• ADMINISTRACJA PUBLICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studium przeznaczone jest dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych, którzy zainteresowani są funkcjonowaniem administracji państwowej i samorządów terytorialnych.

  Adresatami studiów są wszystkie osoby posiadających wyższe wykształcenie, w szczególności: przedstawicieli organów stanowiących i wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, menedżerów gospodarki publicznej, pracowników administracji samorządowej, kadry kierowniczej przedsiębiorstw (zakładów) oraz dla innych osób zainteresowanych problematyką z zakresu administracji publicznej.

  Studia są przeznaczone dla absolwentów wyższych uczelni o dowolnym profilu i specjalności, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę oraz zdobyć umiejętności niezbędne do wykonywania pracy urzędnika administracji publicznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AUDYT WEWNĘTRZNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności z zakresu audytu wewnętrznego, które pozwolą w profesjonalny sposób przeprowadzić audyt w organizacji (o charakterze biznesowym, organizacji sektora finansów publicznych lub niepublicznej organizacji non profit). Studia spełniają wymagania wynikające z ustawy o finansach publicznych w zakresie kompetencji określonych dla audytora wewnętrznego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA INFORMACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej dostępu do informacji oraz konstrukcji ochrony informacji niejawnych, danych osobowych i informacji objętych tajemnicą zawodową. Poznanie zasad, metod i instrumentów ochrony informacji. Zapoznanie się z problemem odpowiedzialności za naruszenie prawa chroniącego informację.

  Umiejętność rozpoznawania różnych form cyberprzestępczości oraz stosowania właściwych środków ich zwalczania. Prowadzenie kancelarii tajnych oraz audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • CERTYFIKOWANY COACH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przygotowują do samodzielnego  prowadzenia sesji coachingowych. W wyniku realizacji zajęć przewidzianych planem studiów absolwent uzyskuje kwalifikacje do podjęcia pracy w charakterze coacha – zarówno w przedsiębiorstwach, jak i instytucjach państwowych, organizacjach pozarządowych, fundacjach, placówkach oświatowych, ośrodkach psychologicznych i terapeutycznych, instytucjach pośrednictwa pracy, jak również prowadząc własną działalność gospodarczą może pracować z klientem indywidualnym. Może ubiegać się o międzynarodową akredytację Coacha ICF na poziomie ACC.

  Absolwent podczas studiów zostanie zapoznany ze specyfiką pracy coacha. Uzyska wiele umiejętności niezbędnych w pracy coacha, w szczególności:

  • przygotowania sesji coachingowej,
  • efektywnego komunikowania się z klientem,
  • diagnozowania potrzeb klienta,
  • ustalania celów w coachingu,
  • efektywnego przeprowadzenia sesji coachingowej z wykorzystaniem różnorodnych metod i narzędzi,
  • oceny kompetencji własnych jako coacha,
  • ewaluacji procesu coachingowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • COMPLIANCE W ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie formułowania polityki compliance, wspierającej kierownictwo wyższego szczebla organizacji w realizacji jej celów biznesowych poprzez działania zmierzające do zapewnienia zgodności funkcjonowania z przepisami prawa oraz zasadami etyki.

  Złożone otoczenie prawne oraz ryzyko niezgodności z przepisami prawa i spowodowanych tym strat finansowych oraz wizerunkowych sprawia, że wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów ds. compliance w coraz większej liczbie przedsiębiorstw, zwłaszcza średnich i dużych oraz instytucji finansowych (głównie banków). Wdrożenie systemu compliance w organizacji obejmuje: powołanie odpowiednich zespołów i stanowisk dedykowanych do zajmowania się tą problematyką, szereg działań, procedur i rozwiązań organizacyjnych, których zadaniem jest zapobieganie występowaniu ryzyka natury prawnej i wizerunkowej. Obejmuje to działania z zakresu prawa, zarządzania i audytu, zarządzania ryzykiem oraz z zakresu controllingu i etyki biznesu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DOSKONALĄCE STUDIA Z INFORMATYKI DLA NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do pełnej realizacji edukacji informatycznej i integrowania tych zajęć z innymi rodzajami edukacji. Na zajęciach z jednej strony nauczyciele wypracują pełny zestaw scenariuszy i materiałów dla swoich zajęć, a z drugiej – zweryfikują wypracowane materiały w szkole podczas zajęć ze swoimi uczniami w czasie między zjazdami. Będzie to pewnego rodzaju praktyka „na bieżąco”.

