• ADMINISTRACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Rzeszowie - Uniwersytet Rzeszowski - kierunek studiów administracja

  Celem studiów w zakresie kształcenia jest posiadanie przez absolwenta umiejętności posługiwania się praktyczną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji. Absolwent powinien posiadać umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych.

  Celem studiów jest także nabycie przez studenta umiejętności posługiwania się językiem obcym zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w tym językiem obcym specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu potrzebnym do wykonywania zawodu. W zakresie możliwości zatrudnienia absolwent studiów jest przygotowany do pracy urzędniczej na niskim i średnim szczeblu  o charakterze pomocniczym wobec podmiotów decyzyjnych w różnych rodzajach administracji publicznej - tak rządowej, jak i samorządowej - oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych.

  Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Posiada umiejętność dokonywania prawidłowej interpretacji przepisów prawnych. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego
  • Administracja publiczna
  • Administracja podmiotów niepublicznych

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego
  • Administracja publiczna
  • Administracja podmiotów niepublicznych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, język polski, wiedza o społeczeństwie, geografia, język obcy nowożytny

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia/II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Rzeszowie - Uniwersytet Rzeszowski - kierunek studiów bezpieczeństwo wewnętrzne

  Absolwent kierunku zna zasady funkcjonowania instytucji państwa, których przedmiot działalności jest związany z bezpieczeństwem. Dotyczy to praktycznej znajomości norm prawnych regulujących ich funkcjonowanie, wiedzy na temat zadań administracji publicznej w tym wymiarze oraz problematyki z zakresu zarządzania kryzysowego. Posiada praktyczną wiedzę z obszaru nauk społecznych, związaną z zagadnieniami dotyczącymi polityki bezpieczeństwa państwa.

  Rozróżnia rodzaje zagrożeń dla bezpieczeństwa we współczesnym świecie oraz zna sposoby przeciwdziałania tym zagrożeniom. Posiada umiejętności w zakresie strzelectwa i samoobrony. Absolwent kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, docenia znaczenie efektywności pracy zespołowej w organizacjach politycznych, w strukturach administracji publicznej, instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli. Nabywa umiejętności do kierowania małymi zespołami ludzkimi.

  Zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w stopniu umożliwiającym swobodną konwersację z obcokrajowcami na tematy ogólne oraz związane ze studiowanym kierunkiem.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Zarządzanie kryzysowe

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Służby mundurowe
  • Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Zarządzanie kryzysowe

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Służby mundurowe
  • Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne jest ocena końcowa na dyplomie ukończenia studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EKONOMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Rzeszowie - Uniwersytet Rzeszowski - kierunek studiów ekonomia
  Kształcenie na kierunku ekonomia umożliwia zdobycie wiedzy ekonomicznej i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania na konkurencyjnym rynku pracy. Kształcenie na studiach I stopnia prowadzone jest w ramach wybieranych przez studenta specjalnościach: ekonomia przedsiębiorstwa, ekonomia usług biznesowych, ekonomia i zarządzanie w sektorze publicznym, gospodarka finansowa i rachunkowość, gospodarka regionalna i lokalna.
  Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu podstaw nauk ekonomicznych oraz zna podstawowe narzędzia warsztatu ekonomisty w zakresie empirycznych zastosowań analizy ekonomicznej w praktyce gospodarczej.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Ekonomia przedsiębiorstwa
  • Ekonomia usług biznesowych
  • Ekonomia i zarządzanie w sektorze publicznym
  • Gospodarka finansowa i rachunkowość

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Ekonomia przedsiębiorstwa
  • Ekonomia usług biznesowych
  • Ekonomia i zarządzanie w sektorze publicznym
  • Gospodarka finansowa i rachunkowość
  • International business - cross-culturalaspect

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Ekonomia przedsiębiorstwa
  • Ekonomia usług biznesowych
  • Ekonomia i zarządzanie w sektorze publicznym
  • Gospodarka finansowa i rachunkowość

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Ekonomia przedsiębiorstwa
  • Ekonomia usług biznesowych
  • Ekonomia i zarządzanie w sektorze publicznym
  • Gospodarka finansowa i rachunkowość
  • International business - cross-culturalaspect

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  matematyka, geografia, historia, informatyka, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia arytmetyczna wszystkich ocen pozytywnych uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem w realizowanym toku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Rzeszowie - Uniwersytet Rzeszowski - kierunek studiów finanse i rachunkowość

  Kształcenie na stopnia I stopnia prowadzone jest w ramach specjalności: Rachunkowość przedsiębiorstw oraz  Finanse i bankowość.

