• ADMINISTRACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Uczelnie Rzeszów - kierunek Administracja
  Absolwent posiada podstawową wiedzę o charakterze nauk z dziedziny administracji oraz prawa, ich miejscu w systemie nauk społecznych i rozpoznaje relacje do innych nauk społecznych, potrafi posługiwać się terminologią z zakresu poszczególnych dziedzin będących przedmiotem studiów administracyjnych.
  Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać działalność organów administracji w obszarze polityki wewnętrznej i zewnętrznej państwa w sferze prawnej, ekonomicznej, społecznej i kulturowej, prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedziny nauk administracyjnych, rozwiązuje kazusy.
  Wykorzystuje wiedzę teoretyczną do analizy przykładowego stanu faktycznego, potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy urzędniczej niskiego oraz średniego szczebla w różnych podmiotach, organach i instytucjach administracji publicznej, podmiotach niepublicznych, firmach prywatnych oraz wykorzystuje wiedzę nabytą podczas praktyk zawodowych w uczelniach rzeszowskich na studiach administracyjnych, służąc pomocą głównym podmiotom decyzyjnym np. w znajdowaniu aktów normatywnych i tworzeniu zarysu projektów dokumentacji. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język polski, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Student poznaje zasady  funkcjonowania instytucji państwa. Zdobywa praktyczną znajomość norm prawnych regulujących funkcjonowanie państwa, wiedzę na temat zadań administracji publicznej w tym wymiarze oraz problematyki z zakresu zarządzania kryzysowego. Nabywa praktyczną wiedzę z obszaru nauk społecznych, związaną z zagadnieniami dotyczącymi polityki bezpieczeństwa państwa.

  Rozróżnia rodzaje zagrożeń dla bezpieczeństwa we współczesnym świecie oraz zna sposoby przeciwdziałania tym zagrożeniom. Poznaje podstawową wiedzę w zakresie kryminologii i kryminalistyki oraz zwalczania przestępczości. Studia dostarczają  wiedzy na tematy polityczne, historyczne, prawne, ekonomiczne, psychologiczne i kulturowe uwarunkowania bezpieczeństwa państwa. Nabywa wiedzę dotyczącą metodologii prowadzenia badań w dziedzinie nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem ich przydatności w badaniach nad bezpieczeństwem.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie kryzysowe
  • Bezpieczeństwo publiczne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
  • Służby mundurowe

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie kryzysowe
  • Bezpieczeństwo publiczne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
  • Służby mundurowe

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne jest ocena końcowa na dyplomie ukończenia studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EKONOMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Uczelnie Rzeszów - kierunek Ekonomia
  Absolwenci I i II stopnia studiów wszystkich specjalności są przygotowani do pracy w instytucjach i organizacjach gospodarczych oraz administracji publicznej na stanowiskach szczebla operacyjnego oraz kierowniczych.
  Nauka języków obcych na poziomie B2 oraz B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego pozwala na swobodną komunikację w otoczeniu międzynarodowym z użyciem specjalistycznego słownictwa ekonomicznego. Ponadto wynikająca z przyjętego systemu kompatybilność i porównywalność z programami nauczania na większości europejskich uczelni, daje szerokie możliwości absolwentom Ekonomii.
  Otwiera między innymi drogę do kontynuowania studiów na innych uczelniach, także poza granicami kraju oraz daje atut w postaci akceptowanego na terenie całej Unii Europejskiej dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Ekonomia przedsiębiorstwa
  • Ekonomia usług biznesowych
  • Ekonomia i zarządzanie w sektorze publicznym
  • Gospodarka finansowa i rachunkowość
  • Gospodarka regionalna i lokalna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Ekonomia przedsiębiorstwa
  • Ekonomia usług biznesowych
  • Ekonomia i zarządzanie w sektorze publicznym
  • Gospodarka finansowa i rachunkowość
  • Gospodarka regionalna i lokalna
  • International business - cross-culturalaspect

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Ekonomia przedsiębiorstwa
  • Ekonomia usług biznesowych
  • Ekonomia i zarządzanie w sektorze publicznym
  • Gospodarka finansowa i rachunkowość
  • Gospodarka regionalna i lokalna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Ekonomia przedsiębiorstwa
  • Ekonomia usług biznesowych
  • Ekonomia i zarządzanie w sektorze publicznym
  • Gospodarka finansowa i rachunkowość
  • Gospodarka regionalna i lokalna
  • International business - cross-culturalaspect

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia arytmetyczna wszystkich ocen pozytywnych uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem w realizowanym toku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Celem studiów jest zdobycie przez studentów profesjonalnej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek gospodarczych.