  Adresatami studiów podyplomowych są nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Oczekuje się, że słuchacze mają podstawowe przygotowanie w zakresie posługiwania się komputerem, jego aplikacjami biurowymi i usługami sieciowymi (w zakresie poczty elektronicznej i wyszukiwania informacji). Celem będzie wyrównanie przygotowania nauczycieli, poszerzenie oraz pogłębienie umiejętności do poziomu niezbędnego dla prowadzenia zajęć edukacji informatycznej w klasach I-III szkoły podstawowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z ASD (AUTISM SPECTRUM DISORDER) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe edukacja i rehabilitacja osób z ASD (Autism spectrum disorder) wpisują się w aktualne tendencje kształcenia specjalnego, realizowanego w różnych formach. Przedszkola, szkoły i placówki (specjalne, integracyjne, ogólnodostępne) zobligowane są do zapewnienia uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z autyzmem, zespołem Aspergera i z całościowymi zaburzeniami rozwoju odpowiednich warunków edukacyjnych, dostosowanych do ich możliwości psychofizycznych, uwzględniających potencjał rozwojowy, jak również ograniczenia w różnych obszarach funkcjonowania.

  Założenia programu studiów podyplomowych są odpowiedzią na standardy kształcenia nauczycieli. W wyniku realizacji zajęć przewidzianych planem podyplomowych studiów edukacja i rehabilitacja osób z ASD absolwent jest przygotowany do:

  • pracy w procesie wieloprofilowej diagnozy ASD,
  • planowania, prowadzenia oraz oceny efektów zajęć osób z ASD w placówce i w środowisku domowym,
  • planowania i prowadzenia zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych z uczniami z ASD na każdym etapie edukacyjnym oraz do monitorowania ich osiągnięć,
  • współpracy z innymi specjalistami w ramach zespołów diagnostycznych i wielospecjalistycz-nych,
  • organizowania profesjonalnego wsparcia dla osób z osób z ASD a także dla ich rodzin,
  • wspomagania ucznia z ASD w warunkach placówki prowadzącej wczesne wspomaganie, przedszkola lub szkoły.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ETYKA - KWALIFIKACYJNE STUDIA Z ETYKI DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kształcenie w ramach Kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z etyki dla nauczycieli jest prowadzone w zakresie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu. Oferta studiów skierowana jest do czynnych zawodowo nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe poprzez zdobycie uprawnień do nauczania przedmiotu Etyka.

  W ramach studiów prowadzone będą zajęcia z następujących przedmiotów:
  historia myśli etycznej, etyka normatywna ogólna, współczesne dyskusje etyczne: bioetyka, ekofilozofia, feminizm, psychologia moralności, filozofia polityczna: etyka i polityka, metodyka nauczania etyki, praktyka pedagogiczna, wstęp do filozofii i etyki, elementy logiki i retoryki.

  W pierwszym semestrze będą odbywać się zajęcia z historii myśli etycznej oraz z zakresu przygotowania pedagogicznego do nauczania etyki.

  Zajęcia prowadzić będą m.in.: prof. Aleksander Bobko, prof. UR. Krzysztof Bochenek, prof. UR Grzegorz Grzybek, prof. UR Beata Guzowska, prof. UR Andrzej Niemczuk, prof. UR Przemysław Paczkowski, ks. mgr Jacek Szczęch, dr Włodzimierz Zięba.

