• AGROLEŚNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Rzeszowie - Uniwersytet Rzeszowski - kierunek studiów agroleśnictwo

  Agroleśnictwo to nowy kierunek studiów będący odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku Unii Europejskiej na specjalistów z zakresu innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i leśnictwie, niezbędnych w dobie obserwowanych zmian klimatu. Agroleśnictwo (agroforestry) to zrównoważony sposób użytkowania ziemi, w którym wykorzystywana jest wiedza z zakresu rolnictwa i leśnictwa, w celu zoptymalizowania efektów ekonomicznych i ekologicznych produkcji żywności przy równoczesnej produkcji biomasy drzewnej.

  Główne zalety produkcyjne systemów agroleśnych są związane z lepszym wykorzystaniem zasobów w skali przestrzennej i czasowej, co jednocześnie może zwiększyć korzyści środowiskowe poprzez zmniejszenie strat składników pokarmowych z gruntów rolnych, zwiększenie sekwestracji węgla oraz zwiększenie różnorodności biologicznej.

  Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: nauk rolniczych i leśnych. Absolwent agroleśnictwa jest przygotowany do wykonywania zadań inżynierskich o charakterze projektowym, inwestycyjnym i użytkowym, dotyczących systemów agroleśnych. Potrafi zaplanować, wykonać i nadzorować zabiegi związane z ochroną i użytkowaniem ziemi przy zastosowaniu najnowszych osiągnięć z zakresu nauk rolniczych i leśnych.

  Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Studia na kierunku agroleśnictwo dają możliwość zatrudnienia zarówno w sektorze rolniczym, jak i leśnym, w administracji rządowej i samorządowej w tym również w związanej z ochroną środowiska terenów rolniczych i leśnych, a także w doradztwie na stanowiskach związanych z innowacyjnym użytkowaniem tych terenów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku agroleśnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier magister
  Uczelnie Rzeszów - kierunek Architektura krajobrazu
  Studia pierwszego stopnia na kierunku Architektura trwają 7 semestrów (3,5 roku). Kończą się uzyskaniem przez Absolwenta tytułu zawodowego inżynier. W ramach studiów możliwe jest odbycie praktyki zawodowej w przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z architekturą krajobrazu.
  Podczas 3 semestralnych (1,5 roku) uzupełniających studiów magisterskich (II stopnia) student ma możliwość kształcenia na dwóch specjalnościach: Architektura Krajobrazu Terenów Miejskich oraz Kształtowanie Krajobrazu Terenów Niezurbanizowanych. Studia drugiego stopnia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magister. Studia prowadzone są w dziedzinach nauk: rolniczych, inżynieryjno-technicznych i sztuki. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Architektura krajobrazu terenów miejskich
  • Kształtowanie krajobrazu terenów niezurbanizowanych

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Architektura krajobrazu terenów miejskich
  • Kształtowanie krajobrazu terenów niezurbanizowanych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku architektura krajobrazu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Rzeszowie - Uniwersytet Rzeszowski - kierunek studiów bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

  Współczesny konsument jest świadomy związku pomiędzy własnym zdrowiem i samopoczuciem a jakością spożywanej żywności. Kierunek bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, umożliwi nabycie studentowi szerokiej wiedzy z zakresu identyfikacji, monitorowania i eliminacji różnych zagrożeń, na które narażone są zarówno surowce jak i żywność. Wybierając ten kierunek student nabędzie wiedzę na temat bezpieczeństwa żywności ekologicznej, regionalnej, tradycyjnej oraz procesu jej certyfikacji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności ekologicznej i regionalnej
  • Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności pochodzenia zwierzęcego

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo i certyfikacja żywności brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BIOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Biologia to kierunek, który kształci studentów na studiach I i II stopnia w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym już od 1996 roku. Studia na kierunku biologia to zajęcia w nowoczesnych salach, pracowniach i laboratoriach wyposażonych w specjalistyczną aparaturę badawczą, prowadzone przez profesjonalną kadrę naukową.

  Studia na kierunku biologia wyróżnia szeroka oferta przedmiotów do wyboru bazująca na badaniach prowadzonych przez pracowników Instytutu Biologii i Biotechnologii oraz najnowszych trendach i kierunkach w naukach biologicznych, możliwość udziału studentów w badaniach naukowych oraz zajęcia terenowe z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu. Student kierunku biologia może rozwijać swoje zainteresowania w ramach kół naukowych, a także uczestniczyć w wydarzeniach popularyzujących naukę.