  Program studiów pozwala na nabycie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz językiem specjalistycznym z zakresu finansów i rachunkowości. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Rachunkowość przedsiębiorstw
  • Finanse i bankowość

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Rachunkowość i audyt finansowy
  • Bankowość i doradztwo finansowe

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Rachunkowość przedsiębiorstw
  • Finanse i bankowość

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Rachunkowość i audyt finansowy
  • Bankowość i doradztwo finansowe

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia arytmetyczna wszystkich ocen pozytywnych uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem w realizowanym toku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • NAUKI O RODZINIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Uczelnie Rzeszów - kierunek Nauki o rodzinie
  Studia na kierunku Nauki o rodzinie kierowane są do osób, których zainteresowania i aspiracje zawodowe obejmują obszary rzeczywistości istotne dla precyzyjnego rozpoznawania psychologicznych, pedagogicznych i społecznych trudności związanych z życiem rodzinnym. Mają one na celu dostarczenie absolwentowi interdyscyplinarnej wiedzy na temat małżeństwa i rodziny z uwzględnieniem nauk filozoficznych, psychologicznych i pedagogicznych, socjologicznych, społeczno-prawnych oraz biologicznych. Wiedza ta traktowana jest jako podstawa kształtowania różnorodnych kompetencji w obszarze:
  • Asystowania w rodzinie w realizacji wypełnianych przez nią zadań.
  • Sprawowania opieki nad ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi.
  • Funkcjonowania instytucji pomocy społecznej,
  • Projektowania działań opiekuńczych, profilaktycznych, wychowawczych, edukacyjnych oraz integracyjnych w środowisku lokalnym.
  Absolwent specjalności asystent rodziny zdobywa wiedzę, umiejętności oraz kompetencje w zakresie wspierania rodziny w przezwyciężaniu trudności życiowych oraz udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów, z którymi zmagają się współczesne rodziny. Zgodnie z Ustawą z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej absolwenci mogą pracować w charakterze asystenta rodziny oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
  Mogą być zatrudnieni w placówkach wsparcia dziennego oraz placówkach opiekuńczo-wychowaczych różnego typu. Ponadto mogą pracować w charakterze specjalistów pracy z rodziną w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz innych podmiotach działających na rzecz rodziny.
  Absolwent specjalności asystent osoby niepełnosprawnej zdobywa wiedzę, umiejętności oraz kompetencje w zakresie pomocy i wsparcia osoby niepełnosprawnej i jej rodziny w przezwyciężaniu trudności życiowych i aktywnym ich uczestnictwie w życiu społecznym. 
  Absolwenci mogą pracować w charakterze asystenta osoby niepełnosprawnej w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej i centrach integracji społecznej, a także w instytucjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
  Absolwenci kierunku Nauki o rodzinie mogą stanowić profesjonalną kadrę instytucji funkcjonujących w systemie społecznego wspierania rodziny, m.in. rodzinnych poradniach specjalistycznych, placówkach opiekuńczo-rehabilitacyjnych, agendach służb socjalnych, placówkach pomocy społecznej, placówkach służby zdrowia, agendach samorządowych oraz instytucjach profilaktyki społecznej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku nauki o rodzinie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Uczelnie Rzeszów - kierunek Pedagogika

  Absolwent:

  • dysponuje  wiedzą pedagogiczną, społeczno- kulturową, psychologiczną, medialną, historyczno-filozoficzną i biologiczną stanowiącą teoretyczne podstawy działalności edukacyjnej w obszarze kształcenia, wychowania, rozwoju i autokreacji człowieka w ciągu całego życia;
  • posiada niezbędne umiejętności dotyczące opisywania, analizowania, interpretowania, projektowania  oraz ewaluacji różnorodnych strategii działań pedagogicznych;
  • posiada szerokie kompetencje w zakresie diagnozowania potrzeb dziecka i rodziny, etiologii i mechanizmów zaburzeń w przystosowaniu społecznym, planowania i realizacji działań opiekuńczo-wychowawczych, oraz racjonalnego poruszania się w przestrzeni medialnej;
  • jest przygotowany merytorycznie do konstruowania własnego warsztatu metodycznego z uwzględnieniem konstytutywnych zasad i norm etycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Pedagogika medialna
  • Pedagogika opiekuńczo -wychowawcza
  • Pedagogika resocjalizacyjna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Pedagogika medialna
  • Pedagogika opiekuńczo -wychowawcza
  • Pedagogika resocjalizacyjna

