Plac Marii Curie-Skłodowskiej 2,

20-031 Lublin

tel. 81 537 57 16,

fax: 81 533 33 48,

e-mail: chemia@poczta.umcs.lublin.pl

http://www.umcs.pl/pl/chemii,42.htm

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 2,

20-031 Lublin

tel. 81 537 57 16,

fax: 81 533 33 48,

e-mail: chemia@poczta.umcs.lublin.pl

http://www.umcs.pl/pl/chemii,42.htm

 • CHEMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Chemia
  Celem studiów jest przekazanie wiedzy w zakresie podstawowych zagadnień chemii;uzyskanie biegłości w wybranej specjalności, umożliwiającej podjęcie pracy w przemyśle, jednostkach badawczych (uczelniach) oraz innych. Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień chemii, opartą na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Będzie umiał wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce oraz będzie przestrzegał zasad etyki i przepisów prawa - w szczególności w zakresie otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z odpadami oraz promowania zrównoważonego rozwoju. Absolwent zdobędzie umiejętność rozwiązywania problemów zawodowych, a także pracy zespołowej. Absolwenci studiów pierwszego stopnia mogą kontynuować naukę na magisterskich studiach drugiego stopnia na UMCS.
  Perspektywy zawodowe:
  Studia na Wydziale Chemii dają kwalifikacje umożliwiające ubieganie się o zatrudnienie w wielu dziedzinach życia publicznego o różnorodnej specyfice działalności:
  • w przemyśle chemicznym, kosmetycznym, farmaceutycznym i biotechnologicznym,
  • w jednostkach badawczych,
  • w sekcjach ochrony środowiska i gospodarki komunalnej administracji rządowej i samorządowej,
  • w instytucjach, organizacjach rządowych i pozarządowych wykonujących zadania w dziedzinie ochrony środowiska (laboratoria, inspektoraty, parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty),
  • w jednostkach kontrolnych np. SANEPID, PIP,
  • w szkołach wyższych oraz w szkolnictwie stopnia podstawowego i średniego.
  Atrakcyjność kierunku:
  Na specjalności Analityka chemiczna i Chemia podstawowa i stosowana studenci otrzymują podstawową wiedzę ze wszystkich dziedzin chemii oraz zapoznają się z większością metod i procedur badawczych stosowanych współcześnie w naukach chemicznych i pokrewnych. Dodatkowo studenci Analityki chemicznej zdobywają specjalistyczną wiedzę z zakresu nowoczesnych metod analitycznych. Na specjalności Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków studenci zdobywają wiedzę również z farmakologii, biotechnologii i dermatologii, oraz znajomość i umiejętność wykorzystania surowców w przemyśle kosmetycznym. Na specjalności Chemia kryminalistyczna studenci uzyskują dodatkowo wiedzę w zakresie technik śledczych jak i metod analitycznych stosowanych współcześnie w kryminalistyce.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka, chemia, informatyka

  Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunku Chemia jest średnia ocen z ukończonych studiów.
   

 • CHEMISTRY Stopień: II REKRUTACJA

  The two-year master study programme is designed for graduates of the bachelor study programmes. Students are to expand their knowledge within chemistry and the chosen major/specialization.

  Graduates of the master studies should have basic theoretical knowledge and skills allowing them to solve problems involving chemistry as well as non-standard obstacles. They should also be able to give opinions on the basis of incomplete or limited information while observing legal and ethical principles.

  Moreover, graduates ought to debate about chemistry both with specialists as well as amateurs in this field and be able to be leaders of teamwork. Graduates ought to have skills enabling them to work in chemical industry and related areas, state and municipal administration and be prepared for working in education (after completing teaching specialty). Graduates should be ready to take up research challenges and start education on PhD studies.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  The program is addressed to candidates holding Bachelor degree or any other equivalent degree. Prospective students register online in the online registration system IRK and file all the necessary documents within the deadline or until all the places available have been filled.

  The qualification procedure will be based on the arithmetic mean of marks (up to two decimal points) obtained from all final marks during the B.Sc. and M.Sc. studies.

  Graduates from all field of studies, where they have covered at least 330 hours of basic and major subjects including Mathematics – 30, Physics – 20, Chemistry 280.

