swoim zawodzie oraz seminariach na różnorodne tematy (np. film, teatr, działania antydyskryminacyjne, notatki graficzne, nowe odczytania klasycznych dzieł literackich, ocenianie kształtujące). W projekcie przewidziano ponadto wyjazdy za granicę (USA, Wielka Brytania, Izrael, Ukraina), czyli wizyty studyjne w szkołach polonijnych oraz ośrodkach kształcenia nauczycieli, a także wykłady i warsztaty wykładowców z różnych krajów.

  Zdecydowanym plusem polonistyki na UJ jest... Kraków. To wszak Miasto Literatury UNESCO, w którym nie ma dnia bez literackiego wydarzenia, mieszka tu też i tworzy wielu poetów oraz pisarzy. Można zawsze urozmaicić zajęcia, zapraszając ich na warsztaty czy organizując spotkanie autorskie.

  Dodatkowo to studia kształcące wszechstronnych absolwentów – to nie tylko przyszli nauczyciele (choć istnieje stała potrzeba zasilania rynku pracy młodą, nowocześnie wykształconą kadrą polonistów). Filolodzy często poszukiwani są przez pracodawców z zakresu mediów, reklamy, public relations, kultury, administracji, polityki. Również takie instytucje jak wydawnictwa, redakcje, biura prasowe potrzebują pracowników mających umiejętność tworzenia, edytowania i korekty tekstów oraz poprawnego posługiwania się językiem polskim.

  Program studiów

  Absolwent:

  Ważnym elementem przygotowania zawodowego są praktyki śródroczne odbywane w szkole podstawowej oraz w różnych typach szkół i w szkole ponadpodstawowej (na studiach II stopnia). Absolwenci studiów I stopnia na kierunku filologia polska nauczycielska są przygotowani do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej, absolwenci studiów II stopnia – do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego w różnych typach szkół (ogólnokształcących, technikach, szkołach branżowych i polonijnych), a także pracownika jednostek edukacyjnych w ośrodkach. Są także cenionymi pracownikami wydawnictw, redakcji, biur prasowych. Mogą również znaleźć zatrudnienie w takich sektorach jak: media, reklama, public relations, kultura, administracja, polityka.

  Rekrutacja na studia

  Kontakt:

  Studia prowadzone są na Wydziale Polonistyki, który ma swoją siedzibę w samym centrum Krakowa. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

  dziekanat.wpuj@uj.edu.pl

  ul. Gołębia 16, pokój 43
  31-007 Kraków
  Telefon: (+48) 12 663 14 28

  polonistyka.uj.edu.pl

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia polska nauczycielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, historia, język angielski, język francuski, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język rosyjski, język włoski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • JĘZYK POLSKI W KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów język polski w komunikacji społecznej

  Opis kierunku:

  Nudzą cię wystąpienia publiczne? Irytują wypowiedzi polityków? Z uporem poszukujesz sensu w pismach urzędowych? Poziom reklam wywołuje uczucie “zapożyczonego wstydu”? Zrób coś z tym! Zapraszamy na kierunek język polski w komunikacji społecznej. Jedyny w Polsce interdyscyplinarny kierunek, który łączy nowoczesne kształcenie humanistyczne z zakresu wiedzy o kulturze, językoznawstwa, komunikacji interpersonalnej i publicznej z przedmiotami nauk społecznych – medioznawstwem, psychologią i elementami socjologii.

  Program studiów

  Absolwent:

  Zdobyte na kierunku język polski w komunikacji społecznej umiejętności i kompetencje pozwolą na podjęcie pracy m.in. w urzędach państwowych i samorządowych, instytucjach medialnych i wydawniczych, ośrodkach kultury i oświaty, działach reklamy, promocji, marketingu i public relations w instytucjach państwowych i prywatnych firmach, działach zarządzania zasobami ludzkimi oraz szkolenia umiejętności komunikacyjnych w instytucjach państwowych i prywatnych firmach, instytucjach zajmujących się współpracą międzynarodową, szkołach językowych czy w mediach (prasa, radio, telewizja, serwisy internetowe, media społecznościowe).

  Absolwent:

  • posiada wiedzę i umiejętności z zakresu językoznawstwa, nauki o komunikowaniu, w tym komunikacji interpersonalnej, publicznej i międzykulturowej
  • posiada podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, retoryki i stylistyki praktycznej
  • posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy z zakresu nauki o komunikowaniu, językoznawstwa, badań międzykulturowych i literaturoznawstwa w pracach badawczych i sytuacjach profesjonalnych
  • posiada umiejętność tworzenia komunikatów poprawnych pragmatycznie i językowo oraz dopasowanych formalnie do sytuacji komunikacyjnej, w tym wystąpienia publicznego i kontaktów międzykulturowych
  • dokonuje analizy i diagnozy zjawisk komunikacyjnych i międzykulturowych
  • buduje asertywne i etyczne relacje interpersonalne, potrafi rozwiązywać sytuacje konfliktowe i negocjować, potrafi porozumiewać się, współdziałać i pracować w grupie
  • rozumie znaczenie poprawnej i skutecznej komunikacji, w tym publicznej i międzykulturowej, dla budowania jakości życia społecznego i kulturowego

  Rekrutacja na studia

  Kontakt:

  Studia prowadzone są w Katedrze Teorii Komunikacji, która wchodzi w skład Wydziału Polonistyki. Katedra ma swoją siedzibę w samym centrum Krakowa. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

  dziekanat.wpuj@uj.edu.pl

  ul. Gołębia 20
  31-007 Kraków
  Telefon: (+48) 12 663 13 93

  www.komunikacja.polonistyka.uj.edu.pl
  polonistyka.uj.edu.pl

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku język polski w komunikacji społecznej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, historia, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język rosyjski, język włoski, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest średnia ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KULTUROZNAWSTWO - TEKSTY KULTURY

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów kulturoznawstwo - teksty kultury
  Opis kierunku:

  Kierunek kulturoznawstwo – teksty kultury pozwala poznać, zrozumieć i poddać krytycznej refleksji mechanizmy rządzące kulturą najnowszą, zarówno rodzimą, jak globalną. Otwarty i elastyczny program studiów szybko reaguje na zmiany w kulturze współczesnej i rozwija umiejętność analizy i rozumienia różnorodnych tekstów kultury (film, fotografia, literatura, teatr, taniec, sztuka, muzyka, komiks, gry, media cyfrowe i społecznościowe), związanych zarówno ze sferą artystyczną, jak i z codziennością.

  Kulturoznawstwo – teksty kultury to kierunek, który stawia na samodzielność i oferuje możliwość realizacji pasji i zainteresowań. Jego innowacyjna formuła zapewnia korpus wiedzy i umiejętności z zakresu kanonu kulturoznawczego, które osoby studiujące samodzielnie uzupełniają, wybierając spośród bloków tematycznych własne ścieżki edukacyjne, zgodne z ich zainteresowaniami. Kierunek posiada też wyraźny składnik praktyczny, kształcąc w zakresie zarządzania instytucjami kultury, projektowania nowych mediów czy pisania kreatywnego.

  Program studiów

  Absolwent:

  Kraków to miasto kreatywnej kultury, miasto muzeów, teatrów i wydawnictw, miasto, które otrzymało prestiżowy tytuł Miasta Literatury UNESCO - Kraków potrzebuje więc kreatywnych, dynamicznych studentów i absolwentów kulturoznawstwa.

  Osoby studiujące kierunek kulturoznawstwo – teksty kultury w ramach studiów odbywają praktyki w najlepszych krakowskich wydawnictwach (Wydawnictwo Literackie, Universitas, Znak, Lokator), w mediach (Radio Kraków, RMF Classic), muzeach (MOCAK, Centrum Sztuki Japońskiej Manggha), w galeriach, teatrach i innych instytucjach kultury.

  Dzięki temu gotowe są na podjęcie pracy m.in. w dziennikarstwie, biurach prasowych i public relations, promocji i reklamie, organizacji i koordynacji projektów kulturalnych oraz na licznych stanowiskach w instytucjach kultury. A także, przede wszystkim, prowadzić wysoko wyspecjalizowaną i rzetelną krytykę kultury zarówno w mediach koncesjonowanych, jak i z wykorzystaniem prowadzonych samodzielnie kanałów na platformach społecznościowych.

  Istnieje również możliwość zdobycia uprawnień pedagogicznych na fakultatywnych kursach z zakresu metodyki nauczania i animacji kultury.

  Rekrutacja na studia

  Kontakt:

  Studia prowadzone są w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych, która wchodzi w skład Wydziału Polonistyki. Katedra ma swoją siedzibę w samym centrum Krakowa. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

  dziekanat.wpuj@uj.edu.pl

  ul. Grodzka 64
  31-044 Kraków
  Telefon: (+48) 12 663 18 21, 12 663 10 36

  www.antropologia.polonistyka.uj.edu.pl
  polonistyka.uj.edu.pl

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kulturoznawstwo - teksty kultury brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, filozofia, historia, historia sztuki, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język rosyjski, język włoski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • POLONISTYKA-KOMPARATYSTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów polonistyka-komparatystyka

  Opis kierunku:

  Polonistyka-komparatystyka to prowadzone pod opieką Katedry Komparatystyki Literackiej UJ studia dla osób, które:

  • interesują się nie tylko literaturą polską, lecz także kulturą i literaturą powstającą w innych językach, jak również literaturą postrzeganą w kontekście innych dziedzin sztuki i zjawisk kulturowych;
  • szukają wszechstronnego rozwoju i możliwości realizacji swoich pasji;
  • chcą rozwijać swoje umiejętności w nowoczesny sposób, pod okiem doświadczonych nauczycieli akademickich i wybitnych naukowców;
  • chcą spożytkować i wzbogacić wiedzę i umiejętności wyniesione z innych kierunków studiów o nowe treści;
  • oczekują przygotowania do pracy w różnych zawodach i branżach, nie wąskiej i jednokierunkowej specjalizacji;
  • poszukują studiów wyższych przygotowujących do radzenia sobie na dynamicznie zmieniającym się, globalnym rynku pracy.


  Program studiów stanowi połączenie klasycznych kursów polonistycznych z zajęciami o profilu komparatystycznym, zorientowanymi na literatury innych języków i narodów, a także na literaturę ujmowaną w zróżnicowanych kontekstach innych zjawisk kulturowych. Każdy student samodzielnie dobiera kursy komparatystyczne zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i z planowanym profilem kształcenia.

  Program studiów

  Absolwent:

  Polonistyka-komparatystyka kształtuje świadomych odbiorców kultury polskiej i obcej, dysponujących wiedzą ekspercką na temat literatury różnych obszarów językowych, dobrze zorientowanych w różnorodnych zjawiskach świata kultury, a także (po ukończeniu kursu pedagogicznego) nauczycieli polonistów na różnych poziomach edukacji.

