Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5

20-031 Lublin

Telefon: (081) 537-51-26 fax. (081) 537-54-05

Fax: (081) 537-54-05

http://www.umcs.pl/pl/prawa-i-administracji,50.htm

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5

20-031 Lublin

Telefon: (081) 537-51-26 fax. (081) 537-54-05

Fax: (081) 537-54-05

http://www.umcs.pl/pl/prawa-i-administracji,50.htm

 • KIERUNEK PRAWNO-BIZNESOWY Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Prawno-biznesowy
  Jako Absolwent tego unikalnego, interdyscyplinarnego kierunku będziesz przygotowany do pracy na stanowiskach wymagających wszechstronnej wiedzy prawno-ekonomicznej. Po tych studiach nauczysz się analizować i oceniać wzajemne interakcje między zewnętrznymi a wewnętrznymi czynnikami prawnymi, ekonomicznymi, zarządzania i finansowymi - wpływającymi na prawno-gospodarczą sytuację przedsiębiorstwa. Podsiądziesz umiejętność rozumienia tekstów prawnych i interpretowania przepisów. Jako Absolwent będziesz znać uwarunkowania prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej oraz posiadać umiejętność swobodnego uczestniczenia w obrocie gospodarczym o charakterze transgranicznym. Wiedza z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa, ekonomiczna w zakresie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi, z zarządzania i finansów – będzie Ci bardzo dobrze znana! Zostaniesz profesjonalnie przygotowany do prowadzenia działalności gospodarczej, a także zarządzania nią. Będziesz również zdolny do pracy w przedsiębiorstwie, organizacjach i instytucjach (zwłaszcza pozarządowych), zarówno na stanowiskach operacyjnych, samodzielnych i kierowniczych oraz niesamodzielnych. Po ukończeniu studiów będziesz mógł podjąć pracę m.in. w: 
  • przedsiębiorstwach prowadzących działalność handlową, usługową, wytwórczą, budowlaną, 
  • instytucjach finansowych; w szczególności bankach, zakładach ubezpieczeń, domach maklerskich, funduszach inwestycyjnych,
  • podmiotach prowadzących działalność w zakresie doradztwa ekonomicznego, 
  • instytucjach pozarządowych uczestniczących w działalności gospodarczej lub wspierających taką działalność w ramach działań statutowych, 
  • na stanowisku związanym z wykonywaniem działalności gospodarczej w administracji samorządowej czy rządowej. 
  Po dopełnieniu dodatkowych warunków, będziesz mógł także pełnić funkcję doradcy podatkowego, biegłego rewidenta, pośrednika finansowego, konsultanta zamówień publicznych, audytora wewnętrznego czy zewnętrznego. Kończąc naukę na kierunku prawno-biznesowym - w pełni zaspokoisz oczekiwania rynku pracy, wyrażające się w zapotrzebowaniu na osoby o interdyscyplinarnym wykształceniu, posiadające wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu prawa, a także ekonomii, zarządzania i finansów. 
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Prawno-biznesowym brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski), język łaciński i kultura antyczna, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia

  Dowiedz się więcej

   

 • KIERUNEK PRAWNO-MENEDŻERSKI Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Prawno-menedżerski

