Politechnika Poznańska

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej PP

ul. Piotrowo  3

60-965 Poznań

Telefon: 61 6653200

Fax:  61 6653201

http://www.phys.put.poznan.pl/

 

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej PP

Politechnika Poznańska

ul. Piotrowo  3

60-965 Poznań

Telefon: 61 6653200

Fax:  61 6653201

http://www.phys.put.poznan.pl/

 

Rekrutacja krok po kroku (I st.) 

KROK PO KROKU – REKRUTACJA NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
Krok pierwszy
Kandydat zapoznaje się z obowiązującymi Uchwałami dotyczącymi rekrutacji, Harmonogramem rekrutacji oraz informacją o Opłacie rekrutacyjnej.
Krok drugi
Rejestracja elektroniczna – Kandydat rejestruje się w systemie Ksantypa:
  • podaje swoje dane osobowe i edukacyjne (wyników egzaminu maturalnego nie muszą wpisywać osoby, które w Deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia)
  • ustala preferowaną kolejność kierunków, na które ubiega się o przyjęcie. Jest to lista, gdzie Kandydat ustala w kolejności wybrane przez siebie kierunki. W elektronicznej rekrutacji Kandydat jest kwalifikowany tylko na jeden kierunek – ten, który znajdował się najwyżej na indywidualnej liście preferencji. W przypadku, gdy Kandydat posiadał wyższe preferencje, zostaje tam wpisany na listy rezerwowe
  • w przypadku gdy studia prowadzone są w języku polskim i angielskim, deklaruje preferowany język, w jakim zamierza odbyć studia
  • wgrywa zdjęcie do systemu Ksantypa
Krok trzeci
Opłata rekrutacyjna – dla każdego Kandydata generowany jest indywidualny numer konta bankowego, na które uiszcza się opłatę. Kandydat wnosi jedną opłatę rekrutacyjną. W przypadku kierunków dla których obowiązują różne opłaty, wnosi opłatę wyższą. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
Krok czwarty
Przed zakończeniem terminu rejestracji należy sprawdzić, czy w systemie Ksantypa pojawiła się wpłacona kwota oraz czy wprowadzone dane są kompletne – wymaga to ponownego zalogowania się w systemie. 
Krok piąty
Ogłoszenie wyników – udostępnienie Kandydatom w systemie Ksantypa wyników kwalifikacji.
Status ZAKWALIFIKOWANY – oznacza, że po dostarczeniu wymaganych dokumentów Kandydat zostanie przyjęty na pierwszy rok studiów.
W przypadku kwalifikacji na kierunek z niższej preferencji, po dostarczeniu dokumentów, Kandydat nadal ma szansę być przyjętym na kierunek z wyższej preferencji (na którym ma status rezerwowy). Przyjęcie to może nastąpić wówczas, gdy po dostarczeniu dokumentów przez Kandydatów, zostaną tam wolne miejsca.
Status REZERWOWY – oznacza, że po dostarczeniu wymaganych dokumentów Kandydat nadal ma szansę być przyjętym na ten kierunek. Przyjęcie to może nastąpić wówczas, gdy po dostarczeniu dokumentów przez Kandydatów, zostaną tam wolne miejsca.
Status NIEZAKWALIFIKOWANY – oznacza, że Kandydat nie jest brany pod uwagę przy przyjęciu na ten kierunek.
Dla Kandydatów, którzy nie zostali przyjęci na żaden z wybranych przez siebie kierunków studiów, przewiduje się drugą turę rekrutacji oraz możliwość poszerzenia swoich preferencji o kierunki, na których będą wolne miejsca. Komunikat zostanie ogłoszony w Aktualnościach rekrutacji.
Krok szósty
Składanie dokumentów – Kandydat składa komplet dokumentów w wiązanej teczce w Centrum Dydaktycznym Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, znajdującym się przy ul. Berdychowo 4 w Poznaniu.
Wydruk podania na studia – Kandydat loguje się do systemu Ksantypa i drukuje jedno podanie wraz z opisem teczki, który należy nakleić na teczkę z dokumentami. Podanie musi być własnoręcznie podpisane.
Podanie będzie dostępne po przydzieleniu opłat rekrutacyjnych.
UWAGA!
Finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są w pierwszej kolejności, zgodnie z Uchwałą Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej. Zobowiązani są oni do dostarczenia dekretu wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady.
Krok siódmy
Publikacja list przyjętych na studia w Politechnice Poznańskiej.
Wysyłanie:
  • pisemnych decyzji o przyjęciu/nieprzyjęciu na studia
  • informacji o numerze konta, na które należy uiścić opłatę za legitymację studencką
  • skierowanie do lekarza medycyny pracy (dotyczy wyłącznie kierunków: architektura, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, inżynieria chemiczna i procesowa, technologia chemiczna, technologie ochrony środowiska)
Krok ósmy
Wpłata za legitymację na konto.
Kandydat wpłaca opłatę za legitymację. Przyjęci na kierunki: architektura, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, inżynieria chemiczna i procesowa, technologia chemiczna, technologie ochrony środowiska dostarczają zaświadczenie od lekarza medycyny pracy na spotkanie organizacyjne.
Warto wiedzieć
W Politechnice Poznańskiej funkcjonuje trójstopniowy system studiów:
  • studia pierwszego stopnia – licencjackie lub inżynierskie
  • studia drugiego stopnia – magisterskie
  • studia trzeciego stopnia – doktoranckie
Kandydat może być przyjęty tylko na jeden kierunek studiów, ale ma prawo wskazać kilka kierunków, określając preferowaną kolejność, w jakiej gotów jest podjąć na nich studia. Kandydat kwalifikowany jest na studia z zachowaniem preferencji kierunków. Liczba punktów uzyskanych przez Kandydatów obliczana jest na podstawie wzorów rankingowych.
W Politechnice Poznańskiej studia prowadzone są jako stacjonarne i niestacjonarne. Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych.
W przypadku kwalifikacji na kierunek z niższej preferencji, po dostarczeniu dokumentów, Kandydat nadal ma szansę być przyjętym na kierunek z wyższej preferencji (na którym ma status rezerwowy). Przyjęcie to może nastąpić wówczas, gdy po dostarczeniu dokumentów przez Kandydatów, zostaną tam wolne miejsca.
Kandydat nie ma obowiązku składać dokumentów o przyjęcie na studia osobiście. Należy jednak pamiętać, że powinny być dostarczone oryginały dokumentów w celu sporządzenia poświadczonych kopii lub poświadczone notarialnie.
Dokumenty można również przesłać pocztą, muszą one jednak zostać dostarczone przed upływem wyznaczonego terminu. W takim przypadku należy upewnić się, że w teczce znajduje się wymagany komplet dokumentów wraz z poświadczonymi notarialnie kopiami dowodu osobistego oraz świadectwa dojrzałości.
Dla osób niepełnosprawnych tworzy się dodatkowy 2% limit miejsc (ale nie mniej niż 2 miejsca) na poszczególnych kierunkach studiów. Więcej informacji dla osób niepełnosprawnych.
 

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Poznańska.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (3)

studentka Ocena odpowiedz

Dzięki tej uczelni rozwinęłam się nie tylko intelektualnie, ale zdobyłam również cenne doświadczenie

Kamil Ocena odpowiedz

Wydział prowadzi bardzo ciekawe zajęcia

test Ocena odpowiedz

test test