l. gen. Tadeusza Kutrzeby 10

61-719 Poznań

tel. 61 27 11 000

fax: 61 27 11 199

info@cdv.pl

l. gen. Tadeusza Kutrzeby 10

61-719 Poznań

tel. 61 27 11 000

fax: 61 27 11 199

info@cdv.pl

 • BIBLIOTEKOZNAWSTWO Z INFORMACJĄ NAUKOWA I BIBLIOTERAPIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przygotowanie merytoryczno-metodyczne słuchaczy i zapewnienie im kwalifikacji do pracy w bibliotece szkolnej lub bibliotece prowadzonej przez inną niż szkoła placówce oświatowej, a także w innego rodzaju bibliotekach oraz ośrodkach informacji różnego typu. Słuchacze podczas studiów zdobywają i poszerzają wiedzę przydatną w codziennej pracy oraz ułatwiającą pozyskanie awansu zawodowego w odniesieniu do wewnętrznych uregulowań poszczególnych bibliotek.

  Dowiedz się więcej

 • DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Kwalifikacje do pełnienia funkcji doradcy zawodowego w szkołach i innych instytucjach realizujących zadania w zakresie poradnictwa zawodowego.

  Dowiedz się więcej

 • EDUKACJA I TERAPIA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU Z ELEMENTAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów podyplomowych jest umożliwienie słuchaczom nabycia interdyscyplinarnej wiedzy o rozwoju i funkcjonowaniu osób ze spektrum autyzmu oraz ich specyficznych potrzebach edukacyjnych. Uczestnicy zostaną wyposażeni w praktyczne umiejętności projektowania i prowadzenia zajęć oraz kompetencje umożliwiające wspieranie osób ze spektrum autyzmu na przestrzeni całego ich życia: od wczesnego wspomagania rozwoju poprzez edukację aż do okresu dorosłości.

  Dowiedz się więcej

 • EDUKACJA MEDIALNA I PROFILAKTYKA CYBER-ZAGROŻEŃ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Kwalifikacje do nauczania przedmiotów w zakresie edukacji medialnej, problemów uzależnień, mediów i cyberprzestrzeni w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach branżowych, szkołach policealnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego.

  Dowiedz się więcej

 • EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przygotowanie do pracy z dziećmi i z uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi oraz edukacyjnymi (w tym z dziećmi z różną niepełnosprawnością), które uczęszczają do szkół i przedszkoli integracyjnych oraz ogólnodostępnych.

  Osoby, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, uzyskują dodatkowe kwalifikacje do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Natomiast osoby, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej, uzyskują przygotowanie w dodatkowym zakresie, z edukacji włączającej.

  Dowiedz się więcej

 • GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA Z RYTMIKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do samodzielnego prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej i rytmiki, poprzez umożliwienie:

  • nabycia wiedzy i umiejętności z zakresu metod badania, rozpoznawania i klasyfikowania wad postawy ciała oraz ich profilaktyki z wykorzystaniem rytmiki jako formy edukacyjno-terapeutycznej w redukcji tychże wad,
  • nabycia wiedzy i umiejętności z zakresu metod i technik reedukacji posturalnej oraz różnych rodzajów terapii dzieci z wadami postawy ciała z uwzględnieniem walorów edukacyjno-terapeutycznych rytmiki.

  Dowiedz się więcej

 • GRAFIKA CYFROWA I MULTIMEDIALNA DLA NAUCZYCIELA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu grafiki cyfrowej i multimediów(technik i ich zastosowania) w powiązaniu z dydaktyką przedmiotu (rodzaju zajęć) na danym etapie edukacyjnym oraz wzmocnienie pożądanych kompetencji nauczyciela.

  Dowiedz się więcej

 • INFORMATYKA I NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W EDUKACJI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Kwalifikacje do nauczania informatyki w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego.

  Dowiedz się więcej

 • KOMPETENCJE PEDAGOGICZNE DLA OSÓB NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia mają charakter doskonalący. Absolwenci uzyskają wiedzę i umiejętności pozwalające budować dobre relacje z dziećmi i młodzieżą (w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz dorosłymi w codziennych sytuacjach zawodowych, a w konsekwencji podniesienie jakości i efektywności własnej pracy.