  Program studiów, uwzględniający naukę przynajmniej dwóch języków obcych, pozwala przygotować absolwentów do pracy w polskich i międzynarodowych instytucjach kultury, a także w polskich i międzynarodowych firmach związanych z usługami tłumaczeniowymi i PR, w mediach, wydawnictwach, jak również w instytucjach edukacyjnych różnych stopni, w tym w szkołach polskich za granicą oraz w ośrodkach krajowych proponujących edukację dostosowaną do zuniwersalizowanych standardów międzynarodowych (np. w liceach przygotowujących do międzynarodowej matury).

  Absolwenci studiów komparatystycznych na Wydziale Polonistyki UJ mogą się pochwalić licznymi osiągnięciami nie tylko w czasie studiów, ale przede wszystkim w pracy zawodowej po ich ukończeniu. Są też żywymi dowodami na to, że studia humanistyczne doskonale przygotowują do zaistnienia na współczesnym rynku pracy.

  Rekrutacja na studia

  Kontakt:

  Studia prowadzone są na Wydziale Polonistyki UJ, pod opieką Katedry Komparatystyki Literackiej. Katedra ma swoją siedzibę w samym centrum Krakowa. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

  dziekanat.wpuj@uj.edu.pl

  ul. Gołębia 20
  31-007 Kraków
  Telefon: (+48) 12 663 13 41

  www.komparatystyka.polonistyka.uj.edu.pl

  www.facebook.com/komparatystykaUJ

  polonistyka.uj.edu.pl

   

   

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku polonistyka-komparatystyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język rosyjski, język włoski, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia ze studiów oraz ocena z egzaminu dyplomowego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • POLONISTYKA ANTROPOLOGICZNO-KULTUROWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów polonistyka antropologiczno-kulturowa

  Opis kierunku:

  Polonistyka antropologiczno-kulturowa uczy rozumieć literaturę i język w szerokich i aktualnych kontekstach estetycznych, historycznych, społecznych i politycznych. To interdyscyplinarny kierunek, w którym kanon przedmiotów filologicznych łączy się z badaniami kulturowymi i nowoczesną humanistyką.

  Na studiach poznasz historię literatury, kultury i języka polskiego oraz nowoczesne metody ich interpretacji, nauczysz się pisać teksty krytyczne, naukowe i użytkowe oraz skutecznie komunikować się z innymi. Dowiesz się, jak koordynować wydarzenia kulturalne i proces wydawniczy, odbędziesz praktyki w najlepszych krakowskich wydawnictwach (Karakter, Znak, Wydawnictwo Literackie) i prestiżowych instytucjach kultury (Instytut Książki, Krakowskie Biuro Festiwalowe – Festiwal Conrada, Międzynarodowe Centrum Kultury, MOCAK).

  Polonistyka antropologiczno-kulturowa proponuje rozpatrywanie zagadnień literatury i języka w powiązaniu z całością kultury w imię zrozumienia człowieka w całej złożoności jego kulturowego i społecznego uwarunkowania. Celem studiów są interdyscyplinarne poszukiwania w obrębie całej humanistyki, w których teoria literatury, filozofia, socjologia, medio­znawstwo i antropologia współpracują w imię poznania rzeczywistości kulturowej.

  Studia te jednak nie powielają formuły innych studiów kulturoznawczych ze względu na mocne osadzenie w kanonie przed­miotów polonistycznych i wyrazistą orientację na literaturę i współczesne literaturo­znawstwo. Klasyczna wiedza o literaturze zostaje wzbogacona o szereg nowych obszarów problemowych. Program jest na bieżąco tworzony w odniesieniu do najnowszych tendencji w badaniach literackich (np. studia kulturowe, studia gender, antropologia literatury).

  Polonistyka antropologiczno-kulturowa obejmuje oprócz pełnego zestawu kierunkowych przed­miotów polonistycznych (historia literatury polskiej i powszechnej, gramatyka opisowa i historyczna, poetyka i teoria literatury) bogaty zespół przed­miotów kulturoznawczych pogrupowanych w bloki: antropologia kultury (filozofia literatury, estetyka, podstawowe pojęcia wiedzy o kulturze), kultura współczesna (literatura i sztuka a nowe media, interpretacja dzieła teatralnego, malarskiego, muzycznego i filmowego, literatura i kultura popularna, kultura polska XX wieku w kontekście europejskim), etnologia literatury (literatura pogranicza, folklor), komunikacja kulturowa (gry i rytuały komunikacyjne), organizacja i animacja kultury (zarządzanie instytucjami kulturalnymi, edukacja między­kulturowa). Trzyletnie studia licencjackie kończą się obroną pracy licencjackiej.

  Program studiów

  Absolwent:

  Rosnąca rola informacji oraz komunikacji interpersonalnej w społeczeństwie informacyjno-medialnym powoduje coraz większe zapotrzebowanie na wszechstronnie wykształconych filologów, sprawnie posługujących się językiem polskim i posiadających umiejętność przygotowania, zredagowania oraz edytowania różnogatunkowych tekstów (użytkowych, promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych czy popularyzatorskich). Zapotrzebowanie takie zgłaszają m.in. liczne placówki i instytucje kultury, redakcje czasopism i wydawnictw, portale informacyjne i społecznościowe, biura prasowe i agencje reklamowe.

  Absolwenci studiów na kierunku polonistyka antropologiczno-kulturowej posiadają wiedzę oraz profesjonalne umiejętności i kompetencje pozwalające sprostać tym oczekiwaniom. Studenci w ramach studiów odbywają praktyki w w najlepszych krakowskich wydawnictwach (Wydawnictwo Literackie, Universitas, Znak, Lokator), w mediach (Radio Kraków, RMF Classic), muzeach (MOCAK, Centrum Sztuki Japońskiej Manggha), w galeriach, teatrach i innych instytucjach kultury.

  Dzięki temu gotowi są na podjęcie pracy m.in. w redakcjach czasopism i wydawnictw, biurach prasowych, działach reklamy, promocji, marketingu, public relations, portalach informacyjnych i społecznościowych, a także w instytucjach kultury i sztuki, gdzie w sposób odpowiedzialny i twórczy mogą wywiązywać się z powierzonych im zadań.

  Istnieje również możliwość zdobycia uprawnienia pedagogiczne na fakultatywnych kursach z zakresu metodyki nauczania i animacji kultury.

  Rekrutacja na studia

  Kontakt:

  Studia prowadzone są w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych, która wchodzi w skład Wydziału Polonistyki. Katedra ma swoją siedzibę w samym centrum Krakowa. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

  dziekanat.wpuj@uj.edu.pl

  ul. Grodzka 64
  31-007 Kraków
  Telefon: (+48) 663 18 21, 12 663 10 36

  www.antropologia.polonistyka.uj.edu.pl
  polonistyka.uj.edu.pl

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku polonistyka antropologiczno-kulturowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, filozofia, historia, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język rosyjski, język włoski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KRYTYKA LITERACKA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister
  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów krytyka literacka
  Opis kierunku:

  Po co studiować dziś krytykę literacką? By wiedzieć, jak być równocześnie znawcą, krytykiem i promotorem kultury. By umieć odróżnić krytykę literacką od dziennikarstwa kulturalnego.  By przekonać się, że krytyka literacka to  forma aktywnego udziału w życiu społecznym. By prowokować ważne dyskusje, umiejętnie konstruować argumenty i zasadnie spierać się nie tylko o literaturę i kulturę ale też o  wartości i  reguły. 

  Na naszych studiach krytykę ujmujemy w szerokim polu dyscyplin naukowych i w zróżnicowanych kontekstach: pokazujemy jej działanie na różnych tekstach kultury i w praktykach życia społecznego. Rozmawiamy o medialno-rynkowych  mechanizmach, o promocji kultury, o hierarchiach, kanonach i strategiach wartościowania produkcji literackiej, a samą krytykę traktujemy jako podstawową aktywność w naukowej i społeczno-kulturowej rzeczywistości.

  Program studiów

  Absolwent:

  Współczesne społeczeństwo potrzebuje specjalistów posługujących się w sposób świadomy i profesjonalny tekstem jako narzędziem propagującym wiedzę i kulturę, a także kształtującym postawy i wartości. Przewidziane w programie krytyki literackiej efekty uczenia się ukierunkowane są na zaawansowaną wiedzę w zakresie dyscypliny, na fachowe wykształcenie, dające wysokie kompetencje zawodowe oraz na kształcenie społecznej odpowiedzialności krytyka za poziom dyskusji o literaturze i kulturze, jako ważnego elementu debaty społecznej.

  W trakcie studiów studenci odbywają obowiązkowe praktyki, które umożliwiają im bezpośrednie zapoznanie się ze współczesnymi czasopismami kulturalno-literackimi (zarówno papierowymi, jak i elektronicznymi), z rynkiem wydawniczym i obiegami czytelniczymi (dzięki współpracy z wydawnictwami) oraz z różnymi formami animacji kultury (dzięki współpracy z instytucjami i fundacjami działającymi w polu współczesnej kultury).

  Absolwenci kierunku krytyka literacka to specjaliści wykształceni w zakresie odbioru kultury: polskiej i światowej, dysponujący kompetencjami potrzebnymi do zrozumienia szerokich zjawisk kulturowych pochodzących z różnych dziedzin (literatura, film, muzyka, sztuka, teatr, media i nowe media) oraz wykorzystania kulturotwórczego wpływu tychże w edukacji, działalności zawodowej i społecznej, popularyzacji nauki czy kształtowania odpowiedzialnego posługiwania się słowem mówionym i pisanym. W tym sensie przyjęte efekty kształcenia odpowiadają najlepszym wzorcom etosu profesjonalisty i obywatela, a zatem w pełni zgodne są z potrzebami środowiska społecznego i ekonomicznego.

  Rekrutacja na studia

  Kontakt:

  Studia prowadzone są w Katedrze Krytyki Współczesnej, która wchodzi w skład Wydziału Polonistyki. Katedra ma swoją siedzibę w samym centrum Krakowa. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

  dziekanat.wpuj@uj.edu.pl

  ul. Gołębia 16, pok. 53
  31-007 Kraków
  Telefon: (+48) 12 663 14 18

  www.krytyka.polonistyka.uj.edu.pl
  polonistyka.uj.edu.pl

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia ze studiów oraz rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LOGOPEDIA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów logopedia

  Opis kierunku:

  Jeśli interesują Cię zagadnienia mowy i języka, chcesz stale rozwijać się i pomagać innym, logopedia na Uniwersytecie Jagiellońskim będzie kierunkiem odpowiednim dla Ciebie. Logopedia jest interdyscyplinarnym działem nauki, której celem jest badanie powstawania, eliminowania i prewencji zaburzonej zdolności komunikacyjnej dzieci i dorosłych.

