Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

ul. Gronostajowa 7

30-387 Kraków

tel. 12 664 60 00

fax. 12 664 69 02

e-mail: student.wbbib@uj.edu.pl

www.wbbib.uj.edu.pl

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

ul. Gronostajowa 7

30-387 Kraków

tel. 12 664 60 00

fax. 12 664 69 02

e-mail: student.wbbib@uj.edu.pl

www.wbbib.uj.edu.pl

 • BIOCHEMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów biochemia
  Biochemia to dziedzina nauki zajmująca się procesami chemicznymi zachodzącymi w organizmach żywych: syntezą i rozkładem związków organicznych, przemianami energetycznymi, przekazywaniem informacji genetycznej. Przedmiotem badań biochemicznych są makrocząsteczki – złożone związki chemiczne takie jak białka, kwasy nukleinowe, polisacharydy (oraz ich składowe: aminokwasy, nukleotydy, cukry proste) – oraz lipidy.

  Biochemia na WBBiB  to unikatowy w skali kraju kierunek przeznaczony dla osób lubiących przedmioty przyrodnicze: biologię i chemię ale także fizykę i matematykę (narzędzia matematyczno-fizyczne ułatwiają poznanie mechanizmów oddziaływań międzycząsteczkowych oraz pozwalają w pełni zrozumieć zaawansowane metody badawcze i pomiarowe wykorzystywane współcześnie w laboratoriach biochemicznych).

  Studia mają charakter interdyscyplinarny. Program kształcenia jest elastyczny i daje możliwość wyboru różnych przedmiotów w zależności od indywidualnych zainteresowań. Większość kursów ma charakter praktyczny (wykładom towarzyszą ćwiczenia), dodatkowo studenci niemal od początku studiów mogą się włączać w prace prowadzone przez poszczególne zespoły badawcze. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biochemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia ze studiów oraz wynik egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BIOTECHNOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów biotechnologia

  Trzyletnie studia pierwszego stopnia, których program obejmuje podstawy nauk ścisłych (matematyka, fizyka, szeroki zakres chemii) poszerzone o biofizykę, bioinformatykę i podstawy modelowania molekularnego. Podstawowe przedmioty biologiczne (fizjologia człowieka, genetyka, biologia komórki, fizjologia roślin, biologia ewolucyjna) stanowią dobry fundament dla przedmiotów dotyczących procesów biologicznych zachodzących na poziomie molekularnym (biochemia, biochemia fizyczna, enzymologia, genetyka molekularna, immunologia, mikrobiologia).

  Ponadto, w programie studiów znajdują się wysoce zaawansowane przedmioty kierunkowe, takie jak: inżynieria białek, inżynieria komórkowa, inżynieria bioprocesowa, białka immobilizowane, przeciwciała monoklonalne, mikrobiologia przemysłowa, biotechnologia medyczna, biotechnologia roślin.

  Ogromna większość tych kursów – oprócz wykładów i seminariów – to zajęcia laboratoryjne, na których studenci mają możliwość praktycznego zapoznania się z najnowocześniejszymi technikami badawczymi. Ponadto, dzięki programom międzynarodowym realizowanym na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, studenci mają możliwość odbycia praktyk i staży naukowych w znaczących krajowych ośrodkach naukowych i badawczych. Istnieje również możliwość wyjazdu w ramach programów wymiany studenckiej czy wykonania pracy dyplomowej za granicą.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister
  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów biotechnologia molekularna

  Studia magisterskie na kierunku Biotechnologia molekularna to w głównej mierze uzupełnienie studiów licencjackich z biotechnologii. W programie znajduje się zaledwie kilka kursów obligatoryjnych (obowiązkowych).

  Większość przedmiotów, studenci wybierają zgodnie z własnymi zainteresowaniami z dziedzin takich jak biotechnologia medyczna, biotechnologia roślin, biotechnologia komórki, biotechnologia mikroorganizmów oraz genetyka molekularna. W toku studiów główny nacisk położony jest na nabycie przez studentów umiejętności praktycznych oraz poznanie jak największej liczby metod i technik stosowanych współcześnie w obszarze nauk biologicznych.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia ze studiów oraz wynik egzaminu pisemnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BIOFIZYKA MOLEKULARNA I KOMÓRKOWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów biofizyka molekularna i komórkowa 
  Biofizyka rozwijana na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii należy do dziedziny nauk biologicznych. Studia mają charakter interdyscyplinarny i są realizowane we współpracy z nauczycielami akademickimi z innych wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego (Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej; Matematyki i Informatyki; Chemii).

  Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności przydatnych w bardzo wielu dziedzinach, w tym np. w neurobiologii (obrazowanie pracy żywego mózgu w badaniach psychologicznych i neurologicznych) czy w nowatorskich terapiach przeciwnowotworowych (m.in. terapia protonowa czy fotouczulacze). W toku kształcenia studenci mają możliwość odbycia zajęć z zaawansowanych metod komputerowych wykorzystywanych w bionaukach, takich jak modelowanie molekularne.

  Studenci Biofizyki molekularnej i komórkowej mogą wyjeżdżać na zagraniczne staże, uczestniczyć w realizacji projektów naukowych i być współautorami artykułów publikowanych w renomowanych czasopismach.