  Dowiedz się więcej

 • LOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Słuchacze studiów podyplomowych Logopedia uzyskują kwalifikacje logopedy – osoby, która posiada umiejętności w zakresie diagnozowania i terapii zaburzeń mowy, jej usprawniania, przeciwdziałania trudnościom związanym z czytaniem i pisaniem oraz bezproblemowym komunikowaniem się. Głównym atutem studiów jest ciekawy program uwzględniający aktualne potrzeby np. „Bilingwizm w logopedii” , „Wspomaganie rozwoju psychoruchowego z elementami integracji sensorycznej” czy „Zabawa w logopedii”.

  Dowiedz się więcej

 • NAUCZANIE BIOLOGII - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów podyplomowych jest  merytoryczne i metodyczne przygotowanie do nauczania Biologii jako kolejnego przedmiotu.

  Dowiedz się więcej

   

 • NAUCZANIE BIOLOGII I GEOGRAFII - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe kwalifikacyjne są dedykowane nauczycielom, którzy chcą uzyskać merytoryczne i metodyczne przygotowanie do nauczania biologii i geografii.

  Dowiedz się więcej

   

 • NAUCZANIE BIOLOGII I PRZYRODY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów podyplomowych jest  merytoryczne i metodyczne przygotowanie do nauczania biologii oraz nauczania przyrody jako kolejnych przedmiotów.

  Dowiedz się więcej

   

 • NAUCZANIE CHEMII - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów podyplomowych jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczyciela czy nauczycielki do nauczania chemii, aby w ciekawy i inspirujący sposób potrafili zachęcić ucznia do poznawania wiedzy chemicznej poprzez wykonywanie doświadczeń oraz wykorzystywanie na lekcji w celach edukacyjnych różnych, dostępnych multimediów.

  Dowiedz się więcej

 • NAUCZANIE EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz uzyskanie kolejnych stopni zawodowych zgodnie z Kartą nauczyciela, a także dla przygotowania merytorycznego i metodycznego oraz nadania uprawnień do nauczania Edukacji dla bezpieczeństwa i Wiedzy o społeczeństwie w zreformowanej szkole.

  Dowiedz się więcej

 • NAUCZANIE FIZYKI I PRZYRODY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe nadające uprawnienia do nauczania fizyki i przyrody. Kierunek łączy wiedzę merytoryczną z metodyczną i daje całościowe przygotowanie do prowadzenia zajęć z przyrody w szkole podstawowej oraz fizyki we wszystkich typach szkół. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych form i metod pracy ze słuchaczami studia stają się dla nich przygodą, którą w przyszłości przeniosą do klasy szkolnej. Dzięki zajęciom terenowym oraz spotkaniom z praktykami słuchacze studiów będą w stanie po ich ukończeniu pokazać uczniom, że przyroda i fizyka to nie tylko przedmioty szkolne, ale także element świata ich otaczającego.

  Dowiedz się więcej

 • NAUCZANIE GEOGRAFII - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów podyplomowych jest  merytoryczne i metodyczne przygotowanie do nauczania Geografii jako kolejnego przedmiotu.

  Dowiedz się więcej

 • NAUCZANIE HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowychoraz uzyskanie kolejnych stopni zawodowych zgodnie z Kartą nauczyciela, a także dla przygotowania merytorycznego i metodycznego oraz nadania uprawnień do nauczania Historii i Wiedzy o społeczeństwie w zreformowanej szkole.

  Dowiedz się więcej

   

 • NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest:

  • pozyskanie niezbędnych kwalifikacji umożliwiających nauczanie języka angielskiego w przedszkolu oraz klasach I-III szkoły podstawowej,
  • pozyskanie metodycznego i merytorycznego przygotowania do pracy z dziećmi w charakterze nauczyciela języka angielskiego,
  • pozyskanie praktycznych umiejętności i kompetencji niezbędnych do planowania i organizacji treści nauczania, konstruowania scenariuszy lekcji w oparciu o sprawdzone praktyki oraz prowadzenia metodycznie poprawnych i atrakcyjnych dla dzieci zajęć językowych,
  • wzbogacenie wiedzy i doskonalenie umiejętności pedagogiczno-psychologicznych kluczowych w pracy dydaktyczno-wychowawczej,
  • podniesienie własnych kompetencji językowych (przygotowanie do egzaminu językowego na poziomie B2).