  Celem oferowanych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z etyki jest umożliwienie osobom zainteresowanym problemami filozofii i etyki poszerzania swojej wiedzy, a także zdobycia potrzebnego przygotowania teoretycznego dla prowadzenia działalności pedagogiczno-edukacyjnej z zakresu etyki.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • FINANSE PUBLICZNE Z ELEMENTAMI RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Finanse publiczne z elementami rachunkowości budżetowej  jest poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych uczestników w obszarze finansów publicznych i rachunkowości budżetowej, co przygotuje ich do identyfikacji, diagnozy oraz rozwiązywania problemów z tego zakresu. Ukończenie studiów pozwala na zdobycie dodatkowego wykształcenia kierunkowego w przypadku osób zatrudnionych w administracji publicznej oraz wymaganych kwalifikacji zawodowych do podjęcia takiej pracy.

  Adresaci studiów

  Studia są adresowane do absolwentów szkół wyższych I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich, którzy poprzez rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej chcą poprawić swoje kwalifikacje zawodowe. W szczególności dotyczy to pracowników administracji publicznej, a w tym rządowej i samorządowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • FOTOGRAFIA DZIENNIKARSKA, PROMOCYJNA I UŻYTKOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe „Fotografia dziennikarska, promocyjna i użytkowa” są adresowane zarówno do pasjonatów fotografii, jak również do przedstawicieli wszystkich organizacji, firm, instytucji publicznych i osób prywatnych, które wykorzystują w swojej działalności zawodowej profesjonalne fotografie.

  Studia mają charakter praktyczny. W programie studiów, na 168 godzin zajęć dydaktycznych, 120 godzin to warsztaty i ćwiczenia przygotowujące do wykonywania różnych rodzajów fotografii, a także zajęcia z fotoedycji oraz kompozycji tekstów i fotografii.

  Praktyczny wymiar studiów przejawia się także w doborze kadry dydaktycznej. Stanowią ją w dużej mierze doświadczeni praktycy, zawodowo zajmujący się fotografią. Wśród wykładowców są także nauczyciele akademiccy Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • LUSTRACJA W ORGANIZACJACH SPÓŁDZIELCZYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych lustracja w organizacjach spółdzielczych jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia procesu lustracji w jednostkach organizacyjnych spółdzielczości. Lustracja spółdzielni jest określoną ustawowo kontrolą, której celem jest zbadanie legalności, gospodarności i rzetelności jej działania, jak też wskazywanie członkom na nieprawidłowości w działalności organów spółdzielni oraz udzielanie organizacyjnej i instruktażowej pomocy w usuwaniu stwierdzonych nieprawidłowości.

  Studia podyplomowe zostały opracowane w oparciu o rekomendacje Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie w zakresie realizacji szkolenia przygotowującego do uzyskania uprawnień lustratora organizacji spółdzielczych. Lustracja spółdzielni jest określoną ustawowo kontrolą, której celem jest zbadanie legalności, gospodarności i rzetelności jej działania, jak też wskazywanie członkom na nieprawidłowości w działalności organów spółdzielni oraz udzielanie pomocy w niwelowaniu stwierdzonych nieprawidłowości.

  Studia podyplomowe są adresowane do osób pragnących nabyć uprawnienia lustratora w organizacjach spółdzielczych różnych branż (spółdzielnie mieszkaniowe, rolnicze, rzemiosła, inwalidów, socjalne, pracy etc.).

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów Master of Business Administration (MBA) jest zapoznanie słuchaczy z aktualnymi, nowoczesnymi tendencjami w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz współczesnymi metodami i narzędziami pracy menedżera. Ważnym elementem studiów jest poznanie i nabycie praktycznych umiejętności menedżerskich niezbędnych do zarządzania organizacją w warunkach współczesnych wyzwań.