  W ramach studiów na kierunku biologia istnieje możliwość wyboru specjalności: Biologia eksperymentalna lub Biologia środowiskowa już na studiach I stopnia, a następnie kontynuowanie jej w ramach studiów II stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Biologia eksperymentalna
  • Biologia środowiskowa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Diagnostyka molekularna
  • Monitoring środowiska

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Biologia eksperymentalna
  • Biologia środowiskowa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Diagnostyka molekularna
  • Monitoring środowiska

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena z dyplomu ukończenia studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BIOTECHNOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister
  Studia w Rzeszowie - Uniwersytet Rzeszowski - kierunek studiów biotechnologia

  Absolwent kierunku biotechnologia studiów I stopnia posiada:

  Wiedzę w zakresie osiągnięć biotechnologii oraz możliwości jej wykorzystania w życiu społeczno - gospodarczym, tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości. Zna prawa matematyki, fizyki, biofizyki, chemii ogólnej, nieorganicznej oraz chemii organicznej, niezbędne do zrozumienia i opisu zjawisk występujących w organizmach żywych. Zna podstawy technik informatycznych. Zna terminologię i zastosowanie narzędzi grafiki inżynierskiej w rozwiązywaniu problemów naukowych. Zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium biotechnologicznym oraz ergonomii pracy przy wykorzystaniu aparatury badawczej.

  Zna podstawy biochemiczne, molekularne i komórkowe funkcjonowania organizmów, zasady przekazywania i wyrażania (ekspresji) informacji genetycznej i jej przekształcania w układ trójwymiarowych, współpracujących ze sobą cząsteczek. Zna podstawowe mechanizmy regulacji procesów rozwojowych i fizjologicznych organizmów żywych oraz sposoby ich analizy. Definiuje i klasyfikuje substancje biologicznie czynne mające potencjalnie zastosowanie w gospodarce. Zna właściwości enzymów i możliwości ich wykorzystania do prowadzenia procesów biotechnologicznych; zna właściwości oraz metody hodowli mikroorganizmów o znaczeniu przemysłowym.

  Zna techniki molekularne i technologie wykorzystywane w badaniach materiału genetycznego. Posiada wiedzę z technologicznych aspektów biotechnologii w zakresie metod bilansowania procesów biochemicznych, kinetyki przemian w bioreaktorach, procesów rozdzielania i oczyszczania produktów biotechnologicznych, w tym mechanicznych metod separacji zawiesin i dezintegracji komórek, ekstrakcji, destylacji, rektyfikacji, precypitacji i krystalizacji, sorpcji, technik membranowych i chromatograficznych oraz suszenia materiałów biologicznych.

  Zna budowę oraz zastosowanie podstawowych aparatów i urządzeń stosowanych w technologiach biochemicznych. Zna zasady organizacji produkcji biotechnologicznej oraz typowe technologie stosowane do otrzymywania bioproduktów. Zna podstawowe narzędzia oraz procesy biotechnologiczne stosowane w ochronie środowiska, rolnictwie oraz medycynie. Ma wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej. Ma podstawową wiedzę z zasad zarządzania jakością w praktyce laboratoryjnej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Biotechnologia analityczna
  • Biotechnologia medyczna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biotechnologia molekularna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena z dyplomu dla absolwentów kierunków przyporządkowanych dyscyplinie wiodącej biologia. Dla absolwentów inżynierskich kierunków studiów, innych niż w dyscyplinie nauk biologicznych - pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FIZYKA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku lub 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku lub 2 lata
  tytuł zawodowy: magister
  Studia w Rzeszowie - Uniwersytet Rzeszowski - kierunek studiów fizyka

  W ramach specjalności fizyka medyczna absolwent posiada gruntowną wiedzę fizyczną niezbędną do opisu i modelowania zjawisk fizycznych. Posiada również wiedzę na temat szczegółowych podstaw fizycznych metod obrazowania medycznego oraz analizy obrazów.

  Zna wybrane metody modelowania matematycznego, które można zastosować w zakresie wspomagania diagnostyki i terapii medycznej. Ma wiedzę z zakresu urządzeń i detektorów promieniowania jonizującego wykorzystywanego w medycynie. Potrafi wykorzystywać drukarki 3D do celów medycznych, jak również zna podstawy bioelektryczności. Potrafi pracować w zespołach interdyscyplinarnych rozwiązujących złożone problemy techniczne i naukowo-badawcze, a także kierować takimi zespołami.

