• AKADEMIA ANALITYKA Z SAS R & PYTHON - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia nowoczesne, oryginalne, kształcące analityków z wizją programowania i modelowania przyszłości. Studia skierowane są do osób które:    

  • interesują się analityką biznesowa, zaawansowaną analityką biznesową, nowymi technologiami IT w analityce, programowaniem w różnych językach;    
  • interesują się  zagadnieniami szeroko definiowanej naukowej analizy danych;    
  • są świadome tego, że we współczesnym świecie następuje olbrzymi postęp, jeśli chodzi o możliwości analityki. 

  Nasza oferta jest jedyna tego typu w Polsce, w Europie a może i na świecie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ANALITYK BIZNESOWY - PROFESJONALISTA NA STYKU IT I BIZNESU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Instytut Informatyki  i Gospodarki Cyfrowej przy Kolegium Analiz Ekonomicznych zaprasza wszystkich zainteresowanych na studia podyplomowe, których celem jest dostarczenie solidnych podstaw w dziedzinie analizy biznesowej oraz praktycznych umiejętności twardych i miękkich niezbędnych w pracy analityka biznesowego. Celem studiów jest dostarczenie solidnych podstaw w dziedzinie analizy biznesowej oraz praktycznych umiejętności twardych i miękkich niezbędnych w pracy analityka biznesowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ANALIZY STATYSTYCZNE I DATA MINING W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej wraz umiejętnościami praktycznego jej zastosowania w zakresie szeroko rozumianych metod, modeli, technik analiz statystycznych oraz analiz „data mining” w stopniu niezbędnym do współczesnych zastosowań biznesowych. W związku z szybkim upowszechnieniem się metod i technik obliczeniowych, w obszarze biznesu pojawiła się nowa profesja – analityka statystycznego, szerzej analityka określanego mianem „data scientist” i wzrasta na nią zapotrzebowanie. Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu, na analityka statystycznego posługującego się nowoczesnymi metodami analiz statystycznych i data miningowych, został uruchomiony i jest sukcesywnie realizowany oraz na bieżąco udoskonalany program naszych studiów podyplomowych „Analizy Statystyczne i Data Mining w Biznesie”.

  ​Ukończenie podyplomowych studiów Analizy statystyczne i data mining w biznesie stanowi gwarancję zdobycia podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku analityka statystycznego z Systemem SAS. Z uwagi na upowszechnienie się metod i technik obliczeniowych jest to profesja, na którą wrasta i będzie wzrastać w przyszłości zapotrzebowanie na rynku pracy. Harvard Business Review (October 2012) w artykule: Data Scientist: The Sexiest Job of the 21st Century podkreśla znaczenie i siłę analityki w biznesie we współczesnym świecie. Nasze studia starają się sprostać oczekiwaniom takiej analityki i oferują bardzo nowoczesny program, który odpowiada na wyzwania współczesnej i przyszłej analityki i biznesie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BUSINESS INTELLIGENCE - SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI BIZNESOWYCH

  Rekrutacja

  Celem studiów jest dostarczenie wiedzy w zakresie wykorzystania metod analitycznych (big data analytics) w biznesie. Szczególny nacisk jest położony na poznanie metod analizy wymagań biznesowych, wykorzystania metod eksploracji danych (data mining) oraz efektywnego wykorzystania systemów Business Intelligence (BI) dla wsparcia analiz: finansowych, sprzedaży, kosztów, marketingowych i klienta w celu zwiększania wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa. Prezentowana będzie również architektura technologiczna BI: hurtownia danych i OLAP. W ramach zajęć jest prowadzona analiza konkretnych przypadków w zakresie: kontroling, sprzedaż,  zarządzanie relacjami z klientami, organizacja projektu wdrożenia BI. Przewidziane są również zajęcia laboratoryjne z wykorzystaniem oprogramowania: Statistica i SAS. Studenci otrzymają dostęp do pakietów analitycznych: SAS, SPSS i Statistica. Zajęcia są prowadzone przez wybitnych specjalistów zarówno ze świata akademickiego jak i praktyki biznesowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EBUSINESS, KLUCZOWE TECHNOLOGIE W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ​​Celem studiów jest dostarczenie wiedzy w zakresie możliwości wykorzystania technologii Cloud Computing, Mobility, IoT, Data Science, VR/AR) w kształtowaniu nowoczesnych modeli biznesu. Szczególny nacisk zostanie położony na efektywność zastosowania tych technologii i zmiany jakie one przynoszą w funkcjonowaniu firmy, ich efektywności i możliwościach poprawy pozycji konkurencyjnej biznesu a docelowo wzrostu wartości przedsiębiorstwa.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ERP II - ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zgodnie z priorytetami „Strategii Europa 2020” ważną rolę w rozwoju polskich przedsiębiorstw będzie pełnić efektywne wykorzystanie nowej generacji zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP II. Proponowany program kształcenia wynika z zapotrzebowania polskich przedsiębiorstw i instytucji sektora publicznego na specjalistów dysponujących wiedzą z zakresu projektowania, wdrażania i integracji systemów informatycznych wspomagających procesy zarządzania. Program studiów obejmuje ćwiczenia praktyczne z zakresu: przygotowania przedsięwzięcia (m.in. techniki opracowania specyfikacji, analiz, dokumentacji konkursowych), optymalnego wyboru dostawcy licencji i usług konsultingowych, organizacji i zarządzania projektem, a także kontroli jakości prac i zadań wdrożeniowych. Słuchacze nabędą umiejętności w zakresie wdrażania pakietu Microsoft Dynamics AX  w obszarze finansów, logistyki i produkcji, co zostanie potwierdzone specjalistycznymi certyfikatami firmy MICROSOFT.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA - STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem edukacji w ramach studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej oraz doświadczeń z praktyki gospodarczej z zakresu metodyki budowy, wdrażania i rozwoju zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających kompleksowe zarządzanie przedsiębiorstwem.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INŻYNIERIA DANYCH - BIG DATA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kolegium Analiz Ekonomicznych, w tym Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej, Instytut Ekonometrii oraz Instytut Statystyki i Demografii, wraz ze współpracującymi specjalistami z praktyki gospodarczej serdecznie zapraszają wszystkich chętnych na elitarne roczne Podyplomowe Studia Inżynieria Danych - Big Data.