  Centralnym punktem programu nauczania są studia przypadków, rozwiązywane przez studentów w oparciu o treści logopedyczne, językoznawcze i medyczne, dostarczane przez wykładowców zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem studentów na wiedzę i umiejętności. To jedyny tak skonstruowany program na krakowskich uczelniach. Dodatkowo, bogaty i zróżnicowany program praktyk podkreśla wysoce praktyczny profil studiów.

  Program studiów

  Absolwent:

  Studenci i studentki zdobywają doświadczenie zawodowe w trakcie obszernego programu praktyk odbywanych w szkołach, poradniach i instytucjach ochrony zdrowia oraz w trakcie pracy grupowej podczas ćwiczeń prowadzonych metodą nauczania problemowego. Absolwenci i absolwentki kierunku logopedia posiadają wiedzę pozwalającą diagnozować zaburzenia kompetencji komunikacyjnej oraz realnie wspierać dzieci i osoby dorosłe z różnego rodzaju deficytami we wskazanym zakresie.

  Mogą podjąć pracę w państwowej lub prywatnej placówce oświatowej, w ośrodku szkolno-wychowawczym, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w szpitalu na oddziale laryngologicznym lub neurologicznym, w poradni foniatrycznej, w ośrodku rehabilitacyjnym, w państwowej poradni specjalistycznej, np. dla osób z wadami słuchu, w prywatnym gabinecie logopedycznym lub w specjalistycznym ośrodku leczenia jąkania lub zaburzeń emisji głosu.

  Rekrutacja na studia

  Kontakt:

  Studia prowadzone są w Instytucie Glottodydaktyki Polonistycznej, który wchodzi w skład Wydziału Polonistyki. Instytut ma swoją siedzibę w samym centrum Krakowa. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

  rafal.mlynski@uj.edu.pldziekanat.wpuj@uj.edu.pl

  ul. Grodzka 64
  31-044 Kraków
  Telefon: (+48) 12 663 18 13

  www: polonistyka.uj.edu.pl

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PERFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister
  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów performatyka

  Opis kierunku:

  Performatyka – tak jak ją rozumiemy i staramy się uprawiać – to badania nad wszelkimi rodzajami przedstawień, jak i ich kulturowo zmiennymi ramami. Widzimy ją jako pole wielorakich możliwości, których podstawą jest dążenie do uchwycenia dynamiki i zmienności doświadczenia indywidualnego i zbiorowego w jego różnorodnych przejawach.

  Prowadzimy działalność niejako dwukierunkową: z jednej strony nieustannie zajmujemy się odnawianiem naszej wiedzy teatrologicznej i dramatologicznej, konfrontując ją z najnowszymi osiągnięciami praktyków i propozycjami metodologicznymi; z drugiej – staramy się tę wiedzę zastosować do badania zjawisk pozateatralnych: od aktów zbiorowych (ceremonii publicznych, zabaw, świąt, rytuałów) przez doświadczenia indywidualne, po relacje między ludzkim i nieludzkim.

  Istotną część oferty dydaktycznej stanowią zajęcia o charakterze warsztatowym, podczas których uczestnicy pod okiem specjalistów pracują nad wdrożeniem samodzielnie zaproponowanych projektów o charakterze kuratorskim, artystycznym, naukowym czy translatorskim. Nasze studia to studia przyszłości! Czekamy na was i zapraszamy serdecznie!

  Program studiów

  Absolwent:

  Kierunek performatyka odpowiada na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów wyższych studiów humanistycznych, którzy dzięki przekrojowej wiedzy i umiejętnościom praktycznych potrafią sprostać różnorodnym wyzwaniom zawodowym. Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w rozmaitych instytucjach kultury (teatrach, galeriach, muzeach, domach kultury), ale także wykonują zawody wymagające przedsiębiorczości i elastyczności w łączeniu rozmaitych dziedzin wiedzy z umiejętnościami praktycznymi (dziennikarstwo, reklama, fundacje i stowarzyszenia społeczne i międzynarodowe korporacje). Często też studenci traktują te studia jako niezbędny etap na drodze do dalszego kształcenia na polu artystycznym, kuratorskim lub naukowym.

  Rekrutacja na studia

  Kontakt:

  Studia prowadzone są w Katedrze Performatyki, która wchodzi w skład Wydziału Polonistyki. Katedra ma swoją siedzibę w samym centrum Krakowa. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

  dziekanat.wpuj@uj.edu.pl

  ul. Gołębia 16
  31-007 Kraków
  Telefon: (+48) 12 663 12 62

  www.performatyka.polonistyka.uj.edu.pl
  polonistyka.uj.edu.pl

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena z egzaminu dyplomowego oraz średnia ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRZEKŁADOZNAWSTWO LITERACKO-KULTUROWE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów przekładoznawstwo literacko-kulturowe

  Opis kierunku:

  Studia na kierunku przekładoznawstwo literacko-kulturowe oferują specjalistyczne opcje przekładoznawcze oraz możliwość udziału w zajęciach wybranych z szerokiej oferty Wydziału Polonistyki, m. in. antropologicznych, kulturoznawczych, edytorskich, komparatystycznych i perfomatycznych.

  Wśród najważniejszych przedmiotów znajdują się: Introduction to Translation Studies, polska literatura nowoczesna XX i XXI wieku, stylistyka praktyczna i kultura języka, warsztaty i projekty przekładowe, doskonalenie językowe na poziomie C1 i C2. Unikatową cechą kierunku jest jego międzywydziałowy charakter. Każdy student realizuje przedmioty przekładoznawcze i polonistyczne na Wydziale Polonistyki, a równocześnie wybiera część zajęć z oferty Wydziału Filologicznego.

  W każdym semestrze studenci biorą udział w warsztatach przekładowych, na drugim roku realizują też zespołowy oraz indywidualny projekt przekładowy. Wśród prowadzących zajęcia na kierunku przekładoznawstwo literacko-kulturowe jest wielu nagradzanych tłumaczy literatury.

  Przekładoznawstwo literacko-kulturowe to intensywny dwuletni program studiów magisterskich o charakterze akademickim i praktycznym prowadzonych na Wydziale Polonistyki we współpracy z Wydziałem Filologicznym. Program zawiera komponenty przekładoznawcze i polonistyczne z możliwością uczestnictwa w zajęciach z języka i kultury na wybranej filologii obcej. Studia na tej specjalności pozwalają więc łączyć zdobywanie kompetencji literaturoznawczych i przekładoznawczych z doskonaleniem znajomości języków i literatur obcych na poziomie akademickim.

  Program studiów

  Absolwent:

  W Polsce niemal 50% tytułów ukazujących się na rynku wydawniczym to teksty tłumaczone. Dbałość o ich jakość jest ambicją i misją wielu wydawców. Rynek wydawniczy potrzebuje wykształconych i dobrze przygotowanych fachowców, czego dowodzą także dalsze losy absolwentów kierunku przekładoznawstwo literacko-kulturowe. Także instytucje kultury, redakcje czasopism kulturalnych, w tym elektronicznych, są chłonnym rynkiem pracy dla wykształconych tłumaczy-polonistów, którzy będą w stanie kompleksowo zadbać o wysoką jakość usług lingwistycznych, a zwłaszcza przekładowych.

  W ośrodkach takich jak Kraków, gdzie istnieje wiele instytucji kultury, zapotrzebowanie na tłumaczy mających wysokie kompetencje literaturoznawcze i kulturoznawcze jest duże. Wieloletnia współpraca Wydziału Polonistyki z tymi instytucjami, jak również liczba byłych studentów wśród ich pracowników, jest tego najlepszym dowodem.

  Dzięki włączeniu do programu projektów badawczych i przekładowych, przed studentami i studentkami otwiera się możliwość prowadzenia nowatorskich badań naukowych (także w zespołach międzynarodowych) oraz zdobywania kompetencji zawodowych pod okiem doświadczonych teoretyków i praktyków przekładu.

  Rekrutacja na studia

  Kontakt:

  Studia prowadzone są na Wydziale Polonistyki, który swoją siedzibę ma w samym centrum Krakowa. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

  dziekanat.wpuj@uj.edu.pl

  ul. Gołębia 16, pokój 44
  31-007 Kraków
  Telefon: (+48) 12 663 12 62

  www.przekladoznawstwo.polonistyka.uj.edu.pl
  polonistyka.uj.edu.pl

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TEATROLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów teatrologia

  Opis kierunku:

  Kierunek teatrologia to jedyny kierunek na studiach drugiego stopnia na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzący kształcenie w zakresie wiedzy o teatrze w dziedzinie nauki humanistyczne. Przeznaczony jest dla osób, które ukończyły studia licencjackie w dziedzinie nauk humanistycznych i pragną rozwinąć swą wiedzę i umiejętności w zakresie teatrologii.

  Program kierunku wychodzi od zagadnień dotyczących ściśle teatru, jego rozmaitych form i tradycji, ujmowanych w porządku historycznym, politycznym czy instytucjonalnym. Wiedza teatrologiczna poszerzona jest o zagadnienia dotyczące współczesnej myśli humanistycznej i zjawisk z szerokiego pola nauk o sztuce.

  Kierunek kształci również praktyczne umiejętności w zakresie pracy kuratorskiej i dramaturgicznej, poprzez realizację autorskich projektów w ramach zajęć warsztatowych. Unikalny profil studiów wyposaży absolwenta i absolwentkę w umiejętności umieszczenia zjawisk z zakresu wiedzy o teatrze w szerokim kontekście artystycznym, społecznym i kulturowym, a także pozwoli na wykorzystanie ich w pracy zawodowej.

  Program studiów

  Absolwent:

  Absolwenci i absolwentki teatrologii, prócz wykształcenia naukowego, umożliwiającego podjęcie pracy w instytucjach badawczych i naukowych, posiadają szerokie kompetencje do pracy w instytucjach kultury: teatrach (dyrekcje, kierowanie działami literacko-dramaturgicznymi, archiwami, działami promocji, działami edukacyjnymi), mediach (prasa, telewizja, film, radio), centrach kultury, muzeach, organizacjach pozarządowych oraz instytucjach wykorzystujących pedagogikę teatralną w pracy społecznej, a także jako kuratorzy i kuratorki festiwali teatralnych i innych projektów artystycznych (wystawy, programy edukacyjne, rezydencje artystyczne).