  Dowiedz się więcej

   

 • NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO DRUGIEGO I OBCEGO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Kwalifikacje zawodowe do nauczania języka polskiego jako obcego, zarówno w krajowych instytucjach uczących cudzoziemców, jak i w szkołach wszystkich typów i poziomów poza granicami Polski.

  Dowiedz się więcej

 • NAUCZANIE MATEMATYKI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów podyplomowych jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnej do uzyskania kwalifikacji do nauczania matematyki w szkole podstawowej i w szkole ponadpodstawowej.

  Dowiedz się więcej

 • NAUCZANIE MUZYKI, PLASTYKI I TECHNIKI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe przygotowujące do nauczania plastyki, muzyki i techniki oraz zdobycie stosownych umiejętności praktycznych i warsztatowych w tych dziedzinach. Słuchacze zdobywają przygotowanie metodyczne do nauczania plastyki, muzyki i techniki oraz opanowanie praktycznych umiejętności organizacji i prowadzenia lekcji i zajęć plastycznych, muzycznych i technicznych. Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę merytoryczną potrzebną do ich nauczania i  zdobycie stosownych umiejętności praktycznych i warsztatowych w tych dziedzinach.

  Dowiedz się więcej

 • NAUCZANIE PLASTYKI I HISTORII SZTUKI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe przygotowujące do nauczania plastyki i historii sztuki oraz zdobycia stosownych umiejętności praktycznych i warsztatowych w tych dziedzinach. Słuchacze uzyskują przygotowanie metodyczne do nauczania historii sztuki i plastyki oraz opanowanie praktycznych umiejętności organizacji i prowadzenia lekcji historii sztuki, plastyki i zajęć plastycznych. Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę merytoryczną potrzebną do ich nauczania i  zdobycie stosownych umiejętności praktycznych i warsztatowych w tych dziedzinach.

  Dowiedz się więcej

 • NAUCZANIE PLASTYKI I HISTORII SZTUKI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe przygotowujące do nauczania plastyki i historii sztuki oraz zdobycia stosownych umiejętności praktycznych i warsztatowych w tych dziedzinach. Słuchacze uzyskują przygotowanie metodyczne do nauczania historii sztuki i plastyki oraz opanowanie praktycznych umiejętności organizacji i prowadzenia lekcji historii sztuki, plastyki i zajęć plastycznych.

  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę merytoryczną potrzebną do ich nauczania i  zdobycie stosownych umiejętności praktycznych i warsztatowych w tych dziedzinach.

  Dowiedz się więcej

 • NAUCZANIE PLASTYKI I TECHNIKI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe przygotowujące do nauczania plastyki i techniki oraz zdobycie stosownych umiejętności praktycznych i warsztatowych w tych dziedzinach. Słuchacze zdobywają przygotowanie metodyczne do nauczania plastyki i techniki oraz opanowanie praktycznych umiejętności organizacji i prowadzenia lekcji i zajęć plastycznych i technicznych. Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę merytoryczną potrzebną do ich nauczania i  zdobycie stosownych umiejętności praktycznych i warsztatowych w tych dziedzinach.

  Dowiedz się więcej

 • NAUCZANIE WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE I WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie w powiązaniu z dydaktyką przedmiotów na danych etapach edukacyjnych. W trakcie studiów kształtowane będą pożądane kompetencje nauczycieli, aby w ciekawy sposób inspirowali uczniów do poznawania siebie i otaczającego ich świata oraz stwarzali warunki do przygotowania się do życia, dojrzałości, ponoszenia odpowiedzialności i współtworzenia społeczeństwa obywatelskiego.

  Dowiedz się więcej

 • NEUROLOGOPEDIA Z ELEMENTAMI SI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Neurologopedia to oferta dla osób, które pragną stać się specjalistami w swojej dziedzinie i wykorzystać nabyte kwalifikacje do wykonywania trudnego, wymagającego, lecz bardzo satysfakcjonującego zawodu neurologopedy. Studiaznacznie poszerzają wiedzę teoretyczną i praktyczną logopedów w przypadku zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego. Uzyskane świadectwo stanowi licencję do kształtowania i rozwoju mowy w razie jej braku, usuwania jej różnych zaburzeń i patologii, a także kształtowania sprawności językowej u dzieci i dorosłych z trudnościami w komunikacji lub innymi problemami wynikającymi ze schorzeń neurologicznych.