  Absolwent studiów I stopnia o specjalności Rachunkowość przedsiębiorstw posiada wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów jednostek pośrednictwa finansowego, podmiotów sektora publicznego oraz organizacji non-profit. Specjalność przygotowuje kadry do prowadzenia ksiąg rachunkowych (rachunkowość pełna), a także uproszczonych form księgowości, na potrzeby sprawozdawczości finansowej, rozliczeń z tytułu ceł, podatków, ubezpieczeń społecznych, opłat i innych obciążeń przedsiębiorstw.

  Absolwent studiów  I  stopnia o  specjalności  Finanse i bankowość uzyskuje podstawową wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw, instytucji sektora publicznego oraz pośredników finansowych, a  także wiedzę dotyczącą zasad funkcjonowania banków, funduszy inwestycyjnych i innych instytucji finansowych. W zakresie umiejętności potrafi dokonać analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorców i zastosować procedury kredytowe. Jest on przygotowany do obsługi bankowej i finansowej  klientów indywidualnych, małych i dużych przedsiębiorstw (ocena i analiza potrzeb finansowych i zdolności kredytowej, znajomość technik sprzedaży oraz negocjacji).

  Absolwent studiów  I stopnia  jest przygotowany do pracy na  stanowiskach niższego i średniego szczebla w dziale księgowości w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą; w instytucjach finansowych (m.in. bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, firmach pośrednictwa i doradztwa finansowego), a także w pionach finansów w podmiotach sektora budżetowego i organizacjach pozarządowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Rachunkowość przedsiębiorstw
  • Finanse i bankowość

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Rachunkowość i audyt finansowy
  • Bankowość i doradztwo finansowe

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Rachunkowość przedsiębiorstw
  • Finanse i bankowość

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Rachunkowość i audyt finansowy
  • Bankowość i doradztwo finansowe

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  matematyka, geografia, historia, informatyka, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia arytmetyczna wszystkich ocen pozytywnych uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem w realizowanym toku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • NAUKI O RODZINIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Studia w Rzeszowie - Uniwersytet Rzeszowski - kierunek studiów nauki o rodzinie
  Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku nauki o rodzinie profil praktyczny uzyskuje tytuł zawodowy licencjata na specjalności: asystent rodziny lub asystent osoby niepełnosprawnej. W toku studiów zdobywa interdyscyplinarną wiedzę na temat małżeństwa i rodziny oraz umiejętności ukierunkowane na zastosowanie praktyczne w pracy z rodziną.
  Będzie przygotowany do pracy w samorządowych jednostkach/instytucjach wykonujących zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej np. w charakterze asystenta rodziny, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Może być zatrudniony w placówkach wsparcia dziennego, placówkach opiekuńczo-wychowawczych różnego typu, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych oraz instytucjach/podmiotach, które realizują zadania z zakresu wspierania rodzin.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Asystent rodziny
  • Asystent osoby niepełnosprawnej

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku nauki o rodzinie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język obcy nowożytny, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Rzeszowie - Uniwersytet Rzeszowski - kierunek studiów pedagogika

  Absolwent kierunku pedagogika dysponuje wiedzą pedagogiczną, społeczno- kulturową, psychologiczną, medialną, historyczno-filozoficzną i biologiczną stanowiącą teoretyczne podstawy działalności edukacyjnej w obszarze kształcenia, wychowania, rozwoju i autokreacji człowieka w ciągu całego życia; posiada niezbędne umiejętności dotyczące opisywania, analizowania, interpretowania, projektowania oraz ewaluacji różnorodnych strategii działań pedagogicznych; posiada szerokie kompetencje w zakresie diagnozowania potrzeb dziecka i rodziny, etiologii i mechanizmów zaburzeń w przystosowaniu społecznym, planowania i realizacji działań opiekuńczo-wychowawczych, oraz racjonalnego poruszania się w przestrzeni medialnej; jest przygotowany merytorycznie do konstruowania własnego warsztatu metodycznego z uwzględnieniem konstytutywnych zasad i norm etycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Pedagogika medialna z animacją kultury
  • Pedagogika opiekuńczo -wychowawcza
  • Pedagogika resocjalizacyjna
  • Profilaktyka społeczna z resocjalizacją