  Rekrutacja na studia

  Kontakt:

  Studia prowadzone są w Katedrze Teatru i Dramatu, która wchodzi w skład Wydziału Polonistyki. Katedra ma swoją siedzibę w samym centrum Krakowa. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

  dziekanat.wpuj@uj.edu.pl

  ul. Gołębia 14-16
  31-007 Kraków
  Telefon: (+48) 12 663 13 23

  www.katedrateatru.polonistyka.uj.edu.pl
  polonistyka.uj.edu.pl

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest średnia ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO I DRUGIEGO

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

  Opis kierunku:

  Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych (co najmniej licencjackich) na kierunkach w obszarze nauk humanistycznych o specjalnościach filologicznych (filologia polska i filologie obce) oraz kulturoznawczych, chcących uzyskać uprawnienia do nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego.

  Studenci zdobywają gruntowną wiedzę z zakresu dydaktyki języków obcych: znają metody nauczania języków obcych oraz ich dydaktyczne, psychologiczne i lingwistyczne podstawy, wiedzą, jak nauczać poszczególnych podsystemów języka i sprawności językowych. Zdobywają doświadczenie zawodowe w trakcie praktyk pedagogicznych w kraju (np. Szkoła Języka i Kultury Polskiej UJ) i za granicą (np. University of Oslo, Department of Literature, Area Studies and European Languages).

  Te studia to szansa nie tylko na zdobycie profesjonalnego wykształcenia dydaktycznego i językoznawczego, ale również znalezienia ciekawej pracy w kraju i za granicą. Rokrocznie absolwenci kierunku biorą udział w programie „Lektorzy” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i wyjeżdżają do zagranicznych akademickich ośrodków nauczania języka polskiego w różne zakątki świata.

  Program studiów

  Absolwent:

  Absolwenci i absolwentki kierunku nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego podejmują pracę ucząc obcokrajowców w kraju lub za granicą. Biorą udział w programie „Lektorzy” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i wyjeżdżają do zagranicznych akademickich ośrodków nauczania języka polskiego w różnych krajach: Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Estonia, Chiny, Chorwacja, Francja, Gruzja, Indie, Indonezja, Irlandia, Portugalia, Rosja, Rumunia, Stany Zjednoczone, Turcja, Ukraina, Uzbekistan, Wielka Brytania, Wietnam, Włochy…

  Absolwenci i absolwentki tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie jako:

  • nauczyciel/lektor języka polskiego jako obcego w ośrodkach kształcenia obcokrajowców w kraju i za granicą,
  • nauczyciel języka polskiego dzieci cudzoziemskich w polskich szkołach,
  • nauczyciel języka polskiego jako drugiego/obcego w szkolnictwie polonijnym,
  • pracownik kulturalno-oświatowy w ośrodkach i centrach kultury polskiej za granicą,
  • doradca metodyczny w ośrodkach kształcenia językowego,
  • egzaminator w trakcie państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego.

  Rekrutacja na studia

  Kontakt:

  Studia prowadzone są w Instytucie Glottodydaktyki Polonistycznej, który wchodzi w skład Wydziału Polonistyki. Instytut ma swoją siedzibę w samym centrum Krakowa. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

  dziekanat.wpuj@uj.edu.pl

  ul. Grodzka 64
  31-044 Kraków
  Telefon: (+48) 12 663 18 13

  www.jpjo.polonistyka.uj.edu.pl
  polonistyka.uj.edu.pl

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest średnia ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • STUDIA POLSKIE DLA CUDZOZIEMCÓW

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów studia polskie dla cudzoziemców

  Chcesz bardzo dobrze opanować język polski w mowie i piśmie? Interesujesz się polską historią, literaturą i kulturą? Planujesz studia magisterskie na kierunku humanistycznym?

  Zapraszamy na studia polskie dla cudzoziemców.

  Studia na tym kierunku są przeznaczone dla osób, które ukończyły szkołę średnią i zdały maturę, znają język polski na poziomie A2 i pomyślnie przejdą rozmowę kwalifikacyjną.

  W ramach programu studiów realizowane są zajęcia z praktycznej nauki języka polskiego, a także odpowiednio dobrane do poziomu i wiedzy studentów zajęcia związane z polską literaturą, historią i kulturą. Studenci mają do wyboru zajęcia fakultatywne takie jak m.in.: neurobiologiczne podstawy uczenia się języków obcych, komunikacja międzykulturowa, lektura polskich tekstów kultury, czy współczesna Polska.

  Absolwent:

  Nasi absolwenci zostaną przygotowani do włączenia się w wielowątkowy dialog pomiędzy Polską a społeczeństwami innych krajów i kontynentów. Będą mogli kontynuować naukę na studiach magisterskich, a w przyszłości podjąć pracę m.in. jako:

  • nauczyciele języka polskiego jako obcego,
  • tłumacze,
  • osoby promujące polską kulturę i literaturę,
  • pracownicy w firmach współpracujących z Polską w różnych dziedzinach gospodarki.

