Plac Marii Curie-Skłodowskiej 2,

20-031 Lublin

tel. 81 537 57 16,

fax: 81 533 33 48,

e-mail: chemia@poczta.umcs.lublin.pl

http://www.umcs.pl/pl/chemii,42.htm

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 2,

20-031 Lublin

tel. 81 537 57 16,

fax: 81 533 33 48,

e-mail: chemia@poczta.umcs.lublin.pl

http://www.umcs.pl/pl/chemii,42.htm

 • CHEMIA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Chemia
  Celem studiów jest przekazanie wiedzy w zakresie podstawowych zagadnień chemii;uzyskanie biegłości w wybranej specjalności, umożliwiającej podjęcie pracy w przemyśle, jednostkach badawczych (uczelniach) oraz innych. Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień chemii, opartą na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Będzie umiał wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce oraz będzie przestrzegał zasad etyki i przepisów prawa - w szczególności w zakresie otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z odpadami oraz promowania zrównoważonego rozwoju. Absolwent zdobędzie umiejętność rozwiązywania problemów zawodowych, a także pracy zespołowej. Absolwenci studiów pierwszego stopnia mogą kontynuować naukę na magisterskich studiach drugiego stopnia na UMCS.
  Perspektywy zawodowe:
  Studia na Wydziale Chemii dają kwalifikacje umożliwiające ubieganie się o zatrudnienie w wielu dziedzinach życia publicznego o różnorodnej specyfice działalności:
  • w przemyśle chemicznym, kosmetycznym, farmaceutycznym i biotechnologicznym,
  • w jednostkach badawczych,
  • w sekcjach ochrony środowiska i gospodarki komunalnej administracji rządowej i samorządowej,
  • w instytucjach, organizacjach rządowych i pozarządowych wykonujących zadania w dziedzinie ochrony środowiska (laboratoria, inspektoraty, parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty),
  • w jednostkach kontrolnych np. SANEPID, PIP,
  • w szkołach wyższych oraz w szkolnictwie stopnia podstawowego i średniego.
  Atrakcyjność kierunku:
  Na specjalności Analityka chemiczna i Chemia podstawowa i stosowana studenci otrzymują podstawową wiedzę ze wszystkich dziedzin chemii oraz zapoznają się z większością metod i procedur badawczych stosowanych współcześnie w naukach chemicznych i pokrewnych. Dodatkowo studenci Analityki chemicznej zdobywają specjalistyczną wiedzę z zakresu nowoczesnych metod analitycznych. Na specjalności Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków studenci zdobywają wiedzę również z farmakologii, biotechnologii i dermatologii, oraz znajomość i umiejętność wykorzystania surowców w przemyśle kosmetycznym. Na specjalności Chemia kryminalistyczna studenci uzyskują dodatkowo wiedzę w zakresie technik śledczych jak i metod analitycznych stosowanych współcześnie w kryminalistyce.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka, chemia, informatyka

  Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy.

   

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunku Chemia jest średnia ocen z ukończonych studiów.
   

   

 • INŻYNIERIA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem dyplomu zawodowego inżyniera. Struktura programu kształcenia szczególny nacisk kładzie na potrzebę zdobycia umiejętności praktycznych, zgodnych ze specyfiką nauk inżynierskich, co znajduje odzwierciedlanie w zaprojektowanych efektach kształcenia. Główne cele studiów pierwszego stopnia na tym kierunku to przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu procedur preparacyjnych, różnych technik badania właściwości oraz wykorzystania nowych materiałów, przygotowanie absolwentów do podjęcia aktywności zawodowej oraz rozwijanie umiejętności rozwoju osobistego i uczenia się. Zajęcia dydaktyczne na tym kierunku, związane z realizacją treści programowych, będą prowadzone przez pracowników trzech Wydziałów UMCS: Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydział Chemii i Wydział Biologii i Biotechnologii. Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł inżyniera i mogą kontynuować naukę na magisterskich studiach drugiego stopnia na UMCS lub wybranych kierunkach politechnicznych.