  W ramach specjalności Odnawialne źródła energii absolwent posiada wiedzę o technologiach i zarządzaniu w obszarze odnawialnych i alternatywnych źródeł energii. Zna w sposób teoretyczny i praktyczny zagadnienia dotyczące złożonych procesów zachodzących w środowisku oraz systemów zarządzania OZE w procesie inwestycyjnym. Absolwent ma wiedzę w zakresie prawnych, ekonomicznych i pozatechnicznych obszarów działalności inżynierskiej obowiązujących w krajach Unii Europejskiej.

  Posiada wiedzę o trendach rozwojowych, o najistotniejszych osiągnięciach w zakresie technicznych i naukowych rozwiązań stosowanych w systemach pozyskiwania zielonej energii i w systemach zarządzania stosowanych w inteligentnym ekobudownictwie. Posiada umiejętność sporządzania raportów z pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń wykorzystywanych w obszarze odnawialnych źródeł energii. Potrafi posługiwać się literaturą fachową, korzystać z zasobów patentowych, gromadzić, przetwarzać oraz pisemnie i ustnie przekazywać informacje.

  W ramach specjalności  Fizyka laserów i optoelektronika absolwent ma gruntowną wiedzę i umiejętności w zakresie optyki, fizyki laserów i technologii optoelektronicznych. Posiada bogaty zasób wiadomości z zakresu budowy elementów optoelektronicznych oraz ich wykorzystania w technikach stosowanych w optoelektronice; posiada umiejętności praktycznego stosowania spektroskopii optycznej i EPR.

  Zna budowę własności i zastosowania laserów w tym laserów na ciele stałym.  Posiada umiejętności w zakresie rozumienia zjawisk fizycznych i ich praktycznego zastosowania, korzystania z nowoczesnych technologii ekologicznych i informacyjnych, wykorzystania oprogramowania do symulacji komputerowych zjawisk fizycznych. Posiada umiejętności obsługi aparatury i urządzeń diagnostyczno-pomiarowych w tym z zakresu laserów i optoelektroniki.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Fizyka medyczna
  • Odnawialne źródła energii
  • Fizyka laserów i optoelektronika

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister
  Studia w Rzeszowie - Uniwersytet Rzeszowski - kierunek studiów informatyka
  Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: architektury komputerów, technologii sieci komputerowych i Internetu, różnych paradygmatów oraz silnych i słabych stron współczesnych języków programowania, standardów tworzenia oprogramowania, w tym zespołowego wytwarzania oprogramowania, projektowania, zarządzania i eksplorowania baz danych, różnych zastosowań sztucznej inteligencji.
  Powyższa wiedza poparta jest umiejętnościami praktycznymi pozwalającymi na: tworzenie aplikacji desktopowych oraz internetowych, konfigurowanie sieci komputerowych, pracę w zespołach programistycznych, znajdowanie efektywnych rozwiązań problemów o dużej złożoności, w tym z wykorzystaniem usług w chmurze obliczeniowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Programowanie aplikacji internetowych
  • Administrowanie bazami danych
  • Inteligentne systemy wspomagania decyzji

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  informatyka, język angielski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium kwalifikacyjne: Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów – dla osób, które ukończyły kierunek informatyka, informatyka i ekonometria bądź informatyka stosowana. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia – dla absolwentów innych kierunków studiów. Kandydat zobowiązany jest dostarczyć Komisji Egzaminacyjnej opis efektów uczenia się określonych w programie studiów, które ukończył.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATYKA I EKONOMETRIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier
  Studia w Rzeszowie - Uniwersytet Rzeszowski - kierunek studiów informatyka i ekonometria
  Absolwent kierunku informatyka i ekonometria dysponuje podstawową wiedzą merytoryczną z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania i finansów; zna metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do analizy zjawisk gospodarczych w skali mikro- i makroekonomicznej; umie podejmować optymalne decyzje działając we wszelkiego rodzaju podmiotach i organizacjach gospodarczych; posiada wiedzę z zakresu informatyki ekonomicznej - w szczególności projektowania, programowania i wdrażania systemów informatycznych oraz administrowania sieciami komputerowymi.
  Program studiów na kierunku informatyka i ekonometria oferuje dwie specjalności: systemy informatyczne w zarządzaniu oraz analiza danych społeczno - gospodarczych. Absolwent pierwszej specjalności jest przygotowany pod kątem technicznym do pracy w instytucjach stosujących informatyczne systemy zarządzania przedsiębiorstwem lub produkujących je. Druga specjalność kładzie większy nacisk na powiązanie a następnie wykorzystanie narzędzi informatycznych i matematycznych w działalności społecznej i gospodarczej.  