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW Stopień: I REKRUTACJA

  Studia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem dyplomu zawodowego inżyniera. Struktura programu kształcenia szczególny nacisk kładzie na potrzebę zdobycia umiejętności praktycznych, zgodnych ze specyfiką nauk inżynierskich, co znajduje odzwierciedlanie w zaprojektowanych efektach kształcenia. Główne cele studiów pierwszego stopnia na tym kierunku to przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu procedur preparacyjnych, różnych technik badania właściwości oraz wykorzystania nowych materiałów, przygotowanie absolwentów do podjęcia aktywności zawodowej oraz rozwijanie umiejętności rozwoju osobistego i uczenia się. Zajęcia dydaktyczne na tym kierunku, związane z realizacją treści programowych, będą prowadzone przez pracowników trzech Wydziałów UMCS: Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydział Chemii i Wydział Biologii i Biotechnologii. Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł inżyniera i mogą kontynuować naukę na magisterskich studiach drugiego stopnia na UMCS lub wybranych kierunkach politechnicznych.

  Studia magisterskie pt. Inżynieria Nowoczesnych Materiałów to międzyobszarowe studia, które rozwijają wiedzę studenta w zakresie fizyki oraz chemii nowoczesnych materiałów oraz wprowadzają na rynek pracy jako specjalistę z zakresu produkcji oraz metod badania nowej generacji materiałów. Studia oferowane przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS trwają 3 semestry i są dedykowane absolwentom studiów I stopnia kierunków ścisłych (inżynieria nowoczesnych materiałów, fizyka, fizyka techniczna, chemia) oraz biologicznych (m.in. biotechnologia).

  Na tych studiach student zdobędzie ogólną i praktyczną wiedzę o technologii produkcji nowoczesnych materiałów oraz technikach ich badania. W siatce zajęć obowiązkowych znajdzie przedmioty poświęcone nanomateriałom funkcjonalnym, technologii materiałowej, tworzywom sztucznym, fotowoltaice czy światłowodom. W nowoczesnych i świetnie wyposażonych laboratoriach zapozna się z technikami badania biomolekuł, technikami spektroskopowymi (m.in. FT-IR, XPS, NMR) i jądrowymi. Zdobędzie też praktyczną i użyteczną w karierze zawodowej wiedzę o kierowaniu oraz realizacji projektów.

  Co istotne, zajęcia fakultatywne zostały rozłożone w blokach umożliwiających sprecyzowanie kierunku edukacji. Student może skoncentrować się na materiałach dla energetyki, poznać odnawialne źródła energii, ale również zastosowania materiałów w energetyce jądrowej i motoryzacji. Jeśli jednak bardziej interesuje się chemią czy biotechnologią, ma wybór spośród aż 12 oferowanych przedmiotów. Pozna biomateriały i kompozyty, związki krzemoorganiczne i wielkocząsteczkowe, a dla zainteresowanych jubilerstwem proponujemy gemmologię, czyli naukę o kamieniach szlachetnych.

  Nie mniej ważna w edukacji na kierunku inżynieria nowoczesnych materiałów jest wiedza o nowych nano- i metamateriałach, materiałach magnetycznych oraz technikach ich wytwarzania i modelowania. Obecna gospodarka i przemysł oczekują od wykwalifikowanych pracowników znajomości zagadnień technicznych związanych z produkcją nowoczesnych materiałów. Podczas studiów student będzie miał także okazję rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych, zaś przy organizacji konferencji oraz wydarzeń łatwiej nawiąże kontakty w branży. Jako absolwent kierunku Inżynieria nowoczesnych materiałów student uzyska wiedzę uzupełniającą twoje dotychczasowe wykształcenie, a kwalifikacje nabyte w trakcie studiów i praktyk przygotują go do podjęcia atrakcyjnej pracy. Przed absolwentami pojawi się możliwość podjęcia zatrudnienia w przemyśle energetycznym, chemicznym, biotechnologicznym, ale również w ośrodkach badawczych i laboratoriach zakładów przemysłowych i przedsiębiorstw oraz w technologicznych instytucjach badawczych. Absolwent może zająć się produkcją nowych materiałów (kompozytowych, polimerowych, itd.), kontrolą ich składu i jakości, obróbką materiałową lub wykonywać ekspertyzy w laboratoriach akredytowanych. Kończąc studia na tym kierunku absolwent wejdzie na rynek pracy ze specjalistyczną wiedzą praktyczną, pożądaną dziś przez pracodawców.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria nowoczesnych materiałów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dwa przedmioty spośród: matematyka, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (1)

patrycja Ocena

Studiowanie na UMCS było moim marzeniem i najważniejszym planem do zrealizowania, jeśli chodzi o edukację. To świetna uczelnia, jedna z najlepszych w naszym kraju, w której grono wykładowców to doświadczeni, uznani w swoich dziedzinach praktycy


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia II stopnia: