• DIAGNOSTYKA W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe „Diagnostyka w systemie ochrony zdrowia. Laboratorium diagnostyczne jako samodzielny podmiot gospodarczy na rynku ochrony zdrowia” organizowane są na użytek osób legitymujących się wyższym wykształceniem (minimum dyplomem licencjackim), które swoją przyszłość zawodową wiążą z rosnącą rolą diagnostyki medycznej i laboratoryjnej w polskim systemie ochrony zdrowia oraz coraz większym znaczeniem profilaktycznego i diagnostyczno-prewencyjnego paradygmatu terapeutycznego w ochronie zdrowia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKATOR ZDROWOTNY W ZAKRESIE CUKRZYCY, OTYŁOŚCI I ICH POWIKŁAŃ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  • Celem studiów jest przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności o cukrzycy i chorobach współistniejących oraz innych chorobach przewlekłych. Słuchacz uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do realizowania przedsięwzięć profilaktycznych, prowadzenia edukacji prozdrowotnej, utrwalania i wprowadzania w życie właściwych nawyków żywieniowych oraz zachowania przez chorego właściwej kondycji psychofizycznej po usłyszeniu diagnozy.
  • Słuchacz uzyska wiedzę niezbędną do wspierania, w procesie leczenia, działań lekarza rodzinnego, lekarza specjalisty, lekarza pediatry, a także pacjentów z chorobami przewlekłymi w społeczności lokalnej, środowisku pracy, nauczania i edukacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ELEMENTY METODOLOGII BADAŃ EMPIRYCZNYCH W MEDYCYNIE I ZASTOSOWANIA STATYSTYKI W BADANIACH BIOMEDYCZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  • Celem studiów jest przekazanie podstawowej wiedzy i kształcenie umiejętności w zakresie projektowania badań empirycznych w medycynie, przygotowywania publikacji naukowych, umiejętności wyboru odpowiednich metod opracowania wyników badań, poprawnej interpretacji wyników analiz oraz ich prezentacji w publikacjach naukowych.
  • W części poświęconej praktycznym zastosowaniom biostatystyki analizy będą ilustrowane przykładami w środowisku programów z rodziny STATISTICA oraz innych wolno dostępnych w sieci programów do analizy danych.
  • Studia są przeznaczone dla osób zajmujących się różnymi aspektami badań empirycznych w medycynie oraz tych, które zamierzają zacząć zajmować się tą problematyką. Są to unikalne studia tego typu w Polsce, prowadzone w tak dużym wymiarze godzinowym, które dają unikalne połączenie wiedzy pracowników renomowanych polskich uczelni z praktycznymi warsztatami prowadzonymi przez specjalistów w zakresie statystycznej analizy danych ze StatSoft Polska. Pod egidą Uniwersytetu Medycznego w Łodzi udało się zebrać grono uznanych specjalistów pracujących na co dzień na różnych uczelniach w Polsce, m.in.: Collegium Medicum UJ, Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.
  • Słuchacze studiów będą mieli okazję uzyskać wiedzę na temat statystycznych aspektów projektowania badań empirycznych w medycynie, wyboru odpowiednich metod statystycznych, poprawnej interpretacji wyników analiz statystycznych oraz ich umiejętnego „przełożenia” na wnioski merytoryczne.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA I WSPARCIE PSYCHOSPOŁECZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek jest przeznaczony dla osób legitymujących się wykształceniem wyższym licencjackim lub magisterskim, które ukończyły studia I i/lub II stopnia na kierunkach nieprzygotowujących do udzielania profesjonalnej pomocy osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, a interesują się tą problematyką w kontekście relacji interpersonalnych.

  Ponadto, tym kierunkiem studiów podyplomowych mogą być zainteresowane osoby, które w pracy zawodowej spotykają się bezpośrednio z sytuacjami wymagającymi posiadania podstawowej wiedzy oraz umiejętności w przedmiotowym zakresie (nauczyciele; kadra kierownicza; pracownicy działów personalnych, centrów wolontariatu oraz kadra administracyjna służby zdrowia, mająca kontakt z pacjentami i ich rodzinami, itp.).

