Uniwersytet Rzeszowski

Kolegium Nauk Humanistycznych UR

al. Rejtana 16c, 

35-959 Rzeszów

tel. +48 17 872 10 00

Kolegium Nauk Humanistycznych UR

Uniwersytet Rzeszowski

al. Rejtana 16c, 

35-959 Rzeszów

tel. +48 17 872 10 00

 • CHOREOGRAFICZNE STUDIA DLA POLONII - TANIEC POLSKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich. Adresowane są do wszystkich Polonusów, które chcą poszerzyć swoje umiejętności teoretyczne i praktyczne w zakresie polskich tańców ludowych i prowadzenia zespołów tanecznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • CHOREOGRAFICZNE STUDIA: PROWADZENIE ZESPOŁÓW TANECZNYCH - TANIEC POLSKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I stopnia, II stopnia i studiów jednolitych magisterskich, którzy chcą zdobyć oraz poszerzyć swoje umiejętności teoretyczne i praktyczne z dziedziny polskich tańców ludowych.

  Absolwenci stanowią wykwalifikowaną kadrę do prowadzenia zajęć o profilu taneczno-artystycznym w amatorskich grupach i zespołach tanecznych działających w szkołach i w innych placówkach oświatowo-kulturalnych.

  Zdobyta podczas studiów wiedza pozwoli nie tylko na profesjonalne realizowanie zajęć tanecznych o profilu taniec polski, ale również pozwoli na wprowadzanie ćwiczeń muzyczno-ruchowych i stosowanie różnych technik tanecznych rozwijających prawidłowy warsztat taneczny dzieci, młodzieży i dorosłych, poczucie ich wrażliwości muzycznej, estetyki i świadomości ruchu własnego ciała.

  Absolwenci nabędą umiejętności podejmowania współpracy z instytucjami oświatowymi, instytucjami życia społecznego i kulturalnego w ramach rozwoju i promocji różnych form kultury muzyczno-tanecznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ETYKA - KWALIFIKACYJNE STUDIA Z ETYKI DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kształcenie w ramach Kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z etyki dla nauczycieli jest prowadzone w zakresie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu. Oferta studiów skierowana jest do czynnych zawodowo nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe poprzez zdobycie uprawnień do nauczania przedmiotu Etyka.

  W ramach studiów prowadzone będą zajęcia z następujących przedmiotów:
  historia myśli etycznej, etyka normatywna ogólna, współczesne dyskusje etyczne: bioetyka, ekofilozofia, feminizm, psychologia moralności, filozofia polityczna: etyka i polityka, metodyka nauczania etyki, praktyka pedagogiczna, wstęp do filozofii i etyki, elementy logiki i retoryki.

  W pierwszym semestrze będą odbywać się zajęcia z historii myśli etycznej oraz z zakresu przygotowania pedagogicznego do nauczania etyki.

  Zajęcia prowadzić będą m.in.: prof. Aleksander Bobko, prof. UR. Krzysztof Bochenek, prof. UR Grzegorz Grzybek, prof. UR Beata Guzowska, prof. UR Andrzej Niemczuk, prof. UR Przemysław Paczkowski, ks. mgr Jacek Szczęch, dr Włodzimierz Zięba.

  Celem oferowanych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z etyki jest umożliwienie osobom zainteresowanym problemami filozofii i etyki poszerzania swojej wiedzy, a także zdobycia potrzebnego przygotowania teoretycznego dla prowadzenia działalności pedagogiczno-edukacyjnej z zakresu etyki.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • GRAFIKA KOMPUTEROWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu grafiki komputerowej i wykorzystanie jej w praktyce do realizacji różnego rodzaju form reklamowych w przestrzeni publicznej i internetowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • HISTORIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

  Studia podyplomowe na kierunku Historia i teraźniejszość przeznaczone są dla absolwentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich o specjalności nauczycielskiej. Studia podyplomowe nadają uczestnikom uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu -  Historia i teraźniejszość, we wszystkich typach szkół. Studia podyplomowe obejmują 270 godz. zajęć dydaktycznych oraz 90 godz. praktyki zawodowej, łącznie 360 godzin.

  Zajęcia trwają trzy semestry. W części wykładowej realizowane będą w trybie zdalnym, w części warsztatowej odbywać się w trybie studiów niestacjonarnych (w soboty i niedziele). Zajęcia dydaktyczne obejmują przedmioty dostosowane do podstawy programowej realizowanej w szkołach oraz dydaktykę tego przedmiotu.

  Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku Historia i teraźniejszość uzyskują uprawnienia do nauczania tego przedmiotu we wszystkich typach szkół.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • LOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają bezpośrednio przygotować absolwenta do podjęcia pracy w zawodzie logopedy, zarówno w różnego typu poradniach, jak i w gabinetach logopedycznych. Osiągnięciu tego celu służą zarówno prowadzone na uczelni zajęcia audytoryjne, jak i zajęcia warsztatowe i praktyki w różnych instytucjach opiekuńczo-wychowawczych (szkoła specjalna, szkoła dla niesłyszących, ośrodek wczesnej interwencji, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, oddział szpitalny, gabinet logopedyczny). Absolwent jest ponadto przygotowany do podjęcia dalszej edukacji, np. na specjalnościach: NEUROLOGOPEDIA,  SURDOLOGOPEDIA i innych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kwalifikacyjnych studiów podyplomowych: Nauczanie języka polskiego jest merytoryczne i dydaktyczne przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze nauczycieli języka polskiego we wszystkich typach szkół. Oferta adresowana jest do absolwentów kierunków humanistycznych, jak również absolwentów pedagogiki, edukacji wczesnoszkolnej, nauczania początkowego, teologii oraz kierunków slawistycznych, którzy ukończyli jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne.

  Studia podyplomowe nauczanie języka polskiego zapewniają uzyskanie uprawnień do nauczania kolejnego przedmiotu. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych kwalifikacyjnych nauczanie języka polskiego jako obcego jest merytoryczne i dydaktyczne przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze nauczycieli języka polskiego jako obcego. Program dwusemestralnych  studiów zakłada  realizację 300  godzin dydaktycznych (w tym 60 godzin praktyki). Wiedzę zdobytą podczas wykładów, ćwiczeń i warsztatów słuchacze wdrażają w czasie praktyk ciągłych odbywanych w Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców „Polonus”.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NEUROLOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia trwają jeden rok (dwa semestry).  W czasie studiów słuchacz będzie zdobywał wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu komunikacji językowej i jej psychologicznych i neurologicznych podstaw, z zakresu nauk medycznych (podstawowe wiadomości z neurologii, psychiatrii i radiologii), a przede wszystkim z zakresu diagnozowania i terapii wad wymowy o podłożu neurologicznym u osób od urodzenia do wieku podeszłego (choroby neurodagradacyjne). Słuchacz nabędzie także wiedzę na temat organizacji pracy neurologopedy i jego współpracy z innymi specjalistami i otoczeniem pacjenta.

  W trakcie studiów słuchacz będzie odbywał praktyki w różnych instytucjach. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej (studium przypadku). Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z oceną ogólną oraz wykazem wszystkich zaliczonych przedmiotów i praktyk.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)