  Studia na kierunku prawno-menadżerskim dostarczają specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk prawnych i ekonomicznych, która stanowi podstawę do rozwoju praktycznych umiejętności menedżerskich. Program kształcenia realizowany na kierunku prawno-menadżerskim zakłada unikalne połączenie wiedzy z dziedziny prawnej i ekonomicznej. Program ten obejmuje bowiem zagadnienia z zakresu prawa prywatnego i publicznego dotyczące obrotu gospodarczego, statusu przedsiębiorcy, zatrudnienia oraz opodatkowania działalności gospodarczej, a także elementy wiedzy ekonomicznej z zakresu nauk o zarządzaniu odnoszące się do gospodarowania zasobami ludzkimi, finansowymi i materialnymi. Studia na kierunku prawno-menadżerskim trwają cztery semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra uznawanym i cenionym na rynku pracy oraz w środowisku kadry kierowniczej pionów finansowych przedsiębiorstw. W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty, takie jak: Zarządzanie przedsiębiorstwem; Prawo finansowe w obrocie gospodarczym; Prawo pracy w zarządzaniu zasobami ludzkimi; Prawo handlowe; Ochrona własności intelektualnej; Publicznoprawna regulacja obrotu gospodarczego; Stosunki cywilnoprawne w obrocie gospodarczym; Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem; Prawo podatkowe w obrocie gospodarczym; Umowy handlowe; Międzynarodowe prawo handlowe; Zarządzanie finansami przedsiębiorstw; Prawo konkurencji; Zarządzanie zasobami naturalnymi; Prawo rynku kapitałowego. Studentom oferowany jest również szeroki wybór przedmiotów kierunkowych i monograficznych umożliwiających pogłębienie wiedzy w wybranych dziedzinach prawa. W ofercie dydaktycznej znajdują się ponadto lektoraty z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego.
  Sylwetka absolwenta
  Po ukończeniu kierunku prawno-menadżerskiego Absolwent spełnia oczekiwania rynku pracy, wyrażające się w zapotrzebowaniu na osoby o wysokich umiejętnościach menadżerskich. Absolwent dysponuje specjalistyczną wiedzą menadżerską pozwalającą na zarządzanie przedsiębiorstwem, wykazując się w tym zakresie znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Absolwent kierunku prawno-menadżerskiego potrafi analizować i oceniać wzajemne interakcje między czynnikami o charakterze prawnym, ekonomicznym i finansowym, które wpływają na sytuację przedsiębiorstwa i jego otoczenie regulacyjne. Program studiów łączy specjalistyczne przygotowanie przyszłych praktyków gospodarczych przez wyposażenie ich w odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności oraz przygotowanie do kontynuowania kształcenia na studiach doktoranckich oraz na studiach Master of Business Administration (MBA). Absolwent posiada także umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy oraz organizowania i kierowania zespołami projektowymi. Absolwent może, po dopełnieniu dodatkowych warunków, pełnić funkcję doradcy podatkowego, biegłego rewidenta, pośrednika finansowego, konsultanta zamówień publicznych, audytora wewnętrznego czy zewnętrznego.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Prawno-menedżerskim jest kolejność złożenia kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.

   

 • PRAWNO - BIZNESOWY Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek prawno-biznesowy ma na celu przygotowanie Absolwentów do pracy na stanowiskach wymagających wszechstronnej wiedzy prawno-ekonomicznej. Studia są prowadzone zarówno na Wydziale Prawa i Administracji, jak i Wydziale Ekonomicznym. Unikalny i interdyscyplinarny program studiów umożliwia zdobycie umiejętności pozwalających na pracę w instytucjach finansowych działających w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym lub giełdowym. Absolwent kierunku prawno-biznesowego potrafi analizować i oceniać wzajemne interakcje między czynnikami o charakterze prawnym, ekonomicznym i finansowym, które wpływają na sytuację przedsiębiorstwa i jego otoczenie regulacyjne.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Prawno - biznesowym brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski), język łaciński i kultura antyczna, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia

  Dowiedz się więcej

 • PRAWNO - MENADŻERSKI Stopień: II REKRUTACJA

  Studia na kierunku prawno-menadżerskim dostarczają specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk prawnych i ekonomicznych, która stanowi podstawę do rozwoju praktycznych umiejętności menedżerskich. Program kształcenia realizowany na kierunku prawno-menadżerskim zakłada unikalne połączenie wiedzy z dziedziny prawnej i ekonomicznej. Program ten obejmuje bowiem zagadnienia z zakresu prawa prywatnego i publicznego dotyczące obrotu gospodarczego, statusu przedsiębiorcy, zatrudnienia oraz opodatkowania działalności gospodarczej, a także elementy wiedzy ekonomicznej z zakresu nauk o zarządzaniu odnoszące się do gospodarowania zasobami ludzkimi, finansowymi i materialnymi. Studia na kierunku prawno-menadżerskim trwają cztery semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra uznawanym i cenionym na rynku pracy oraz w środowisku kadry kierowniczej pionów finansowych przedsiębiorstw.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Prawno - menadżerskim jest złożenie wymaganych dokumentów.

   

  Dowiedz się więcej

 • PRAWNO-ADMINISTRACYJNY Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek prawno-administracyjny ma na celu wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu funkcjonowania administracji publicznej i zarządzania państwem oraz umiejętności stosowania i interpretowania prawa. Pozwoli to absolwentowi na podjęcie pracy w organach administracji publicznej różnych szczebli i rodzajów, a także prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