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Pedagogika medialna z animacją kultury
  • Pedagogika opiekuńczo -wychowawcza
  • Pedagogika resocjalizacyjna
  • Profilaktyka społeczna z resocjalizacją

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika medialna z animacją kultury
  • Pedagogika opiekuńczo -wychowawcza
  • Pedagogika resocjalizacyjna
  • Profilaktyka społeczna z resocjalizacją

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika medialna z animacją kultury
  • Pedagogika opiekuńczo -wychowawcza
  • Pedagogika resocjalizacyjna
  • Profilaktyka społeczna z resocjalizacją

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język obcy nowożytny, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Rzeszowie - Uniwersytet Rzeszowski - kierunek studiów pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

  Sylwetka absolwenta

  Absolwent kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna posiada wiedzę dotyczącą:

  • projektowania i prowadzenia badań pedagogicznych oraz wybranych metod, technik i narzędzi badawczych;
  • głównych środowisk wychowawczych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wraz z ich specyfiką i procesami w nich zachodzącymi;
  • alternatywnych form edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
  • funkcjonowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
  • współczesnych technologii informacyjnych i ich roli w edukacji przedszkolnej i  wczesnoszkolnej;
  • zróżnicowania możliwości dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym determinowanych różnymi czynnikami natury biologicznej, psychologicznej, pedagogicznej, społecznej i kulturowej.

  Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pełnienia roli zawodowej nauczyciela przedszkola, oddziału przedszkolnego, punktu i zespołu wychowania przedszkolnego ,nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Rzeszowie - Uniwersytet Rzeszowski - kierunek studiów pedagogika specjalna

  Absolwent kierunku pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, wieloprofilowej terapii oraz metodyki kształcenia specjalnego i rehabilitacji. Będą potrafili przeciwdziałać marginalizacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, przedstawiać ich potrzeby, możliwości i ograniczenia.

  Absolwent kierunku pedagogika specjalna, specjalność edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: medycznych i psychologicznych podstaw zaburzeń specyfiki funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, metod terapii autyzmu, diagnozy funkcjonalnej oraz konstruowania i realizacji indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika specjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język obcy nowożytny, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • POLITOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Rzeszowie - Uniwersytet Rzeszowski - kierunek studiów politologia

  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku politologia wykazuje: wiedzę ogólną z obszaru nauk społecznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu nauk o polityce; zdolność krytycznego rozumienia wiedzy i jej praktycznego wykorzystania do opisu oraz analizy procesów ze sfery polityki; przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu politycznym i społecznym; umiejętność monitorowania oraz stosowania procedur ewaluacyjnych w obszarze zjawisk ze sfery polityki; zdolność do zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny w pracy zawodowej i działalności publicznej.

  Absolwent jest także przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Przywództwo polityczne
  • Zarządzanie w sektorze publicznym
  • Bezpieczeństwo państwa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym
  • Polityka bezpieczeństwa
  • Polityka informacyjna
  • Polityka ekologiczna

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Przywództwo polityczne
  • Zarządzanie w sektorze publicznym
  • Bezpieczeństwo państwa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym
  • Polityka bezpieczeństwa
  • Polityka informacyjna
  • Polityka ekologiczna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku politologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język obcy nowożytny, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRACA SOCJALNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Rzeszowie - Uniwersytet Rzeszowski - kierunek studiów praca socjalna

  Na kierunku praca socjalna studenci są przygotowywani do odpowiedzialnego pełnienia zawodu pracownika socjalnego co dokonuje się m. in. dzięki współpracy z różnorakimi instytucjami. Zaliczają się do nich: ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki  interwencji kryzysowej, ośrodki poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej, domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej, schroniska dla bezdomnych kobiet i mężczyzn, centra lub kluby integracji społecznej, stowarzyszenia i fundacje, urzędy pracy, regionalne agencje rozwoju regionalnego, placówki oświatowo-wychowawcze, świetlice profilaktyczne i socjoterapeutyczne, specjalistyczne poradnie oraz sądy i policja.