  Dowiedz się więcej

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną (w zakresie oligofrenopedagogiki).

  Dowiedz się więcej

   

 • PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe w dziedzinie: pedagogika resocjalizacyjna  ukierunkowane są na rozwijanie wiedzy, a zwłaszcza praktycznych umiejętności wychowawczych i terapeutycznych w zakresie resocjalizacji, readaptacji i reintegracji ze środowiskiem.  Słuchacze, oprócz  współczesnych  koncepcji i teorii  resocjalizacyjnych, poznają konkretne formy, metody i techniki oddziaływań w placówkach i środowisku otwartym. Stosować będą metody twórczej pracy z zakresu socjotechniki, psychotechniki, antropotechniki oraz różne formy psychoterapii i terapii uzależnień (grupowych i indywidualnych). – metod opartych o sport, muzykoterapię, biblioterapię czy plastykoterapię. Studia przygotowują też do analizowania i stosowania diagnozy psychopedagogicznej  dzieci i młodzieży z tzw. „grup ryzyka”. 

  Dowiedz się więcej

 • POLIGRAFIA CYFROWA, MODELOWANIE I DRUK 3D - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu grafiki komputerowej  oraz procesów druku cyfrowego i druku 3D, w powiązaniu z dydaktyką przedmiotu (rodzaju zajęć) na danym etapie edukacyjnym oraz wzmocnienie pożądanych kompetencji nauczyciela. Słuchacze przygotowywani są do pracy w zreformowanym systemie szkolnictwa zawodowego zgodnie z nowych treściami programowymi.

  Dowiedz się więcej

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki w powiązaniu z nauczanym przedmiotem lub innymi zajęciami. Absolwenci uzyskają kompetencje i praktyczne narzędzia do realizacji zadań zawodowych służące do organizowania procesu nauczania i wychowania oraz projektowania prorozwojowych działań edukacyjnych, poznają metody i strategie pracy zgodne ze współczesną wiedzą o uczeniu się.

  Dowiedz się więcej

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki w powiązaniu z nauczanym przedmiotem lub innymi zajęciami.

  Absolwenci uzyskają kompetencje i praktyczne narzędzia służące realizacji zadań zawodowych – organizowaniu procesu nauczania i wychowania oraz projektowaniu prorozwojowych działań edukacyjnych; poznają metody pracy i skuteczne strategie zgodne z aktualną wiedzą o uczeniu się.

  Dowiedz się więcej

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia terapii dzieci ze specyficznymi z trudnościami w uczeniu się i/lub z zaburzeniami rozwoju ruchowego, emocjonalnego, społecznego. Wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności dotyczące:

  • przyczyn i przejawów zaburzeń rozwojowych i specyficznych trudności w uczeniu się,
  • diagnozy pedagogicznej,
  • warsztatu pracy nauczyciela terapii pedagogicznej w praktyczne metody i sposoby pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i/lub z zaburzeniami rozwoju ruchowego, emocjonalnego, społecznego.

  Dowiedz się więcej

 • TERAPIA ZAJĘCIOWA Z ARTETERAPIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Kwalifikacje do pracy na stanowiskach pedagogicznych i terapeutycznych zgodnych z kierunkiem kształcenia, w placówkach oświatowych i wychowawczo-opiekuńczych (publicznych i niepublicznych). Dodatkowe uprawnienia instruktora-terapeuty zarówno w terapii zajęciowej jak i arteterapii.

  Dowiedz się więcej

 • TUTORING I COACHING W EDUKACJI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem głównym studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia indywidualnego, grupowego i zespołowego coachingu i tutoringu  w szkole i innych placówkach oświatowych oraz pokazanie różnych podejść, odmian i stylów stosowanych w coachingu, a także zaprezentowanie poszczególnych metod, technik i narzędzi stosowanych w coachingu i tutoringu. Jeśli chcesz popracować nad sobą, nad swoim rozwojem, po to, by  lepiej zrozumieć  innych – to też są studia dla Ciebie. Tutaj nie skupiamy się na deficytach, i na tym, czego nie możemy zmienić. Tutaj bazujemy na zasobach, czyli na tym, na czym możemy budować ( nie znaczy to jednak, że deficyt, w tym podejściu, nie okaże się zasobem) Tutaj znajdziesz i odkryjesz siebie na nowo. Doświadczysz tego, co zależy w 100% od Ciebie, a to na co nie masz wpływu – po prostu zostawisz. Później będziesz tego uczyć innych. To studia dla tych, którzy chcą zmieniać świat, zaczynając od zmiany siebie i w sobie, bo w tym upatrują sens swojej pracy.