  Moduł przedmiotów podstawowych obejmie zagadnienia dotyczące kształtowania się ustroju i podstaw prawnych administracji, ustroju państwa, organów ochrony prawnej, a także prawa: cywilnego, karnego i prawa wykroczeń, administracyjnego, handlowego, rolnego, gospodarczego, pracy, procedury administracyjnej i egzekucyjnego oraz legislacji administracyjnej. W programie studiów uwzględnione są także zagadnienia dotyczące funkcjonowania nowoczesnych systemów informatycznych w administracji.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Prawno-administracyjny brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski), język łaciński i kultura antyczna, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Prawno-administracyjnym jest ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Prawo
  Jako Absolwent będziesz swobodnie posługiwał się wiedzą z zakresu poszczególnych dyscyplin prawa, poszerzoną o teorię, historię i filozofię przedmiotu. Wykażesz się także  umiejętnością jej odpowiedniego wykorzystania w pracy zawodowej. Po ukończeniu studiów będziesz potrafił tworzyć profesjonalne teksty prawne i ich wykładnię, a także posiądziesz zdolność do dalszego specjalizowania się w dowolnej dziedzinie prawa polskiego lub obcego. Specjalistyczny język prawniczy konieczny do wykonywania zawodu - będzie Ci bardzo dobrze znany! Absolwent studiów z zakresu Prawa jest świetnie przygotowany do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, a także do pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych, wymagających posiadania wiedzy prawniczej. Studentom Prawa dajemy możliwość wszechstronnego rozwijania swoich pasji i zainteresowań. To właśnie bogata oferta funkcjonujących na Wydziale organizacji i kół  naukowych - stanowi doskonałą okazję do kreatywnego spędzania czasu studiów. Oferujemy Ci możliwość udziału w:
  • Radzie Wydziałowej Samorządu Studentów WPiA,
  • Studenckim Kole Naukowym Prawników UMCS,
  • Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa - ELSA LUBLIN,
  • Międzynarodowym Bractwie Prawniczym Phi-Delta-Phi,
  • Studenckim Kole Naukowym Prawa Podatkowego,
  • Kole Naukowym Prawa Własności Intelektualnej,
  • Kole Naukowym Filozofii Prawa i Ochrony Praw Człowieka,
  • Kole Prawa Gospodarczego,
  • Kole Naukowym Inicjatyw Studenckich WPiA
  Ponadto, w ramach funkcjonującej na Wydziale Uniwersyteckiej Studenckiej  Poradni Prawnej - będziesz mógł zdobyć cenne doświadczenie prawnicze. Dzięki merytorycznej i naukowej opiece Twoich nauczycieli akademickich – nauczysz się świadczyć profesjonalną pomoc prawną. Podejmując naukę na tym właśnie kierunku będziesz mógł również poszerzyć swoją wiedzę i znajomość języków obcych. Zapewni Ci to uczestnictwo w szkołach prawa obcego: brytyjskiego, ukraińskiego, czeskiego, białoruskiego, litewskiego, niemieckiego, francuskiego lub amerykańskiego.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski), język łaciński i kultura antyczna, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia

  Dowiedz się więcej

   

 • PRAWO BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Stopień: I II REKRUTACJA

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Prawo bezpieczeństwa wewnętrznego brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski), język łaciński i kultura antyczna, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Prawo bezpieczeństwa wewnętrznego jest złożenie kompletu dokumentów.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (8)

piotr Ocena

Chciałem pójść na studia prawnicze, bo od dawna marzyłem o tym, aby mieć jakiś szlachetny, pomocny ludziom zawód. Najpierw przyszła mi do głowy medycyna, ale z nauką biologii nie było mi specjalnie po drodze. Prawo to trudny kierunek. Jeden z najcięższych. I między innymi przez to jeden najbardziej satysfakcjonujących

wojtek Ocena

Studia na UMCS to najlepszy okres w życiu młodego człowieka. Świetna uczelnia, świetni ludzie, zdobyte umiejętności, które torują drogę do kariery. Czego chcieć więcej od studiów? Polecam tę uczelnię, jak i miasto Lublin, które jest wyjątkowo przyjazne studentom

dominika Ocena

Jeśli ktoś chce działać w biznesie, to musi wiedzieć jak; znać zasady, reguły gry, podstawy prawne. Dlatego, kierunek Prawno- biznesowy jest idealny dla takich osób.

artur Ocena

Studia na UMCS to czas, który każdy student zapamięta na długie lata. To po prostu ciekawa przygoda, pełna interesujących, fajnych ludzi; zarówno w gronie studentów, jak i w gronie wykładowców. Na tej uczelni panuje niepowtarzalny klimat. To uczelnia inne niż wszystkie

karol Ocena

Administracja to połączenie wielu różnych dziedzin, dlatego oceniam te studia jako wymagające. Nie da się ich przejść bez aktywnej nauki. A dla aktywnych dużo się znajdzie na naszym wydziale. Choćby kilka kół naukowych, na przykład Koło Naukowe Prawa Parlamentarnego, czy Mediacji i Negocjacji. To wszystko rozwija i dodaje nowych umiejętności. UMCS fajny jest.

Xxx Ocena

Bardzo dobra uczelnia!

Lik Ocena

Najlepszy wydział prawa! Niesamowita atmosfera i świetni wykładowcy.

XxxxxxxX Ocena

Bardzo dobra zdawalność na aplikacje!