  Istotnym elementem edukacji na kierunku praca socjalna jest prowadzenie badań naukowych oraz ich efektywne wykorzystanie w praktyce pracy socjalnej. Są to badania społeczne z zakresu problemów społecznych, np. ubóstwa i wykluczenia społecznego, bezrobocia, bezdomności, patologii społecznych; a także dotyczące dysfunkcjonalności rodziny, czy wypalenia zawodowego pracowników służb społecznych; superwizji w obszarze pomocy społecznej itp.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język obcy nowożytny

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena końcowa na dyplomie ukończenia studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Rzeszowie - Uniwersytet Rzeszowski - kierunek studiów prawo

  Absolwent kierunku prawo uzyskuje umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa, uzupełnioną o teorię i filozofię prawa oraz doktryn polityczno-prawnych, o wiedzę z zakresu innych nauk społecznych, o podstawową wiedzę ekonomiczną oraz posiada umiejętności wykorzystania ich w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych.

  Studia mają za zadanie nauczyć studenta rozumienia i interpretacji tekstów prawnych. Celem studiów jest także nabycie przez studenta umiejętności posługiwania się językiem obcym zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w tym językiem obcym specjalistycznym potrzebnym do wykonywania zawodu. W zakresie możliwości zatrudnienia, absolwent studiów jest przygotowany do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, a także pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych, wymagających posiadania wiedzy prawniczej.

  Absolwent posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej oraz porozumiewania się w procesie podejmowania decyzji prawnych oraz występowania w roli negocjatora albo mediatora w sytuacjach, w których prawo obowiązujące dopuszcza mediację jako sposób rozstrzygania sporów prawnych. Absolwent studiów jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Ma możliwości dalszego specjalizowania się w dowolnej dziedzinie prawa polskiego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, język polski, wiedza o społeczeństwie, geografia, język obcy nowożytny

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PSYCHOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister

  Student realizuje blok przedmiotów ogólnych, kierunkowych, przedmiotów do wyboru oraz blok przedmiotów specjalnościowych. W trakcie studiów student realizuje praktykę zawodową w wymiarze 720 godz. a na specjalności psychologia w edukacji dodatkowo praktykę pedagogiczną w wymiarze 120 godz. Praktyki są realizowane w poradniach zdrowia psychicznego, ośrodkach terapii uzależnień w szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach opiekuńczo wychowawczych, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych itp.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, biologia, filozofia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SOCJOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Rzeszowie - Uniwersytet Rzeszowski - kierunek studiów socjologia

  Studia na kierunku socjologia kierowane są do osób o zainteresowaniach humanistycznych i społecznych, obserwujących rzeczywistość społeczną, posiadających bądź pragnących wykształcić w sobie zdolność jej krytycznej analizy oraz klasyfikacji zachowań ludzi i zbiorowości. Swoje zainteresowania i umiejętności studenci mogą rozwijać i doskonalić w ramach dwóch specjalizacji: regionalno-samorządowej i badań rynku i opinii publicznej. 

  Efekty kształcenia przewidziane dla studiów socjologicznych pozwalają absolwentom dostosowywać się do zmieniającego się rynku pracy, jego lokalnej specyfiki i oczekiwań pracodawców. Urozmaicony program studiów, stosowanie przez kadrę naukową sprawdzonych, ale i nowatorskich metod dydaktycznych z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury lokalowej i technicznej oraz profesjonalnego oprogramowania gwarantuje studentom pozyskanie szerokiej wiedzy, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Administracja publiczna i rozwój regionalny
  • Badanie rynku i opinii publicznej

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Analiza rynku i zachowań konsumenckich
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Mediacje rodzinne

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Administracja publiczna i rozwój regionalny
  • Badanie rynku i opinii publicznej

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Analiza rynku i zachowań konsumenckich
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Mediacje rodzinne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy nowożytny, język polski, wiedza o społeczeństwie, historia

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena z dyplomu ukończenia studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Rzeszowie - Uniwersytet Rzeszowski - kierunek studiów stosunki międzynarodowe

  W ramach stosunków międzynarodowych pierwszego stopnia istnieje możliwość wyboru jednej spośród dwóch ścieżek kształcenia: bezpieczeństwa międzynarodowego i stosunków dyplomatycznych.

  Ścieżka kształcenia stosunki dyplomatyczne

  Ścieżka prowadzona przez Instytut Nauk Prawnych. Wybór tej ścieżki umożliwia poznanie oraz zrozumienie zagadnień związanych ze stosunkami dyplomatycznymi w relacjach międzynarodowych, w  tym dyplomacją Unii Europejskiej. Osoba decydująca się na tą ścieżkę ma także możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej protokołu dyplomatycznego i etykiety oraz technicznej organizacji służby dyplomatycznej.