  Na Wydziale panuje przyjazna atmosfera sprzyjająca nawiązywaniu twórczych relacji naukowych – zarówno z kadrą dydaktyczną, jak i ze studentami innych kierunków, działającymi w ramach prężnych kół naukowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biofizyka molekularna i komórkowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz średnia ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BIOINFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów bioinformatyka
  Bioinformatyka to nowy kierunek utworzony na styku informatyki i biologii, który powstał w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów od:
  • zaawansowanych metod badania obiektów żywych,
  • analizy danych,
  • symulacji komputerowych oraz
  • modelowania procesów biologicznych.

  Studia zostały stworzone z myślą o maturzystach, których interesują wybrane działy biologii (genetyka, biochemia, ewolucja molekularna ) i matematyka, oraz o absolwentach kierunków takich jak np. biofizyka, biochemia, biotechnologia, informatyka, zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu modelowania komputerowego, przetwarzania danych i programowania oraz poznaniem metod eksperymentalnych wykorzystywanych w obrazowaniu organizmu, genomice i proteomice.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bioinformatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  matematyka, biologia, chemia, fizyka, informatyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia ze studiów oraz wynik z testu.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MOLECULAR BIOTECHNOLOGY

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister
  Studia w Krakowie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek studiów molecular biotechnology

  Molecular Biotechnology to stacjonarne, dwuletnie studia płatne, prowadzone w języku angielskim, pozwalające uzyskać tytuł magistra. Od 2019 roku na kierunek ten, obok obcokrajowców, mogą się również zapisywać obywatele Polski. W programie studiów znajduje się tylko kilka kursów obligatoryjnych (obowiązkowych), natomiast większość przedmiotów, studenci wybierają zgodnie z własnymi zainteresowaniami z dziedzin takich jak biotechnologia medyczna, biotechnologia roślin, biotechnologia komórki, biotechnologia mikroorganizmów oraz genetyka molekularna.

  W toku studiów główny nacisk położony jest na nabycie przez studentów umiejętności praktycznych oraz poznanie jak największej liczby metod i technik stosowanych współcześnie w obszarze nauk biologicznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (6)

Paweł Ocena odpowiedz

Wybierając uczelnię miałem tylko jedno oczekiwanie, by prowadzone na niej zajęcia nie były tylko nudnym obowiązkiem i dawały mi perspektywy na zdobycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności. Wszystko poszło po mojej myśli. Uniwersytet Jagieloński to świetna uczelnia. Jestem obecnie absolwentem tej uczelni. Pracę znalazłem bez problemu jeszcze na ostatnim roku studiów.

Milena Ocena odpowiedz

Uniwersytet Jagielloński to coś więcej niż szkoła wyższa. Studiowanie tutaj to prestiż, ale i niemały wysiłek. Wysiłek, który potem zaprocentuje na rynku pracy.

Monika Ocena odpowiedz

Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim to mój najlepszy czas. Nauka na prestiżowej uczelni, ciekawe znajomości, pobyt w Krakowie. Studia nie muszą być nudne i nie muszą być tylko obowiązkiem. Wystarczy studiować na UJ.

Agnieszka Ocena odpowiedz

Skończyłam kierunek Biofizyka na UJ 2 lata temu. Zdecydowanie poleciłabym go dla wszystkich żądnych wiedzy i ciekawych najświeższych informacji z pogranicza biologii, chemii i fizyki. 5-letni, jednolity tryb tych studiów zapewnia pozyskanie wszelkich podstawowych informacji budujących całościowy obraz procesów zachodzących w żywych organizmach, które później można swobodnie wykorzystywać na specjalistycznych kursach czy w laboratoriach przy pracy. Kierunek ten daje ogromne możliwości! Chcesz pracować w firmie z branży lifetech? Chcesz podążać ścieżką nauki zdobywając coraz to wyższe tytuły i wzbogacając przy tym świat wiedzy? A może interesuje Cię praca przy komputerze przy projektowaniu leków czy przeszukiwaniu baz danych? Wiedzę i umiejętności potrzebne Ci do tego na pewno zdobędziesz na tym kierunku!

Martyna Śniegocka Ocena odpowiedz

Jestem absolwentem biofizyki (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego). Studia skończyłam w 2013. Bardzo mile wspominam ten okres- atmosfera panująca na Wydziale jest niezwykle przyjazna dla studentów a Panie z Dziekanatu stoją za studentami murem i zrobią wszystko żeby im pomóc nawet w ciężkich, około sesyjnych chwilach ;-) W czasie tych 5 lat wiele się nauczyłam. Biofizyka jest bardzo szerokim pojęciem i w czasie studiów zostały zaprezentowane nam przeróżne możliwości poznania tego, co najbardziej nam przypasuje aby później móc się w tym zakresie specjalizować. Polecam wszystkim, którzy szukają niszowego, prestiżowego i przyszłościowego kierunku.

Biofizyczka Ocena odpowiedz

Jestem po kierunku biofizyka na UJ i jestem bardzo zadowolona. Jest to bardzo elitarny kierunek, na którym nauczyłam się wielu ciekawych rzeczy od programowania po hodowle komórkowe. Nie ważne czy chcesz tworzyć nowe leki poprzez modelowanie molekularne czy wymyślać nowe terapie przeciwnowotworowe ten kierunek jest dla Ciebie!