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Systemy informatyczne w zarządzaniu
  • Analiza danych społeczno - gospodarczych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka i ekonometria brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Rzeszowie - Uniwersytet Rzeszowski - kierunek studiów inżynieria materiałowa
  Absolwent kierunku Inżynieria materiałowa posiada wiedzę obejmującą procesy wytwarzania, przetwarzania i badania materiałów, metody doboru materiałów do różnych zastosowań i ocenę ich właściwości. Posiada wiedzę w zakresie nowoczesnych technologii wytwarzania odnoszących się procesów technologicznych takich jak np. epitaksja z wiązek molekularnych (MBE) oraz metod badawczych powiązanych z mikroskopią elektronową, mikroskopią sił atomowych.
  Nabyta wiedza oraz wykształcone umiejętności umożliwiają absolwentom na podjęcie pracy w zakresie zastosowań materiałów oraz tworzenia nowych i usprawniania tradycyjnych urządzeń i linii technologicznych wykorzystywanych w przemyśle materiałowym, takich jak rozpylanie plazmowe i magnetronowe czy osadzania chemiczne z fazy gazowej. Uzyskana przez absolwentów wiedza, umiejętności i kompetencje mają charakter uniwersalny pozwalający na łatwy dalszy rozwój. Absolwenci studiów pierwszego stopnia mogą się ubiegać o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nanotechnologie i materiały nanokompozytowe
  • Technologie materiałów lotniczych
  • Materiały nanoelektroniki
  • Nieinwazyjne metody badania materiałów

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Technologie materiałowe w przemyśle lotniczym
  • Materiały nanokompozytowe i funkcjonalne
  • Nanoelektronika
  • Nanomateriały w medycynie i biotechnologii

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium kwalifikacyjne: Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów dla absolwentów kierunku inżynieria materiałowa, systemy diagnostyczne w medycynie. Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia - dla absolwentów innych kierunków studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LOGISTYKA W SEKTORZE ROLNO-SPOŻYWCZYM

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier

  Studia w Rzeszowie - Uniwersytet Rzeszowski - kierunek studiów logistyka w sektorze rolno-spożywczym

  Absolwent jest specjalistą w zakresie logistyki w sektorze rolno-spożywczym. Absolwent ma wiedzę z zakresu produkcji surowców i produktów roślinnych i zwierzęcych, zasad znakowania i pakowania produktów spożywczych, czynników kształtujących jakość artykułów rolno-spożywczych w trakcie przechowywania, infrastruktury i technologii magazynowych, systemów zarządzania w produkcji żywności, marketingu, logistyki surowców.

  Potrafi dobrać i zastosować właściwe metody, techniki, narzędzia i technologie oraz systemy pakowania, przechowywania i transportu niezbędne dla zapewnienia wysokiej jakości artykułów rolno-spożywczych podczas realizowanych procesów logistycznych. Absolwent potrafi dobrać i zastosować właściwe metody i narzędzia do rozwiązywania zadań badawczych i inżynierskich.

  Posiada ponadto umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie B2. Jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach związanych z logistyką i obrotem surowcami i produktami rolno-spożywczymi i żywnością, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany również do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logistyka w sektorze rolno-spożywczym brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, fizyka, geografia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów - dla dziedziny nauk rolniczych. Dla absolwentów inżynierskich kierunków studiów, innych niż w dziedzinie nauk rolniczych - wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MATEMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Rzeszowie - Uniwersytet Rzeszowski - kierunek studiów matematyka
  Absolwent kierunku matematyka dysponuje wiedzą z podstawowych działów matematyki; posiada umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia, pozwalające na niestandardowe podejście do rozwiązywania różnych praktycznych problemów, wymagających stworzenia albo zaadaptowania modelu matematycznego; jest wyposażony w umiejętności z zakresu technik informatycznych, niezbędnych do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie, w szczególności stosowanych przy rozwiązywaniu problemów matematycznych; posługuje się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; jest otwarty na najnowsze osiągnięcia nauki i podnoszenie swoich kwalifikacji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Analiza i bezpieczeństwo danych
  • Zastosowanie matematyki w finansach
  • Nauczanie matematyki