  Przewaga naszych studiów:

  Nasza nowatorska i unikatowa na rynku polskim oferta kształcenia różni się od innych dostępnych ofert:

  • nastawieniem na wszechstronną podbudowę informatyczną szeroko definiowanej analityki dużych wolumenów danych,
  • ukierunkowaniem na analitykę dużych wolumenów danych o charakterze biznesowym/ekonomicznym,
  • wysokim poziomem interdyscyplinarności,
  • ekspertami z doświadczeniem praktycznym,
  • dużą liczbą zajęć praktycznych (laboratoria, warsztaty),
  • małą liczebnością grupy,
   a w rezultacie zakresem oferowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz  zdobywanymi efektami kształcenia.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KOMUNIKACJA MARKETINGOWA W INTERNECIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  SP Komunikacja Marketingowa w Internecie kierowane są do osób chcących realizować skuteczne i efektywne (przynoszące założone wyniki finansowe) kampanie promocyjne w Internecie. Atutami Studiów jest kompleksowe, a jednocześnie wyspecjalizowane podejście. To pozorny paradoks. Omawiamy wszystkie istotne narzędzia komunikacji marketingowej w Internecie i tylko te. Spójny program, świetna ekipa wykładowców–trenerów, doświadczony zespół twórców (10-letnie doświadczenie przy innych SP), praktyczne formy zaliczenia to nasze atuty.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • METODY ANALIZ SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ​Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej i empirycznej o procesach społecznych i gospodarczych oraz podstawowej wiedzy z zakresu technik analitycznych. Znajomość tych zagadnień pozwoli nie tylko lepiej zrozumieć prawidłowości tych procesów, ale także relacje zachodzące między nimi. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz laboratoriów komputerowych, co oznacza, że uczestnicy kursu mają możliwość pracy na danych rzeczywistych w formie case studies. Dodatkowym atutem programu studiów jest rozpatrywanie procesów ekonomicznych i społecznych ma poziomie makro (gospodarka, społeczeństwo) oraz skali mikro (gospodarstwa domowe).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • METODY ILOŚCIOWE W ANALIZIE RYNKÓW FINANSOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest nabycie umiejętności posługiwania się metodami ilościowymi w analizie zjawisk, dających się zaobserwować na rynkach finansowych.

  Studia skierowane są do bardzo szerokiego kręgu osób, absolwentów SGH lub innych uczelni:

  • absolwentów studiów licencjackich, kontynuujących studia magisterskie,  
  • absolwentów studiów licencjackich, praktyków życia gospodarczego,    
  • bsolwentów studiów magisterskich, doktorantów, praktyków życia gospodarczego.

  Studia mogą cieszyć się zainteresowaniem tych kręgów osób z czterech powodów:

  • pozwalają zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi rynków finansowych, finansów przedsiębiorstwa, a ponadto z metodami ilościowymi stosowanymi w analizie tych zagadnień,
  • obejmują ten wycinek metod ilościowych , który jest wymagany na egzaminach związanych z doskonaleniem zawodowym. Duża grupa absolwentów studiów magisterskich oraz absolwentów studiów licencjackich kontynuujących studia magisterskie przygotowuje się do zdawania poza uczelnią egzaminów kwalifikujących do zawodu doradcy inwestycyjnego, analityka finansowego, agenta firmy inwestycyjnej, maklera papierów wartościowych czy też maklera giełd towarowych,
  • poszerzają wiedzę z dziedziny zastosowań metod ilościowych tych doktorantów lub praktyków życia gospodarczego, którzy odczuwają potrzebę pogłębienia wiedzy w tym zakresie,
  • duża część zajęć jest wspomagana komputerowo (programy Excel, R).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE CYBERBEZPIECZEŃSTWEM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ​We współczesnym cyfrowym świecie cyberbezpieczeństwo jest jednym z najbardziej fundamentalnych zagadnień. Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem w działalności gospodarczej oraz bezpiecznym funkcjonowaniu instytucji sektora publicznego. Szczególny nacisk zostanie położony na zarządzania ryzykiem operacyjnym, w tym m.in. dostosowanie działań w obszarze zarządzania ryzykiem do zmieniających się zagrożeń w cyberprzestrzeni.  W ramach studiów omówione zostaną także na standardy, aspekty prawne oraz aspekty techniczne, jak np. Advanced Persistent Threat w taki sposób aby menedżer rozumiał dogłębnie zagrożenia cyfrowe. Dzięki zajęciom wykorzystującym analizę przypadków przedstawione zastaną najnowsze trendy (security operation center, cyber war, cyber threat intelligence, big data, itp.) oraz zagrożenia dla globalnej gospodarki cyfrowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Opinie (1)

szpak Ocena odpowiedz

Jestem na europeistyce, którą wybrałem z przypadku, ale jestem bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że te kilka lat studiów mi się opłaci. Instytucje eurpejskie --> szpaku nadchodzi.