  Kierunek przygotowuje do udzielania krótkoterminowego wsparcia w formie tzw. „pierwszego kontaktu”. Zakres tematyczny nie pozwala na uzyskanie umiejętności koniecznych do prowadzenia pomocy długoterminowej w formach terapeutycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KOSMETOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest doskonalenie umiejętności oraz poszerzenie wiedzy z zakresu kosmetologii. Program studiów stanowi uzupełnienie treści realizowanych w trakcie studiów magisterskich. Studia kierowane są do szerokiego grona absolwentów uczelni wyższych, a także osób mających kontakt z przemysłem farmaceutyczno-kosmetycznym.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENEDŻER OPIEKI SENIORALNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Menedżer opieki senioralnej
  Celem studiów jest dostarczenie kompleksowej wiedzy oraz niezbędnych umiejętności wymaganych w pracy na rzecz seniorów i z seniorami. Studia podyplomowe Menedżer opieki senioralnej umożliwią poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu medycznych i społecznych aspektów starzenia się i starości, zarządzania procesami koordynowanej opieki medycznej, zdrowotnej i społecznej a także prawa, projektów badawczych i inicjatyw aktywizujących seniorów.
  Zajęcia odbywają się w formie wykładów i ćwiczeń o charakterze warsztatowym, a wyniesiona wiedza pozwoli na efektywne zarządzanie placówkami i projektami tworzonymi z myślą o osobach starszych oraz pozwoli na tworzenie usług biznesowych w zakresie starzenia się społeczeństw. Studia kończą się przygotowaniem projektu opieki koordynowanej nad seniorami.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOTERAPIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ASPEKTÓW KLINICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  • Studia mają charakter niestacjonarny. Celem studiów jest kształcenie słuchaczy w zakresie psychoterapii klinicznej zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz w zarządzeniu nr 79/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, ze zm.
  • Do postępowania kwalifikacyjnego mogą być dopuszczone osoby, które posiadają dyplom lekarza lub magistra: psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji albo spełniają warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763, z późn. zm.), bądź posiadają dyplom ukończenia studiów medycznych lub humanistycznych

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SKUTECZNA I ZWINNA ORGANIZACJA- SPECJALISTYCZNE STUDIA MBA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu kluczowych kompetencji, umożliwiających zbudowanie i utrzymanie organizacji silnej wewnątrz i odpornej na zewnątrz, w której uwaga skierowana na wyniki równoważy się z uwagą skierowaną na ludzi, a formułowanie strategii w świecie VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Abiguity) i mądre planowanie przekłada się na spójne działanie oraz nieustanne doskonalenie ludzi i procesów.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA DLA OSOBY WYKWALIFIKOWANEJ – QUALIFIED PERSON - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter studiów uzupełniających – ich celem jest uzupełnienie wiedzy z dziedziny nauk farmaceutycznych oraz w zakresie podstawowych przedmiotów realizowanych w kształceniu uniwersyteckim i mających zastosowanie w procesie wytwarzania i kontroli jakości produktów leczniczych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TELEMEDYCYNA I TELEOPIEKA – PRAWNE ASPEKTY, DZIAŁANIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW LECZNICZYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z formalnymi zasadami organizacji, udzielania, refundacji i rozliczania świadczeń zdrowotnych realizowanych z wykorzystaniem teleinformatycznych środków przekazu. Celem uczestnictwa w studiach jest podniesienie jakości świadczeń udzielanych z wykorzystaniem teleinformatycznych środków przekazu, a także eliminowanie odpowiedzialności podmiotów udzielających tego rodzaju świadczeń za potencjalne szkody majątkowe i niemajątkowe.

  Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte w trakcie kształcenia podyplomowego stanowią podstawę efektywnego i zgodnego z prawem udzielania świadczeń, ich organizacji, rozliczania w oparciu o środki publiczne i komercyjne, a także ich optymalizacji.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE I ZARZĄDZANIA OCHRONĄ ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe ubezpieczeń zdrowotnych i zarządzania ochroną zdrowia (ze specjalizacją w zakresie ubezpieczeń lub zarządzania ochroną zdrowia) organizowane są na użytek osób legitymujących się wyższym wykształceniem (minimum dyplomem licencjackim), które swoją przyszłość zawodową wiążą z rozwojem ubezpieczeń zdrowotnych oraz zarządzaniem poszczególnymi segmentami i/lub jednostkami organizacyjnymi systemu ochrony zdrowia w Polsce.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Opinie (0)