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Analiza i bezpieczeństwo danych
  • Zastosowanie matematyki w finansach
  • Nauczanie matematyki

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów - dla absolwentów kierunków przyporządkowanych dyscyplinie wiodącej matematyka. Dla absolwentów innych kierunków studiów - pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia, opartej na zagadnieniach do egzaminu licencjackiego dla kierunku matematyka prowadzonego przez UR.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MECHATRONIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Rzeszowie - Uniwersytet Rzeszowski - kierunek studiów mechatronika

  Studia inżynierskie na kierunku mechatronika trwają 7 semestrów. Po czwartym semestrze student ma możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności: Projektowanie Systemów Mechatronicznych (PSM) lub Systemy Wbudowane (SW). Specjalność PSM rozwija umiejętności w zakresie: projektowania nowoczesnych maszyn i urządzeń z wykorzystaniem oprogramowania CAD oraz integracji podzespołów elektronicznych i mechanicznych.

  Natomiast specjalność SW rozszerza kompetencje w zakresie projektowania systemów wbudowanych opartych na mikroprocesorach i układach programowych FPGA, a także zarządzania sieciami komputerowymi i programowania aplikacji internetowych.

  Absolwent studiów I stopnia posiada podstawową wiedzę z zakresu mechatroniki, w szczególności związaną z synergią mechaniki, automatyki i robotyki, informatyki, elektroniki, budowy i eksploatacji maszyn, inżynierii materiałowej oraz elektrotechniki - niezbędną do projektowania, konstruowania i serwisowania specjalistycznych urządzeń stosowanych w: maszynach i pojazdach, urządzeniach i systemach wytwórczych oraz urządzeniach i aparaturze diagnostycznej i pomiarowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Projektowanie systemów mechatronicznych
  • Systemy wbudowane

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Systemy pomiarowe i sterujące
  • Projektowanie i sterowanie procesami wytwarzania

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Projektowanie systemów mechatronicznych
  • Systemy wbudowane

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Systemy pomiarowe i sterujące
  • Projektowanie i sterowanie procesami wytwarzania

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów dla absolwentów kierunków: mechatronika, inżynieria materiałowa, systemy diagnostyczne w medycynie, inżynieria bezpieczeństwa oraz informatyka. Średnia ze studiów dla absolwentów innych kierunków studiów z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MENEDŻER ROZWOJU PRODUKTU

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Rzeszowie - Uniwersytet Rzeszowski - kierunek studiów menedżer rozwoju produktu

  Menedżer rozwoju produktu to studia 7-semestralne, a absolwent kierunku uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Kształcenie na kierunku ma charakter interdyscyplinarny w zakresie dyscyplin technologia żywności i żywienia oraz nauki o zarządzaniu i jakości.

  Głównym założeniem kierunku jest wykształcenie specjalistów dla branży spożywczej i suplementów diety, a także dla branży kosmetycznej, w tym szczególnie biokosmetyków.  

  Program studiów pierwszego stopnia na kierunku menedżer rozwoju produktu zawiera liczne odniesienia do praktyki gospodarczej oraz badań naukowych w zakresie kształtowania i zapewnienia jakości produktów. W czasie studiów studenci nabywają kompetencje z zakresu wiedzy, umiejętności, w tym także inżynierskie oraz społeczne niezbędne do projektowania, oceny jakości i zarządzania produktem.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Projektowanie i produkcja biokosmetyków
  • Projektowanie i rozwój produktu spożywczego
  • żywność dietetyczna i suplementy diety

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku menedżer rozwoju produktu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • NANOTECHNOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Rzeszowie - Uniwersytet Rzeszowski - kierunek studiów nanotechnologia

  Nanotechnologia to interdyscyplinarny kierunek studiów pozwalający na projektowanie, wytwarzanie i aplikowanie nowoczesnych materiałów, w skali zbliżonej do wielkości atomu, w przemyśle zaawansowanych technologii.

