al. Rejtana 16c, 

35-959 Rzeszów

tel. +48 17 872 10 00

al. Rejtana 16c, 

35-959 Rzeszów

tel. +48 17 872 10 00

 • ADMINISTRACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Administracja
  Absolwent posiada podstawową wiedzę o charakterze nauk z dziedziny administracji oraz prawa, ich miejscu w systemie nauk społecznych i rozpoznaje relacje do innych nauk społecznych, potrafi posługiwać się terminologią z zakresu poszczególnych dziedzin będących przedmiotem studiów administracyjnych.
  Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać działalność organów administracji w obszarze polityki wewnętrznej i zewnętrznej państwa w sferze prawnej, ekonomicznej, społecznej i kulturowej, prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedziny nauk administracyjnych, rozwiązuje kazusy.
  Wykorzystuje wiedzę teoretyczną do analizy przykładowego stanu faktycznego, potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy urzędniczej niskiego oraz średniego szczebla w różnych podmiotach, organach i instytucjach administracji publicznej, podmiotach niepublicznych, firmach prywatnych oraz wykorzystuje wiedzę nabytą podczas praktyk zawodowych w uczelniach rzeszowskich na studiach administracyjnych, służąc pomocą głównym podmiotom decyzyjnym np. w znajdowaniu aktów normatywnych i tworzeniu zarysu projektów dokumentacji. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty:
  • Historia
  • Jeden przedmiot dodatkowy wskazany przez kandydata spośród: j.polski lub wos lub geografia
  • Język obcy nowożytny

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Administracja jest ocena końcowa na dyplomie ukończenia studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Student poznaje zasady  funkcjonowania instytucji państwa. Zdobywa praktyczną znajomość norm prawnych regulujących funkcjonowanie państwa, wiedzę na temat zadań administracji publicznej w tym wymiarze oraz problematyki z zakresu zarządzania kryzysowego. Nabywa praktyczną wiedzę z obszaru nauk społecznych, związaną z zagadnieniami dotyczącymi polityki bezpieczeństwa państwa.

  Rozróżnia rodzaje zagrożeń dla bezpieczeństwa we współczesnym świecie oraz zna sposoby przeciwdziałania tym zagrożeniom. Poznaje podstawową wiedzę w zakresie kryminologii i kryminalistyki oraz zwalczania przestępczości. Studia dostarczają  wiedzy na tematy polityczne, historyczne, prawne, ekonomiczne, psychologiczne i kulturowe uwarunkowania bezpieczeństwa państwa. Nabywa wiedzę dotyczącą metodologii prowadzenia badań w dziedzinie nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem ich przydatności w badaniach nad bezpieczeństwem.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie kryzysowe
  • Bezpieczeństwo publiczne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
  • Służby mundurowe

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie kryzysowe
  • Bezpieczeństwo publiczne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
  • Służby mundurowe

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne brane są pod uwagę następujące przedmioty:
  • Język polski
  • Jeden przedmiot dodatkowy wskazany przez kandydata spośród: historia lub geografia lub wos lub matematyka
  • Język obcy nowożytny

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne jest ocena końcowa na dyplomie ukończenia studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • EKONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Ekonomia
  Absolwenci I i II stopnia studiów wszystkich specjalności są przygotowani do pracy w instytucjach i organizacjach gospodarczych oraz administracji publicznej na stanowiskach szczebla operacyjnego oraz kierowniczych.
  Nauka języków obcych na poziomie B2 oraz B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego pozwala na swobodną komunikację w otoczeniu międzynarodowym z użyciem specjalistycznego słownictwa ekonomicznego. Ponadto wynikająca z przyjętego systemu kompatybilność i porównywalność z programami nauczania na większości europejskich uczelni, daje szerokie możliwości absolwentom Ekonomii.
  Otwiera między innymi drogę do kontynuowania studiów na innych uczelniach, także poza granicami kraju oraz daje atut w postaci akceptowanego na terenie całej Unii Europejskiej dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Ekonomia przedsiębiorstwa
  • Ekonomia usług biznesowych
  • Ekonomia i zarządzanie w sektorze publicznym
  • Gospodarka finansowa i rachunkowość
  • Gospodarka regionalna i lokalna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Ekonomia przedsiębiorstwa
  • Ekonomia usług biznesowych
  • Ekonomia i zarządzanie w sektorze publicznym
  • Gospodarka finansowa i rachunkowość
  • Gospodarka regionalna i lokalna
  • International business - cross-culturalaspect

