Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5

20-031 Lublin

Telefon: (081) 537-51-26 fax. (081) 537-54-05

Fax: (081) 537-54-05

http://www.umcs.pl/pl/prawa-i-administracji,50.htm

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5

20-031 Lublin

Telefon: (081) 537-51-26 fax. (081) 537-54-05

Fax: (081) 537-54-05

http://www.umcs.pl/pl/prawa-i-administracji,50.htm

 • ADMINISTRACJA PUBLICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Administracja publiczna to dwusemestralne studia podyplomowe, kierowane do osób zatrudnionych lub kandydujących na stanowiska różnych szczebli w organach administracji rządowej i samorządowej. Celem studiów jest wzmocnienie kompetencji zawodowych słuchaczy poprzez nabycie szczegółowej wiedzy na temat ustroju i zasad funkcjonowania administracji publicznej, a także praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia i stosowania prawa administracyjnego. Obsadę studiów tworzą doświadczeni dydaktycy, których wiedza, wynika nie tylko z wieloletniej pracy naukowo-badawczej, ale w większości przypadków również z doświadczenia zdobytego na stanowiskach orzeczniczych i urzędniczych. Wśród wykładowców są m. in. byli i obecni sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, radcowie prawni.

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia Podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych powstały na podstawie porozu-mienia zawartego pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej a Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Ich celem jest dostarczenie praktycznej i przydatnej wiedzy osobom zarządzającym danymi osobowym.W trakcie studiów słuchacze uzyskują wiedzę z zakresu rozwiązań prawnych, które są wspólne dla wszystkich sektorów gospodarczych, w jakich można zetknąć się z kwestią danych osobowych. Oprócz tego, analizowane są zagadnienia specjalistyczne, poświęcone określonym branżom, w których eksploatuje się dane osobowe. Należą do nich zarządzenie danymi w służbie zdrowia, telekomunikacji, działalności ubezpieczeniowej, oświatowej. Ma to w zamyśle organizatorów zapewnić kompleksową wiedzę każdemu słuchaczowi. Tym bardziej, że w dzisiejszej dobie niejednokrotnie rodzi się wymuszana przez rynek pracy potrzeba zmiany branży zarządzania danymi osobowymi.Organizatorzy nie wykluczają możliwości prowadzenia konwersatoriów w mniejszych grupach tematycznych, obejmujących dodatkowe zagadnienia, jeśli słuchacze byliby by tym zainteresowani.

 • OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W DZIEDZINIE NAUKI I KULTURY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Oferta dydaktyczna odpowiada na zapotrzebowanie zarówno instytucji, jak i poszczególnych osób związanych z dziedziną kultury i nauki - w szczególności dotyczy to działalności bibliotek, muzeów, archiwów, szkół wyższych, instytutów badawczych, a także środków masowego przekazu, stowarzyszeń twórców i artystów. Celem studiów jest przekazanie pogłębionej i jednocześnie praktycznej wiedzy prawnej z zakresu własności intelektualnej dotyczącej nie tylko realizacji zadań ustawowych i statutowych instytucji kultury i nauki, lecz także sytuacji prawnej indywidualnych twórców i artystów działających na tych obszarach.Studia dwusemestralne (maksymalnie 12 zjazdów/po ok. 6 w semestrze), realizowane w trybie niestacjonarnym. Zajęcia będą się odbywały w soboty i niedziele. Program studiów obejmuje 162 godziny zajęć dydaktycznych realizowanych w formie wykładów i konwersatoriów

 • PODYPLOMOWE STUDIUM LEGISLACJI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia są adresowane do absolwentów studiów I i II stopnia lub 5-letnich jednolitych zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy i pozyskaniem nowych, praktycznych umiejętności; w szczególności: pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych urzędów administracji publicznej zajmujących się przygotowywaniem lub opiniowaniem projektów aktów z zakresu legislacji wewnętrznej lub aktów prawnych (urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich), radców prawnych i innych osób świadczących usługi prawne na rzecz organów władzy publicznej.

  Celem studiów jest kształcenie na temat procedur prawodawczych oraz z zakresu praktycznej umiejętności sporządzania i opiniowania projektów aktów prawnych. Znaczna część zajęć poświęcona będzie omówieniu zasad redagowania poszczególnych rodzajów przepisów oraz aktów prawnych, a także wykonaniu przez słuchaczy – pod opieką osób prowadzących zajęcia – szeregu ćwiczeń z tym związanych.

 • PRAWNE INSTRUMENTY OCHRONY ŚRODOWISKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  W odpowiedzi na potrzeby wynkające z szybkiego rozwoju i ciąglych zmian regulacji prawnych w obszarze ochrony środowiska i ich coraz większego wpływu na kolejne dziedziny życia, na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie planowane jest uruchomienie kolejnej edycji studiów podyplomowych "Prawne instrumenty ochrony środowiska". Adresatami studiów są przede wszystkim urzędnicy administracji publicznej, przedsiębiorcy i rolnicy. Wobec pojawiających się w praktyce zawodowej Słuchaczy problemów związanych ze stosowaniem norm krajowego, europejskiego i międzynarodowego prawa ochrony środowiska, zauważalny jest brak możliwości zapewnienia w tej materii odpowiedniego wsparcia. Możliwości zdobywania specjalistycznej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji w omawianym obszarze są bardzo ograniczone. Programy studiów i szkoleń kierowanych w dziedzinie prawa ochrony środowiska były do tej pory niedostosowane do dynamiki i wielopłaszczyznowego charakteru zmian zachodzących w prawie ochrony środowiska. Uruchomienie 200-godzinnego programu studiów podyplomowych pozwoli skoncentrować się na treściach stanowiących odpowiedź na indywidualne potrzeby i oczekiwania, umożliwi zdobycie szczegółowej wiedzy i specjalistycznych kompetencji niezbędnych w codziennej pracy na zajmowanych stanowiskach lub w ramach wykonywanej działalności.

 • PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia obejmują swym zakresem prawne podstawy prowadzenia działalności gospodarczej, zagadnienia prawa handlowego, prawa cywilnego, umów w obrocie gospodarczym, prawa upadłościowego i naprawczego, podatków, prawa gospodarczego Unii Europejskiej, prawa karnego, ochrony konkurencji i konsumenta. Dają możliwość podniesienia kwalifikacji osobom posiadającym wyższe wykształcenie (nie tylko prawnicze), które pracują w sektorze gospodarczym. Absolwentom uczelni pozwalają na rozszerzenie wiedzy w celu zwiększenia swoich szans na rynku pracy. Kadrę dydaktyczną studiów podyplomowych tworzą wysokiej rangi, doświadczeni i uznani specjaliści, naukowcy i praktycy z UMCS (m.in. prof. zw. dr hab. Andrzej Kidyba) oraz spoza UMCS, w tym innych ośrodków naukowych, w szczególności z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (prof. zw. dr hab. Marek Michalski) i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (prof. nadzw. dr hab. Tomasz Siemiątkowski).

 • PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przedstawienie podstawowych instytucji z zakresu indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy, z uwzględnieniem europejskiego i międzynarodowego prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych oraz postępowania sądowego odrębnego w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, uzupełnionych elementami psychologii pracy, zarządzania zasobami ludzkimi i prawa podatkowego, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i w kontekście ich zastosowania w praktyce. Studia skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych problematyką prawa pracy, w szczególności tych, które w codziennej praktyce stosują prawo pracy: pracodawców, dyrektorów i kierowników personalnych, innych osób zarządzających sprawami kadrowo-płacowymi, członków przedstawicielstw pracowników, pracowników działów kadr i płac

 • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem kształcenia na studiach podyplomowych - Przedsiębiorczość jest:

  • Nabywanie oraz poszerzanie przez słuchaczy fachowej wiedzy dotyczącej prawnych oraz ekonomicznych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Podwyższenie kwalifikacji przez słuchaczy zajmujących stanowiska w sferze gospodarki, zatrudnionych na średnim szczeblu zarządzania w przedsiębiorstwach i podmiotach administracji publicznej.
  • Uzupełnienie posiadanej już przez słuchaczy wiedzy i doskonalenie ich umiejętności w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno w formie jednoosobowego przedsiębiorstwa, jak również w postaci mikro i małych przedsiębiorstw.
  • Uzyskanie potrzebnej (niezbędnej) wiedzy i umiejętności praktycznych przez osoby mające dopiero zamiar podjąć się prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno w formie jednoosobowej, jak również w postaci mikro i małych przedsiębiorstw.

  Oferta studiów podyplomowych – Przedsiębiorczość jest skierowane do osób zainteresowanych tematyką podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno w formie jednoosobowego przedsiębiorstwa, jak i w formie spółki. Kierunek zainteresuje:

  1. absolwentów studiów wyższych (licencjackich, magisterskich) szukających dopiero pomysłu na swoje zatrudnienie, niekoniecznie widzących swoją przyszłość w roli pracowników najemnych,
  2. osoby zatrudnione na średnim szczeblu zarządzania w przedsiębiorstwach i administracji publicznej, planujących rozwój własnego biznesu (szczególnie w postaci mikro i małych przedsiębiorstw) lub chcących podwyższyć kwalifikacje zawiązane z zajmowanymi stanowiskami w sferze gospodarki,
  3. osoby prowadzące już działalność gospodarczą, które potrzebują praktycznych podstaw niezbędnych do podejmowania trafnych decyzji gospodarczych.

Opinie (8)

piotr Ocena

Chciałem pójść na studia prawnicze, bo od dawna marzyłem o tym, aby mieć jakiś szlachetny, pomocny ludziom zawód. Najpierw przyszła mi do głowy medycyna, ale z nauką biologii nie było mi specjalnie po drodze. Prawo to trudny kierunek. Jeden z najcięższych. I między innymi przez to jeden najbardziej satysfakcjonujących

wojtek Ocena

Studia na UMCS to najlepszy okres w życiu młodego człowieka. Świetna uczelnia, świetni ludzie, zdobyte umiejętności, które torują drogę do kariery. Czego chcieć więcej od studiów? Polecam tę uczelnię, jak i miasto Lublin, które jest wyjątkowo przyjazne studentom

dominika Ocena

Jeśli ktoś chce działać w biznesie, to musi wiedzieć jak; znać zasady, reguły gry, podstawy prawne. Dlatego, kierunek Prawno- biznesowy jest idealny dla takich osób.

artur Ocena

Studia na UMCS to czas, który każdy student zapamięta na długie lata. To po prostu ciekawa przygoda, pełna interesujących, fajnych ludzi; zarówno w gronie studentów, jak i w gronie wykładowców. Na tej uczelni panuje niepowtarzalny klimat. To uczelnia inne niż wszystkie

karol Ocena

Administracja to połączenie wielu różnych dziedzin, dlatego oceniam te studia jako wymagające. Nie da się ich przejść bez aktywnej nauki. A dla aktywnych dużo się znajdzie na naszym wydziale. Choćby kilka kół naukowych, na przykład Koło Naukowe Prawa Parlamentarnego, czy Mediacji i Negocjacji. To wszystko rozwija i dodaje nowych umiejętności. UMCS fajny jest.

Xxx Ocena

Bardzo dobra uczelnia!

Lik Ocena

Najlepszy wydział prawa! Niesamowita atmosfera i świetni wykładowcy.

XxxxxxxX Ocena

Bardzo dobra zdawalność na aplikacje!