• FILOLOGIA GERMAŃSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów filologia germańska

  Sylwetka absolwenta

  Absolwent legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka niemieckiego (na poziomie biegłości C1 wg ESOKJ Rady Europy), jak również znajomością drugiego, wybranego języka obcego na poziomie co najmniej B1. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent dysponuje ogólną wiedzą o literaturze, kulturze i historii krajów niemieckiego obszaru językowego, a także o samym języku niemieckim i jego dziejach, oraz potrafi wykorzystać tę wiedzę w pracy zawodowej i życiu.

  Absolwent umie rozwiązywać podstawowe problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje ogólne, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Koncepcja kształcenia zakłada osiągnięcie przez absolwenta kompetencji o charakterze zarówno ogólnym, jak i zawodowym

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska - metodyka nauczania języka niemieckiego
  • Nauczycielska - metodyka nauczania języka niemieckiego z modułem biznesowym
  • Nienauczycielska - język niemiecki w biznesie

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska
  • Nauczycielska z modułem translatorycznym
  • Nienauczyclelska - przekład w biznesie

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Nauczycielska - metodyka nauczania języka niemieckiego
  • Nauczycielska - metodyka nauczania języka niemieckiego z modułem biznesowym
  • Nienauczycielska - język niemiecki w biznesie

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia germańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język niemiecki, język obcy

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Konkurs dyplomów. W przypadku uzyskania w toku postępowania kwalifikacyjnego takiej samej liczby punktów o przyjęciu na studia decydować będzie średnia ocen uzyskana w trakcie studiów I stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA HISZPAŃSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów filologia hiszpańska

  Studia I stopnia

  Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada ogólną wiedzę o języku, literaturze i kulturze hiszpańskiego obszaru językowego oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka obcego na poziomie biegłości C1 (wg ESOKJ Rady Europy) oraz posiada znajomość drugiego języka obcego na poziomie B1. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego.

  Absolwent umie rozwiązywać proste problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje ogólne, a także uczestniczyć w pracy zespołowej.

  Studia II stopnia

  Absolwent studiów drugiego stopnia posiada zaawansowaną i rozszerzoną wiedzę interdyscyplinarną w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa, kultury i cywilizacji hiszpańskiego obszaru językowego. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka hiszpańskiego na poziomie biegłości C1+ (według ESOKJ Rady Europy) oraz posługuje się językiem angielskim lub portugalskim na poziomie co najmniej B2+. Jednocześnie posiada umiejętności praktyczne pozwalające wykorzystać wiedzę w pracy zawodowej, naukowej i w życiu.

  Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na ocenę i realizację przekładów ustnych i pisemnych w podstawowym zakresie z i na język hiszpański w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Posiada umiejętność sporządzania i redagowania ogólnych tekstów ustnych i pisemnych związanych z obiegiem kultury w prasie i mediach. Zna reguły funkcjonowania tekstów w środowisku cyfrowym. Absolwent umie także gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje ogólne oraz naukowe, a także uczestniczyć w pracy zespołowej oraz pracy zespołu naukowego. Jest przygotowany do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej. Koncepcja kształcenia zakłada osiągnięcie przez absolwenta kompetencji o charakterze zarówno ogólnym, jak i zawodowym.

  Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku filologia hiszpańska jest przygotowany do wykonywania zawodów w obszarze funkcjonowania korporacji międzynarodowych, firm turystycznych i przedsiębiorstw o różnym profilu, prowadzących działalność na przykład promocyjną, tłumaczeniową, wydawniczą, w środkach masowego przekazu, a także w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury, w zakresie tworzenia i przetwarzania danych, i tym podobnych.

  Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu tłumacza, proofreadera, specjalisty ds. obsługi klienta zagranicznego oraz innych zawodów wymagających wysokich kompetencji językowych i bardzo dobrej znajomości kultury hiszpańskiego obszaru językowego

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Języki specjalistyczne i tłumaczenie

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Komunikacja międzykulturowa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia hiszpańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  drugi język obcy, język hiszpański, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Konkurs dyplomów i rozmowa kwalifikacyjna w języku hiszpańskim na poziomie B2+ na temat wylosowanego tekstu.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA ROMAŃSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów filologia romańska

  Absolwent studiów posiada ogólną wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu języka francuskiego oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu. Absolwent studiów posiada również ogólną wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu innego języka obcego. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka francuskiego na poziomie biegłości C1 (wg ESOKJ Rady Europy) oraz zna drugi język na poziomie co najmniej B1.

  Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent umie rozwiązywać proste problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje ogólne, a także uczestniczyć w pracy zespołowej.

  Absolwent kierunku filologia romańska jest przygotowany do wykonywania zawodów w obszarze funkcjonowania korporacji międzynarodowych, firm turystycznych i przedsiębiorstw o różnym profilu, prowadzących działalność np. promocyjną, tłumaczeniową, wydawniczą, w środkach masowego przekazu, a także w sektorze usług wymagających dobrej znajomości dwóch języków obcych, kultury, w zakresie tworzenia i przetwarzania danych, itp. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Koncepcja kształcenia zakłada osiągnięcie przez absolwenta kompetencji o charakterze zarówno ogólnym, jak i zawodowym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Filologia romańska nauczycielska
  • Filologia romańska nienauczycielska – język francuski stosowany

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Filologia romańska nauczycielska, języki stosowane
  • Filologia romańska nienauczycielska, przekładoznawstwo

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia romańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Konkurs dyplomów. W przypadku takiej samej oceny na dyplomie, średnia ocen ze studiów I stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA ROSYJSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów filologia rosyjska

  Studia ukierunkowane są na praktyczną naukę języków: rosyjskiego i drugiego języka obcego. Nieodłącznym ich elementem jest także zapoznanie studenta z szeroko pojętą historią i kulturą oraz literaturą obszarów, na których języki te pełnią współcześnie funkcję podstawowego środka komunikacji werbalnej i są zarazem skarbcem wielowiekowej i wielopokoleniowej tradycji narodowej.

  Jest to możliwe dzięki przedmiotom specjalistycznym, stanowiącym uzupełnienie tych związanych z nauką języka (Historia i kultura rosyjskiego obszaru językowego, Historia i kultura obszaru językowego, charakterystycznego dla drugiego języka, Pragmatyka interkulturowa).

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Przekładoznawcza
  • Filologia rosyjska z językiem angielskim
  • Filologia rosyjska z językiem francuskim
  • Filologia rosyjska z językiem hiszpańskim

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Przekładoznawcza
  • Nauczycielska

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia rosyjska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język rosyjski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Konkurs dyplomów oraz średnia ocen ze studiów I stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA WŁOSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów filologia włoska

  Absolwent studiów posiada ogólną wiedzę o języku włoskim, literaturze i kulturze Włoch oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu. Legitymuje się znajomością języka obcego na poziomie biegłości C1 (wg ESOKJ Rady Europy) oraz drugiego języka obcego na poziomie B1.

  Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent kierunku filologia włoska umie rozwiązywać proste problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje ogólne, a także uczestniczyć w pracy zespołowej.

  Absolwent kierunku filologia włoska jest przygotowany do wykonywania zawodów w obszarze funkcjonowania korporacji międzynarodowych, firm turystycznych i przedsiębiorstw o różnym profilu, prowadzących działalność np. promocyjną, tłumaczeniową, wydawniczą, w środkach masowego przekazu, a także w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury, w zakresie tworzenia i przetwarzania danych, itp

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Język włoski stosowany

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Tłumaczenie specjalistyczne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia włoska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryteria kwalifikacji: - absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich kierunku filologia włoska: konkurs dyplomów; - absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich na kierunkach innych niż filologia włoska Certyfikat CELI 4 (lub wyższy), CILS DUE-B2 (lub wyższy) lub egzamin kwalifikacyjny (zakres kompetencji językowych właściwy dla poziomu B2 w klasyfikacji poziomów zaawansowania Rady Europy).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Opinie (0)