  Dowiedz się więcej

 • TYFLOPEDAGOGIKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne w pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej z uczniami słabowidzącymi i niewidomymi. Z uwagi na zróżnicowanie możliwości wzrokowych, a także różny stopień zdolności intelektualnych, stan zdrowia, ogólną sprawność, i cechy charakterologiczne uczniów słabowidzących i niewidomych, absolwent przedmiotowych studiów zostanie wyposażony w stosowną wiedzę i umiejętności oraz przygotowany do tworzenia najbardziej odpowiednich dla tej grupy uczniów warunków nauki, w szczególności do przekazywania informacji w postaci słuchowej, dotykowej, z wykorzystaniem specjalistycznych pomocy naukowych i urządzeń technicznych. Niewątpliwym atutem studiów jest poznanie przez słuchacza systemu Brailla, umożliwiającego zapisywanie i odczytywanie tekstów dostępnych dla osób niewidomych.

  Dowiedz się więcej

 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest formą pomocy dzieciom i ich rodzinom obejmującą kompleksowe, wielospecjalistyczne oddziaływania mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka. Celem studiów jest umożliwienie słuchaczom nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • organizowania i prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
  • opracowywania i realizowania indywidualnych programów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny,
  • przeprowadzania wielospecjalistycznej diagnozy, terapii dziecka i oceny efektywności podejmowanych wobec niego działań wyboru i dostosowania metod do potrzeb rozwojowych dziecka,
  • prowadzenia konsultacji i instruktażu dla rodziców,
  • dokumentowania działań realizowanych z dzieckiem i jego rodziną,
  • prowadzenia zajęć terapeutycznych z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie, słuchowo, wzrokowo, z autyzmem, z zaburzeniami zachowania i dysfunkcją ruchu,
  • pracy w zespole ds. wczesnego wspomagania rozwoju, wspólnego planowania i organizowania wsparcia rozwojowego dziecka i jego rodziny.

  Dowiedz się więcej

 • ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE DLA DZIECI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest zebranie praktycznych doświadczeń i rozwinięcie umiejętności warsztatowych w zakresie muzyki, plastyki i teatru, pogłębienie rozumienia percepcji i ekspresji dziecięcej oraz wpływu zajęć artystycznych na rozwój twórczego myślenia i kreatywności, także w innych dziedzinach.

  Słuchacze rozwiną umiejętności planowania, organizowania i prowadzenia zajęć i projektów artystycznych z dziećmi, w tym także, organizowania przestrzeni sprzyjającej rozmaitym aktywnościom.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE INSTYTUCJĄ OŚWIATOWĄ - PRZYWÓDZTWO, KIEROWANIE, ROZWÓJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry zarządzającej instytucjami oświatowymi. Absolwenci wyposażeni zostaną w wiedzę, umiejętności oraz praktyczne i skuteczne narzędzia wzmacniające przywództwo w uczącej się organizacji. Przygotują się do podejmowania trafnych decyzji zarządczych i racjonalnego administrowania zasobami szkoły lub placówki, z  szczególnym ukierunkowaniem na doskonalenie procesów nauczania i uczenia się oraz osiągania wyznaczanych celów edukacyjnych. Absolwenci studiów I stopnia po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych w przedszkolach, szkołach podstawowych. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na zajmowanie stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ W GMINIE I POWIECIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry zarządzającej oświatą z poziomu organu prowadzącego. Słuchacze wyposażeni zostaną w wiedzę oraz praktyczne narzędzia wzmacniające sprawność organizacyjną i efektywność usług edukacyjnych. Przygotują się do planowania, tworzenia i wdrażania lokalnej polityki oświatowej, podejmowania trafnych decyzji strategicznych oraz wspierania szkół i placówek w ich rozwoju i osiąganiu wyznaczanych celów edukacyjnych.

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


PODYPLOMOWE