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika medialna
  • Pedagogika opiekuńczo -wychowawcza
  • Pedagogika resocjalizacyjna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika medialna
  • Pedagogika opiekuńczo -wychowawcza
  • Pedagogika resocjalizacyjna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów I stopni.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uzyska tytuł magistra pedagogiki w zakresie edukacji przedszkolnej  i wczesnoszkolnej, tym samym zdobędzie kwalifikacje do pracy w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej.  Uzyska wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne zgodne z Polską Normą Kwalifikacji na poziomie 6-7.

  Po ukończeniu studiów absolwent posiada:

  1. Wiedzę dotyczącą:
  • głównych problemów pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
  • podstawowych koncepcji rozwoju człowieka, wychowania i kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
  • procesów wychowania i kształcenia, uwzględniając wybrane obszary z zakresu biologii, filozofii, historii, socjologii, psychologii, antropologii, realizowanych na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
  • projektowania i prowadzenia badań pedagogicznych oraz wybranych metod, technik i narzędzi badawczych;
  • głównych środowisk wychowawczych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wraz z ich specyfiką i procesami w nich zachodzącymi;
  • alternatywnych form edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
  • funkcjonowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
  • współczesnych technologii informacyjnych i ich roli w edukacji przedszkolnej i  wczesnoszkolnej;
  • podstawowych teorii procesu wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz różnorodnych determinantów przebiegu tych procesów;
  • zróżnicowania możliwości dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym determinowanych różnymi czynnikami natury biologicznej, psychologicznej, pedagogicznej, społecznej i kulturowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister

  Uzyskuje  wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, wieloprofilowej terapii oraz metodyki kształcenia specjalnego i rehabilitacji. Będą potrafili przeciwdziałać marginalizacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, przedstawiać ich potrzeby, możliwości i ograniczenia.

  Uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: medycznych i psychologicznych podstaw zaburzeń specyfiki funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, metod terapii autyzmu, diagnozy funkcjonalnej oraz konstruowania i realizacji  indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • POLITOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Uczelnie Rzeszów - kierunek Politologia
  Absolwent specjalności dziennikarstwo polityczne wyjaśnia znaczenie i rolę przekazów medialnych we współczesnym świecie, zarówno w odniesieniu do funkcjonowania mediów na poziomie lokalnym, regionalnym, jak i ogólnokrajowym. Jest świadomym odbiorcą przekazów medialnych.
  Charakteryzuje rynek medialny i opisuje reguły, które mają wpływ na funkcjonowanie mediów tradycyjnych i nowych. Analizuje funkcjonowanie różnych typów mediów i ich oddziaływanie na sferę polityki. Potrafi zastosować i wykorzystać szeroką paletę gatunków dziennikarskich, zarówno informacyjnych, jak i publicystycznych.
  Dobiera odpowiednie formy dziennikarskie zarówno w odniesieniu do mediów tradycyjnych, jak i nowych. Absolwent jest przygotowany do pracy w redakcjach mediów lokalnych, regionalnych i ogólnokrajowych. Znajduje zatrudnienie na stanowiskach związanych z zarządzaniem informacją,prowadzeniem polityki informacyjnej i komunikowaniem w jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych i organizacjach politycznych.
  Absolwent specjalności realizacja projektów europejskich posiada wiedzę o absorpcji środków pomocowych w ramach poszczególnych funduszy dostępnych dla Polski. Potrafi rozróżnić poszczególne fundusze, ich cele, zasady i wymogi oraz wskazać ich potencjalnych beneficjentów, a także przedstawić i ocenić przedsięwzięcia zrealizowanew swoim miejscu zamieszkania oraz regionie przy pomocy takich środków.
  Posiada także podstawowe umiejętności w zakresie pozyskiwania środków wypracowane podczas specjalistycznych zajęć warsztatowych. Umiejętność opracowania różnego rodzaju wniosków o dofinansowanie z użyciem specjalistycznych aplikacji gwarantuje, że będzie cennym pracownikiem instytucji i organizacji aplikujących o dofinansowanie realizowanych lub planowanych przedsięwzięć z funduszy UE i innych.
  Jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej, biznesie oraz organizacjach pozarządowych ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk związanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem środków z europejskich funduszy unijnych i innych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku politologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRACA SOCJALNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Uczelnie Rzeszów - kierunek Praca socjalna

  Na kierunku praca socjalna studenci są przygotowywani do odpowiedzialnego pełnienia zawodu pracownika socjalnego co dokonuje się m. in. dzięki współpracy z różnorakimi instytucjami. Zaliczają się do nich: ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki  interwencji kryzysowej, ośrodki poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej, domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej, schroniska dla bezdomnych kobiet i mężczyzn, centra lub kluby integracji społecznej, stowarzyszenia i fundacje, urzędy pracy, regionalne agencje rozwoju regionalnego, placówki oświatowo-wychowawcze, świetlice profilaktyczne i socjoterapeutyczne, specjalistyczne poradnie oraz sądy i policja.

  Istotnym elementem edukacji na kierunku praca socjalna jest prowadzenie badań naukowych oraz ich efektywne wykorzystanie w praktyce pracy socjalnej. Są to badania społeczne z zakresu problemów społecznych, np. ubóstwa i wykluczenia społecznego, bezrobocia, bezdomności, patologii społecznych; a także dotyczące dysfunkcjonalności rodziny, czy wypalenia zawodowego pracowników służb społecznych; superwizji w obszarze pomocy społecznej itp.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena końcowa na dyplomie ukończenia studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister
  Uczelnie Rzeszów - kierunek Prawo
  Absolwent studiów jednolitych magisterskich posiada znajomość systemu źródeł prawa, fachowej terminologii, więzi społecznych kształtujących się na gruncie prawa przydatnych do wykonywania pracy zawodowej, ma pogłębioną i poszerzoną wiedzę na temat norm, reguł i instytucji prawnych, zarówno w zakresie dogmatycznych jak i niedogmatycznych, dyscyplin prawa (w szczególności: teorii i filozofii prawa, doktryn polityczno-prawnych, historii państwa i prawa, prawa rzymskiego) oraz dyscyplin pomocniczych. W zależności od dokonanego samodzielnie wyboru ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę w zakresie wybranych gałęzi prawa, ma pogłębioną wiedzę na temat źródeł i instytucji polskiego i europejskiego systemu prawa, relacji pomiędzy prawem UE a prawem polskim.
  Zna i rozumie terminologię właściwą dla języka prawnego i prawniczego oraz zna i rozumie podstawowe pojęcia, jakimi posługują się nauki społeczne. Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenie norm i stosunków prawnych, sprawnie posługuje się normami, regułami oraz instytucjami prawnymi obowiązującymi w polskim systemie prawa; w zależności od dokonanego samodzielnie wyboru posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania konkretnych problemów prawnych w zakresie wybranych gałęzi prawa.
  W zakresie możliwości zatrudnienia absolwent tego kierunku studiów jest przygotowany do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, a także do pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych wymagających posiadania wiedzy prawniczej. Jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SOCJOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Uczelnie Rzeszów - kierunek Socjologia
  Studia na kierunku socjologia kierowane są do osób o zainteresowaniach humanistycznych i społecznych, obserwujących rzeczywistość społeczną, posiadających bądź pragnących wykształcić w sobie zdolność jej krytycznej analizy oraz klasyfikacji zachowań ludzi i zbiorowości. 
  Swoje zainteresowania i umiejętności studenci mogą rozwijać i doskonalić w ramach dwóch specjalizacji: „regionalno-samorządowej” i „badań rynku i opinii publicznej” lub na kierunku Praca socjalna funkcjonującym w Instytucie Socjologii od roku ak. 2011/2012. Mają także możliwość uczestniczenia w międzynarodowej wymianie studenckiej na europejskich i pozaeuropejskich uczelniach kooperujących z Uniwersytetem Rzeszowskim.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena z dyplomu ukończenia studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

Opinie (0)