  Studia magisterskie pt. Inżynieria Nowoczesnych Materiałów to międzyobszarowe studia, które rozwijają wiedzę studenta w zakresie fizyki oraz chemii nowoczesnych materiałów oraz wprowadzają na rynek pracy jako specjalistę z zakresu produkcji oraz metod badania nowej generacji materiałów. Studia oferowane przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS trwają 3 semestry i są dedykowane absolwentom studiów I stopnia kierunków ścisłych (inżynieria nowoczesnych materiałów, fizyka, fizyka techniczna, chemia) oraz biologicznych (m.in. biotechnologia).

  Na tych studiach student zdobędzie ogólną i praktyczną wiedzę o technologii produkcji nowoczesnych materiałów oraz technikach ich badania. W siatce zajęć obowiązkowych znajdzie przedmioty poświęcone nanomateriałom funkcjonalnym, technologii materiałowej, tworzywom sztucznym, fotowoltaice czy światłowodom. W nowoczesnych i świetnie wyposażonych laboratoriach zapozna się z technikami badania biomolekuł, technikami spektroskopowymi (m.in. FT-IR, XPS, NMR) i jądrowymi. Zdobędzie też praktyczną i użyteczną w karierze zawodowej wiedzę o kierowaniu oraz realizacji projektów.

  Co istotne, zajęcia fakultatywne zostały rozłożone w blokach umożliwiających sprecyzowanie kierunku edukacji. Student może skoncentrować się na materiałach dla energetyki, poznać odnawialne źródła energii, ale również zastosowania materiałów w energetyce jądrowej i motoryzacji. Jeśli jednak bardziej interesuje się chemią czy biotechnologią, ma wybór spośród aż 12 oferowanych przedmiotów. Pozna biomateriały i kompozyty, związki krzemoorganiczne i wielkocząsteczkowe, a dla zainteresowanych jubilerstwem proponujemy gemmologię, czyli naukę o kamieniach szlachetnych.

  Nie mniej ważna w edukacji na kierunku inżynieria nowoczesnych materiałów jest wiedza o nowych nano- i metamateriałach, materiałach magnetycznych oraz technikach ich wytwarzania i modelowania. Obecna gospodarka i przemysł oczekują od wykwalifikowanych pracowników znajomości zagadnień technicznych związanych z produkcją nowoczesnych materiałów. Podczas studiów student będzie miał także okazję rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych, zaś przy organizacji konferencji oraz wydarzeń łatwiej nawiąże kontakty w branży. Jako absolwent kierunku Inżynieria nowoczesnych materiałów student uzyska wiedzę uzupełniającą twoje dotychczasowe wykształcenie, a kwalifikacje nabyte w trakcie studiów i praktyk przygotują go do podjęcia atrakcyjnej pracy. Przed absolwentami pojawi się możliwość podjęcia zatrudnienia w przemyśle energetycznym, chemicznym, biotechnologicznym, ale również w ośrodkach badawczych i laboratoriach zakładów przemysłowych i przedsiębiorstw oraz w technologicznych instytucjach badawczych. Absolwent może zająć się produkcją nowych materiałów (kompozytowych, polimerowych, itd.), kontrolą ich składu i jakości, obróbką materiałową lub wykonywać ekspertyzy w laboratoriach akredytowanych. Kończąc studia na tym kierunku absolwent wejdzie na rynek pracy ze specjalistyczną wiedzą praktyczną, pożądaną dziś przez pracodawców.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria nowoczesnych materiałów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot spośród: matematyka, chemia, fizyka i astronomia, fizyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych w zakresie inżynierii nowoczesnych materiałów oraz kierunków pokrewnych z dyscyplin: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia, biotechnologia.

Opinie (1)

patrycja Ocena

Studiowanie na UMCS było moim marzeniem i najważniejszym planem do zrealizowania, jeśli chodzi o edukację. To świetna uczelnia, jedna z najlepszych w naszym kraju, w której grono wykładowców to doświadczeni, uznani w swoich dziedzinach praktycy