  Program Master of Business Administration (MBA) został opracowany w oparciu o identyfikację potrzeb rynkowych i będzie realizowany we współpracy z University of West Bohemia, Faculty of Economics, w Czechach. Jest adresowany do osób, które pełniły lub pełnią funkcje kierownicze w różnych organizacjach. Studia są skierowane do wszystkich, którzy pragną poszerzyć i uzupełnić swoją wiedzę z zakresu nowoczesnego zarządzania i funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku uwzględniając różne uwarunkowania oraz rozwiązywania wielu problemów z tym związanych lub zainteresowanych tą tematyką.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NEGOCJACJE I MEDIACJE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wiedza teoretyczna i praktyczna dotycząca komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu oraz negocjacji i mediacji. Prowadzenie negocjacji lub mediacji. Konstruowanie ugód mediacyjnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PEDAGOG SPECJALNY W EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W wyniku realizacji zajęć przewidzianych planem studiów podyplomowych Absolwent nabywa kwalifikacje nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela edukacji włączającej oraz uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w realizacji zadań w zakresie pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w grupach i klasach w przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • identyfikowania potrzeb dzieci i uczniów w podejściu funkcjonalnym – prowadzenia oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem współczesnych narzędzi i metod diagnostycznych;
  • konstruowania i realizowania i ewaluowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych;
  • skutecznego nauczania grup zróżnicowanych z wykorzystaniem współczesnej metodyki uniwersalnego projektowania nauczania oraz technologii informacyjnej;
  • kształtowania właściwych relacji w grupach rówieśniczych oraz wspomagania rozwoju kompetencji społecznych oraz zapobiegania podejmowaniu przez dzieci i uczniów zachowań problemowych;
  • planowania, realizowania i monitorowania działań wspierających w placówkach włączających;
  • nowoczesnych metod organizacji zespołów nauczycieli i specjalistów współpracujących na rzecz zapewnienia wysokiej jakości edukacji włączającej;
  • efektywnych metod współpracy z rodzicami i prawnymi opiekunami uczniów i dzieci z niepełnosprawnościami.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRZYGOTOWANIE DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Słuchacz uzyska szereg umiejętności do pracy w instytucjach systemu edukacji w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem:

  • diagnozowania potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży szkolnej
  • stymulowania, wspierania i wspomagania rozwoju uczniów w różnym wieku szkolnym;
  • projektowania i realizacji procesów kształcenia i wychowania z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik pracy dydaktyczno-wychowawczej;
  • projektowania, realizacji i ewaluacji programów kształcenia i wychowania w instytucjach systemu edukacji;
  • sprawnego posługiwania się językiem ojczystym, jako uniwersalnym narzędziem komunikowania się ludzi między sobą;
  • sprawnego posługiwania się współczesnymi technologiami informacyjnymi, w tym kształtowanie umiejętności świadomego i krytycznego odbioru przez uczniów różnorodnych przekazów medialnych (realizacja idei wyrażonej w triadzie: „o mediach – przez media – dla mediów”);
  • podejmowania współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym domem rodzinnym, instytucjami życia społecznego i kulturalnego, itp.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOLOGIA EDUKACYJNA Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w najnowszą wiedzę z zakresu psychologii edukacyjnej oraz rozwinięcie umiejętności kompleksowego wspierania osób uczących się na każdym etapie rozwoju oraz uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa. Studia pozwalają nabyć kompetencje służące realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych, dydaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych w przedszkolach, szkołach oraz placówkach systemu oświaty, w tym poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SPECJALISTA DS. RACHUNKOWOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia adresowane są do osób, które chcą poszerzyć wiedzę i zdobyć umiejętności niezbędne do wykonywania pracy w zawodzie specjalisty do spraw rachunkowości (samodzielnego księgowego - kod zawodu 241103, Rozporządzanie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, DzU. 2018.227). 

  Absolwent otrzymuje wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu rachunkowości na poziomie II stopnia w  czterostopniowym procesie edukacji w zawodzie księgowego prowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Studia umożliwią wykonywanie zawodu specjalisty do spraw rachunkowości, a w szczególności kompetentne, samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych w przedsiębiorstwie. 

  Program studiów (216 godzin) spełnia standardy kształcenia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Dodatkowo oferowane są zajęcia w pracowni komputerowej w zakresie prowadzenia prac księgowych z wykorzystaniem programu Comarch ERP Optima. Istnieje też możliwość uczestnictwa w kursie uzupełniającym Accounting in English. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SPÓŁDZIELCZOŚĆ MIESZKANIOWA - ASPEKTY EKONOMICZNO-ORGANIZACYJNE ORAZ PRAWNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia dwusemestralne, wymiar - 210 godzin; planowany termin zakończenia studiów – grudzień 2020 r.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Z ELEMENTAMI PRAWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są adresowane do osób pragnących pogłębić i uzupełnić  wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz obowiązujących przepisów prawa dotyczących zasad funkcjonowania i sposobów realizacji obowiązków systemu ubezpieczeń społecznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • WIZERUNEK I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Wizerunek i zarządzanie w administracji publicznej są adresowane do pracowników administracji publicznej zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz urzędach administracji rządowej. Studia mają charakter praktyczny. W programie zajęć znajdują się warsztaty, konwersatoria i ćwiczenia.

  Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej różnych aspektów zarządzania i kształtowania wizerunku, co ma mieć wpływ na podniesienie jakości funkcjonowania urzędów administracji publicznej. Praktyczny wymiar studiów przejawia się także w doborze kadry dydaktycznej. Stanowią ją praktycy funkcjonujący w różnych obszarach związanych z zarządzaniem i wizerunkiem.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE - STUDIA MENEDŻERSKIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zapoznanie uczestników z aktualnymi tendencjami w zarządzaniu oraz nauczenie skutecznego doboru i posługiwania się współczesnymi metodami i narzędziami pracy menedżera.

  Program został opracowany w oparciu o konsultacje i identyfikację potrzeb kadry zarządzającej pracowników Krajowej Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Są one adresowane do przedsiębiorców, osób pełniących funkcje kierownicze, menedżerów, w tym menedżerów publicznych oraz specjalistów pretendujących do pełnienia funkcji menedżerskich.

  Studia są ukierunkowane przede wszystkim na poznanie i wykorzystanie w praktyce miękkich kompetencji zarządzania ludźmi oraz wybrane  aspekty sprawnego funkcjonowania organizacji w warunkach współczesnych wyzwań.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE INSTYTUCJĄ OŚWIATOWĄ W REFORMOWANYM SYSTEMIE EDUKACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent studiów podyplomowych „Zarządzanie instytucją oświatową w reformowanym systemie edukacji” zostanie przygotowany do pracy na stanowisku kierownika w różnego typu placówkach oświatowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (DZ. U. z 2017 r. poz. 1597).

  W wyniku realizacji zajęć przewidzianych planem studiów podyplomowych absolwent zdobywa kwalifikacje do zajmowania stanowiska dyrektora placówki oświatowej oraz uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne w realizacji zadań kierownika takiej instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • Wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu współczesnych metod zarządzania instytucją oświatową oraz powiązanych z nią dyscyplin i dziedzin naukowych, w tym analizy i interpretacji różnych sytuacji społecznych wynikających z funkcjonowania instytucji oświatowych oraz rozwiązywania ich problemów organizacyjnych.
  • Kierowania zespołami ludzkimi i pracą zespołową w instytucjach oświatowych oraz sprawnego posługiwania się  systemami informatycznymi w zarządzaniu placówką oświatą.
  • Zastosowania przepisów prawa regulujących funkcjonowanie instytucji oświatowej.
  • Stosowania zasad i norm etycznych w podejmowaniu działań w zakresie zarządzania kadrą pedagogiczną i administracyjną placówki oświatowej.
  • Podejmowania współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym domem rodzinnym, oraz innymi instytucjami oświatowymi, jak i instytucjami życia społecznego i kulturalnego, itp.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje gruntowną wiedzę przygotowującą go  do profesjonalnego zarządzania w sytuacjach kryzysowych, które w swoim zakresie obejmuje całokształt zagadnień związanych z przeciwdziałaniem zdarzeniom kryzysowym, określając je jako działania prewencyjne, działaniem w trakcie ich trwania, skupiając się tu na zwalczaniu i  działaniu ratowniczym, jak również likwidacja skutków po ich zaistnieniu. Ukończenie studiów pozwala na zdobycie także wiedzy z zakresu nauk prawnych.

  Absolwent będzie w stanie prawidłowo zarówno interpretować przepisy jak również stosować ustawową terminologię używaną na gruncie przepisów o zarządzaniu kryzysowym. Dopełnieniem jego umiejętności będzie zdobycie wiedzy na temat komunikowania się z mediami ich rolą, jak również poznanie nowych technologii informatycznych, co stanowi jeden z kluczowych elementów w prawidłowym zarządzaniu podczas sytuacji kryzysowej występującej na terenie RP.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W wyniku realizacji zajęć przewidzianych planem studiów podyplomowych absolwent zdobywa kwalifikacje do zajmowania stanowiska dyrektora instytucji lub przedsiębiorstwa oraz uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w realizacji zadań kierownika takiej instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • współczesnych trendów prowadzenia innowacyjnej instytucji i przedsiębiorstwa; podejmowanie działań ukierunkowanych na generowanie nowej jakości;
  • analizy i diagnozowania potrzeb kadrowych instytucji i przedsiębiorstwa; opracowanie i realizacja programów doskonalenia kadry w perspektywie dostosowywania się do zmiennych warunków rynkowych;
  • planowania, prowadzenia i koordynowania polityki kadrowej z wykorzystaniem wiedzy prawniczej, psychologicznej, socjologicznej;
  • sprawnego, skutecznego i jasnego komunikowania się, także w sytuacjach trudnych, konfliktowych, z personelem wewnętrznym i interesariuszami zewnętrznymi przy wykorzystaniu strategii negocjacyjnych;
  • sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi w zarządzaniu instytucją i przedsiębiorstwem; a także w budowaniu wizerunku instytucji i przedsiębiorstwa oraz w ich promocji;
  • projektowania, prowadzenia, doskonalenia i ewaluacji nowoczesnych instytucji i przedsiębiorstwa;
  • rekrutowania i motywowania z wykorzystaniem nowoczesnych technik skutecznego myślenia;
  • kierowania zespołami ludzkimi i pracą zespołową w instytucjach i przedsiębiorstwach;
  • stosowania zasad i norm etycznych w podejmowaniu działań w zakresie zarządzania kadrą, administracją i personelem instytucji i przedsiębiorstwa;
  • podejmowania współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym z instytucjami życia społecznego i kulturalnego, itp.;
  • różnorodnych technik negocjacji zbiorowej i indywidualnej;
  • sprawnego posługiwania się językiem ojczystym, jako uniwersalnym narzędziem komunikowania się ludzi między sobą.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZENIE W OCHRONIE ZDROWIA Z ELEMENTAMI PRAWA MEDYCZNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia adresowane są do osób zajmujących obecnie lub zamierzających w przyszłości pełnić   stanowiska kierownicze w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – min. lekarzy, pielęgniarek, osób zarządzających placówkami ochrony zdrowia, instytucjami związanymi ze zdrowiem publicznym, ubezpieczeniami zdrowotnymi oraz wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania w placówkach ochrony zdrowia.

  Słuchacze uzyskają przygotowanie do zajmowania kierowniczych stanowisk w podmiotach leczniczych każdego rodzaju oraz w jednostkach administracji publicznej mających w swych kompetencjach ochronę zdrowia. Dodatkowo program studiów uwzględnia problematykę zarządzania prywatną praktyką zawodową i jest skierowany do osób prowadzących prywatne gabinety lekarskie lub nimi administrujących.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

kolenchyma Ocena odpowiedz

jest git