  Nanotechnologia jest obecnie jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin, łącząc w sobie m.in. inżynierię materiałową, fizykę, chemię, biologię, biotechnologię, medycynę, farmację i informatykę.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Materiały dla ekoenergetyki
  • Nanomateriały w kosmetologii

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku nanotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • OCHRONA ŚRODOWISKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku lub 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku lub 2 lata 3,5 roku 1,5 roku lub 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier magister
  Studia w Rzeszowie - Uniwersytet Rzeszowski - kierunek studiów ochrona środowiska
  Absolwent kierunku ochrona środowiska zdobywa interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i inżynieryjno-technicznych. Poznaje najnowocześniejsze metody oceny stanu ekologicznego środowiska i zarządzania zasobami przyrody.
  Nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. ekologii roślin i zwierząt, ekologii krajobrazu, grafiki inżynierskiej, geograficznych systemów informacyjnych (GIS), oceny stanu ekologicznego ekosystemów, ochrony przyrody, planowania przestrzennego, podstaw geodezji, projektowania korytarzy ekologicznych, czy środowiskowych aspektów korzystania ze źródeł energii odnawialnej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Ochrona zasobów przyrodniczych
  • Ochrona i kształtowanie terenów rolniczych

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Hydroekologia i zarządzanie środowiskiem wodnym
  • Ochrona i zarządzanie zasobami przyrody
  • Ochrona środowiska agrarnego

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Ochrona zasobów przyrodniczych
  • Ochrona i kształtowanie terenów rolniczych

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Hydroekologia i zarządzanie środowiskiem wodnym
  • Ochrona i zarządzanie zasobami przyrody
  • Ochrona środowiska agrarnego

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Rzeszowie - Uniwersytet Rzeszowski - kierunek studiów odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
  Absolwent kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami posiada aktualną wiedzę inżynierską w wybranym zakresie dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo, z bazą w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych. Potrafi posługiwać się terminologią specjalistyczną z zakresu odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami.
  Posiada umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i terenowego, interpretacji wyników badań i formułowania wniosków. Potrafi wykonać zadania inżynierskie o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym z zakresu pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz gospodarki odpadami. Wykazuje znajomość języka obcego na poziomie B2 według ESOKJ.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Ocena z dyplomu ukończenia studiów dla obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Dla absolwentów inżynierskich kierunków studiów, innych niż w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych - pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • OPTOMETRIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier

  Studia w Rzeszowie - Uniwersytet Rzeszowski - kierunek studiów optometria

  Optometria to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy stosowanej, która zajmuje się procesem widzenia, jego ochroną, usprawnieniem, zachowaniem i rozwojem tego procesu.

  Przygotowany kierunek Optometria pozwala studentowi na nabycie szerokiej i gruntownej wiedzy z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk medycznych. Kierunek ten zapewnia nabycie kompetencji niezbędnych do wykonywania w przyszłości autonomicznego zawodu optometrysty, wchodzącego w skład systemu ochrony zdrowia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku optometria brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ROLNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier

  Studia w Rzeszowie - Uniwersytet Rzeszowski - kierunek studiów rolnictwo

  Absolwent kierunku rolnictwo jest specjalistą w zakresie produkcji rolniczej oraz posiada praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Absolwent ma wiedzę z zakresu ekonomiki, organizacji i zarządzania produkcją rolniczą, funkcjonowania infrastruktury rolniczej oraz oddziaływania rolniczej przestrzeni produkcyjnej na rozwój obszarów wiejskich.

  Zna zagadnienia związane z agrobiznesem, bioinżynierią nowoczesnych technik i technologii rolniczych, doradztwem dla przedsiębiorstw rolnych, firm handlowych i usługowych. Jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych, posiada ponadto umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Agronomia z agrobiznesem
  • Bioinżynieria rolnicza
  • Kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Agronomia z agrobiznesem
  • Kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Agronomia z agrobiznesem
  • Bioinżynieria rolnicza
  • Kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Agronomia z agrobiznesem
  • Kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku rolnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów I stopnia (co najmniej siedmiosemestralnych) lub jednolitych studiów magisterskich dla absolwentów w obszarze nauk rolniczych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SYSTEMY DIAGNOSTYCZNE W MEDYCYNIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Rzeszowie - Uniwersytet Rzeszowski - kierunek studiów systemy diagnostyczne w medycynie

  Absolwenta kierunku systemy diagnostyczne w medycynie cechują następujące kompetencje zawodowe:

  • posiada wiedzę z zakresu podstaw fizycznych działania różnych rodzajów aparatury medycznej;
  • posiada wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii człowieka oraz patologii w aspekcie obsługi aparatury medycznej;
  • potrafi korzystać z nowoczesnej aparatury pomiarowej i medycznych systemów diagnostycznych;
  • potrafi identyfikować i formułować zadania inżynierskie w zakresie gromadzenia i przetwarzania informacji oraz przeprowadzania i interpretacji podstawowych analiz statystycznych wykorzystywanych w naukach biomedycznych, jak również analizy sygnałów i obrazów w naukach medycznych i fizycznych;
  • potrafi dokonywać wstępnej oceny ekonomicznej proponowanych rozwiązań i podejmowanych działań inżynierskich;
  • posiada wiedzę z zakresu podstaw etycznych i ma świadomość konieczności ich stosowania w działalności inżynierskiej oraz okołomedycznej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Metody obrazowania w medycynie
  • Aparatura diagnostyczna w medycynie
  • Optyka okularowa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku systemy diagnostyczne w medycynie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier

  Studia w Rzeszowie - Uniwersytet Rzeszowski - kierunek studiów technologia żywności i żywienie człowieka

  Absolwent kierunku technologia żywności i żywienie człowieka posiada wiedzę z zakresu chemii żywności oraz zagadnień inżynieryjnych, technologicznych i ekonomicznych. Jest specjalistą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, utrwalania, przechowywania, kontroli i monitorowania jakości żywności.

  Dzięki temu absolwent jest przygotowany do pracy w zakładach zajmujących się przetwórstwem, dystrybucją i przechowywaniem żywności oraz żywieniem człowieka, ale także do podjęcia studiów drugiego stopnia w ramach tego kierunku. Ponadto potrafi wdrażać oraz sprawować kontrolę nad procesem produkcji żywności, w oparciu o wiedzę modyfikować istniejące procesy produkcji lub proponować nowe, przyjazne dla środowiska naturalnego. Znajomość zagadnień inżynieryjnych sprawia, że umie zaplanować oraz zorganizować produkcję, włącznie z doborem maszyn i urządzeń, ekonomiczną kalkulacją oraz przeprowadzić ocenę efektywności podjętych działań.

  Zna i rozumie zasady funkcjonowania rynku rolno-spożywczego oraz mechanizmy marketingowe związane z obrotem żywności oraz żywieniem człowieka. Absolwent zna zasady racjonalnego żywienia człowieka oraz związek pomiędzy jakością i ilością spożywanej żywności a stanem zdrowia społeczeństwa.

  Ma wiedzę na temat systemów zapewnienia jakości żywności oraz potrafi je wdrażać. Ponadto dysponuje umiejętnościami z zakresu posługiwania się technikami komputerowymi w celu sterowania produkcją i przedsiębiorstwem. Kompetencje społeczne, którymi legitymuje się absolwent sprawiają, że jest gotów do poszerzania wiedzy, dostosowywania się do wymogów współczesnego rynku pracy, zakładania własnej działalności gospodarczej lub współpracy interdyscyplinarnej. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich i kierowniczych we wszystkich gałęziach przemysłu spożywczego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Technologia żywności
  • żywienie człowieka
  • Procesy fermentacyjne w produkcji żywności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Analiza żywności
  • żywność prozdrowotna
  • żywienie człowieka w gastronomii

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Technologia żywności
  • żywienie człowieka
  • Procesy fermentacyjne w produkcji żywności

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Analiza żywności
  • żywność prozdrowotna
  • żywienie człowieka w gastronomii

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Ocena na dyplomie ukończenia studiów dla absolwentów kierunku technologia żywności i żywienie człowieka, jakość i bezpieczeństwo żywności, towaroznawstwo, bezpieczeństwo i produkcja żywności, produkcja i bezpieczeństwo żywności. Dla absolwentów kierunków studiów innych niż wymienione powyżej, ale związanych z dyscypliną technologia żywności i żywienia: pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej (ocena), opartej na zagadnieniach kierunkowych do egzaminu inżynierskiego dla kierunku technologia żywności i żywienie człowieka prowadzonego przez UR. Kandydat zobowiązany jest dostarczyć do Komisji Egzaminacyjnej opis efektów uczenia się określonych w programie studiów, które ukończył.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

kolenchyma Ocena odpowiedz

Fajne mają kierunki studiów polecam każdy