  Zdobyta wiedza, umiejętności oraz kompetencje absolwenta stosunków dyplomatycznych pozwalają na podjęcie zatrudnienia w urzędach administracji rządowej i samorządowej, podmiotach specjalizujących się w prawie Unii Europejskiej oraz w  służbie zagranicznej Polski i służbie zewnętrznej Unii Europejskiej. Absolwent dzięki znajomości języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy znajduje zatrudnienie w instytucjach Unii Europejskiej i  organizacjach międzynarodowych.

  Ścieżka kształcenia bezpieczeństwo międzynarodowe

  Ścieżka prowadzona przez Instytut Nauk o Polityce. Wybór tej ścieżki umożliwia poznanie oraz zrozumienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem militarnym, kulturowym i ekologicznym w ujęciu globalnym i  regionalnym. Osoba, która decyduje się na ten wybór ma jednocześnie możliwość zdobycia wiedzy z  zakresu zagrożeń asymetrycznych (terroryzmu) oraz pozycji i  polityki Polski w relacjach międzynarodowych.

  Wiedza, umiejętności oraz kompetencje absolwenta ścieżki bezpieczeństwo międzynarodowe pozwalają na podjęcie zatrudnienia w instytucjach rządowych i samorządowych specjalizujących się w bezpieczeństwie publicznym i  międzynarodowym. Absolwent poprzez znajomość języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach międzynarodowych zajmujących się bezpieczeństwem regionalnym i globalnym.

  Planowane uruchomienie kierunku od roku akademickiego 2022/2023 pod warunkiem uzyskania uprawnień.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Stosunki dyplomatyczne
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Stosunki dyplomatyczne
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • STUDIA MIEJSKIE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Rzeszowie - Uniwersytet Rzeszowski - kierunek studiów studia miejskie

  Studia miejskie to interdyscyplinarny kierunek studiów II stopnia wpisujący się we współczesne trendy społeczne, gospodarcze i polityczne. Oferta studiów miejskich jest odpowiedzą na aktualne i przyszłe potrzeby rynku pracy. Absolwenci studiów nabędą kompetencje potrzebne do pracy w instytucjach publicznych, w tym administracji rządowej i samorządowej, instytucjach międzynarodowych, organizacjach pozarządowych, podmiotach wsparcia/otoczenia biznesu, obsługi inwestorów, turystów, a także instytucjach badawczych monitorujących procesy zachodzące w miastach.  

  Studia miejskie są kierunkiem unikatowym, który łączy elementy nauk socjologicznych, ekonomicznych oraz nauk o polityce i administracji. To kierunek realizowany dotychczas w największych ośrodkach naukowych.

  Rosnąca liczba mieszkańców miast na całym świecie powoduje, że z roku na rok popyt na dobrze wykształconych specjalistów w zakresie administracji publicznej, zarządzania zasobami miast oraz lokalnymi politykami publicznymi jest coraz większy. Program studiów powstał jako rezultat konsultacji pracowników naukowych, praktyków, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz ruchów miejskich.

  Twórcy programu czerpali z doświadczeń ośrodków zagranicznych kształcących w zakresie urban studies, chcąc stworzyć nowoczesny, innowacyjny program kształcenia odpowiadający potrzebom i wyzwaniom XXI wieku.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie miastem
  • Przestrzeń miejska

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie miastem
  • Przestrzeń miejska

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest: ocena końcowa na dyplomie ukończenia studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE PAŃSTWEM

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Absolwent zarządzania państwem otrzymuje tytuł zawodowy licencjat. Nabywa wiedzę z zakresu nauk społecznych, w szczególności w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. Rozumie istotę państwa, jego złożony charakter i systemowe zależności pomiędzy jego elementami składowymi. Dodatkowo, absolwent potrafi dostrzegać, analizować i przewidywać zjawiska zachodzące w państwach współczesnych.

  Posługuje się językiem angielskim na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego ESOKJ oraz potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu lub dalszej edukacji. Potrafi korzystać z narzędzi oraz kanałów komunikacji właściwych dla społeczeństwa opartego na wiedzy. Po zakończeniu studiów absolwent może kontynuować edukację na studiach drugiego stopnia a kierunek zarządzanie państwem wyposaża go w wiedzę i umiejętności odpowiednie do studiów na kierunkach społecznych oraz wybranych kierunkach humanistycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie państwem brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

kolenchyma Ocena odpowiedz

jest git