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Ekonomia przedsiębiorstwa
  • Ekonomia usług biznesowych
  • Ekonomia i zarządzanie w sektorze publicznym
  • Gospodarka finansowa i rachunkowość
  • Gospodarka regionalna i lokalna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Ekonomia przedsiębiorstwa
  • Ekonomia usług biznesowych
  • Ekonomia i zarządzanie w sektorze publicznym
  • Gospodarka finansowa i rachunkowość
  • Gospodarka regionalna i lokalna
  • International business - cross-culturalaspect

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty:
  • Język polski
  • Jeden przedmiot dodatkowy wskazany przez kandydata spośród: historia lub geografia lub WOS lub informatyka lub j. obcy
  • Matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest średnia arytmetyczna wszystkich ocen pozytywnych uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem w realizowanym toku.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Stopień: I II REKRUTACJA

  Celem studiów jest zdobycie przez studentów profesjonalnej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek gospodarczych.

  Program studiów pozwala na nabycie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz językiem specjalistycznym z zakresu finansów i rachunkowości. 

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Rachunkowość przedsiębiorstw
  • Finanse i bankowość

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Rachunkowość i audyt finansowy
  • Bankowość i doradztwo finansowe

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Rachunkowość przedsiębiorstw
  • Finanse i bankowość

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Rachunkowość i audyt finansowy
  • Bankowość i doradztwo finansowe

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty:
  • Język polski
  • Jeden przedmiot dodatkowy wskazany przez kandydata spośród: historia lub geografia lub WOS lub informatyka lub j. obcy
  • Matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość jest średnia arytmetyczna wszystkich ocen pozytywnych uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem w realizowanym toku.

   

  Dowiedz się więcej

 • NAUKI O RODZINIE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Nauki o rodzinie
  Studia na kierunku Nauki o rodzinie kierowane są do osób, których zainteresowania i aspiracje zawodowe obejmują obszary rzeczywistości istotne dla precyzyjnego rozpoznawania psychologicznych, pedagogicznych i społecznych trudności związanych z życiem rodzinnym. Mają one na celu dostarczenie absolwentowi interdyscyplinarnej wiedzy na temat małżeństwa i rodziny z uwzględnieniem nauk filozoficznych, psychologicznych i pedagogicznych, socjologicznych, społeczno-prawnych oraz biologicznych. Wiedza ta traktowana jest jako podstawa kształtowania różnorodnych kompetencji w obszarze:
  • Asystowania w rodzinie w realizacji wypełnianych przez nią zadań.
  • Sprawowania opieki nad ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi.
  • Funkcjonowania instytucji pomocy społecznej,
  • Projektowania działań opiekuńczych, profilaktycznych, wychowawczych, edukacyjnych oraz integracyjnych w środowisku lokalnym.
  Absolwent specjalności asystent rodziny zdobywa wiedzę, umiejętności oraz kompetencje w zakresie wspierania rodziny w przezwyciężaniu trudności życiowych oraz udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów, z którymi zmagają się współczesne rodziny. Zgodnie z Ustawą z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej absolwenci mogą pracować w charakterze asystenta rodziny oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
  Mogą być zatrudnieni w placówkach wsparcia dziennego oraz placówkach opiekuńczo-wychowaczych różnego typu. Ponadto mogą pracować w charakterze specjalistów pracy z rodziną w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz innych podmiotach działających na rzecz rodziny.
  Absolwent specjalności asystent osoby niepełnosprawnej zdobywa wiedzę, umiejętności oraz kompetencje w zakresie pomocy i wsparcia osoby niepełnosprawnej i jej rodziny w przezwyciężaniu trudności życiowych i aktywnym ich uczestnictwie w życiu społecznym. 
  Absolwenci mogą pracować w charakterze asystenta osoby niepełnosprawnej w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej i centrach integracji społecznej, a także w instytucjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
  Absolwenci kierunku Nauki o rodzinie mogą stanowić profesjonalną kadrę instytucji funkcjonujących w systemie społecznego wspierania rodziny, m.in. rodzinnych poradniach specjalistycznych, placówkach opiekuńczo-rehabilitacyjnych, agendach służb socjalnych, placówkach pomocy społecznej, placówkach służby zdrowia, agendach samorządowych oraz instytucjach profilaktyki społecznej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Nauki o rodzinie brane są pod uwagę następujące przedmioty:
  • Język polski
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Pedagogika

  Absolwent:

  • dysponuje  wiedzą pedagogiczną, społeczno- kulturową, psychologiczną, medialną, historyczno-filozoficzną i biologiczną stanowiącą teoretyczne podstawy działalności edukacyjnej w obszarze kształcenia, wychowania, rozwoju i autokreacji człowieka w ciągu całego życia;
  • posiada niezbędne umiejętności dotyczące opisywania, analizowania, interpretowania, projektowania  oraz ewaluacji różnorodnych strategii działań pedagogicznych;
  • posiada szerokie kompetencje w zakresie diagnozowania potrzeb dziecka i rodziny, etiologii i mechanizmów zaburzeń w przystosowaniu społecznym, planowania i realizacji działań opiekuńczo-wychowawczych, oraz racjonalnego poruszania się w przestrzeni medialnej;
  • jest przygotowany merytorycznie do konstruowania własnego warsztatu metodycznego z uwzględnieniem konstytutywnych zasad i norm etycznych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Pedagogika medialna
  • Pedagogika opiekuńczo -wychowawcza
  • Pedagogika resocjalizacyjna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Pedagogika medialna
  • Pedagogika opiekuńczo -wychowawcza
  • Pedagogika resocjalizacyjna

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika medialna
  • Pedagogika opiekuńczo -wychowawcza
  • Pedagogika resocjalizacyjna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika medialna
  • Pedagogika opiekuńczo -wychowawcza
  • Pedagogika resocjalizacyjna

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty:
  • Język polski
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika jest ocena końcowa na dyplomie ukończenia studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uzyska tytuł magistra pedagogiki w zakresie edukacji przedszkolnej  i wczesnoszkolnej, tym samym zdobędzie kwalifikacje do pracy w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej.  Uzyska wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne zgodne z Polską Normą Kwalifikacji na poziomie 6-7.

  Po ukończeniu studiów absolwent posiada:

  1. Wiedzę dotyczącą:
  • głównych problemów pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
  • podstawowych koncepcji rozwoju człowieka, wychowania i kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
  • procesów wychowania i kształcenia, uwzględniając wybrane obszary z zakresu biologii, filozofii, historii, socjologii, psychologii, antropologii, realizowanych na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
  • projektowania i prowadzenia badań pedagogicznych oraz wybranych metod, technik i narzędzi badawczych;
  • głównych środowisk wychowawczych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wraz z ich specyfiką i procesami w nich zachodzącymi;
  • alternatywnych form edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
  • funkcjonowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
  • współczesnych technologii informacyjnych i ich roli w edukacji przedszkolnej i  wczesnoszkolnej;
  • podstawowych teorii procesu wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz różnorodnych determinantów przebiegu tych procesów;
  • zróżnicowania możliwości dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym determinowanych różnymi czynnikami natury biologicznej, psychologicznej, pedagogicznej, społecznej i kulturowej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna brane są pod uwagę następujące przedmioty:
  • Język polski
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uzyskuje  wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, wieloprofilowej terapii oraz metodyki kształcenia specjalnego i rehabilitacji. Będą potrafili przeciwdziałać marginalizacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, przedstawiać ich potrzeby, możliwości i ograniczenia.

  Uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: medycznych i psychologicznych podstaw zaburzeń specyfiki funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, metod terapii autyzmu, diagnozy funkcjonalnej oraz konstruowania i realizacji  indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika specjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

   

  Dowiedz się więcej

 • POLITOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Politologia
  Absolwent specjalności dziennikarstwo polityczne wyjaśnia znaczenie i rolę przekazów medialnych we współczesnym świecie, zarówno w odniesieniu do funkcjonowania mediów na poziomie lokalnym, regionalnym, jak i ogólnokrajowym. Jest świadomym odbiorcą przekazów medialnych.
  Charakteryzuje rynek medialny i opisuje reguły, które mają wpływ na funkcjonowanie mediów tradycyjnych i nowych. Analizuje funkcjonowanie różnych typów mediów i ich oddziaływanie na sferę polityki. Potrafi zastosować i wykorzystać szeroką paletę gatunków dziennikarskich, zarówno informacyjnych, jak i publicystycznych.
  Dobiera odpowiednie formy dziennikarskie zarówno w odniesieniu do mediów tradycyjnych, jak i nowych. Absolwent jest przygotowany do pracy w redakcjach mediów lokalnych, regionalnych i ogólnokrajowych. Znajduje zatrudnienie na stanowiskach związanych z zarządzaniem informacją,prowadzeniem polityki informacyjnej i komunikowaniem w jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych i organizacjach politycznych.
  Absolwent specjalności realizacja projektów europejskich posiada wiedzę o absorpcji środków pomocowych w ramach poszczególnych funduszy dostępnych dla Polski. Potrafi rozróżnić poszczególne fundusze, ich cele, zasady i wymogi oraz wskazać ich potencjalnych beneficjentów, a także przedstawić i ocenić przedsięwzięcia zrealizowanew swoim miejscu zamieszkania oraz regionie przy pomocy takich środków.
  Posiada także podstawowe umiejętności w zakresie pozyskiwania środków wypracowane podczas specjalistycznych zajęć warsztatowych. Umiejętność opracowania różnego rodzaju wniosków o dofinansowanie z użyciem specjalistycznych aplikacji gwarantuje, że będzie cennym pracownikiem instytucji i organizacji aplikujących o dofinansowanie realizowanych lub planowanych przedsięwzięć z funduszy UE i innych.
  Jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej, biznesie oraz organizacjach pozarządowych ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk związanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem środków z europejskich funduszy unijnych i innych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Politologia brane są pod uwagę następujące przedmioty:
  • Język polski
  • Jeden przedmiot dodatkowy wskazany przez kandydata spośród: historia lub geografia lub wos lub matematyka
  • Język obcy nowożytny

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Politologia jest ocena końcowa na dyplomie ukończenia studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PRACA SOCJALNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Praca socjalna

  Na kierunku praca socjalna studenci są przygotowywani do odpowiedzialnego pełnienia zawodu pracownika socjalnego co dokonuje się m. in. dzięki współpracy z różnorakimi instytucjami. Zaliczają się do nich: ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki  interwencji kryzysowej, ośrodki poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej, domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej, schroniska dla bezdomnych kobiet i mężczyzn, centra lub kluby integracji społecznej, stowarzyszenia i fundacje, urzędy pracy, regionalne agencje rozwoju regionalnego, placówki oświatowo-wychowawcze, świetlice profilaktyczne i socjoterapeutyczne, specjalistyczne poradnie oraz sądy i policja.

  Istotnym elementem edukacji na kierunku praca socjalna jest prowadzenie badań naukowych oraz ich efektywne wykorzystanie w praktyce pracy socjalnej. Są to badania społeczne z zakresu problemów społecznych, np. ubóstwa i wykluczenia społecznego, bezrobocia, bezdomności, patologii społecznych; a także dotyczące dysfunkcjonalności rodziny, czy wypalenia zawodowego pracowników służb społecznych; superwizji w obszarze pomocy społecznej itp.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty:
  • Język polski
  • WOS
  • Język obcy nowożytny

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Praca socjalna jest ocena końcowa na dyplomie ukończenia studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Prawo
  Absolwent studiów jednolitych magisterskich posiada znajomość systemu źródeł prawa, fachowej terminologii, więzi społecznych kształtujących się na gruncie prawa przydatnych do wykonywania pracy zawodowej, ma pogłębioną i poszerzoną wiedzę na temat norm, reguł i instytucji prawnych, zarówno w zakresie dogmatycznych jak i niedogmatycznych, dyscyplin prawa (w szczególności: teorii i filozofii prawa, doktryn polityczno-prawnych, historii państwa i prawa, prawa rzymskiego) oraz dyscyplin pomocniczych. W zależności od dokonanego samodzielnie wyboru ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę w zakresie wybranych gałęzi prawa, ma pogłębioną wiedzę na temat źródeł i instytucji polskiego i europejskiego systemu prawa, relacji pomiędzy prawem UE a prawem polskim.
  Zna i rozumie terminologię właściwą dla języka prawnego i prawniczego oraz zna i rozumie podstawowe pojęcia, jakimi posługują się nauki społeczne. Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenie norm i stosunków prawnych, sprawnie posługuje się normami, regułami oraz instytucjami prawnymi obowiązującymi w polskim systemie prawa; w zależności od dokonanego samodzielnie wyboru posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania konkretnych problemów prawnych w zakresie wybranych gałęzi prawa.
  W zakresie możliwości zatrudnienia absolwent tego kierunku studiów jest przygotowany do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, a także do pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych wymagających posiadania wiedzy prawniczej. Jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty:
  • Język polski
  • Historia lub WOS
  • Język obcy nowożytny

   

  Dowiedz się więcej

 • SOCJOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Socjologia
  Studia na kierunku socjologia kierowane są do osób o zainteresowaniach humanistycznych i społecznych, obserwujących rzeczywistość społeczną, posiadających bądź pragnących wykształcić w sobie zdolność jej krytycznej analizy oraz klasyfikacji zachowań ludzi i zbiorowości. 
  Swoje zainteresowania i umiejętności studenci mogą rozwijać i doskonalić w ramach dwóch specjalizacji: „regionalno-samorządowej” i „badań rynku i opinii publicznej” lub na kierunku Praca socjalna funkcjonującym w Instytucie Socjologii od roku ak. 2011/2012. Mają także możliwość uczestniczenia w międzynarodowej wymianie studenckiej na europejskich i pozaeuropejskich uczelniach kooperujących z Uniwersytetem Rzeszowskim.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty:
  • Język polski
  • WOS
  • Język obcy nowożytny

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Socjologia jest ocena końcowa na dyplomie ukończenia studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)