  Kontakt:

  Studia prowadzone są w Instytucie Glottodydaktyki Polonistycznej, który wchodzi w skład Wydziału Polonistyki. Instytut ma swoją siedzibę w samym centrum Krakowa. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

  dziekanat.wpuj@uj.edu.pl

  ul. Grodzka 64
  31-044 Kraków
  Telefon: (+48) 12 663 18 13

  igp.polonistyka.uj.edu.pl
  polonistyka.uj.edu.pl

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku studia polskie dla cudzoziemców brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język angielski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TWÓRCZE PISANIE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów twórcze pisanie

  Uczymy pisać. Nie dajemy talentu, bo ten trzeba przynieść na zajęcia ze sobą, ale wprowadzamy w arkana sztuki słowa, jego użycia jako tworzywa artystycznego i narzędzia komunikacji nie tylko pragmatycznej, ale również estetycznej. Uczymy budowania tekstu, komponowania wypowiedzi, wypełniania form gatunkowych i wyrażania siebie za pomocą fikcji literackiej. By nauka nie była gołosłowna, oferujemy również przedmioty związane z poetyką, stylistyką i retoryką tekstu artystycznego, ćwiczenia z interpretacji oraz kreacji postaci i kompozycji świata przedstawionego itp. Dajemy Wam również mistrzowskie warsztaty pisania z tymi, którzy już wiedzą, jak pisać.

  Twórcze pisanie to nasza odmiana creative writing. Naszym podstawowym celem jest wykształcić ludzi sprawnie posługujących się językiem artystycznym, umiejących wybrać odpowiednią formę i stylistykę dla tworzonego tekstu, swobodnie operujących słowem pisanym. Nie odpowiadamy na fundamentalne pytanie „co pisać”, ale pomagamy w rozwiązywaniu dylematów: „jak to napisać”.

  Absolwent:

  Kształcimy ludzi świadomych form literackich i sposobów ich stosowania w szeroko rozumianej twórczości literackiej. Dajemy wiedzę z zakresu rozwoju form gatunkowych, chwytów stylistycznych i retorycznych, wprowadzamy w rozmaite poetyki. Nasze absolwentki i absolwenci potrafią sprawnie skonstruować zarówno tekst o charakterze użytkowym, jak i tekst literacki, z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi nie tylko polonistycznych, ale i szerzej – humanistycznych.

  Są fachowcami od tekstu, profesjonalnymi praktyczkami i praktykami, interpretatorami oraz nauczycielkami i nauczycielami creative writing na rozmaitych kursach doskonalących. Dobrze orientują się nie tylko w zagadnieniach związanych z literaturą polską, ale też z literaturami innych krajów, w tym z innymi formami działalności kulturowej (sztuki plastyczne, film, muzyka), a także z innymi dziełami współczesnej humanistyki. Dzięki temu są cenionymi pracownikami licznych organizacji i instytucji zajmujących się kulturą – oficyn wydawniczych, redakcji czasopism, blogów poświęconych literaturze i kulturze.

  Są specjalistami poszukiwanymi przez teatry i instytucje okołoteatralne, przez wytwórnie filmowe, stacje radiowe i telewizyjne, firmy produkujące gry wideo, agencje reklamowe i promocyjne. Pełnią rolę redaktorów merytorycznych i stylistycznych, znakomicie sprawdzają się jako animatorzy artystyczni w instytucjach publicznych działających w sferze kultury.

  Wymagania rekrutacyjne:

  Podstawą kwalifikacji jest średnia ze studiów I stopnia oraz egzaminu dyplomowego. Każda z osób kandydujących składa również własny oryginalny tekst o objętości 5–10 stron, który stanowi dodatkowy czynnik kwalifikacyjny.

  Kontakt:

  Studia prowadzone są pod opieką Katedry Kultury Literackiej Pogranicza Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, a po szczegółowe informacje prosimy zwracać się do:

  Sekretariat studencki WP UJ

  ul. Gołębia 16, pok. 43

  31–007 Kraków

  dorota.chmielnicka@uj.edu.pl

  tel. 12 663 17 74

  lub:

  Katedra Kultury Literackiej Pogranicza WP UJ

  ul. Gołębia 20, pok. 51

  31–007 Kraków

  www.polonistyka.uj.edu.pl

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia ze studiów oraz analiza dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (7)

Try Ocena odpowiedz

Najlepsza uczelnia , dyplom ma znaczenie na rynku pracy , chociaż niektórzy pracodawcy boją się zatrudniać absolwentów Uj ( dyrektorzy szkol)

Trt Ocena odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Dyplom UJ jest duza szansa na zatrudnienie , wiem o tym , pracodawcy zwracają na to uwagę, dyplom UJ bardzo się liczy .

Trt W odpowiedzi do: Trt odpowiedz

Zgadza się Potwierdzam

Olga Ocena odpowiedz

Prestiżowy kierunek studiowany na prestiżowej uczelni powinien być receptą na sukces. Wiem, że rynek pracy staje się coraz bardziej wymagający, ale studiowanie na Uniwersytecie Jagiellońskim daje mi poczucie pewności siebie

Darek Ocena odpowiedz

Gdy podjąłem decyzję o studiowaniu Edytorstwa od razu wiedziałem, że chcę się uczyć na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wiedziałem, że tylko ta uczelnia da mi najlepsze wykształcenie i najlepiej przygotuje do zawodu.

Honorata Ocena odpowiedz

Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim to duży prestiż, niemały wysiłek i ciekawa przygoda. Nie zamieniłabym tej uczelni na żadną inną

Ewa Ocena odpowiedz

Teatr to moja największa pasja. Wybór Krakowa na miasto studiowania wydaje się wręcz oczywisty, bo to przecież najważniejsze miasto dla polskiego teatru. A skoro wybrałam Kraków na miejsce kształcenia, to naturalnym wyborem uczelni był Uniwersytet Jagielloński.